آمار کل " واردات از" کشور "(بلوروس ( روسيه سفيد" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,767,677 502,424,716,622 Rls. 30,744,219 $
2 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 61,533,907 425,649,741,783 Rls. 23,288,975 $
3 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,193,669 132,262,372,195 Rls. 10,788,122 $
4 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,144,787 122,292,763,457 Rls. 6,907,118 $
5 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 2,947,453 119,569,476,777 Rls. 9,752,812 $
6 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 644,850 79,306,047,450 Rls. 6,468,683 $
7 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 12,290 53,424,696,380 Rls. 2,174,415 $
8 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 76,849 27,882,250,084 Rls. 2,274,246 $
9 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85261000 دستگاههاي را دا ر 4,370 26,795,400,000 Rls. 2,185,595 $
10 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 1,618,206 21,329,420,889 Rls. 1,268,000 $
11 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 524,305 20,906,915,381 Rls. 1,705,295 $
12 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 29337100 6هگزان لاكتام (اپسيلونكاپرولاكتام): 497,750 16,693,980,067 Rls. 1,361,662 $
13 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز3.mm 276,005 11,229,953,865 Rls. 915,983 $
14 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 99,000 11,121,324,600 Rls. 452,215 $
15 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 200,000 10,898,007,586 Rls. 588,634 $
16 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 40119490 سايرلاستيک رويي چرخ بادي غيرمذكور موردا ستفاده دروسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه بيشترا ز61سانتيمتربدون توليد داخل 103,168 10,185,318,924 Rls. 830,776 $
17 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,040 8,263,358,746 Rls. 336,909 $
18 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 112,035 7,159,406,409 Rls. 463,211 $
19 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 115,432 6,866,496,053 Rls. 560,073 $
20 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90151000 مسافت ياب ها 1,850 6,715,104,821 Rls. 547,725 $
21 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 54021910 نخ پلي آميد 6 با دسيتس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 75,795 3,518,541,835 Rls. 286,994 $
22 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 80,000 2,660,254,985 Rls. 216,987 $
23 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,495 2,450,358,543 Rls. 99,819 $
24 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90149000 ا جزا ء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 55 2,384,828,544 Rls. 194,521 $
25 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 30,930 2,309,394,516 Rls. 119,068 $
26 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90051000 دوربين دوچشمي 683 2,153,806,765 Rls. 175,678 $
27 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84411000 ماشينهاي برش 4,000 1,858,552,579 Rls. 151,595 $
28 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 32,503 1,481,796,501 Rls. 120,864 $
29 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90292023 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي کاميون و ا توبوس 10,600 1,435,868,491 Rls. 117,118 $
30 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 20,355 1,225,439,534 Rls. 99,954 $
31 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,990 1,206,894,450 Rls. 49,165 $
32 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 11,500 1,195,408,620 Rls. 97,505 $
33 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 2,280 846,695,787 Rls. 34,521 $
34 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 10 825,238,774 Rls. 67,311 $
35 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,112 755,242,295 Rls. 64,708 $
36 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 410 751,350,000 Rls. 61,285 $
37 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 162 673,963,200 Rls. 54,973 $
38 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 4,240 593,398,346 Rls. 48,401 $
39 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 1,495 547,973,812 Rls. 22,323 $
40 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 39,640 546,403,727 Rls. 44,568 $
41 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,379 535,253,290 Rls. 43,659 $
42 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 1,495 509,337,460 Rls. 20,749 $
43 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 13,616 410,025,916 Rls. 33,444 $
44 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 1,495 318,869,148 Rls. 12,990 $
45 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذکوردرجاي ديگر 580 304,611,418 Rls. 12,393 $
46 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,010 219,704,306 Rls. 17,920 $
47 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 19,800 185,911,979 Rls. 15,164 $
48 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 726 179,186,777 Rls. 7,290 $
49 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,495 156,968,938 Rls. 6,394 $
50 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 189 141,011,431 Rls. 7,413 $
51 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,454 96,006,981 Rls. 3,909 $
52 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 570 94,513,132 Rls. 7,709 $
53 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 85 70,840,395 Rls. 2,881 $
54 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90261010 فلومتر 5 38,772,287 Rls. 2,063 $
55 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 221 32,214,137 Rls. 2,628 $
56 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85423200 حافظه ها 108 29,189,159 Rls. 2,381 $
57 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 158 16,862,392 Rls. 1,375 $
58 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 2 13,861,463 Rls. 1,131 $
59 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 68 13,811,423 Rls. 1,127 $
60 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 5 8,298,845 Rls. 677 $
61 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 95 6,529,998 Rls. 533 $
62 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 2 3,955,137 Rls. 323 $
63 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 85124000 برف پاک کن , گرم کن شيشه و را فع بخار برا ي وسايط نقليه موتوري 63 3,238,442 Rls. 264 $
64 1391 (بلوروس ( روسيه سفيد 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 2 2,230,155 Rls. 182 $
مجموع کل
1,653,789,368,002 ريال
مجموع کل
105,946,622 دلار
[1]