آمار کل " صادرات به" کشور "" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [9] [8]   [6] [5] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
601 1392 هند 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1,521 58,571,523,178 Rls. 2,366,171 $
602 1392 آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 785,568 58,395,742,629 Rls. 2,349,964 $
603 1392 قطر 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 2,837,000 58,373,261,828 Rls. 2,354,710 $
604 1392 ترکمنستان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 288,017 58,265,776,750 Rls. 2,347,975 $
605 1392 افغانستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 156,548 58,263,756,896 Rls. 2,317,989 $
606 1392 گرجستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,348,750 58,197,385,453 Rls. 2,343,452 $
607 1392 هند 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,709,753 58,142,196,688 Rls. 2,344,191 $
608 1392 پاکستان 08061000 ا نگور تازه 3,039,102 58,104,999,651 Rls. 2,324,216 $
609 1392 پاکستان 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 1,308,846 58,011,058,774 Rls. 2,338,524 $
610 1392 ترکمنستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 180,227 57,921,126,037 Rls. 2,331,254 $
611 1392 ترکمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,330,188 57,865,314,764 Rls. 2,325,074 $
612 1392 عراق 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 727,159 57,838,593,644 Rls. 2,331,727 $
613 1392 افغانستان 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 2,431,082 57,791,668,208 Rls. 2,325,451 $
614 1392 هند 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 7,751,713 57,725,568,550 Rls. 2,318,482 $
615 1392 عراق 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 788,754 57,668,133,574 Rls. 2,324,787 $
616 1392 افغانستان 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,819,131 57,403,665,913 Rls. 2,312,289 $
617 1392 اسپانيا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,361,350 57,393,198,600 Rls. 2,307,414 $
618 1392 امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,101,202 57,209,562,402 Rls. 2,305,904 $
619 1392 افغانستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 461,537 56,827,607,485 Rls. 2,289,099 $
620 1392 جمهوري عربي سوريه 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 269,464 56,781,091,536 Rls. 2,289,899 $
621 1392 قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 570,941 56,679,820,596 Rls. 2,284,751 $
622 1392 عربستان سعودي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 651,000 56,502,306,000 Rls. 2,278,500 $
623 1392 عراق 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 589,025 56,320,710,438 Rls. 2,243,764 $
624 1392 عراق 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 523,334 56,288,940,580 Rls. 2,257,190 $
625 1392 تاجيکستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,223,703 56,084,077,506 Rls. 2,246,040 $
626 1392 افغانستان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 4,587,175 55,992,070,757 Rls. 2,262,420 $
627 1392 عراق 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 756,698 55,848,060,624 Rls. 2,254,641 $
628 1392 ترکمنستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 2,610,831 55,808,183,803 Rls. 2,242,560 $
629 1392 ترکمنستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 5,650,398 55,691,901,113 Rls. 2,246,575 $
630 1392 قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 2,493,881 55,682,219,462 Rls. 2,238,590 $
631 1392 ترکمنستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 757,055 55,591,046,895 Rls. 2,235,669 $
632 1392 ترکمنستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 640,662 55,575,424,324 Rls. 2,242,031 $
633 1392 عراق 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتر از650 کيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 516,218 55,386,525,840 Rls. 2,207,852 $
634 1392 فدراسيون روسيه 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 5,296,156 55,233,311,997 Rls. 2,219,318 $
635 1392 پاکستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,189,905 55,208,087,567 Rls. 2,193,341 $
636 1392 عراق 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 154,442 55,174,488,157 Rls. 2,220,796 $
637 1392 ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,485,000 55,055,286,592 Rls. 2,214,491 $
638 1392 عراق 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 219,800 55,025,236,000 Rls. 2,212,000 $
639 1392 ترکيه 07032000 سير 2,000,526 54,982,818,165 Rls. 2,212,998 $
640 1392 هند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,037,849 54,975,696,467 Rls. 2,211,215 $
641 1392 عراق 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,238,528 54,948,815,000 Rls. 2,190,071 $
642 1392 گرجستان 08081000 سيب , تازه 3,382,895 54,929,856,121 Rls. 2,225,343 $
643 1392 عراق 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 360,138 54,728,303,842 Rls. 2,200,549 $
644 1392 پاکستان 29171400 انيدريد مالئيك 990,253 54,637,408,934 Rls. 2,195,715 $
645 1392 فدراسيون روسيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 179,280 54,572,180,416 Rls. 2,172,936 $
646 1392 عراق 28365000 کربنات کلسيم 30,201,198 54,570,383,133 Rls. 2,196,713 $
647 1392 ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 2,071,820 54,559,615,783 Rls. 2,205,012 $
648 1392 افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,396,594 54,515,845,066 Rls. 2,194,381 $
649 1392 آذربايجان 70193910 پشم شيشه 877,926 54,462,574,443 Rls. 2,192,212 $
650 1392 عراق 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 730,152 54,424,198,863 Rls. 2,186,961 $
651 1392 عربستان سعودي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 159,782 54,286,798,346 Rls. 2,183,003 $
652 1392 عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 516,348 54,231,627,007 Rls. 2,173,871 $
653 1392 ترکيه 08025030 مغز پسته 131,517 54,213,859,490 Rls. 2,159,743 $
654 1392 امارات متحده عربي 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,630,000 54,151,087,755 Rls. 2,182,900 $
655 1392 امارات متحده عربي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 18,513,366 54,131,241,393 Rls. 2,162,901 $
656 1392 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 217,497 54,061,390,668 Rls. 2,179,977 $
657 1392 هند 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 1,793,500 53,979,313,900 Rls. 2,169,701 $
658 1392 جمهوري کره 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 159,909 53,929,617,550 Rls. 2,172,118 $
659 1392 عراق 25221000 آهک زنده 18,392,835 53,901,582,369 Rls. 2,167,833 $
660 1392 ترکمنستان 25202010 گچ بنايي 64,712,515 53,808,664,887 Rls. 2,170,815 $
661 1392 پاکستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 29,195,116 53,794,337,156 Rls. 2,174,519 $
662 1392 افغانستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 214,335 53,784,461,130 Rls. 2,165,750 $
663 1392 ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 131,000 53,775,331,500 Rls. 2,125,992 $
664 1392 پاکستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 3,328,029 53,687,901,288 Rls. 2,164,791 $
665 1392 پاکستان 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 13,662,730 53,575,237,709 Rls. 2,158,501 $
666 1392 ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 7,461,182 53,448,040,132 Rls. 2,155,631 $
667 1392 سودان 27132000 قيرنفت 4,050,331 53,431,346,379 Rls. 2,089,648 $
668 1392 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 20,789,945 53,307,284,257 Rls. 2,144,218 $
669 1392 افغانستان 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 414,299 53,213,323,486 Rls. 2,139,079 $
670 1392 عراق 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 1,383,588 53,038,176,033 Rls. 2,131,762 $
671 1392 امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,112,982 53,028,625,485 Rls. 2,139,454 $
672 1392 امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 576,000 52,998,740,800 Rls. 2,131,200 $
673 1392 افغانستان 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 251,367 52,930,649,123 Rls. 2,136,618 $
674 1392 عراق 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 4,432,052 52,894,075,089 Rls. 2,115,747 $
675 1392 عراق 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 340,191 52,828,990,141 Rls. 2,129,170 $
676 1392 افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 2,441,947 52,826,587,304 Rls. 2,119,559 $
677 1392 بلژيک 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 1,640,000 52,823,128,779 Rls. 2,148,417 $
678 1392 گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 707,540 52,805,640,314 Rls. 2,128,072 $
679 1392 چين 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 2,450,000 52,715,445,900 Rls. 2,133,950 $
680 1392 ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 2,149,253 52,557,658,957 Rls. 2,120,854 $
681 1392 عراق 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 211,514,332 52,497,869,625 Rls. 2,115,575 $
682 1392 پاکستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 845,494 52,446,662,788 Rls. 2,107,730 $
683 1392 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,890,000 52,395,025,368 Rls. 2,112,136 $
684 1392 جيبوتي 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 219,070 52,307,628,750 Rls. 2,106,000 $
685 1392 کانادا 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 247,139 52,284,346,236 Rls. 2,086,965 $
686 1392 آلمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,289 52,246,058,280 Rls. 2,100,759 $
687 1392 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 11,697,448 52,174,212,210 Rls. 2,100,117 $
688 1392 عراق 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 4,068,829 52,110,048,205 Rls. 2,103,488 $
689 1392 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,862,373 52,067,547,075 Rls. 2,099,627 $
690 1392 افغانستان 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 139,900 52,005,673,200 Rls. 2,099,278 $
691 1392 عراق 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 831,159 51,984,916,369 Rls. 2,095,515 $
692 1392 عراق 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 814,859 51,870,994,863 Rls. 2,071,991 $
693 1392 سوئد 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,108,242 51,765,198,454 Rls. 2,062,449 $
694 1392 پاکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 6,801,709 51,748,789,847 Rls. 2,083,560 $
695 1392 ميانمار 27101920 روغن صنعتي 2,320,371 51,547,719,126 Rls. 2,076,887 $
696 1392 عراق 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 467,378 51,527,240,918 Rls. 2,075,995 $
697 1392 امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,269,221 51,501,525,549 Rls. 2,073,241 $
698 1392 ترکمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 631,083 51,395,122,507 Rls. 2,070,575 $
699 1392 هند 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 5,909,692 51,341,513,405 Rls. 2,065,036 $
700 1392 تاجيکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 81,770 51,325,360,703 Rls. 2,070,293 $
701 1392 فدراسيون روسيه 08081000 سيب , تازه 2,635,802 51,235,283,508 Rls. 2,076,064 $
702 1392 افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 1,720,760 51,233,111,156 Rls. 2,064,508 $
703 1392 عراق 04090000 عسل طبيعي 533,278 51,196,968,402 Rls. 2,057,744 $
704 1392 قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 2,421,520 51,102,613,956 Rls. 2,047,350 $
705 1392 عراق 61032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 140,847 51,092,618,727 Rls. 2,057,243 $
706 1392 ترکيه 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 1,394,425 50,991,092,622 Rls. 2,054,469 $
707 1392 استراليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,189,150 50,970,424,545 Rls. 2,043,218 $
708 1392 آلمان 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 48,640 50,959,771,887 Rls. 2,055,741 $
709 1392 ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 111,972 50,717,601,579 Rls. 2,043,858 $
710 1392 عراق 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 1,079,884 50,679,609,917 Rls. 2,036,022 $
711 1392 گرجستان 27101920 روغن صنعتي 1,678,202 50,623,257,508 Rls. 2,030,986 $
712 1392 ويتنام 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 4,534,813 50,589,116,446 Rls. 2,041,453 $
713 1392 ترکمنستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,130,938 50,528,879,247 Rls. 2,024,663 $
714 1392 ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 8,564,454 50,511,626,124 Rls. 2,028,972 $
715 1392 ترکيه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 678,622 50,510,647,202 Rls. 2,031,439 $
716 1392 عراق 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 681,179 50,454,312,379 Rls. 2,034,889 $
717 1392 عربستان سعودي 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 858,543 50,417,046,154 Rls. 2,032,302 $
718 1392 دانمارک 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,016,428 50,345,023,290 Rls. 2,021,503 $
719 1392 آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 736,106 50,307,508,803 Rls. 2,023,807 $
720 1392 عراق 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 993,499 50,227,181,515 Rls. 2,025,403 $
721 1392 ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,576,936 50,209,147,667 Rls. 2,019,543 $
722 1392 عراق 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 1,034,114 50,196,906,638 Rls. 2,021,724 $
723 1392 عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 491,235 50,156,777,557 Rls. 2,018,967 $
724 1392 فرانسه 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 260,973 49,940,902,497 Rls. 2,004,599 $
725 1392 مالزي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,485,000 49,871,092,669 Rls. 2,009,309 $
726 1392 ترکمنستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 737,812 49,811,078,116 Rls. 2,001,553 $
727 1392 عراق 44170000 ا بزا رهاي چوبي,بدنه ودسته جارويابروس ا زچوب, قالب چکمه وکفش ا زچوب 1,481,186 49,759,686,400 Rls. 1,999,935 $
728 1392 امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 3,664,602 49,683,776,377 Rls. 1,998,412 $
729 1392 ترکمنستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 1,255,221 49,481,622,254 Rls. 1,998,577 $
730 1392 عراق 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 908,130 49,294,735,856 Rls. 1,978,693 $
731 1392 اسپانيا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 28,541 49,252,304,758 Rls. 1,985,298 $
732 1392 عراق 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 558,615 49,103,545,960 Rls. 1,981,746 $
733 1392 ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,157,720 49,046,355,810 Rls. 1,967,691 $
734 1392 اتريش 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,286,518 48,949,967,745 Rls. 1,960,924 $
735 1392 ونزوئلا 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 290,304 48,934,432,752 Rls. 1,969,056 $
736 1392 عراق 55134900 ساير پارچه تاروپودباف, چاپ شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي استر,...بوزن مترمربع حدا کثر170گرم 250,204 48,896,159,280 Rls. 1,966,044 $
737 1392 پاکستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,732,500 48,842,820,950 Rls. 1,971,926 $
738 1392 ايتاليا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 986,907 48,800,091,706 Rls. 1,975,237 $
739 1392 ترکيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 1,969,620 48,786,761,805 Rls. 1,967,216 $
740 1392 ونزوئلا 84322100 کلوخ شکن ديسکي 491,893 48,785,229,460 Rls. 1,969,845 $
741 1392 ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 563,081 48,658,280,870 Rls. 1,963,096 $
742 1392 پاکستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 100,055 48,583,545,532 Rls. 1,955,402 $
743 1392 ترکمنستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 528,533 48,560,037,136 Rls. 1,954,414 $
744 1392 اوکراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 1,301,986 48,507,671,415 Rls. 1,952,979 $
745 1392 افغانستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 662,657 48,499,522,450 Rls. 1,956,558 $
746 1392 افغانستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 736,638 48,486,579,293 Rls. 1,945,379 $
747 1392 امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 225,917 48,463,938,588 Rls. 1,952,151 $
748 1392 ساير کشورهاي خارجي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,575,411 48,375,032,470 Rls. 1,951,393 $
749 1392 افغانستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 557,221 48,312,738,699 Rls. 1,950,089 $
750 1392 عراق 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 516,220 48,289,714,110 Rls. 1,929,214 $
751 1392 هند 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 800,000 48,201,206,338 Rls. 1,945,317 $
752 1392 آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,233,338 48,008,909,723 Rls. 1,929,634 $
753 1392 چين 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 242,100 47,997,590,352 Rls. 1,929,311 $
754 1392 ترکيه 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 26,825 47,878,585,338 Rls. 1,932,725 $
755 1392 ازبکستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 412,697 47,866,341,534 Rls. 1,928,470 $
756 1392 افغانستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 389,241 47,784,178,323 Rls. 1,924,288 $
757 1392 ترکيه 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 1,496,000 47,778,559,769 Rls. 1,927,368 $
758 1392 اندونزي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,861,601 47,689,176,167 Rls. 1,910,573 $
759 1392 عراق 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 227,990 47,291,215,028 Rls. 1,902,594 $
760 1392 تاجيکستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 752,478 47,280,843,936 Rls. 1,898,836 $
761 1392 ترکمنستان 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 423,810 47,226,056,655 Rls. 1,903,015 $
762 1392 عراق 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 261,290 47,209,277,489 Rls. 1,906,329 $
763 1392 امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,847,647 47,074,990,630 Rls. 1,895,443 $
764 1392 افغانستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 687,920 47,031,157,522 Rls. 1,896,730 $
765 1392 عمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 5,178 46,892,695,193 Rls. 1,892,873 $
766 1392 آذربايجان 15029090 ساير 540,200 46,873,485,050 Rls. 1,889,069 $
767 1392 ترکيه 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 613,710 46,851,350,660 Rls. 1,876,601 $
768 1392 سودان 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 55,000 46,828,752,845 Rls. 1,875,152 $
769 1392 جماهيرعربي ليبي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 156,268 46,824,871,835 Rls. 1,885,298 $
770 1392 ترکمنستان 08109010 انار تازه 2,273,610 46,813,207,920 Rls. 1,874,646 $
771 1392 قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 737,989 46,801,933,812 Rls. 1,892,039 $
772 1392 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,548,708 46,735,625,666 Rls. 1,884,022 $
773 1392 لبنان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 536,500 46,636,549,750 Rls. 1,870,213 $
774 1392 تاجيکستان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 1,441,886 46,481,785,863 Rls. 1,877,005 $
775 1392 کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 389,389 46,440,841,456 Rls. 1,874,416 $
776 1392 افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,082,896 46,387,455,382 Rls. 1,869,735 $
777 1392 امارات متحده عربي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 21,523,104 46,364,229,910 Rls. 1,863,460 $
778 1392 اوکراين 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 114,000 46,257,337,473 Rls. 1,870,362 $
779 1392 مصر 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 234,074 46,243,309,826 Rls. 1,862,197 $
780 1392 يمن 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 838,948 46,238,002,141 Rls. 1,862,187 $
781 1392 امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 5,682,326 46,219,364,834 Rls. 1,854,475 $
782 1392 افغانستان 27101210 بنزين 1,847,352 46,166,351,643 Rls. 1,844,094 $
783 1392 عراق 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 86,700 46,056,748,776 Rls. 1,857,481 $
784 1392 سودان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,107,888 46,037,202,125 Rls. 1,854,404 $
785 1392 تاجيکستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 687,852 45,946,560,155 Rls. 1,854,615 $
786 1392 لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 435,542 45,885,608,494 Rls. 1,835,937 $
787 1392 مالزي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 215,868 45,723,848,972 Rls. 1,821,497 $
788 1392 لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 302,880 45,639,435,968 Rls. 1,821,274 $
789 1392 عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 305,358 45,504,585,108 Rls. 1,827,523 $
790 1392 عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 402,162 45,495,425,837 Rls. 1,834,298 $
791 1392 عراق 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 2,114,250 45,447,719,695 Rls. 1,827,767 $
792 1392 امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,162,712 45,405,349,606 Rls. 1,830,232 $
793 1392 چين 29221220 دي اتانول آمين 1,286,160 45,308,115,666 Rls. 1,827,884 $
794 1392 پاکستان 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 5,263,201 45,301,715,830 Rls. 1,829,005 $
795 1392 پاکستان 27101920 روغن صنعتي 1,495,656 45,231,457,962 Rls. 1,802,543 $
796 1392 عراق 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 243,922 45,185,086,357 Rls. 1,819,448 $
797 1392 تاجيکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 2,602,621 45,176,688,197 Rls. 1,821,514 $
798 1392 ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 326,322 45,045,240,383 Rls. 1,816,646 $
799 1392 ترکيه 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 241,982 44,917,116,196 Rls. 1,775,330 $
800 1392 تاجيکستان 15029090 ساير 516,578 44,862,973,187 Rls. 1,808,283 $
مجموع کل
10,268,690,515,213 ريال
مجموع کل
413,008,980 دلار