آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1391 هند 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 70,394,422 456,154,164,025 Rls. 28,415,693 $
102 1391 افغانستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 67,660,985 452,379,680,481 Rls. 25,503,923 $
103 1391 قطر 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 290,553 450,120,015,462 Rls. 29,441,083 $
104 1391 آلمان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,025,095 448,079,412,104 Rls. 28,167,798 $
105 1391 عراق 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 43,093,124 446,794,502,460 Rls. 36,443,271 $
106 1391 اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 45,071,631 446,748,369,157 Rls. 32,889,682 $
107 1391 جمهوري عربي سوريه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 378,622 445,927,273,360 Rls. 36,372,535 $
108 1391 اندونزي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 114,169 444,844,853,311 Rls. 34,298,843 $
109 1391 هلند 72027000 فروموليبدن. 1,253,300 443,010,930,285 Rls. 24,178,572 $
110 1391 عراق 39269060 پريفرم (PET) 17,106,475 441,311,157,822 Rls. 29,406,882 $
111 1391 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 54,013,869 439,975,538,294 Rls. 28,897,159 $
112 1391 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 8,850,266 437,275,404,653 Rls. 26,816,735 $
113 1391 ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 19,393,916 427,739,747,786 Rls. 20,667,889 $
114 1391 تايوان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 42,351,235 424,351,508,873 Rls. 19,342,519 $
115 1391 امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 17,108,300 423,634,788,956 Rls. 25,524,944 $
116 1391 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 51,824,627 422,769,466,591 Rls. 29,178,269 $
117 1391 هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 23,738,293 421,646,282,234 Rls. 25,133,155 $
118 1391 ترکمنستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 2,447,224 418,170,614,206 Rls. 27,566,310 $
119 1391 امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 68,337,607 417,295,803,117 Rls. 20,170,643 $
120 1391 ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,872,330 416,149,074,811 Rls. 21,046,495 $
121 1391 افغانستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 18,572,567 415,136,875,981 Rls. 24,146,354 $
122 1391 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 230,906 413,846,772,010 Rls. 22,166,545 $
123 1391 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,114,716 411,215,663,215 Rls. 23,946,298 $
124 1391 ويتنام 27132000 قيرنفت 50,619,517 406,395,061,983 Rls. 26,916,227 $
125 1391 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 62,353,353 404,037,459,990 Rls. 22,837,725 $
126 1391 عراق 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 39,548,968 400,343,353,013 Rls. 31,450,633 $
127 1391 عراق 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 14,576,318 398,787,049,719 Rls. 18,962,392 $
128 1391 تاجيکستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 6,259,502 398,741,798,411 Rls. 24,505,994 $
129 1391 ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 21,487,924 395,374,340,702 Rls. 21,096,853 $
130 1391 بلژيک 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 26,689,874 394,999,555,977 Rls. 19,482,860 $
131 1391 جمهوري عربي سوريه 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 36,000,000 394,575,840,000 Rls. 32,184,000 $
132 1391 عربستان سعودي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8,695 393,230,676,540 Rls. 23,590,912 $
133 1391 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 38,818,640 392,494,189,220 Rls. 31,119,629 $
134 1391 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 12,889,957 392,440,535,276 Rls. 25,303,030 $
135 1391 ترکيه 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 12,562,560 387,143,601,576 Rls. 26,724,021 $
136 1391 ترکمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 18,639,670 382,858,746,200 Rls. 18,543,154 $
137 1391 عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 3,540,589 377,144,453,355 Rls. 21,110,621 $
138 1391 عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 22,098,788 376,565,556,720 Rls. 30,714,972 $
139 1391 چين 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 22,376,367 372,227,539,320 Rls. 23,754,186 $
140 1391 ترکيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 17,320,269 372,058,634,959 Rls. 19,149,860 $
141 1391 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 23,555,689 371,175,290,769 Rls. 25,299,490 $
142 1391 فيليپين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 39,784,950 370,915,511,200 Rls. 30,254,120 $
143 1391 پاکستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 40,925,839 366,374,468,500 Rls. 29,883,725 $
144 1391 ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 27,574,125 364,140,020,416 Rls. 20,126,739 $
145 1391 عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 9,292,201 363,997,513,083 Rls. 23,635,819 $
146 1391 افغانستان 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 4,616,640 363,741,894,600 Rls. 20,356,167 $
147 1391 هند 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 20,235,000 363,276,729,516 Rls. 14,771,550 $
148 1391 ترکمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 5,953,446 361,524,323,675 Rls. 23,668,308 $
149 1391 عراق 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 5,292,858 360,077,949,955 Rls. 23,365,881 $
150 1391 ويتنام 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 2,947,750 360,061,726,750 Rls. 23,422,093 $
151 1391 عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 21,565,776 359,699,431,124 Rls. 21,743,722 $
152 1391 امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 43,041,303 354,860,865,956 Rls. 25,885,767 $
153 1391 افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 24,323,622 354,144,470,988 Rls. 22,241,639 $
154 1391 عراق 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 165,672,018 353,452,978,078 Rls. 19,663,315 $
155 1391 پاکستان 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 20,607,851 352,834,449,760 Rls. 28,779,319 $
156 1391 پاکستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 2,318,486 352,697,184,462 Rls. 14,761,932 $
157 1391 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 28,912,430 351,690,688,448 Rls. 24,536,204 $
158 1391 هند 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 2,273,800 350,221,159,335 Rls. 19,478,161 $
159 1391 آفريقاي جنوبي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 37,733,956 349,648,018,952 Rls. 18,019,162 $
160 1391 افغانستان 27132000 قيرنفت 46,705,790 349,481,579,690 Rls. 24,734,568 $
161 1391 پاکستان 08081000 سيب , تازه 21,584,143 348,762,203,851 Rls. 17,627,936 $
162 1391 امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 3,575,386 347,470,658,345 Rls. 20,681,019 $
163 1391 عراق 25239010 سيمان کوره بلند 198,501,516 345,934,564,365 Rls. 16,418,873 $
164 1391 فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 115,591,994 344,096,067,850 Rls. 20,141,956 $
165 1391 عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,971,527 340,922,690,870 Rls. 20,789,018 $
166 1391 افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 6,255,282 337,040,361,346 Rls. 19,118,567 $
167 1391 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 15,640,175 336,795,992,534 Rls. 21,354,753 $
168 1391 عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 43,341,776 334,914,046,721 Rls. 26,226,247 $
169 1391 ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 9,215,778 332,477,857,798 Rls. 19,320,559 $
170 1391 افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 29,701,223 330,155,343,969 Rls. 20,218,553 $
171 1391 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 104,098,651 327,869,117,691 Rls. 26,542,814 $
172 1391 ساير کشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 19,187,997 327,689,502,542 Rls. 15,311,267 $
173 1391 ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 2,739,177 326,037,629,219 Rls. 22,691,544 $
174 1391 آفريقاي جنوبي 27132000 قيرنفت 49,964,188 324,643,782,420 Rls. 26,479,917 $
175 1391 امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 1,821,825 317,983,697,880 Rls. 13,368,650 $
176 1391 فدراسيون روسيه 08105000 کيوي, تازه 19,003,055 315,582,265,215 Rls. 15,485,825 $
177 1391 فيليپين 28141000 آمونياک بدون آ ب 49,498,934 313,947,091,800 Rls. 25,607,430 $
178 1391 عراق 08105000 کيوي, تازه 21,884,564 311,994,917,461 Rls. 17,826,521 $
179 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 1,445,107 311,854,474,704 Rls. 20,077,676 $
180 1391 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 43,771,805 310,042,320,136 Rls. 17,508,720 $
181 1391 عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 6,170,181 308,767,308,119 Rls. 18,549,311 $
182 1391 عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 6,152,601 308,670,589,343 Rls. 18,456,143 $
183 1391 ساير کشورهاي خارجي 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 14,961,788 308,212,337,648 Rls. 12,706,591 $
184 1391 هند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5,393 307,500,662,700 Rls. 18,678,704 $
185 1391 عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 5,558,311 306,689,124,179 Rls. 19,468,533 $
186 1391 هند 27101910 روغن موتور 13,056,268 304,983,311,816 Rls. 15,710,716 $
187 1391 فدراسيون روسيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 32,146,062 304,136,965,431 Rls. 19,287,778 $
188 1391 افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 11,933,302 302,934,120,713 Rls. 20,018,810 $
189 1391 آذربايجان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 6,693,820 302,851,143,602 Rls. 20,022,725 $
190 1391 چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 12,025,000 301,905,906,794 Rls. 14,623,518 $
191 1391 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 11,286,000 301,152,134,487 Rls. 14,861,386 $
192 1391 عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 5,629,247 300,565,457,931 Rls. 16,478,219 $
193 1391 لبنان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,693,288 300,491,579,624 Rls. 15,027,331 $
194 1391 چين 29022000 بنزن 14,345,100 299,800,602,400 Rls. 15,739,400 $
195 1391 ايتاليا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 348,684 297,809,866,025 Rls. 19,468,965 $
196 1391 عراق 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 15,231,225 297,307,335,178 Rls. 16,587,428 $
197 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 866,145 295,753,655,860 Rls. 18,498,691 $
198 1391 فدراسيون روسيه 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 11,167,177 294,040,410,280 Rls. 13,220,763 $
199 1391 ترکمنستان 27132000 قيرنفت 34,746,775 292,987,589,355 Rls. 17,679,159 $
200 1391 امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 9,142,856 292,898,823,111 Rls. 15,688,435 $
201 1391 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 10,083,457 284,690,162,506 Rls. 18,150,378 $
202 1391 جمهوري کره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 7,110,936 284,012,283,158 Rls. 14,553,241 $
203 1391 تاجيکستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 26,866,017 283,112,774,960 Rls. 23,092,396 $
204 1391 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 55,576,672 283,056,568,121 Rls. 20,034,842 $
205 1391 پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,563,528 282,038,074,311 Rls. 16,014,815 $
206 1391 هند 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 6,919,673 281,599,459,840 Rls. 19,361,637 $
207 1391 سوئيس 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 284,422 281,597,429,223 Rls. 17,028,371 $
208 1391 ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 7,396,196 280,708,301,207 Rls. 16,673,725 $
209 1391 هند 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 15,800,000 279,940,492,920 Rls. 18,413,445 $
210 1391 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 6,943,280 279,189,821,880 Rls. 13,038,942 $
211 1391 ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,799,163 276,039,923,906 Rls. 13,453,544 $
212 1391 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,191,631 274,120,401,975 Rls. 15,604,842 $
213 1391 چين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 28,598,390 272,631,615,140 Rls. 22,237,489 $
214 1391 افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 14,233,884 272,490,057,540 Rls. 13,365,958 $
215 1391 عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 24,019,010 272,126,813,699 Rls. 12,206,944 $
216 1391 پاکستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 14,010,878 271,756,949,241 Rls. 15,887,979 $
217 1391 ايتاليا 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 1,708,662 271,543,834,744 Rls. 12,794,684 $
218 1391 چين 39011041 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودرباچگالي كمتراز 94% 9,752,000 271,040,876,756 Rls. 12,674,520 $
219 1391 پاکستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 2,024,410 268,757,747,690 Rls. 16,750,454 $
220 1391 تايوان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 11,712,457 268,257,105,414 Rls. 21,880,677 $
221 1391 عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,097,533 267,654,716,900 Rls. 17,713,657 $
222 1391 عربستان سعودي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 2,783,798 266,967,899,720 Rls. 21,775,522 $
223 1391 عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 10,542,757 266,717,480,923 Rls. 15,498,902 $
224 1391 عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 5,426,923 265,621,831,602 Rls. 16,305,003 $
225 1391 مالزي 27132000 قيرنفت 30,602,720 264,349,335,457 Rls. 16,219,487 $
226 1391 افغانستان 33051000 شامپوها 6,355,361 262,022,739,393 Rls. 15,593,635 $
227 1391 ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 1,697 261,181,427,700 Rls. 21,302,070 $
228 1391 افغانستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 21,442,077 261,038,175,818 Rls. 15,761,541 $
229 1391 ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,190,097 260,943,054,924 Rls. 12,993,013 $
230 1391 امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,020,075 259,120,586,403 Rls. 13,816,218 $
231 1391 هند 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 41,685,425 257,871,947,226 Rls. 14,555,835 $
232 1391 ترکمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 11,638,335 256,286,084,271 Rls. 15,823,532 $
233 1391 امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 15,830,203 256,056,981,173 Rls. 13,922,956 $
234 1391 عراق 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 5,004,387 256,012,554,823 Rls. 15,088,560 $
235 1391 ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 86,464 255,126,574,254 Rls. 10,841,255 $
236 1391 عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 2,253,388 253,531,294,772 Rls. 18,604,115 $
237 1391 هنگ کنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 4,336 252,270,598,970 Rls. 13,428,791 $
238 1391 افغانستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 10,586,800 251,956,861,298 Rls. 12,636,238 $
239 1391 افغانستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 60,098,000 248,450,531,986 Rls. 16,504,421 $
240 1391 افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 23,205,249 245,940,999,656 Rls. 16,341,638 $
241 1391 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 11,789,960 245,932,334,572 Rls. 14,450,603 $
242 1391 افغانستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 70,975,189 245,777,397,118 Rls. 16,133,795 $
243 1391 عراق 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 27,278,075 244,841,857,660 Rls. 19,947,821 $
244 1391 ترکيه 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 1,752,371 243,641,600,510 Rls. 15,990,323 $
245 1391 عراق 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 16,960,980 241,430,230,998 Rls. 13,465,669 $
246 1391 فدراسيون روسيه 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,616,725 240,702,269,336 Rls. 12,574,605 $
247 1391 عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,960,156 237,956,287,172 Rls. 14,144,869 $
248 1391 هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,648,993 237,464,807,133 Rls. 14,479,293 $
249 1391 ويتنام 02071490 ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن 17,485,996 236,763,865,816 Rls. 11,686,904 $
250 1391 عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 21,890,015 235,874,762,066 Rls. 14,603,908 $
251 1391 هند 08081000 سيب , تازه 9,928,032 234,809,352,283 Rls. 9,639,074 $
252 1391 افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,174,046 234,783,415,811 Rls. 11,716,068 $
253 1391 هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,090,536 234,337,875,433 Rls. 13,785,570 $
254 1391 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 594,000 232,110,401,810 Rls. 13,345,324 $
255 1391 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 2,835,786 231,135,475,040 Rls. 13,091,988 $
256 1391 کانادا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 187,829 229,406,181,689 Rls. 13,712,455 $
257 1391 بلژيک 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 1,440,500 229,387,839,500 Rls. 12,103,432 $
258 1391 چين 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 13,862,750 229,384,097,340 Rls. 18,709,959 $
259 1391 ترکيه 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,805,691 228,123,623,106 Rls. 16,828,016 $
260 1391 عراق 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 226,000 227,185,971,701 Rls. 9,351,911 $
261 1391 پاکستان 27101930 گريس 15,201,264 226,364,394,501 Rls. 11,912,028 $
262 1391 آلمان 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,556,722 225,411,348,845 Rls. 13,633,575 $
263 1391 افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 6,272,761 224,830,272,013 Rls. 13,165,788 $
264 1391 عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 9,429,494 223,595,859,673 Rls. 14,301,689 $
265 1391 عراق 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 2,100,173 222,860,659,015 Rls. 14,951,301 $
266 1391 عراق 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 8,002,720 222,179,460,148 Rls. 13,560,816 $
267 1391 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 14,978,530 221,301,890,976 Rls. 17,361,591 $
268 1391 عراق 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 9,018,187 219,314,003,084 Rls. 12,486,682 $
269 1391 عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 2,465,933 218,627,317,449 Rls. 11,398,760 $
270 1391 چين 26190090 سايرآخال چدن يا فولادا زجمله جوش وکف غيرمذکور 298,220,995 217,011,975,906 Rls. 14,911,047 $
271 1391 مالزي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 27,401,091 216,592,622,086 Rls. 12,129,846 $
272 1391 فدراسيون روسيه 30049031 مكمل هاي دارويي داراي توليد داخل مشابه مورد مصرف در دامپزشكي 7,066 214,862,472,800 Rls. 12,270,150 $
273 1391 افغانستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 3,784,913 212,287,600,698 Rls. 11,402,161 $
274 1391 افغانستان 34011150 صابون رختشويي 14,617,426 209,710,428,700 Rls. 13,279,817 $
275 1391 پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 7,319,714 209,600,642,919 Rls. 12,894,127 $
276 1391 عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 3,514,926 209,047,445,690 Rls. 14,811,330 $
277 1391 ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 4,400,395 207,846,178,708 Rls. 13,115,809 $
278 1391 ترکيه 31023000 نيترات آمونيوم، حتي محلول در آب 54,896,506 207,843,177,095 Rls. 9,086,701 $
279 1391 آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 4,153,286 207,627,525,316 Rls. 12,924,103 $
280 1391 عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,000,548 206,705,392,311 Rls. 12,961,934 $
281 1391 افغانستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 1,411,971 206,519,300,848 Rls. 12,336,219 $
282 1391 چين 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 30,996,856 206,325,723,783 Rls. 12,377,181 $
283 1391 قزاقستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 150,647,856 205,937,436,474 Rls. 12,119,494 $
284 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 2,335,940 205,194,724,033 Rls. 15,881,302 $
285 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 473,102 204,463,454,628 Rls. 13,029,190 $
286 1391 امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 57,515,021 204,180,088,632 Rls. 11,786,245 $
287 1391 انگلستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 280,924 203,370,596,094 Rls. 13,067,487 $
288 1391 افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 9,654,679 203,089,229,400 Rls. 16,565,190 $
289 1391 جيبوتي 27132000 قيرنفت 31,168,274 202,525,073,240 Rls. 16,519,174 $
290 1391 تاجيکستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,966,725 202,370,252,658 Rls. 10,406,452 $
291 1391 ترکمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 3,851,306 201,535,293,113 Rls. 11,511,495 $
292 1391 ترکيه 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 1,780,945 201,067,283,258 Rls. 11,299,769 $
293 1391 مالديوز 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 20,994,070 200,504,698,800 Rls. 16,354,380 $
294 1391 فدراسيون روسيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,288,122 200,221,732,547 Rls. 11,606,924 $
295 1391 لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 720,090 199,501,935,480 Rls. 11,609,958 $
296 1391 ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 6,213,817 199,385,459,599 Rls. 11,571,032 $
297 1391 آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 41,214,967 199,126,033,943 Rls. 12,497,009 $
298 1391 تاجيکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,417,433 198,995,980,530 Rls. 12,913,595 $
299 1391 عراق 27101210 بنزين 8,979,618 196,528,678,031 Rls. 8,064,689 $
300 1391 ويتنام 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 1,843,150 195,965,416,800 Rls. 13,270,680 $
مجموع کل
60,182,997,136,142 ريال
مجموع کل
3,680,420,373 دلار