آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 گرجستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,485,000 73,030,040,367 Rls. 2,983,591 $
2 1391 گرجستان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,331,500 48,621,471,564 Rls. 2,757,744 $
3 1391 گرجستان 15132910 روغن پالم كرنل يا روغن باباسوبدون بو تصفيه شده بيکرنگ (Refined Bleached Deodorized) 1,669,290 47,335,104,007 Rls. 3,022,584 $
4 1391 گرجستان 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 1,156,073 37,592,015,986 Rls. 1,900,443 $
5 1391 گرجستان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله کردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 133,955 32,213,562,960 Rls. 2,627,534 $
6 1391 گرجستان 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 445,200 29,960,250,665 Rls. 2,326,186 $
7 1391 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 5,175,516 29,758,736,670 Rls. 1,962,565 $
8 1391 گرجستان 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 3,456 27,909,250,600 Rls. 1,136,463 $
9 1391 گرجستان 02041000 لاشه و شقه بره , تازه يا سرد کرده 198,040 23,875,346,103 Rls. 1,665,784 $
10 1391 گرجستان 29212200 هگزا متيلن دي آمين و املاح آن 262,500 19,353,388,839 Rls. 1,047,906 $
11 1391 گرجستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,419,012 18,653,470,236 Rls. 1,521,490 $
12 1391 گرجستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 197,178 12,717,238,386 Rls. 517,491 $
13 1391 گرجستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 523,750 11,898,186,703 Rls. 970,488 $
14 1391 گرجستان 15162020 روغنCBE ، CBR 239,225 11,251,389,573 Rls. 457,677 $
15 1391 گرجستان 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 542,169 11,244,017,201 Rls. 650,447 $
16 1391 گرجستان 32061100 پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك 140,000 9,520,229,527 Rls. 595,145 $
17 1391 گرجستان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 122,000 9,235,561,249 Rls. 577,500 $
18 1391 گرجستان 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري ياجوشکاري, که درجاي ديگرمذکورنباشد 703 8,419,496,361 Rls. 686,745 $
19 1391 گرجستان 29213000 مونوآمينکها يا پلي آمينکهاي سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك؛ و مشتقات آنها؛ املاح اين محصولات 83,676 7,730,390,918 Rls. 528,564 $
20 1391 گرجستان 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 233,241 7,724,764,865 Rls. 359,062 $
21 1391 گرجستان 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 131,035 7,206,430,578 Rls. 587,800 $
22 1391 گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 216,700 7,096,566,422 Rls. 325,616 $
23 1391 گرجستان 85176220 كارت مودم باسيم 454 6,527,273,250 Rls. 532,404 $
24 1391 گرجستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 204,000 6,229,500,000 Rls. 508,116 $
25 1391 گرجستان 21069010 ا ستابيلايزر 28,720 5,671,548,569 Rls. 231,200 $
26 1391 گرجستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 165,740 5,599,472,617 Rls. 456,727 $
27 1391 گرجستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 1,413,570 5,225,064,066 Rls. 426,188 $
28 1391 گرجستان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 92,000 4,984,169,887 Rls. 325,331 $
29 1391 گرجستان 21069020 ا مولسيفاير 42,370 4,770,748,308 Rls. 247,067 $
30 1391 گرجستان 38063000 صمغکهاي استر 28,000 4,260,200,000 Rls. 347,488 $
31 1391 گرجستان 38123010 آنتي ا کسيدا نها 48,000 4,186,200,000 Rls. 341,452 $
32 1391 گرجستان 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 2,340 3,618,731,146 Rls. 147,712 $
33 1391 گرجستان 38123040 پايدا رکننده ها برپايه قلع 32,000 3,519,526,456 Rls. 287,074 $
34 1391 گرجستان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 59,500 3,365,100,000 Rls. 274,478 $
35 1391 گرجستان 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 50,000 3,195,644,174 Rls. 260,656 $
36 1391 گرجستان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,477 3,037,685,971 Rls. 123,671 $
37 1391 گرجستان 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 30,400 2,913,200,000 Rls. 237,618 $
38 1391 گرجستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 95,863 2,814,107,482 Rls. 163,294 $
39 1391 گرجستان 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 710 2,650,864,650 Rls. 108,150 $
40 1391 گرجستان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 201,803 2,606,369,427 Rls. 212,591 $
41 1391 گرجستان 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 31,300 2,580,901,488 Rls. 154,245 $
42 1391 گرجستان 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 167,610 2,540,717,834 Rls. 123,913 $
43 1391 گرجستان 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 500 2,533,746,833 Rls. 206,668 $
44 1391 گرجستان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 152 2,479,787,127 Rls. 100,975 $
45 1391 گرجستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 312,000 2,272,842,718 Rls. 185,387 $
46 1391 گرجستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 22,880 2,255,696,788 Rls. 91,889 $
47 1391 گرجستان 29181400 اسيد سيتريك 100,000 2,202,789,923 Rls. 89,570 $
48 1391 گرجستان 90322000 مانوستات 648 2,069,500,000 Rls. 168,801 $
49 1391 گرجستان 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 1,145 1,995,516,941 Rls. 162,766 $
50 1391 گرجستان 29232010 لستينکها 96,000 1,830,561,063 Rls. 149,312 $
51 1391 گرجستان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 48,000 1,826,906,585 Rls. 94,471 $
52 1391 گرجستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 33,810 1,818,711,168 Rls. 137,487 $
53 1391 گرجستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,575 1,760,517,795 Rls. 143,599 $
54 1391 گرجستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 30,000 1,658,000,000 Rls. 135,237 $
55 1391 گرجستان 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 127,000 1,486,564,845 Rls. 121,253 $
56 1391 گرجستان 85393140 لامپ کم مصرف بدون بالاست 8,810 1,478,800,000 Rls. 120,620 $
57 1391 گرجستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 24,085 1,394,623,304 Rls. 113,754 $
58 1391 گرجستان 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 7,739 1,372,147,857 Rls. 111,921 $
59 1391 گرجستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 9,148 1,346,038,085 Rls. 109,791 $
60 1391 گرجستان 85352920 دژنکتور براي ولتاژ72.5 كيلو ولت وبالاتر 1,729 1,336,600,000 Rls. 109,021 $
61 1391 گرجستان 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 172 1,290,473,467 Rls. 52,593 $
62 1391 گرجستان 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 52,000 1,277,797,834 Rls. 52,025 $
63 1391 گرجستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 14,000 1,234,374,667 Rls. 50,360 $
64 1391 گرجستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,985 1,137,342,250 Rls. 92,769 $
65 1391 گرجستان 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 13,500 1,119,106,550 Rls. 91,281 $
66 1391 گرجستان 44119490 سايرتخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 147,000 1,081,414,000 Rls. 88,207 $
67 1391 گرجستان 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 110 979,877,701 Rls. 79,925 $
68 1391 گرجستان 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 25,328 931,187,150 Rls. 37,918 $
69 1391 گرجستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,850 917,327,594 Rls. 37,300 $
70 1391 گرجستان 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 19 884,844,000 Rls. 36,000 $
71 1391 گرجستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,280 820,000,000 Rls. 66,884 $
72 1391 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي که عمل آمده ا ند 142,780 757,611,292 Rls. 61,795 $
73 1391 گرجستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 11,500 703,015,288 Rls. 57,342 $
74 1391 گرجستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 43,562 679,938,255 Rls. 33,903 $
75 1391 گرجستان 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 470 678,539,766 Rls. 55,346 $
76 1391 گرجستان 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 629 655,015,819 Rls. 26,668 $
77 1391 گرجستان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 16,000 601,450,000 Rls. 49,058 $
78 1391 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 130,810 569,562,738 Rls. 46,457 $
79 1391 گرجستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 14,500 554,880,756 Rls. 45,259 $
80 1391 گرجستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 14,720 520,905,200 Rls. 21,200 $
81 1391 گرجستان 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 40,000 519,199,338 Rls. 42,349 $
82 1391 گرجستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 11,340 518,805,446 Rls. 42,317 $
83 1391 گرجستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 43,550 492,999,120 Rls. 40,212 $
84 1391 گرجستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 36,000 467,867,198 Rls. 38,162 $
85 1391 گرجستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 118,550 449,601,209 Rls. 36,672 $
86 1391 گرجستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 40,900 447,586,398 Rls. 40,838 $
87 1391 گرجستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 627 409,225,046 Rls. 16,678 $
88 1391 گرجستان 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 15,900 394,281,600 Rls. 32,160 $
89 1391 گرجستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 16,780 392,827,687 Rls. 32,041 $
90 1391 گرجستان 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 17,000 368,076,527 Rls. 30,023 $
91 1391 گرجستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 8,925 354,000,000 Rls. 28,874 $
92 1391 گرجستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 580 353,855,000 Rls. 14,566 $
93 1391 گرجستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 8,254 344,823,902 Rls. 28,126 $
94 1391 گرجستان 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 750 320,392,623 Rls. 15,107 $
95 1391 گرجستان 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 2,472 319,519,455 Rls. 13,036 $
96 1391 گرجستان 33051000 شامپوها 7,855 317,054,648 Rls. 25,861 $
97 1391 گرجستان 32061900 پيگمان ها وفرآورده ها براساس دي اكسيد تيتان غيراز رديف 32061100 10,000 294,043,697 Rls. 23,984 $
98 1391 گرجستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 4,095 293,357,742 Rls. 11,926 $
99 1391 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 20,530 239,045,541 Rls. 19,498 $
100 1391 گرجستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 7,224 230,716,342 Rls. 18,819 $
101 1391 گرجستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 42,490 225,368,000 Rls. 9,189 $
102 1391 گرجستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 48,590 197,566,116 Rls. 16,115 $
103 1391 گرجستان 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 131 189,922,347 Rls. 15,491 $
104 1391 گرجستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,410 183,219,644 Rls. 7,464 $
105 1391 گرجستان 28042100 آرگون 20,000 179,396,942 Rls. 14,633 $
106 1391 گرجستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 3,000 177,182,737 Rls. 9,018 $
107 1391 گرجستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 44,000 162,641,160 Rls. 13,266 $
108 1391 گرجستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 1,023 156,680,398 Rls. 12,780 $
109 1391 گرجستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,362 152,118,770 Rls. 12,408 $
110 1391 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 5,000 142,680,429 Rls. 7,015 $
111 1391 گرجستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,965 134,439,412 Rls. 10,966 $
112 1391 گرجستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 760 118,204,105 Rls. 4,805 $
113 1391 گرجستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 180 109,144,713 Rls. 8,903 $
114 1391 گرجستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 20,250 105,334,126 Rls. 8,592 $
115 1391 گرجستان 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 2,400 92,909,745 Rls. 8,671 $
116 1391 گرجستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,440 70,092,383 Rls. 2,850 $
117 1391 گرجستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 400 64,218,300 Rls. 2,615 $
118 1391 گرجستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 6,270 56,023,476 Rls. 5,112 $
119 1391 گرجستان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 36 55,000,000 Rls. 2,241 $
120 1391 گرجستان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 372 45,904,985 Rls. 3,308 $
121 1391 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,500 44,758,640 Rls. 4,084 $
122 1391 گرجستان 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 1,000 34,992,492 Rls. 2,854 $
123 1391 گرجستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 4,000 32,013,415 Rls. 2,921 $
124 1391 گرجستان 28042900 گازهاي کمياب (باستثناي آرگون) 100 31,201,230 Rls. 2,545 $
125 1391 گرجستان 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 275 29,525,000 Rls. 2,408 $
126 1391 گرجستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 618 17,042,360 Rls. 1,390 $
127 1391 گرجستان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 140 15,980,204 Rls. 1,303 $
128 1391 گرجستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 107 15,746,621 Rls. 1,284 $
129 1391 گرجستان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 3 13,710,785 Rls. 559 $
130 1391 گرجستان 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 23 11,582,022 Rls. 945 $
131 1391 گرجستان 30069200 ضايعات داروسازي (Pharmaceutical) 2 5,594,588 Rls. 456 $
132 1391 گرجستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 27 4,747,369 Rls. 387 $
133 1391 گرجستان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 1 4,362,934 Rls. 356 $
134 1391 گرجستان 84594000 ساير ماشين هاي صيقل کردن جدار داخلي براي فلزا ت، که در جاي ديگرمذکورنباشد 300 2,489,345 Rls. 227 $
مجموع کل
633,567,023,775 ريال
مجموع کل
38,901,421 دلار
[1]