آمار کل " واردات از" کشور "کويت" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 کويت 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,830,089 388,239,602,828 Rls. 21,570,093 $
2 1391 کويت 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر1500تا3000سانتيمتر مكعب 1,257,644 309,317,339,093 Rls. 18,269,646 $
3 1391 کويت 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 4,109,440 225,166,024,472 Rls. 14,958,462 $
4 1391 کويت 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 766,080 32,877,480,000 Rls. 2,681,687 $
5 1391 کويت 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 119,170 17,330,854,542 Rls. 1,198,476 $
6 1391 کويت 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 495,000 9,411,951,909 Rls. 767,696 $
7 1391 کويت 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 193,600 8,789,876,993 Rls. 488,379 $
8 1391 کويت 29291000 ايزوسياناتکها 180,000 8,732,797,189 Rls. 452,555 $
9 1391 کويت 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 140,760 8,689,680,000 Rls. 708,783 $
10 1391 کويت 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 70,000 8,088,400,140 Rls. 659,739 $
11 1391 کويت 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 16,160 6,165,659,987 Rls. 251,383 $
12 1391 کويت 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 49,838 3,265,822,756 Rls. 151,915 $
13 1391 کويت 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 691 2,932,115,033 Rls. 238,095 $
14 1391 کويت 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 70,000 2,720,778,000 Rls. 221,923 $
15 1391 کويت 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 5,000 2,257,751,288 Rls. 184,156 $
16 1391 کويت 84134000 تلمبه هاي بتون 61,000 1,982,089,192 Rls. 161,671 $
17 1391 کويت 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,500 1,787,698,966 Rls. 145,816 $
18 1391 کويت 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 17,400 1,719,857,740 Rls. 78,117 $
19 1391 کويت 49029030 نشريات ومجلات علمي که کمترا زچهارباردرهفته منتشرمي شود 12,136 1,268,863,119 Rls. 74,897 $
20 1391 کويت 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 54,560 1,249,584,886 Rls. 101,924 $
21 1391 کويت 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 5,505 1,122,194,800 Rls. 91,533 $
22 1391 کويت 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,600 990,356,250 Rls. 80,779 $
23 1391 کويت 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 15,650 922,077,000 Rls. 75,210 $
24 1391 کويت 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 15,650 862,181,400 Rls. 70,325 $
25 1391 کويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 859,013,503 Rls. 70,066 $
26 1391 کويت 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 27,855 856,598,537 Rls. 69,869 $
27 1391 کويت 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 58,232 672,355,851 Rls. 54,841 $
28 1391 کويت 48026200 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يک ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 40,750 602,511,570 Rls. 49,145 $
29 1391 کويت 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 34,000 583,576,000 Rls. 47,600 $
30 1391 کويت 72044100 ضايعات ترا شکاري, ترا شه, خرده, ...ا زآهن يافولاد,غيرمذکوردرجاي ديگر 48,640 536,697,504 Rls. 43,776 $
31 1391 کويت 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 16,775 494,706,831 Rls. 40,351 $
32 1391 کويت 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 35,547 478,629,883 Rls. 39,040 $
33 1391 کويت 84272022 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت کمترا ز10تن 31,000 351,107,250 Rls. 28,638 $
34 1391 کويت 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 47,268 342,109,355 Rls. 27,905 $
35 1391 کويت 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 5,171 338,021,365 Rls. 27,571 $
36 1391 کويت 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 40 337,101,809 Rls. 27,496 $
37 1391 کويت 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 6,500 312,855,696 Rls. 12,721 $
38 1391 کويت 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 2,273 299,540,160 Rls. 24,432 $
39 1391 کويت 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 900 279,612,000 Rls. 22,807 $
40 1391 کويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,660 268,541,277 Rls. 21,777 $
41 1391 کويت 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 3,000 216,019,226 Rls. 17,620 $
42 1391 کويت 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 100 213,043,873 Rls. 8,662 $
43 1391 کويت 28230000 ا کسيدهاي تيتان 4,500 191,424,520 Rls. 15,614 $
44 1391 کويت 87119000 موتورسيکلت گازي وچرخهاي پائي ،با موتورکمکي ،با يا بدون سايدکارباسايد كار . 310 182,950,000 Rls. 14,923 $
45 1391 کويت 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 8,000 172,810,500 Rls. 14,095 $
46 1391 کويت 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,143 169,547,812 Rls. 13,829 $
47 1391 کويت 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 1,196 164,338,980 Rls. 6,691 $
48 1391 کويت 72292000 مفتول ا زفولادسيليکومنگنز. 9,895 161,457,820 Rls. 13,169 $
49 1391 کويت 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,235 158,161,129 Rls. 6,686 $
50 1391 کويت 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,200 127,016,222 Rls. 10,360 $
51 1391 کويت 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,685 96,707,796 Rls. 7,508 $
52 1391 کويت 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,795 71,759,946 Rls. 5,158 $
53 1391 کويت 69032010 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي کمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 1,020 66,737,256 Rls. 5,444 $
54 1391 کويت 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 2,280 64,415,246 Rls. 3,798 $
55 1391 کويت 49029020 کاتالوگ هاي طبي که کمتر چهارباردر هفته منتشر مي شود 370 58,840,186 Rls. 2,396 $
56 1391 کويت 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 351 54,090,507 Rls. 4,412 $
57 1391 کويت 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 2,200 43,913,113 Rls. 3,582 $
58 1391 کويت 94014000 نشيمنهاغيرا زنشيمن هابرا ي باغ ياتجهيزا ت ا ردوزني(camping),قابل تبديل به تختخوا ب 900 43,829,654 Rls. 3,575 $
59 1391 کويت 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 650 41,421,900 Rls. 3,379 $
60 1391 کويت 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 55 40,273,455 Rls. 1,637 $
61 1391 کويت 40103910 اپرون ريسندگي به ضخامت 1 الي 5/3 ميليمتر و به عرض 22 الي 200 ميليمتر به صورت حلقوي يا باز 120 39,000,000 Rls. 3,181 $
62 1391 کويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,255 35,901,970 Rls. 2,762 $
63 1391 کويت 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 797 35,458,088 Rls. 2,892 $
64 1391 کويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 755 34,470,068 Rls. 2,812 $
65 1391 کويت 44129900 تخته چند لا ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده غير مذكور بالايه هاي به ضخامت بيش از 6ميلي متر. 2,034 32,799,300 Rls. 2,675 $
66 1391 کويت 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 1,305 31,085,430 Rls. 2,512 $
67 1391 کويت 84279090 ساير ارابه ها غيرمذكور درجاي ديگر 125 27,100,000 Rls. 2,210 $
68 1391 کويت 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 417 26,675,402 Rls. 2,176 $
69 1391 کويت 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 1,400 25,326,432 Rls. 2,066 $
70 1391 کويت 84481110 دا بي ژا کارد 38 24,624,118 Rls. 2,008 $
71 1391 کويت 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 130 24,258,609 Rls. 1,979 $
72 1391 کويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 235 19,532,125 Rls. 1,192 $
73 1391 کويت 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 350 16,992,420 Rls. 1,386 $
74 1391 کويت 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 375 16,171,706 Rls. 1,319 $
75 1391 کويت 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 60 15,500,000 Rls. 631 $
76 1391 کويت 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 200 14,604,623 Rls. 1,191 $
77 1391 کويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 252 11,754,520 Rls. 959 $
78 1391 کويت 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 340 11,568,591 Rls. 526 $
79 1391 کويت 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 800 11,419,131 Rls. 931 $
80 1391 کويت 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 100 11,113,813 Rls. 907 $
81 1391 کويت 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 190 10,866,100 Rls. 886 $
82 1391 کويت 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 410 10,103,467 Rls. 824 $
83 1391 کويت 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 18 9,240,975 Rls. 754 $
84 1391 کويت 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 180 6,673,311 Rls. 271 $
85 1391 کويت 85340000 مدا رهاي چاپي 9 6,181,462 Rls. 400 $
86 1391 کويت 49081000 عکس برگردا ن شفاف 145 5,359,765 Rls. 437 $
87 1391 کويت 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 200 4,139,957 Rls. 338 $
88 1391 کويت 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 35 3,950,657 Rls. 322 $
89 1391 کويت 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 135 3,696,390 Rls. 302 $
90 1391 کويت 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 300 3,693,862 Rls. 301 $
91 1391 کويت 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 102 3,203,538 Rls. 261 $
92 1391 کويت 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 20 2,546,528 Rls. 208 $
93 1391 کويت 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 155 2,513,545 Rls. 205 $
94 1391 کويت 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 40 2,395,261 Rls. 195 $
95 1391 کويت 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 80 2,365,689 Rls. 193 $
96 1391 کويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 45 1,971,408 Rls. 161 $
97 1391 کويت 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 35 1,811,231 Rls. 148 $
98 1391 کويت 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 15 1,663,376 Rls. 136 $
99 1391 کويت 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 90 1,170,523 Rls. 95 $
مجموع کل
1,056,391,678,706 ريال
مجموع کل
64,496,585 دلار
[1]