آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1392 عراق 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 2,585,879 165,751,578,400 Rls. 6,669,507 $
302 1392 عراق 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 932,973 164,981,346,615 Rls. 6,629,349 $
303 1392 پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 4,872,275 164,243,334,293 Rls. 6,622,936 $
304 1392 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 5,256,004 164,178,479,851 Rls. 6,630,346 $
305 1392 عراق 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 31,573,341 163,889,965,603 Rls. 6,597,990 $
306 1392 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 512,937 163,882,397,343 Rls. 6,574,350 $
307 1392 عراق 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 29,518,465 163,593,171,382 Rls. 6,570,239 $
308 1392 ترکمنستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 13,153,396 163,580,597,372 Rls. 6,564,680 $
309 1392 ترکمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 1,927,535 163,290,900,477 Rls. 6,588,893 $
310 1392 ترکيه 29336100 ملامين 4,875,000 161,480,540,496 Rls. 6,501,225 $
311 1392 امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,081,644 161,162,326,224 Rls. 6,489,556 $
312 1392 عراق 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 1,233,513 161,042,740,058 Rls. 6,489,460 $
313 1392 افغانستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,163,945 160,859,276,655 Rls. 6,491,802 $
314 1392 جمهوري عربي سوريه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,970 160,097,458,580 Rls. 6,420,442 $
315 1392 امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 15,067,136 159,593,866,832 Rls. 6,423,702 $
316 1392 افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 21,682,155 158,915,922,316 Rls. 6,387,209 $
317 1392 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 35,789,814 158,779,254,124 Rls. 6,438,250 $
318 1392 افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 782,362 158,572,647,757 Rls. 6,348,899 $
319 1392 عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 272,787 158,252,690,412 Rls. 6,372,410 $
320 1392 ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 26,514,535 158,097,023,216 Rls. 6,394,232 $
321 1392 عراق 08105000 کيوي, تازه 11,862,589 157,697,187,602 Rls. 6,360,868 $
322 1392 عراق 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 1,984,967 157,625,148,719 Rls. 6,362,564 $
323 1392 هنگ کنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 4,164 156,768,610,671 Rls. 6,311,067 $
324 1392 امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 5,574,882 156,595,751,090 Rls. 6,298,957 $
325 1392 کويت 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 8,372,795 156,413,392,887 Rls. 6,324,240 $
326 1392 آسيا- اروپا 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 7,184,814 156,260,651,825 Rls. 6,290,747 $
327 1392 قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,790,425 155,148,883,525 Rls. 6,197,555 $
328 1392 فدراسيون روسيه 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 2,020,740 155,056,593,786 Rls. 6,264,443 $
329 1392 عراق 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 3,836,486 155,027,229,122 Rls. 6,265,593 $
330 1392 افغانستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,138,807 154,901,500,768 Rls. 6,239,198 $
331 1392 ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,917,274 154,442,214,616 Rls. 6,225,376 $
332 1392 تاجيکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 7,718,173 153,932,310,682 Rls. 6,207,283 $
333 1392 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,675,200 153,900,456,900 Rls. 6,097,153 $
334 1392 آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 2,386,521 153,794,403,633 Rls. 6,202,904 $
335 1392 امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 3,643,000 153,453,014,766 Rls. 6,133,865 $
336 1392 تايلند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 8,030,873 153,421,170,070 Rls. 6,188,084 $
337 1392 هند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 361,076 153,415,701,151 Rls. 6,169,596 $
338 1392 کويت 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 7,675,126 153,285,514,114 Rls. 6,171,704 $
339 1392 تاجيکستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 2,208,990 152,730,504,843 Rls. 6,129,097 $
340 1392 ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 2,821,093 152,717,489,688 Rls. 6,128,976 $
341 1392 ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 803,755 152,506,893,242 Rls. 6,143,040 $
342 1392 قرقيزستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 746,722 151,434,687,030 Rls. 6,063,688 $
343 1392 پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 610,294 150,438,177,982 Rls. 6,053,300 $
344 1392 کويت 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 82,898,580 150,420,595,163 Rls. 6,078,722 $
345 1392 جمهوري عربي سوريه 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 866,272 150,395,418,567 Rls. 6,040,343 $
346 1392 عراق 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,804,456 150,311,371,595 Rls. 6,036,062 $
347 1392 عراق 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 969,086 150,191,063,280 Rls. 6,036,322 $
348 1392 امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 679,345 150,091,912,409 Rls. 6,054,463 $
349 1392 فرانسه 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 89,521 149,872,491,141 Rls. 6,042,973 $
350 1392 افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,341,085 149,347,944,586 Rls. 6,004,507 $
351 1392 قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 6,405,721 148,930,141,697 Rls. 5,997,321 $
352 1392 آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 2,010,233 148,576,962,228 Rls. 5,979,095 $
353 1392 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 5,424,655 148,241,627,079 Rls. 5,947,122 $
354 1392 عراق 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,550,694 148,019,816,521 Rls. 5,951,920 $
355 1392 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 4,746,224 148,003,705,293 Rls. 5,975,625 $
356 1392 فدراسيون روسيه 08061000 ا نگور تازه 7,692,434 147,250,982,851 Rls. 5,882,874 $
357 1392 دانمارک 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 141,202 147,022,767,839 Rls. 5,912,057 $
358 1392 آلمان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 192,612 146,464,165,706 Rls. 5,893,139 $
359 1392 عراق 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 767,674 145,945,737,318 Rls. 5,886,847 $
360 1392 عراق 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 6,812,959 145,227,380,950 Rls. 5,831,457 $
361 1392 آلمان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,337,325 145,072,003,599 Rls. 5,836,849 $
362 1392 موزامبيک 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 14,675,695 145,012,880,820 Rls. 5,899,629 $
363 1392 چين 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 811,880 144,984,211,224 Rls. 5,843,362 $
364 1392 تاجيکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,894,809 144,821,773,007 Rls. 5,823,441 $
365 1392 آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 282,377 143,944,875,004 Rls. 5,798,865 $
366 1392 چين 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3,731 143,924,420,481 Rls. 5,800,982 $
367 1392 چين 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 55,937 143,770,460,921 Rls. 5,757,913 $
368 1392 قطر 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 6,975,000 143,677,683,805 Rls. 5,787,842 $
369 1392 کويت 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 61,207 143,528,845,681 Rls. 5,771,592 $
370 1392 ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,920,922 143,115,815,561 Rls. 5,753,559 $
371 1392 پاکستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,772,966 143,051,713,767 Rls. 5,775,733 $
372 1392 آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,314,784 143,049,758,915 Rls. 5,794,401 $
373 1392 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,481,318 142,936,003,808 Rls. 5,753,649 $
374 1392 عربستان سعودي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 673,867 142,342,386,240 Rls. 5,679,528 $
375 1392 عراق 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 673,326 142,249,174,606 Rls. 5,735,154 $
376 1392 ترکمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 1,080,938 142,058,535,355 Rls. 5,733,461 $
377 1392 ونزوئلا 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 805,628 141,646,704,000 Rls. 5,712,000 $
378 1392 عراق 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 3,778,897 140,462,894,763 Rls. 5,654,025 $
379 1392 پاکستان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 25,257,442 139,988,388,860 Rls. 5,616,977 $
380 1392 افغانستان 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 5,867,649 139,860,060,612 Rls. 5,635,398 $
381 1392 ترکيه 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 3,484,125 139,826,505,481 Rls. 5,622,121 $
382 1392 عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,833,984 139,142,430,407 Rls. 5,585,564 $
383 1392 ترکمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,648,600 138,718,957,044 Rls. 5,584,779 $
384 1392 هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,580 138,673,841,280 Rls. 5,581,616 $
385 1392 ترکمنستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 4,308,994 138,605,664,677 Rls. 5,586,546 $
386 1392 ازبکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,507,500 137,984,810,044 Rls. 5,529,989 $
387 1392 عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 567,125 137,816,948,077 Rls. 5,534,880 $
388 1392 افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 1,825,949 137,368,563,025 Rls. 5,532,609 $
389 1392 عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 2,860,140 136,534,661,098 Rls. 5,473,167 $
390 1392 تاجيکستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,139,518 135,794,691,228 Rls. 5,466,535 $
391 1392 عراق 39181000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي کلروروينيل به شکل رول يا به شکل چهارگوش 1,815,686 135,494,129,694 Rls. 5,450,199 $
392 1392 افغانستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,273,331 135,304,241,418 Rls. 5,451,354 $
393 1392 عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 756,990 135,250,062,432 Rls. 5,438,850 $
394 1392 افغانستان 64042000 ساير کفش هاباتخت ا زچرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 545,979 135,127,925,321 Rls. 5,425,043 $
395 1392 عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 46,623,234 135,111,276,152 Rls. 5,630,421 $
396 1392 تاجيکستان 27132000 قيرنفت 10,286,474 135,013,956,449 Rls. 5,409,480 $
397 1392 افغانستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 8,141,003 134,769,118,299 Rls. 5,423,792 $
398 1392 عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,559,170 134,444,738,348 Rls. 5,416,494 $
399 1392 آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,080,922 134,165,116,531 Rls. 5,390,273 $
400 1392 عراق 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 3,476,878 133,308,018,093 Rls. 5,367,397 $
401 1392 سودان 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 1,205,447 132,980,978,000 Rls. 5,344,279 $
402 1392 ويتنام 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 16,556,386 132,904,797,375 Rls. 5,355,825 $
403 1392 افغانستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,725,212 132,666,094,349 Rls. 5,334,923 $
404 1392 عراق 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,695,677 132,249,452,804 Rls. 5,308,840 $
405 1392 ترکيه 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 4,072,500 131,817,825,497 Rls. 5,304,942 $
406 1392 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 590,464 131,719,622,970 Rls. 5,310,221 $
407 1392 بنين 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,086,700 131,691,240,630 Rls. 5,312,265 $
408 1392 پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,762,899 131,168,301,495 Rls. 5,289,066 $
409 1392 عراق 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,441,710 130,885,657,825 Rls. 5,258,351 $
410 1392 ويتنام 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 292,910 130,736,410,560 Rls. 5,271,609 $
411 1392 امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 702,765 130,605,367,723 Rls. 5,216,883 $
412 1392 ترکمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 6,537,793 130,561,767,454 Rls. 5,245,601 $
413 1392 ترکمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,678,172 130,460,851,632 Rls. 5,258,800 $
414 1392 ترکمنستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 17,476,720 129,880,461,054 Rls. 5,234,221 $
415 1392 عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,686,629 129,594,779,105 Rls. 5,209,039 $
416 1392 ازبکستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 2,914,100 129,357,981,704 Rls. 5,203,980 $
417 1392 ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 4,335,046 129,107,898,554 Rls. 5,190,608 $
418 1392 افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 2,664,348 129,016,238,020 Rls. 5,161,672 $
419 1392 قرقيزستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 348,694 128,734,443,199 Rls. 5,189,069 $
420 1392 پاکستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,205,988 128,383,030,189 Rls. 5,184,502 $
421 1392 عراق 27101910 روغن موتور 3,761,658 128,170,821,889 Rls. 5,154,219 $
422 1392 چين 25309030 سلستيت 127,783,933 127,846,733,081 Rls. 5,155,589 $
423 1392 عراق 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 3,963,597 127,809,626,930 Rls. 5,124,058 $
424 1392 ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,065,156 127,691,270,362 Rls. 5,007,391 $
425 1392 افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,215,187 127,683,640,016 Rls. 5,142,853 $
426 1392 ترکيه 04090000 عسل طبيعي 2,108,131 127,543,593,888 Rls. 5,140,200 $
427 1392 عراق 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 1,803,454 126,980,222,168 Rls. 5,110,950 $
428 1392 عراق 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 377,626 126,584,162,342 Rls. 5,085,296 $
429 1392 آنگولا 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 5,882,997 126,184,912,097 Rls. 4,525,839 $
430 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 224,253 125,078,901,969 Rls. 5,041,960 $
431 1392 عراق 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 1,954,102 124,861,571,030 Rls. 5,028,923 $
432 1392 آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,655,244 124,834,582,897 Rls. 5,029,569 $
433 1392 امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 951,100 124,821,339,026 Rls. 4,986,521 $
434 1392 عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 1,276,335 124,581,548,230 Rls. 4,997,049 $
435 1392 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 4,134,369 124,555,625,885 Rls. 5,014,205 $
436 1392 قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 1,491,156 124,466,534,677 Rls. 5,016,876 $
437 1392 عراق 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,530,522 124,281,440,925 Rls. 4,985,312 $
438 1392 افغانستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 2,351,177 124,188,924,812 Rls. 5,010,173 $
439 1392 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 1,130,913 124,116,449,408 Rls. 4,981,653 $
440 1392 ترکمنستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 765,793 123,777,668,445 Rls. 4,975,721 $
441 1392 ايتاليا 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 3,850,357 123,560,023,148 Rls. 4,970,368 $
442 1392 ازبکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,930,984 123,040,104,451 Rls. 4,940,982 $
443 1392 عراق 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,093,876 122,679,402,238 Rls. 4,929,560 $
444 1392 امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 8,970,662 122,465,340,072 Rls. 4,926,803 $
445 1392 ترکيه 29152100 اسيد استيك 8,885,040 122,433,878,036 Rls. 4,935,902 $
446 1392 عراق 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,238,380 122,174,870,924 Rls. 4,911,680 $
447 1392 امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 13,520,000 122,024,732,000 Rls. 4,918,319 $
448 1392 عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,195,259 121,922,343,040 Rls. 4,905,133 $
449 1392 تاجيکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,705,338 121,683,972,684 Rls. 4,900,623 $
450 1392 افغانستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 12,757,842 121,675,161,695 Rls. 4,882,792 $
451 1392 آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 28,612,442 121,410,817,185 Rls. 4,872,230 $
452 1392 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,921,865 120,960,365,288 Rls. 4,869,554 $
453 1392 هند 29023000 تولوئن 3,998,548 120,597,843,328 Rls. 4,912,736 $
454 1392 عراق 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 561,839 120,309,667,438 Rls. 4,835,833 $
455 1392 عراق 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 1,630,463 120,116,565,185 Rls. 4,846,110 $
456 1392 امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,381,403 119,957,150,812 Rls. 4,835,096 $
457 1392 گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 23,450,115 119,569,446,339 Rls. 4,801,473 $
458 1392 امارات متحده عربي 25202010 گچ بنايي 154,734,170 119,402,387,042 Rls. 4,817,737 $
459 1392 پاکستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 291,420 119,379,227,550 Rls. 4,811,078 $
460 1392 اردن 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 5,780,000 118,845,987,955 Rls. 4,797,400 $
461 1392 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,504,866 118,349,764,309 Rls. 4,760,772 $
462 1392 اسپانيا 03061700 ساير انواع ميگو. 1,079,512 118,092,372,960 Rls. 4,652,738 $
463 1392 عراق 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 5,214,917 117,969,905,236 Rls. 4,741,631 $
464 1392 افغانستان 27101930 گريس 6,339,255 117,140,313,662 Rls. 4,724,076 $
465 1392 عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 12,359,467 117,073,241,690 Rls. 4,751,265 $
466 1392 اردن 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 5,640,000 116,650,820,745 Rls. 4,681,200 $
467 1392 تايوان 27132000 قيرنفت 8,844,338 116,585,392,737 Rls. 4,685,271 $
468 1392 امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,226,998 116,534,648,649 Rls. 4,708,799 $
469 1392 امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,528,640 116,480,266,472 Rls. 4,686,352 $
470 1392 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 4,671,525 116,298,474,084 Rls. 4,697,741 $
471 1392 فدراسيون روسيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 3,862,557 116,293,179,630 Rls. 4,692,246 $
472 1392 ترکيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 4,526,505 115,258,748,830 Rls. 4,607,839 $
473 1392 افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,364,621 115,189,592,445 Rls. 4,647,303 $
474 1392 فرانسه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 3,864,714 115,087,254,162 Rls. 4,623,069 $
475 1392 ترکيه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 709,828 115,067,873,738 Rls. 4,645,578 $
476 1392 عراق 08109010 انار تازه 4,719,042 114,688,438,856 Rls. 4,592,300 $
477 1392 عراق 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 623,245 114,466,244,750 Rls. 4,589,620 $
478 1392 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,654,400 114,425,508,645 Rls. 4,619,232 $
479 1392 عراق 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 11,736,799 114,116,811,829 Rls. 4,583,400 $
480 1392 فدراسيون روسيه 07129010 سير خشك شده 4,382,963 113,280,268,605 Rls. 4,574,328 $
481 1392 هند 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 3,330,500 112,881,418,298 Rls. 4,556,889 $
482 1392 سنگاپور 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 2,398,306 112,649,093,183 Rls. 4,537,827 $
483 1392 عراق 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 80,405 112,625,007,585 Rls. 4,546,694 $
484 1392 عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 94,148,207 112,523,201,619 Rls. 4,533,161 $
485 1392 مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,461,694 112,516,294,961 Rls. 4,540,225 $
486 1392 ترکيه 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 710,751 112,421,875,973 Rls. 4,536,347 $
487 1392 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5,000,000 112,018,500,000 Rls. 4,500,000 $
488 1392 افغانستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 1,519,502 111,959,544,643 Rls. 4,508,768 $
489 1392 ترکمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 1,148,094 111,830,492,345 Rls. 4,506,924 $
490 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 996,752 111,817,846,216 Rls. 4,511,517 $
491 1392 ايتاليا 84191100 آبگرم کن هاي زودجوش گازي 560,984 111,451,940,540 Rls. 4,487,056 $
492 1392 ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 91,032,799 110,812,246,747 Rls. 4,468,734 $
493 1392 عراق 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 171,219,421 110,553,751,330 Rls. 4,447,231 $
494 1392 عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,636,830 110,413,874,890 Rls. 4,432,764 $
495 1392 پاکستان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 454,773 109,625,479,059 Rls. 4,404,492 $
496 1392 ايتاليا 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 10,846,000 109,624,701,228 Rls. 4,425,169 $
497 1392 عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,889,984 109,544,588,273 Rls. 4,394,796 $
498 1392 امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,255,794 109,448,219,702 Rls. 4,392,285 $
499 1392 ترکيه 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 3,498,755 109,403,102,561 Rls. 4,434,279 $
500 1392 فرانسه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 157,500 109,314,030,000 Rls. 4,409,703 $
مجموع کل
26,994,757,724,880 ريال
مجموع کل
1,085,811,174 دلار