آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1391 چين 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 17,945,839,700 14,128,242,541,728 Rls. 837,515,361 $
2 1391 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 2,172,546,444 13,730,321,299,718 Rls. 815,869,475 $
3 1391 هند 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 1,643,686,714 10,784,110,654,388 Rls. 733,201,000 $
4 1391 افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 348,924,358 10,021,365,068,261 Rls. 603,866,874 $
5 1391 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 428,486,164 9,075,703,986,693 Rls. 563,147,568 $
6 1391 عراق 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 6,795,586,650 8,877,885,997,799 Rls. 558,799,284 $
7 1391 چين 29025000 ا ستيرن 336,028,838 7,755,152,526,851 Rls. 463,922,560 $
8 1391 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 6,074 7,642,427,196,701 Rls. 623,362,740 $
9 1391 جمهوري کره 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 682,125,069 5,929,233,035,280 Rls. 483,624,228 $
10 1391 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 244,278,260 5,679,966,965,351 Rls. 323,111,879 $
11 1391 امارات متحده عربي 27101920 روغن صنعتي 247,963,789 5,269,604,290,306 Rls. 294,359,626 $
12 1391 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 254,145,011 5,251,798,465,314 Rls. 334,270,494 $
13 1391 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 838,339,875 5,228,808,369,855 Rls. 315,029,804 $
14 1391 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 297,875,208 5,124,203,114,702 Rls. 316,779,334 $
15 1391 هنگ کنگ 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 37,604,880 4,983,052,123,130 Rls. 301,622,855 $
16 1391 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 603,865,333 4,860,665,176,223 Rls. 282,920,214 $
17 1391 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 361,513,711 4,818,403,946,231 Rls. 295,166,393 $
18 1391 امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 31,881,195 4,303,784,103,880 Rls. 257,844,188 $
19 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 20,612,949 3,701,446,172,460 Rls. 233,428,121 $
20 1391 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 158,181,350 3,544,663,508,894 Rls. 206,666,808 $
21 1391 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 159,786,506 3,372,233,322,475 Rls. 219,819,042 $
22 1391 عراق 08081000 سيب , تازه 185,452,671 3,308,228,207,917 Rls. 148,735,207 $
23 1391 مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 186,647,125 3,287,393,620,961 Rls. 187,034,525 $
24 1391 مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 202,713,978 3,259,137,261,638 Rls. 190,871,236 $
25 1391 جمهوري کره 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 331,422,341 3,227,857,352,840 Rls. 263,283,634 $
26 1391 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 55,317,440 3,120,224,595,985 Rls. 216,779,752 $
27 1391 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمکعب 31,674,120 3,073,429,487,949 Rls. 203,143,898 $
28 1391 افغانستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 182,254,031 2,880,502,045,041 Rls. 172,198,689 $
29 1391 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 326,656,026 2,678,187,849,920 Rls. 166,166,996 $
30 1391 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 113,782,160 2,634,589,820,048 Rls. 156,586,721 $
31 1391 چين 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 148,978,000 2,546,629,984,561 Rls. 197,583,780 $
32 1391 امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 47,215 2,511,620,320,513 Rls. 146,536,229 $
33 1391 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 441,836,411 2,463,772,855,381 Rls. 154,540,254 $
34 1391 ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 17,085,188 2,397,432,456,427 Rls. 138,087,024 $
35 1391 عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 159,663,028 2,282,227,435,398 Rls. 137,069,858 $
36 1391 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 13,634,862 2,259,317,812,200 Rls. 147,629,057 $
37 1391 عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 642,196,465 2,185,195,198,246 Rls. 140,517,995 $
38 1391 امارات متحده عربي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 15,120,822 2,164,027,458,382 Rls. 126,464,707 $
39 1391 عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 168,950,094 2,128,917,844,665 Rls. 141,109,983 $
40 1391 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 43,758,060 2,076,307,654,665 Rls. 131,203,180 $
41 1391 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 74,925,977 2,033,114,254,482 Rls. 131,776,502 $
42 1391 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 90,074,120 2,014,772,308,764 Rls. 116,663,459 $
43 1391 عراق 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 121,197,772 1,984,610,181,164 Rls. 128,398,200 $
44 1391 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 20,440,047 1,970,891,339,592 Rls. 116,155,186 $
45 1391 عراق 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 467,054,541 1,942,864,414,970 Rls. 123,157,386 $
46 1391 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 73,102,122 1,915,524,623,579 Rls. 131,338,492 $
47 1391 اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 184,446,665 1,777,697,033,080 Rls. 144,999,758 $
48 1391 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 166,788,197 1,769,926,881,654 Rls. 120,720,214 $
49 1391 عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 243,796,240 1,759,686,048,378 Rls. 109,770,849 $
50 1391 اسپانيا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 30,073 1,714,208,239,040 Rls. 96,542,922 $
51 1391 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36,215,693 1,706,893,967,248 Rls. 109,856,960 $
52 1391 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 139,831,293 1,688,316,103,472 Rls. 98,413,342 $
53 1391 پاکستان 27132000 قيرنفت 212,370,982 1,641,006,395,221 Rls. 112,424,255 $
54 1391 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 600,676,542 1,626,471,812,767 Rls. 97,638,101 $
55 1391 چين 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 519,018,372 1,548,081,245,700 Rls. 95,861,576 $
56 1391 هند 27101920 روغن صنعتي 79,978,911 1,540,292,394,461 Rls. 94,147,277 $
57 1391 اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 150,612,162 1,512,585,113,460 Rls. 123,375,621 $
58 1391 هنگ کنگ 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 14,158,920 1,502,481,596,800 Rls. 102,071,276 $
59 1391 ميانمار 27132000 قيرنفت 168,885,453 1,479,640,871,219 Rls. 90,304,585 $
60 1391 فدراسيون روسيه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 11,238,124 1,450,815,393,715 Rls. 91,068,273 $
61 1391 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 28,618,093 1,442,141,587,611 Rls. 94,420,090 $
62 1391 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 48,226,803 1,433,834,671,983 Rls. 92,470,682 $
63 1391 مکزيک 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 302,736,749 1,373,019,700,940 Rls. 111,991,819 $
64 1391 عراق 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 21,938,593 1,360,876,398,301 Rls. 90,406,905 $
65 1391 آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 1,122,851 1,360,561,865,159 Rls. 80,050,816 $
66 1391 فدراسيون روسيه 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 77,653,461 1,300,455,900,152 Rls. 63,301,450 $
67 1391 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 110,258,853 1,273,688,088,656 Rls. 87,342,145 $
68 1391 هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 112,239,799 1,272,381,593,239 Rls. 81,873,889 $
69 1391 عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 209,132,864 1,272,265,556,379 Rls. 76,935,355 $
70 1391 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 41,379,551 1,271,295,170,383 Rls. 64,428,726 $
71 1391 چين 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 64,459,867 1,261,487,735,276 Rls. 68,247,529 $
72 1391 افغانستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 1,001,467,195 1,252,958,851,554 Rls. 81,798,729 $
73 1391 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 43,162,449 1,197,250,497,381 Rls. 76,891,271 $
74 1391 آلمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,484,266 1,195,536,054,687 Rls. 73,956,149 $
75 1391 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 77,542,323 1,183,963,849,012 Rls. 75,011,681 $
76 1391 عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 28,658,104 1,169,904,531,950 Rls. 65,632,215 $
77 1391 سري لانکا 27132000 قيرنفت 132,122,160 1,152,738,482,275 Rls. 70,024,274 $
78 1391 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 35,816,166 1,127,795,188,971 Rls. 61,522,694 $
79 1391 امارات متحده عربي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 65,104,875 1,126,702,428,644 Rls. 89,949,684 $
80 1391 چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 20,962,732 1,113,505,405,234 Rls. 64,984,469 $
81 1391 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 37,034,059 1,103,983,230,961 Rls. 57,755,096 $
82 1391 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 47,399,393 1,100,874,144,463 Rls. 62,586,667 $
83 1391 بنگلادش 27132000 قيرنفت 98,423,301 1,087,537,468,934 Rls. 54,919,979 $
84 1391 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 96,975,698 1,043,720,356,067 Rls. 78,565,157 $
85 1391 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 33,552,668 1,026,662,316,818 Rls. 60,941,736 $
86 1391 فدراسيون روسيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,994,116 1,023,469,102,513 Rls. 53,897,508 $
87 1391 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 63,997,468 1,020,689,408,771 Rls. 70,227,163 $
88 1391 سنگاپور 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 83,562,357 1,000,911,573,720 Rls. 81,640,422 $
89 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 5,716,153 983,743,184,687 Rls. 48,313,600 $
90 1391 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 89,464,990 976,005,077,220 Rls. 79,608,897 $
91 1391 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 128,315,441 970,330,064,219 Rls. 55,922,225 $
92 1391 امارات متحده عربي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 288,541 945,938,822,627 Rls. 56,394,194 $
93 1391 چين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 2,036,325,727 944,011,807,917 Rls. 56,644,050 $
94 1391 ترکمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 785,635,119 927,176,628,236 Rls. 65,455,523 $
95 1391 آلمان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 5,904,140 919,303,083,398 Rls. 48,951,452 $
96 1391 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 57,352,407 912,147,898,652 Rls. 54,346,118 $
97 1391 جمهوري کره 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 96,086,377 900,085,083,822 Rls. 36,630,231 $
98 1391 ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 57,413,129 898,606,427,461 Rls. 46,011,873 $
99 1391 امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 56,501,030 893,130,311,257 Rls. 50,300,725 $
100 1391 عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 19,907,831 891,820,440,784 Rls. 60,050,560 $
101 1391 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 23,173,324 859,645,877,538 Rls. 55,809,354 $
102 1391 هند 27132000 قيرنفت 97,638,136 857,392,416,490 Rls. 50,652,414 $
103 1391 چين 27132000 قيرنفت 91,795,862 848,805,926,294 Rls. 48,635,026 $
104 1391 ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 154,636,852 835,540,453,036 Rls. 53,251,249 $
105 1391 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 26,608,528 811,073,999,107 Rls. 53,336,003 $
106 1391 عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 58,129,244 810,311,217,303 Rls. 39,101,302 $
107 1391 عراق 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 11,789,129 804,035,170,320 Rls. 47,402,857 $
108 1391 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 24,857,374 803,474,188,109 Rls. 50,749,440 $
109 1391 ترکيه 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 40,100,000 802,994,340,276 Rls. 54,472,082 $
110 1391 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 26,099,879 784,292,506,747 Rls. 46,382,862 $
111 1391 عراق 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 35,143,818 777,268,221,942 Rls. 45,968,905 $
112 1391 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,723,479 776,666,326,613 Rls. 50,228,630 $
113 1391 امارات متحده عربي 27101210 بنزين 54,235,663 758,976,143,375 Rls. 50,634,367 $
114 1391 عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 8,278,241 755,762,944,624 Rls. 31,643,179 $
115 1391 امارات متحده عربي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 25,255,216 754,052,081,962 Rls. 45,801,838 $
116 1391 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 15,087,498 750,979,126,261 Rls. 47,789,732 $
117 1391 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 35,202,367 737,539,326,075 Rls. 31,799,406 $
118 1391 فدراسيون روسيه 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 596,955,635 732,062,468,660 Rls. 45,643,662 $
119 1391 امارات متحده عربي 29012300 بوتن (بوتيلن) و ايزومرهاي آن اشباع نشده 67,850,543 729,429,125,160 Rls. 59,496,666 $
120 1391 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,022,703 708,303,202,267 Rls. 35,469,942 $
121 1391 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,074,658 701,134,978,077 Rls. 43,848,038 $
122 1391 ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 3,724,175 691,848,164,461 Rls. 28,690,368 $
123 1391 پاکستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 44,435,550 683,289,730,820 Rls. 55,733,257 $
124 1391 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 212,959,125 675,259,095,458 Rls. 53,274,346 $
125 1391 آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 1,047,680,590 673,049,146,917 Rls. 42,516,874 $
126 1391 هند 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 269,525,880 670,163,949,153 Rls. 44,803,487 $
127 1391 پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 6,756,955 669,195,466,044 Rls. 49,826,761 $
128 1391 هند 29025000 ا ستيرن 37,074,941 665,699,073,309 Rls. 49,556,012 $
129 1391 عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,794,830 648,925,183,292 Rls. 38,240,827 $
130 1391 هند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 31,708,027 644,454,086,174 Rls. 38,283,319 $
131 1391 افغانستان 27101920 روغن صنعتي 39,552,863 641,368,539,802 Rls. 41,074,225 $
132 1391 آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 114,815,129 637,051,223,501 Rls. 38,291,247 $
133 1391 عمان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 53,066,193 634,531,762,268 Rls. 51,756,261 $
134 1391 چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 74,366,381 633,019,860,822 Rls. 33,797,912 $
135 1391 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 13,877,839 631,119,770,900 Rls. 40,403,065 $
136 1391 عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,686,778 630,202,211,566 Rls. 37,909,431 $
137 1391 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 56,623,706 616,944,400,690 Rls. 37,275,313 $
138 1391 ايتاليا 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 5,779,866 612,945,823,416 Rls. 45,465,678 $
139 1391 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 9,574,770 610,993,848,161 Rls. 29,565,975 $
140 1391 آذربايجان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 493,204,361 610,040,342,330 Rls. 41,013,513 $
141 1391 عراق 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 7,797,250 603,251,243,744 Rls. 35,378,117 $
142 1391 پاکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 20,784,896 598,642,044,453 Rls. 27,505,780 $
143 1391 برزيل 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 87,926,313 597,507,433,631 Rls. 33,270,493 $
144 1391 افغانستان 08081000 سيب , تازه 35,524,042 597,125,944,096 Rls. 29,489,088 $
145 1391 عراق 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 4,461,383 595,624,793,171 Rls. 38,340,170 $
146 1391 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 34,242,311 592,884,744,670 Rls. 41,531,281 $
147 1391 کنيا 27132000 قيرنفت 74,289,476 589,061,113,005 Rls. 39,311,556 $
148 1391 هند 29152100 اسيد استيك 60,060,000 586,762,535,100 Rls. 33,273,240 $
149 1391 عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 256,546,321 581,797,338,430 Rls. 32,060,290 $
150 1391 اندونزي 28141000 آمونياک بدون آ ب 70,000,000 581,113,790,000 Rls. 37,448,390 $
151 1391 چين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 129,634,135 580,282,592,600 Rls. 46,800,911 $
152 1391 افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,149,618 576,457,762,726 Rls. 37,042,437 $
153 1391 چين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 11,527 575,679,093,089 Rls. 36,058,388 $
154 1391 تايوان 29022000 بنزن 34,170,591 570,651,891,180 Rls. 35,614,551 $
155 1391 ويتنام 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 8,402,041 562,635,490,368 Rls. 31,745,176 $
156 1391 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 11,235,045 562,311,539,687 Rls. 34,935,742 $
157 1391 عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 10,445,671 561,387,848,738 Rls. 32,586,952 $
158 1391 ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,182,697 559,921,757,493 Rls. 33,009,565 $
159 1391 هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 2,097,036 559,024,199,716 Rls. 33,836,066 $
160 1391 لبنان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 400,646 554,618,906,015 Rls. 35,112,858 $
161 1391 افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 11,666,741 554,209,715,454 Rls. 35,028,809 $
162 1391 هند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 60,442,761 552,955,278,546 Rls. 38,840,230 $
163 1391 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 34,172,601 551,888,488,797 Rls. 36,178,387 $
164 1391 جمهوري کره 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 21,070,924 549,656,198,852 Rls. 38,813,935 $
165 1391 چين 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 23,760,494 548,818,761,603 Rls. 28,152,182 $
166 1391 هند 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 20,303,112 548,787,967,554 Rls. 37,366,384 $
167 1391 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 39,326,707 547,407,074,340 Rls. 35,243,409 $
168 1391 اندونزي 27132000 قيرنفت 62,271,856 545,909,858,443 Rls. 32,823,419 $
169 1391 ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 16,309,623 544,318,566,418 Rls. 30,008,402 $
170 1391 عراق 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 33,907,951 540,604,849,629 Rls. 26,712,974 $
171 1391 اوکراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,123,910 537,959,273,235 Rls. 29,209,829 $
172 1391 عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 37,294,708 537,746,782,763 Rls. 27,230,419 $
173 1391 عراق 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 190,000 535,575,674,946 Rls. 22,046,502 $
174 1391 عمان 27132000 قيرنفت 72,298,471 535,287,671,917 Rls. 31,313,919 $
175 1391 جمهوري کره 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 7,000,000 532,865,200,000 Rls. 21,700,000 $
176 1391 هند 27101930 گريس 38,662,691 527,682,993,629 Rls. 31,036,011 $
177 1391 چين 25030090 گل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 186,599,957 522,963,149,744 Rls. 31,024,760 $
178 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 2,078,126 520,197,432,660 Rls. 26,070,850 $
179 1391 قزاقستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 3,492,675 509,229,284,348 Rls. 28,399,941 $
180 1391 عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 37,541,690 508,294,281,751 Rls. 31,910,436 $
181 1391 ژاپن 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 501,910 508,054,066,123 Rls. 33,575,796 $
182 1391 عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 11,559,326 503,358,621,946 Rls. 34,876,263 $
183 1391 هند 29022000 بنزن 36,651,534 501,483,383,280 Rls. 40,904,028 $
184 1391 ترکيه 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 28,000,000 501,209,244,704 Rls. 20,440,000 $
185 1391 هند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 54,524,492 499,509,858,891 Rls. 34,576,953 $
186 1391 جمهوري کره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 17,496,425 495,135,176,980 Rls. 40,386,230 $
187 1391 هند 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 44,882,877 490,708,137,229 Rls. 31,405,531 $
188 1391 عراق 07031000 پيازوموسير 88,154,217 488,775,912,864 Rls. 30,927,566 $
189 1391 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,748,766 488,514,154,167 Rls. 28,977,003 $
190 1391 افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,856,461 487,312,980,436 Rls. 27,403,708 $
191 1391 گرجستان 27132000 قيرنفت 78,892,249 485,381,360,327 Rls. 36,268,481 $
192 1391 عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 14,194,760 484,192,660,310 Rls. 31,222,376 $
193 1391 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 35,524,447 482,301,933,895 Rls. 25,927,542 $
194 1391 عمان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 44,160,784 479,920,225,560 Rls. 39,145,206 $
195 1391 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 33,102,250 477,808,605,298 Rls. 29,895,130 $
196 1391 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 11,514,760 477,615,903,125 Rls. 27,600,500 $
197 1391 ترکيه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 75,673,305 477,538,597,540 Rls. 31,035,976 $
198 1391 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,485,084 470,144,503,402 Rls. 24,412,380 $
199 1391 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 39,639,069 468,639,797,813 Rls. 31,914,648 $
200 1391 افغانستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 3,073,096 461,468,167,513 Rls. 27,515,315 $
مجموع کل
334,608,476,915,321 ريال
مجموع کل
20,952,425,861 دلار