آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1391 چين 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 48,592 120,046,032,375 Rls. 6,775,558 $
302 1391 قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 7,392,000 120,037,476,451 Rls. 5,396,160 $
303 1391 چين 29221310 تري اتانول آمين 5,317,600 119,212,437,120 Rls. 7,444,640 $
304 1391 افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 2,493,477 118,927,742,758 Rls. 7,186,013 $
305 1391 لهستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 103,655 117,686,762,802 Rls. 7,707,147 $
306 1391 عراق 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 14,170,905 117,612,932,069 Rls. 7,043,661 $
307 1391 عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 1,058,274 116,636,987,912 Rls. 7,291,706 $
308 1391 عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 3,925,673 116,476,136,283 Rls. 5,508,364 $
309 1391 پاکستان 29173500 انيدريد فتاليك 3,743,438 116,023,551,113 Rls. 6,060,984 $
310 1391 آذربايجان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم کلوخه هاي معدني آهن, به شکل توده ، گلوله وحبه واشكال همانند 20,126,879 115,905,800,531 Rls. 7,094,344 $
311 1391 تايوان 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 10,884,925 115,771,881,150 Rls. 9,443,057 $
312 1391 عراق 27101910 روغن موتور 4,049,652 115,744,297,796 Rls. 6,375,073 $
313 1391 سنگال 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 26,767,731 115,510,103,300 Rls. 9,421,705 $
314 1391 پاکستان 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 72,778,714 115,136,716,340 Rls. 6,550,084 $
315 1391 عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,382,812 114,887,004,108 Rls. 8,502,811 $
316 1391 ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 3,680,815 113,870,119,628 Rls. 7,348,528 $
317 1391 سودان 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 1,018,178 113,851,257,000 Rls. 4,641,000 $
318 1391 عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 7,220,109 113,607,765,978 Rls. 6,747,726 $
319 1391 پاکستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 3,592,445 113,497,409,771 Rls. 6,243,464 $
320 1391 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 5,658,430 112,871,366,749 Rls. 6,790,118 $
321 1391 عراق 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,489,325 112,863,019,952 Rls. 7,470,312 $
322 1391 پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 7,970,884 112,480,291,292 Rls. 6,610,741 $
323 1391 امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 10,021,395 112,419,001,760 Rls. 9,169,576 $
324 1391 آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 3,285,191 112,333,263,020 Rls. 6,735,228 $
325 1391 تاجيکستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 885,336 112,330,602,801 Rls. 7,238,803 $
326 1391 پاکستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,401,818 111,610,205,878 Rls. 4,827,062 $
327 1391 سودان 27132000 قيرنفت 17,785,914 111,349,512,920 Rls. 9,082,342 $
328 1391 قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,750,483 110,463,702,062 Rls. 6,714,910 $
329 1391 فيليپين 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 25,000,000 110,340,000,000 Rls. 9,000,000 $
330 1391 افغانستان 15119090 ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر 5,291,995 110,160,188,129 Rls. 8,985,333 $
331 1391 اوکراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 74,480 109,902,255,660 Rls. 6,900,729 $
332 1391 عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 62,089,718 109,737,389,149 Rls. 7,451,750 $
333 1391 تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 7,591,082 109,453,906,442 Rls. 6,237,265 $
334 1391 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 423,261 109,398,285,751 Rls. 6,338,597 $
335 1391 عربستان سعودي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 2,380 108,996,423,654 Rls. 6,360,279 $
336 1391 افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 12,107,035 108,849,147,220 Rls. 8,878,397 $
337 1391 امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 4,245,336 108,508,191,100 Rls. 6,955,458 $
338 1391 امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,014,180 108,010,914,264 Rls. 6,085,080 $
339 1391 عربستان سعودي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 654,630 107,987,637,950 Rls. 5,406,270 $
340 1391 ترکمنستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 3,450,015 107,782,988,087 Rls. 5,178,674 $
341 1391 پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 5,193,117 107,596,714,193 Rls. 6,308,862 $
342 1391 فدراسيون روسيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 5,134,105 107,196,085,728 Rls. 6,682,532 $
343 1391 افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,669,594 106,492,668,646 Rls. 6,837,566 $
344 1391 عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 126,807 106,147,444,840 Rls. 7,743,963 $
345 1391 عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,555,104 105,713,061,707 Rls. 5,963,731 $
346 1391 عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 656,586 105,225,250,544 Rls. 6,519,612 $
347 1391 آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 199,718 105,101,805,998 Rls. 6,979,753 $
348 1391 هند 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 4,000,000 105,026,025,500 Rls. 4,271,000 $
349 1391 چين 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 55,248,600 104,945,600,000 Rls. 8,560,000 $
350 1391 آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 7,268,155 104,932,948,697 Rls. 8,150,988 $
351 1391 ترکمنستان 07031000 پيازوموسير 23,369,128 104,598,026,448 Rls. 8,180,082 $
352 1391 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 8,575,078 104,550,229,667 Rls. 7,311,194 $
353 1391 هند 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 14,666,601 104,496,894,027 Rls. 6,268,885 $
354 1391 عراق 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 435,041 104,200,476,353 Rls. 5,554,758 $
355 1391 فرانسه 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 602,700 103,721,842,720 Rls. 5,074,199 $
356 1391 عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 231,765 103,468,351,018 Rls. 6,822,878 $
357 1391 قزاقستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,625,788 103,467,351,935 Rls. 4,874,431 $
358 1391 بلژيک 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 3,973,267 103,166,186,903 Rls. 6,357,225 $
359 1391 جمهوري عربي سوريه 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 23,090,712 101,913,162,560 Rls. 8,312,656 $
360 1391 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 6,768,277 101,872,784,579 Rls. 6,688,224 $
361 1391 افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,921,443 101,743,656,638 Rls. 5,591,112 $
362 1391 عراق 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,651,992 101,639,541,403 Rls. 5,570,895 $
363 1391 افغانستان 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 1,363,647 101,618,542,694 Rls. 5,441,416 $
364 1391 آلمان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 4,358,757 101,604,552,207 Rls. 6,973,288 $
365 1391 عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 7,250,673 101,148,500,314 Rls. 6,155,090 $
366 1391 امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 535,592 100,950,375,338 Rls. 5,856,373 $
367 1391 آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 2,166,572 100,768,652,189 Rls. 6,571,595 $
368 1391 چين 27101210 بنزين 4,369,525 100,672,845,428 Rls. 4,101,061 $
369 1391 ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 126,177,031 100,539,079,354 Rls. 6,282,915 $
370 1391 پاکستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,579,350 100,435,566,722 Rls. 4,666,833 $
371 1391 عراق 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,706,816 100,143,490,815 Rls. 5,726,449 $
372 1391 آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,810,401 100,070,033,421 Rls. 5,888,255 $
373 1391 امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 4,186,530 99,698,603,209 Rls. 4,072,489 $
374 1391 عمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 23,426 99,683,994,409 Rls. 7,057,987 $
375 1391 ترکمنستان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 23,467,755 99,483,798,075 Rls. 6,314,574 $
376 1391 افغانستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,326,280 99,386,763,366 Rls. 5,181,194 $
377 1391 آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,417,914 99,112,837,527 Rls. 5,296,830 $
378 1391 هنگ کنگ 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 604,420 99,052,783,875 Rls. 5,370,150 $
379 1391 ترکيه 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 12,483,210 98,989,872,570 Rls. 4,175,273 $
380 1391 عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,521,757 98,225,344,701 Rls. 6,401,515 $
381 1391 آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 7,380,487 98,029,221,317 Rls. 5,882,802 $
382 1391 چين 26012000 پيريت آهن تفته (خاكستر پيريت) 57,018,573 98,018,345,400 Rls. 3,991,300 $
383 1391 امارات متحده عربي 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 930,815 97,955,792,998 Rls. 6,292,255 $
384 1391 عراق 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 1,777,962 97,773,799,493 Rls. 5,367,301 $
385 1391 افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,671,776 97,763,428,829 Rls. 5,412,516 $
386 1391 امارات متحده عربي 26011100 سنگ آهن بهم فشرده نشده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 154,502,856 97,730,567,320 Rls. 4,489,026 $
387 1391 عراق 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 17,468,748 97,577,475,795 Rls. 6,238,415 $
388 1391 يمن 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,617,353 97,193,804,154 Rls. 5,902,945 $
389 1391 پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 5,391,980 97,104,757,076 Rls. 5,738,345 $
390 1391 عراق 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 1,956,075 96,911,822,244 Rls. 5,733,548 $
391 1391 عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 369,676 96,851,498,651 Rls. 5,585,482 $
392 1391 ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 4,663,574 96,551,031,457 Rls. 6,535,015 $
393 1391 جمهوري کره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,818,942 96,236,247,900 Rls. 5,016,501 $
394 1391 عراق 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,228,386 96,198,705,035 Rls. 5,003,858 $
395 1391 ايتاليا 41044100 چرم وپوست موکنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب کامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت خشک 901,760 95,890,342,856 Rls. 6,834,373 $
396 1391 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,893,201 95,689,370,903 Rls. 6,571,990 $
397 1391 ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,556,835 95,455,706,375 Rls. 6,055,831 $
398 1391 عراق 27101920 روغن صنعتي 5,082,075 95,097,918,770 Rls. 6,632,087 $
399 1391 پاکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,841,914 94,998,124,078 Rls. 5,438,270 $
400 1391 چين 28309090 ساير سولفورها غير از سولفور سديم وسولفور باريم ؛ پلي سولفورها ؛ با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 12,519,136 94,881,858,677 Rls. 4,811,332 $
401 1391 عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 8,728,420 94,844,223,156 Rls. 7,210,684 $
402 1391 هلند 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,435,755 94,666,191,664 Rls. 5,461,082 $
403 1391 مصر 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 616,330 94,470,816,100 Rls. 5,240,245 $
404 1391 آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,867,695 94,338,562,012 Rls. 5,586,255 $
405 1391 افغانستان 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 6,441,215 93,911,792,065 Rls. 6,032,044 $
406 1391 عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 743,733 93,684,368,777 Rls. 5,418,495 $
407 1391 ترکيه 04090000 عسل طبيعي 1,821,576 93,679,278,917 Rls. 4,433,052 $
408 1391 عراق 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 19,498,416 93,656,347,041 Rls. 6,803,577 $
409 1391 عراق 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 1,390,860 93,636,821,917 Rls. 6,161,500 $
410 1391 امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 27,853 93,554,446,907 Rls. 7,582,579 $
411 1391 آلمان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 143,940 93,224,625,759 Rls. 5,247,116 $
412 1391 عراق 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,407,780 93,196,176,179 Rls. 4,246,248 $
413 1391 امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,572,740 93,014,022,820 Rls. 5,259,656 $
414 1391 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,769,000 92,956,063,258 Rls. 6,411,884 $
415 1391 افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 2,297,781 92,764,584,688 Rls. 6,885,642 $
416 1391 ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 23,207,998 92,579,186,121 Rls. 6,548,464 $
417 1391 امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 17,962,050 92,566,838,160 Rls. 6,286,716 $
418 1391 پاکستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 1,552,661 92,530,201,999 Rls. 4,984,866 $
419 1391 عراق 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 4,936,800 92,367,269,660 Rls. 3,765,104 $
420 1391 فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 5,396,749 92,339,949,090 Rls. 4,233,179 $
421 1391 عراق 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 820,390 92,084,553,219 Rls. 7,308,515 $
422 1391 امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 4,682,172 92,084,265,533 Rls. 4,854,106 $
423 1391 هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,692,315 91,899,615,520 Rls. 4,497,264 $
424 1391 فدراسيون روسيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 5,678,284 91,758,064,845 Rls. 4,826,219 $
425 1391 ترکمنستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 23,166,753 91,226,753,661 Rls. 5,295,831 $
426 1391 افغانستان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 146,001 91,077,312,647 Rls. 6,022,495 $
427 1391 تاجيکستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 3,869,379 91,028,555,585 Rls. 5,016,889 $
428 1391 افغانستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,941,572 90,673,946,461 Rls. 5,145,970 $
429 1391 عراق 76061290 سايرصفحه ، ورق ونوار از آلياژهاي آلومينيوم به غيرازاندود شده با آلومينيوم سيليس 1,540,523 90,630,296,302 Rls. 5,286,002 $
430 1391 افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,190,908 90,246,482,897 Rls. 5,586,194 $
431 1391 ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,701,251 89,806,985,242 Rls. 5,485,782 $
432 1391 فرانسه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 104,761 89,156,757,710 Rls. 5,967,527 $
433 1391 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 5,338,735 88,676,404,243 Rls. 5,338,679 $
434 1391 عربستان سعودي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 30,737 88,637,539,814 Rls. 5,290,018 $
435 1391 عراق 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 1,779,106 88,274,224,326 Rls. 5,337,341 $
436 1391 هند 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 6,905,730 88,227,683,689 Rls. 5,577,271 $
437 1391 عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,425,654 88,169,060,786 Rls. 5,175,849 $
438 1391 پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,674,933 88,040,598,297 Rls. 5,089,135 $
439 1391 چين 29173700 ترفتالات دي متيل 6,420,000 87,810,763,200 Rls. 6,227,400 $
440 1391 عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 533,168 87,465,055,993 Rls. 5,898,215 $
441 1391 عراق 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 13,550,003 87,224,139,878 Rls. 5,197,646 $
442 1391 امارات متحده عربي 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 4,857,000 87,120,217,899 Rls. 3,545,610 $
443 1391 ترکيه 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 377,934 86,722,400,734 Rls. 3,537,609 $
444 1391 پاکستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 3,044,856 86,404,848,115 Rls. 6,802,060 $
445 1391 تاجيکستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور 4,228,022 86,378,959,456 Rls. 4,322,731 $
446 1391 ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 17,368,450 86,299,776,560 Rls. 6,042,944 $
447 1391 عراق 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,159,980 86,283,653,306 Rls. 4,463,874 $
448 1391 عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 7,605,915 85,920,093,080 Rls. 5,324,517 $
449 1391 امارات متحده عربي 25202010 گچ بنايي 152,350,162 85,908,887,262 Rls. 5,109,652 $
450 1391 عراق 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 1,221,368 85,908,032,810 Rls. 4,366,982 $
451 1391 افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 410,725 85,903,996,620 Rls. 6,127,134 $
452 1391 امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 10,960,474 85,546,522,458 Rls. 6,575,958 $
453 1391 عراق 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,786,813 85,324,170,163 Rls. 5,430,493 $
454 1391 افغانستان 25202010 گچ بنايي 160,849,686 85,167,516,542 Rls. 5,637,022 $
455 1391 ترکيه 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 7,944,453 85,146,564,032 Rls. 4,933,891 $
456 1391 افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 16,999,936 84,867,831,789 Rls. 5,066,897 $
457 1391 قرقيزستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 670,085 84,325,288,334 Rls. 5,453,725 $
458 1391 افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 817,153 84,315,416,430 Rls. 4,937,644 $
459 1391 عراق 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 741,037 84,010,023,940 Rls. 4,985,453 $
460 1391 ايتاليا 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 699,795 83,991,640,445 Rls. 5,604,360 $
461 1391 ترکيه 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 9,332,070 83,977,804,799 Rls. 6,849,739 $
462 1391 افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,456,437 83,859,513,626 Rls. 5,052,959 $
463 1391 عراق 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 18,307,276 83,743,216,103 Rls. 5,636,137 $
464 1391 عراق 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 1,878,071 83,334,359,410 Rls. 5,514,496 $
465 1391 ازبکستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 689,820 82,916,384,852 Rls. 5,524,841 $
466 1391 ساير کشورهاي خارجي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 19,175,384 82,747,043,260 Rls. 6,749,351 $
467 1391 پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 7,502,624 82,676,577,098 Rls. 4,913,180 $
468 1391 اتريش 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 123,459 82,565,491,621 Rls. 5,872,146 $
469 1391 عربستان سعودي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,110,430 82,548,956,546 Rls. 7,177,546 $
470 1391 امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,419 82,460,123,291 Rls. 5,001,963 $
471 1391 نيجريه 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 3,451,640 82,440,511,300 Rls. 5,867,925 $
472 1391 عراق 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 2,724,067 81,827,041,005 Rls. 4,036,241 $
473 1391 افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 1,725,576 81,671,562,109 Rls. 5,165,659 $
474 1391 پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 6,814,227 81,515,079,291 Rls. 4,812,426 $
475 1391 عراق 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 53,786 80,260,690,950 Rls. 5,162,955 $
476 1391 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,047,229 80,236,867,244 Rls. 4,277,481 $
477 1391 عراق 03019310 ماهي کپوربرا ي ا صلاح نژا د وتکثير وپرورش (Carp) 813,245 80,221,980,154 Rls. 3,822,510 $
478 1391 عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,610,954 80,201,451,421 Rls. 4,933,963 $
479 1391 امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 10,128,239 80,183,256,718 Rls. 6,107,403 $
480 1391 ازبکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 5,757,663 80,008,143,812 Rls. 6,525,950 $
481 1391 افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,849,638 79,890,712,877 Rls. 4,871,498 $
482 1391 ترکيه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,792,120 79,556,787,551 Rls. 4,066,353 $
483 1391 عراق 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 11,877,702 79,170,992,521 Rls. 4,884,753 $
484 1391 ترکمنستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 934,914 78,991,448,400 Rls. 3,542,630 $
485 1391 قطر 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 2,856,165 78,613,693,097 Rls. 3,596,015 $
486 1391 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 563,112 78,536,419,818 Rls. 5,349,386 $
487 1391 افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 726,974 78,529,554,205 Rls. 5,606,094 $
488 1391 عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,216,588 78,473,099,203 Rls. 5,108,413 $
489 1391 آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,027,103 78,150,642,941 Rls. 5,843,501 $
490 1391 آلمان 20098990 سايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 970,598 77,804,376,435 Rls. 5,502,674 $
491 1391 عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 94,899,953 77,795,975,964 Rls. 4,702,337 $
492 1391 ترکيه 08081000 سيب , تازه 4,020,377 77,739,994,392 Rls. 3,223,055 $
493 1391 افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 3,387,944 77,622,634,868 Rls. 5,048,169 $
494 1391 ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 1,564,526 77,540,933,057 Rls. 3,729,005 $
495 1391 چين 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 2,475,000 77,281,511,125 Rls. 3,151,646 $
496 1391 فيليپين 27132000 قيرنفت 8,740,603 77,009,390,696 Rls. 4,619,306 $
497 1391 پاکستان 29153100 استات اتيل 3,365,270 76,970,931,010 Rls. 4,900,400 $
498 1391 کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 733,738 76,432,193,440 Rls. 5,878,864 $
499 1391 فدراسيون روسيه 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 1,000,000 76,168,550,000 Rls. 3,100,000 $
500 1391 مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,101,000 75,850,377,750 Rls. 3,924,756 $
مجموع کل
19,136,255,214,043 ريال
مجموع کل
1,167,034,995 دلار