آمار کل " صادرات به" کشور "افغانستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 افغانستان 04029100 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين نشده (باستثناي شکل جامد آن ) 298,046 29,624,716,896 Rls. 1,153,509 $
102 1392 افغانستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 1,098,593 29,564,553,544 Rls. 1,188,406 $
103 1392 افغانستان 01051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر . 141,542 29,491,634,520 Rls. 1,188,254 $
104 1392 افغانستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 110,635 29,481,048,521 Rls. 1,184,639 $
105 1392 افغانستان 04022900 شيروخامه شيربه شکل جامدکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز 5/1 درصد باشد ,شيرين شده 308,000 28,413,602,800 Rls. 1,137,535 $
106 1392 افغانستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 939,301 28,255,081,863 Rls. 1,140,914 $
107 1392 افغانستان 08105000 کيوي, تازه 1,541,440 28,206,366,689 Rls. 1,137,266 $
108 1392 افغانستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 538,816 27,900,382,578 Rls. 1,119,990 $
109 1392 افغانستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 894,893 27,826,506,124 Rls. 1,118,713 $
110 1392 افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 529,079 27,444,166,609 Rls. 1,100,051 $
111 1392 افغانستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 222,685 27,256,181,986 Rls. 1,095,327 $
112 1392 افغانستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 1,824,840 27,197,550,495 Rls. 1,095,678 $
113 1392 افغانستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 140,214 26,878,556,254 Rls. 1,074,488 $
114 1392 افغانستان 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 49,150 26,861,550,263 Rls. 1,083,517 $
115 1392 افغانستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 668,273 26,529,688,016 Rls. 1,068,063 $
116 1392 افغانستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,024,462 26,447,952,187 Rls. 1,065,819 $
117 1392 افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 6,292,940 25,951,021,403 Rls. 1,042,145 $
118 1392 افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 589,354 25,894,660,903 Rls. 1,044,897 $
119 1392 افغانستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 225,576 25,671,305,996 Rls. 1,023,873 $
120 1392 افغانستان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 513,067 25,488,460,387 Rls. 1,019,724 $
121 1392 افغانستان 73064090 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 642,910 25,385,707,110 Rls. 1,024,702 $
122 1392 افغانستان 19022000 خميرهاي غذا ئي پرشده ( حتي پخته شده يا ا ماده شده به نحو ي ديگر) 1,144,226 25,316,705,957 Rls. 1,016,992 $
123 1392 افغانستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,361,732 25,265,605,950 Rls. 1,016,730 $
124 1392 افغانستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 197,022 24,642,812,080 Rls. 984,049 $
125 1392 افغانستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 113,971 24,628,958,681 Rls. 989,701 $
126 1392 افغانستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 1,943,173 24,381,873,882 Rls. 974,252 $
127 1392 افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 645,147 24,167,343,639 Rls. 975,211 $
128 1392 افغانستان 08061000 ا نگور تازه 831,310 24,134,009,772 Rls. 970,461 $
129 1392 افغانستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 242,480 24,022,985,840 Rls. 965,987 $
130 1392 افغانستان 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 1,045,384 23,791,389,426 Rls. 954,754 $
131 1392 افغانستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 704,000 23,423,172,951 Rls. 945,016 $
132 1392 افغانستان 29022000 بنزن 1,000,000 23,256,578,240 Rls. 938,560 $
133 1392 افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 539,312 23,079,256,382 Rls. 913,177 $
134 1392 افغانستان 51022000 موي زبر حيوا ن , حلاجي نشده و شانه نزده. 587,369 22,955,173,475 Rls. 926,390 $
135 1392 افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 682,246 22,878,605,627 Rls. 915,695 $
136 1392 افغانستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 2,413,996 22,825,921,806 Rls. 918,743 $
137 1392 افغانستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 335,535 22,692,611,194 Rls. 915,842 $
138 1392 افغانستان 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 293,244 22,337,505,504 Rls. 900,900 $
139 1392 افغانستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 473,080 22,266,719,655 Rls. 891,565 $
140 1392 افغانستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 646,052 22,231,475,183 Rls. 894,185 $
141 1392 افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 2,935,781 21,924,564,650 Rls. 880,302 $
142 1392 افغانستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 563,600 21,914,393,335 Rls. 882,038 $
143 1392 افغانستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 309,513 21,680,288,965 Rls. 874,334 $
144 1392 افغانستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 982,625 21,596,332,667 Rls. 872,847 $
145 1392 افغانستان 32082090 ساير رنگهاوورني هاازجمله (لعابهاولاك ها )ديسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا کريليک ياوينيل 270,417 21,485,538,707 Rls. 866,481 $
146 1392 افغانستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 107,849 21,420,663,228 Rls. 864,529 $
147 1392 افغانستان 16025000 فرآورده هاي گوشت ا ز نوع گاو 232,117 21,173,769,684 Rls. 847,549 $
148 1392 افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 53,495 21,158,828,001 Rls. 835,573 $
149 1392 افغانستان 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 107,601 20,834,885,069 Rls. 839,608 $
150 1392 افغانستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 308,058 20,614,114,575 Rls. 830,649 $
151 1392 افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 1,187,539 20,612,137,563 Rls. 826,419 $
152 1392 افغانستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 125,277 20,388,494,832 Rls. 822,263 $
153 1392 افغانستان 73066990 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 1,025,000 20,270,085,744 Rls. 819,200 $
154 1392 افغانستان 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 89,985 19,630,538,614 Rls. 791,661 $
155 1392 افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 561,810 19,621,571,134 Rls. 790,867 $
156 1392 افغانستان 54049090 ساير 282,708 19,590,686,332 Rls. 790,802 $
157 1392 افغانستان 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 237,900 19,429,748,307 Rls. 782,747 $
158 1392 افغانستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 91,229 19,273,985,205 Rls. 776,759 $
159 1392 افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 737,221 19,246,940,337 Rls. 768,869 $
160 1392 افغانستان 08071100 هندوا نه , تازه 2,789,875 19,052,118,949 Rls. 769,204 $
161 1392 افغانستان 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 111,155 18,369,989,600 Rls. 739,275 $
162 1392 افغانستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 131,840 18,266,637,620 Rls. 737,731 $
163 1392 افغانستان 57049000 کف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده که درجاي ديگرگفته نشده 388,578 18,230,005,080 Rls. 730,274 $
164 1392 افغانستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 61,635 18,218,214,426 Rls. 734,327 $
165 1392 افغانستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 183,828 18,123,702,898 Rls. 732,641 $
166 1392 افغانستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 220,060 18,092,986,458 Rls. 728,143 $
167 1392 افغانستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن. 265,562 18,077,768,597 Rls. 728,041 $
168 1392 افغانستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,338,645 17,948,426,806 Rls. 724,425 $
169 1392 افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 680,282 17,918,810,715 Rls. 719,399 $
170 1392 افغانستان 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 298,197 17,759,677,777 Rls. 716,084 $
171 1392 افغانستان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 1,826,650 17,716,664,991 Rls. 714,015 $
172 1392 افغانستان 84321010 گاوا هن (خيش ) دا را ي خاک برگردا ن 155,076 17,684,477,036 Rls. 701,560 $
173 1392 افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 350,584 17,407,051,654 Rls. 701,321 $
174 1392 افغانستان 04090000 عسل طبيعي 164,050 17,377,923,878 Rls. 700,694 $
175 1392 افغانستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 139,963 17,362,584,923 Rls. 699,879 $
176 1392 افغانستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 286,520 17,196,039,993 Rls. 692,009 $
177 1392 افغانستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 14,500,822 17,139,380,635 Rls. 684,986 $
178 1392 افغانستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 130,870 17,122,128,849 Rls. 689,794 $
179 1392 افغانستان 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 172,192 17,077,619,158 Rls. 687,963 $
180 1392 افغانستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 113,751 16,948,854,414 Rls. 682,469 $
181 1392 افغانستان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 222,751 16,796,273,540 Rls. 677,630 $
182 1392 افغانستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 114,178 16,793,051,216 Rls. 676,378 $
183 1392 افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,114,846 16,644,515,038 Rls. 666,868 $
184 1392 افغانستان 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 326,278 16,613,937,421 Rls. 668,356 $
185 1392 افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 946,828 16,422,172,851 Rls. 661,129 $
186 1392 افغانستان 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 1,045,908 15,972,375,839 Rls. 643,710 $
187 1392 افغانستان 20079100 مركبات 292,446 15,906,433,057 Rls. 640,705 $
188 1392 افغانستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 19,711 15,809,976,000 Rls. 637,800 $
189 1392 افغانستان 40119210 سايرلاستيک هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه کشاورزي داراي توليد داخل مشابه 156,820 15,630,756,640 Rls. 626,516 $
190 1392 افغانستان 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 302,659 15,446,291,839 Rls. 620,567 $
191 1392 افغانستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 280,198 15,261,306,094 Rls. 614,781 $
192 1392 افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 94,105 15,173,827,891 Rls. 604,597 $
193 1392 افغانستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 250,145 14,958,331,508 Rls. 600,508 $
194 1392 افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 273,709 14,953,366,880 Rls. 601,141 $
195 1392 افغانستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 958,377 14,780,994,859 Rls. 594,892 $
196 1392 افغانستان 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد 206,390 14,741,039,176 Rls. 591,007 $
197 1392 افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 213,471 14,634,530,036 Rls. 579,200 $
198 1392 افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 616,155 14,502,453,717 Rls. 583,910 $
199 1392 افغانستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 210,566 14,474,047,923 Rls. 580,148 $
200 1392 افغانستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 1,052,577 14,358,416,823 Rls. 576,599 $
201 1392 افغانستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 3,319,076 14,337,438,301 Rls. 575,704 $
202 1392 افغانستان 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 163,052 14,303,184,841 Rls. 570,984 $
203 1392 افغانستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 84,636 14,020,811,248 Rls. 565,119 $
204 1392 افغانستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 692,882 13,972,505,267 Rls. 562,404 $
205 1392 افغانستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 184,005 13,944,161,006 Rls. 562,352 $
206 1392 افغانستان 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 214,424 13,836,325,945 Rls. 557,497 $
207 1392 افغانستان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 176,893 13,778,405,507 Rls. 555,041 $
208 1392 افغانستان 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 336,778 13,717,395,418 Rls. 550,511 $
209 1392 افغانستان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 1,136,580 13,706,574,395 Rls. 552,642 $
210 1392 افغانستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 164,026 13,571,770,371 Rls. 544,642 $
211 1392 افغانستان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 718,864 13,503,946,905 Rls. 542,924 $
212 1392 افغانستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 227,014 13,502,323,871 Rls. 542,052 $
213 1392 افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 440,000 13,487,927,885 Rls. 542,824 $
214 1392 افغانستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 286,134 13,271,140,086 Rls. 535,088 $
215 1392 افغانستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 317,569 13,260,740,956 Rls. 533,477 $
216 1392 افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 288,000 13,207,902,720 Rls. 520,417 $
217 1392 افغانستان 61013000 پالتوونيم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي به استثناي اشياء مشمول شماره 6103 34,714 12,954,729,090 Rls. 520,710 $
218 1392 افغانستان 69089030 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده 2,212,688 12,722,024,579 Rls. 511,354 $
219 1392 افغانستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 173,265 12,657,424,412 Rls. 509,691 $
220 1392 افغانستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 103,922 12,578,613,456 Rls. 503,868 $
221 1392 افغانستان 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياکمترباشد. 57,756 12,572,865,144 Rls. 507,028 $
222 1392 افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 275,605 12,274,502,428 Rls. 494,078 $
223 1392 افغانستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 102,129 12,150,177,345 Rls. 490,048 $
224 1392 افغانستان 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 205,296 12,116,070,709 Rls. 489,193 $
225 1392 افغانستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 54,114 12,100,793,999 Rls. 487,497 $
226 1392 افغانستان 28112100 دي ا کسيدکربن 3,206,134 11,911,322,945 Rls. 480,098 $
227 1392 افغانستان 40139090 لاستيک تويي ا ز کائوچو بجز براي وسايل نقليه 120,011 11,903,789,753 Rls. 479,671 $
228 1392 افغانستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 354,110 11,884,689,918 Rls. 480,493 $
229 1392 افغانستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 637,510 11,658,408,936 Rls. 470,302 $
230 1392 افغانستان 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 456,460 11,440,920,875 Rls. 460,554 $
231 1392 افغانستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 132,802 11,391,591,975 Rls. 458,551 $
232 1392 افغانستان 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 57,453 11,338,621,520 Rls. 454,735 $
233 1392 افغانستان 51011900 پشم چرب (غيرا ز چيده شده ) ,حلاجي نشده و شانه نزده. 194,908 11,269,449,087 Rls. 453,417 $
234 1392 افغانستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 163,197 11,012,228,262 Rls. 444,643 $
235 1392 افغانستان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 127,611 10,932,869,306 Rls. 439,832 $
236 1392 افغانستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 312,000 10,927,333,239 Rls. 420,780 $
237 1392 افغانستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 293,088 10,922,153,710 Rls. 438,665 $
238 1392 افغانستان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,450,740 10,814,877,648 Rls. 435,699 $
239 1392 افغانستان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 185,133 10,786,016,614 Rls. 433,938 $
240 1392 افغانستان 29225020 ترامادول هيدروكلرايد 3,522 10,769,510,550 Rls. 434,050 $
241 1392 افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 144,247 10,741,777,791 Rls. 419,817 $
242 1392 افغانستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 33,568 10,671,621,621 Rls. 429,507 $
243 1392 افغانستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 38,804 10,641,571,119 Rls. 429,089 $
244 1392 افغانستان 21023000 ک بيكينگکپودرکآمادهک(Prepared baking powders) 106,139 10,534,435,612 Rls. 424,057 $
245 1392 افغانستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 145,795 10,448,229,484 Rls. 417,894 $
246 1392 افغانستان 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 134,034 10,408,190,158 Rls. 419,876 $
247 1392 افغانستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 81,749 10,399,942,042 Rls. 418,870 $
248 1392 افغانستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 255,735 10,382,694,831 Rls. 417,791 $
249 1392 افغانستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 163,956 10,355,620,542 Rls. 415,705 $
250 1392 افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 4,173,591 10,352,573,559 Rls. 417,365 $
251 1392 افغانستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 41,007 10,348,203,464 Rls. 417,386 $
252 1392 افغانستان 29242910 آتنولول 1,444 10,195,091,500 Rls. 411,477 $
253 1392 افغانستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 442,629 10,172,445,190 Rls. 410,435 $
254 1392 افغانستان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 400,335 10,122,549,737 Rls. 405,976 $
255 1392 افغانستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 111,379 10,009,117,048 Rls. 401,603 $
256 1392 افغانستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 360,000 9,894,382,508 Rls. 398,524 $
257 1392 افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 656,216 9,880,818,871 Rls. 393,943 $
258 1392 افغانستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 75,563 9,874,459,037 Rls. 398,210 $
259 1392 افغانستان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 115,743 9,853,881,377 Rls. 396,054 $
260 1392 افغانستان 65050000 كلاه و ساير پوششکهاي سر، كشباف يا قلابکباف، يا تهيه شده از دانتل، نمد يا ساير پارچهکهاي نسجي، به صورت توپ (ولي نه به صورت نوار)، حتي آستري کشده يا تزئين شده، تور سر از هر ماده، حتي آستريشده يا تزئين شده. 26,766 9,781,781,502 Rls. 389,710 $
261 1392 افغانستان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 87,362 9,750,131,101 Rls. 392,928 $
262 1392 افغانستان 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 120,885 9,613,963,422 Rls. 385,493 $
263 1392 افغانستان 34012010 صابون مايع 429,271 9,557,224,212 Rls. 382,606 $
264 1392 افغانستان 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 46,640 9,536,147,350 Rls. 384,802 $
265 1392 افغانستان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 47,803 9,486,289,035 Rls. 382,319 $
266 1392 افغانستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 228,411 9,372,467,836 Rls. 376,918 $
267 1392 افغانستان 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 118,319 9,344,603,981 Rls. 376,572 $
268 1392 افغانستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 36,522 9,343,037,440 Rls. 376,575 $
269 1392 افغانستان 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 2,463,290 9,328,793,455 Rls. 375,453 $
270 1392 افغانستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 49,697 9,292,350,190 Rls. 373,276 $
271 1392 افغانستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 345,969 9,138,151,662 Rls. 368,814 $
272 1392 افغانستان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 81,963 8,969,737,018 Rls. 361,982 $
273 1392 افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 598,920 8,905,714,658 Rls. 358,814 $
274 1392 افغانستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 70,669 8,819,367,303 Rls. 355,664 $
275 1392 افغانستان 20097100 آب سيب با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 420,296 8,796,022,358 Rls. 354,346 $
276 1392 افغانستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 59,340 8,795,609,789 Rls. 351,204 $
277 1392 افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 1,774,915 8,774,296,359 Rls. 353,466 $
278 1392 افغانستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 255,706 8,650,468,076 Rls. 347,646 $
279 1392 افغانستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 70,190 8,614,565,791 Rls. 348,158 $
280 1392 افغانستان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 64,687 8,534,636,705 Rls. 343,586 $
281 1392 افغانستان 84313190 سايرقطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غيرمذکور 130,474 8,531,886,996 Rls. 343,274 $
282 1392 افغانستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 715,102 8,501,046,762 Rls. 340,205 $
283 1392 افغانستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 287,259 8,442,794,484 Rls. 340,070 $
284 1392 افغانستان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 42,034 8,408,529,678 Rls. 338,984 $
285 1392 افغانستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 213,650 8,397,044,618 Rls. 338,910 $
286 1392 افغانستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 175,614 8,264,498,526 Rls. 333,610 $
287 1392 افغانستان 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 234,565 8,144,594,248 Rls. 327,152 $
288 1392 افغانستان 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 117,748 8,142,564,992 Rls. 326,261 $
289 1392 افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 80,551 7,998,632,420 Rls. 315,802 $
290 1392 افغانستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 41,012 7,968,538,679 Rls. 318,804 $
291 1392 افغانستان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 45,494 7,960,028,363 Rls. 321,142 $
292 1392 افغانستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 94,830 7,928,488,669 Rls. 319,316 $
293 1392 افغانستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 171,200 7,863,912,800 Rls. 313,086 $
294 1392 افغانستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 210,297 7,852,448,737 Rls. 317,052 $
295 1392 افغانستان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 37,150 7,831,215,000 Rls. 315,000 $
296 1392 افغانستان 85393120 لامپ کم مصرفComract 19,162 7,773,817,419 Rls. 313,354 $
297 1392 افغانستان 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 44,175 7,687,901,520 Rls. 310,849 $
298 1392 افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 96,101 7,617,861,755 Rls. 305,427 $
299 1392 افغانستان 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 338,510 7,566,164,199 Rls. 304,985 $
300 1392 افغانستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 133,528 7,551,773,016 Rls. 304,414 $
مجموع کل
3,147,542,377,979 ريال
مجموع کل
126,484,074 دلار