آمار کل " صادرات به" کشور "افغانستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1392 افغانستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 51,307 7,508,310,758 Rls. 303,535 $
202 1392 افغانستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 992,646 7,496,461,185 Rls. 302,315 $
203 1392 افغانستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 181,765 7,492,436,657 Rls. 302,544 $
204 1392 افغانستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 1,122,680 7,474,798,216 Rls. 301,523 $
205 1392 افغانستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 91,049 7,445,043,287 Rls. 300,279 $
206 1392 افغانستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 25,462 7,421,282,197 Rls. 299,541 $
207 1392 افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 82,962 7,402,642,256 Rls. 298,253 $
208 1392 افغانستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 840,075 7,276,146,808 Rls. 292,818 $
209 1392 افغانستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 200,000 7,264,831,353 Rls. 293,268 $
210 1392 افغانستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 38,953 7,262,962,247 Rls. 293,142 $
211 1392 افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 292,728 7,082,713,745 Rls. 285,647 $
212 1392 افغانستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 80,117 7,067,911,916 Rls. 282,550 $
213 1392 افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 70,636 7,009,329,116 Rls. 279,635 $
214 1392 افغانستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 144,544 6,989,494,044 Rls. 281,276 $
215 1392 افغانستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 56,149 6,977,919,265 Rls. 280,693 $
216 1392 افغانستان 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 20,404 6,938,455,932 Rls. 279,920 $
217 1392 افغانستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 132,733 6,907,152,486 Rls. 277,165 $
218 1392 افغانستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 69,015 6,887,152,372 Rls. 277,440 $
219 1392 افغانستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 27,832 6,867,222,420 Rls. 276,513 $
220 1392 افغانستان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,532 6,817,029,942 Rls. 273,430 $
221 1392 افغانستان 08109020 زرشك تازه 31,069 6,646,388,740 Rls. 267,592 $
222 1392 افغانستان 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 106,207 6,611,200,923 Rls. 266,785 $
223 1392 افغانستان 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 89,904 6,547,925,426 Rls. 264,256 $
224 1392 افغانستان 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 11,201 6,544,457,107 Rls. 258,593 $
225 1392 افغانستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 74,562 6,512,636,725 Rls. 262,679 $
226 1392 افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 91,970 6,470,226,197 Rls. 260,966 $
227 1392 افغانستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 160 6,303,031,600 Rls. 253,905 $
228 1392 افغانستان 62042900 لباس بصورت مجموعه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,773 6,295,967,324 Rls. 254,022 $
229 1392 افغانستان 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 100,793 6,249,681,859 Rls. 251,154 $
230 1392 افغانستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 134,096 6,205,132,942 Rls. 249,262 $
231 1392 افغانستان 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 57,284 6,051,847,523 Rls. 245,398 $
232 1392 افغانستان 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 110,565 6,006,079,671 Rls. 242,594 $
233 1392 افغانستان 28352900 سايرفسفات ها غير از مونو يا دي سديم ، پتاسيم ، فسفات دي كلسيك ، دي كلسيم فسفات ، منوكلسيم فسفات ، فسفاتهاي دي كلسيم 643,979 5,998,562,190 Rls. 242,146 $
234 1392 افغانستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 112,941 5,976,598,709 Rls. 241,500 $
235 1392 افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 2,557,933 5,956,209,240 Rls. 240,013 $
236 1392 افغانستان 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 44,947 5,919,833,945 Rls. 238,775 $
237 1392 افغانستان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 17,432 5,918,764,853 Rls. 236,968 $
238 1392 افغانستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 139,812 5,914,967,300 Rls. 238,676 $
239 1392 افغانستان 25083000 خاک رس نسوز 417,877 5,913,609,808 Rls. 234,763 $
240 1392 افغانستان 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 5,908,350,000 Rls. 238,000 $
241 1392 افغانستان 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 107,430 5,855,609,447 Rls. 235,788 $
242 1392 افغانستان 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده. 43,670 5,808,319,958 Rls. 234,318 $
243 1392 افغانستان 08109010 انار تازه 247,924 5,798,504,787 Rls. 233,597 $
244 1392 افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 39,127 5,756,689,056 Rls. 232,002 $
245 1392 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 154,056 5,731,183,780 Rls. 229,853 $
246 1392 افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 116,678 5,698,260,169 Rls. 229,046 $
247 1392 افغانستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 761,734 5,684,415,549 Rls. 229,283 $
248 1392 افغانستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 350,516 5,658,908,974 Rls. 227,856 $
249 1392 افغانستان 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر وهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسجي غير از پنبه 13,779 5,656,410,813 Rls. 227,714 $
250 1392 افغانستان 29173500 انيدريد فتاليك 142,500 5,649,612,000 Rls. 228,000 $
251 1392 افغانستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 179,875 5,624,818,863 Rls. 226,822 $
252 1392 افغانستان 62011100 پالتوونيم پالتوباراني,ردا, شنل, شنل باشلق دار اشياء همانندمردا نه ياپسرانه ازپشم ياكرك به استثناي مشمول شماره 6203 15,060 5,617,728,300 Rls. 225,900 $
253 1392 افغانستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 120,304 5,588,343,358 Rls. 225,256 $
254 1392 افغانستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 112,326 5,562,328,230 Rls. 224,759 $
255 1392 افغانستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 405,950 5,533,728,298 Rls. 221,803 $
256 1392 افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 114,230 5,428,749,618 Rls. 218,774 $
257 1392 افغانستان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,549 5,410,399,545 Rls. 218,226 $
258 1392 افغانستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 25,169 5,400,251,928 Rls. 218,016 $
259 1392 افغانستان 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 69,977 5,371,102,388 Rls. 215,624 $
260 1392 افغانستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 269,720 5,330,068,667 Rls. 215,088 $
261 1392 افغانستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 51,041 5,285,088,414 Rls. 212,338 $
262 1392 افغانستان 25151210 سنگهاي مرمرکارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 737,570 5,252,726,000 Rls. 210,504 $
263 1392 افغانستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 120,940 5,238,514,691 Rls. 211,290 $
264 1392 افغانستان 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 99,865 5,219,724,897 Rls. 210,027 $
265 1392 افغانستان 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازک ونوا رغيرا زموا دپلاستيکي ا سفنجي غيرمذکور 69,996 5,219,371,090 Rls. 209,293 $
266 1392 افغانستان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 10,627 5,188,358,028 Rls. 209,436 $
267 1392 افغانستان 40115000 تايربادي نو ا ز کائوچو برا ي دوچرخه 51,839 5,146,670,926 Rls. 207,333 $
268 1392 افغانستان 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 122,035 5,145,185,842 Rls. 207,649 $
269 1392 افغانستان 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 27,550 5,128,870,868 Rls. 207,028 $
270 1392 افغانستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 34,562 5,114,444,082 Rls. 205,967 $
271 1392 افغانستان 70071990 سايرشيشه هاي ا يمني آب دا ده غيرمذکوردرجاي ديگر 343,347 5,103,268,576 Rls. 205,870 $
272 1392 افغانستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 130,183 5,092,715,291 Rls. 205,021 $
273 1392 افغانستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 38,720 5,074,887,678 Rls. 204,728 $
274 1392 افغانستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 584,333 5,004,453,572 Rls. 200,891 $
275 1392 افغانستان 08132000 آلو ,خشک کرده 76,977 4,981,124,879 Rls. 201,133 $
276 1392 افغانستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 119,127 4,974,490,012 Rls. 200,481 $
277 1392 افغانستان 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 33,092 4,929,397,222 Rls. 197,484 $
278 1392 افغانستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 18,032 4,910,293,613 Rls. 197,765 $
279 1392 افغانستان 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 84,486 4,873,617,580 Rls. 196,663 $
280 1392 افغانستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 134,243 4,813,038,805 Rls. 194,183 $
281 1392 افغانستان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 332,624 4,756,958,001 Rls. 191,990 $
282 1392 افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 213,651 4,704,679,167 Rls. 190,059 $
283 1392 افغانستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 63,957 4,703,189,824 Rls. 188,988 $
284 1392 افغانستان 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي کالا ,که در جاي ديگر مذکور نباشد ,ا زموا د پلاستيکي 69,392 4,653,848,046 Rls. 186,945 $
285 1392 افغانستان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 1,416 4,649,437,500 Rls. 187,500 $
286 1392 افغانستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 95,567 4,578,495,106 Rls. 184,699 $
287 1392 افغانستان 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 45,996 4,558,343,648 Rls. 183,984 $
288 1392 افغانستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 1,657,159 4,556,998,460 Rls. 183,856 $
289 1392 افغانستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 42,083 4,524,400,794 Rls. 182,008 $
290 1392 افغانستان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 30,315 4,513,748,677 Rls. 180,977 $
291 1392 افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 105,240 4,503,138,044 Rls. 181,678 $
292 1392 افغانستان 15020010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 182,990 4,480,376,271 Rls. 178,487 $
293 1392 افغانستان 85291010 آنتن تلويزيون به جز انتن تلسكوپي 65,694 4,441,331,691 Rls. 176,041 $
294 1392 افغانستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 58,734 4,440,948,963 Rls. 178,741 $
295 1392 افغانستان 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 673,000 4,401,071,000 Rls. 177,742 $
296 1392 افغانستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 34,301 4,396,760,856 Rls. 177,326 $
297 1392 افغانستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 142,666 4,350,977,133 Rls. 175,373 $
298 1392 افغانستان 76169920 رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم . 40,335 4,342,147,740 Rls. 175,199 $
299 1392 افغانستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 58,203 4,316,203,869 Rls. 174,609 $
300 1392 افغانستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 927,629 4,290,413,042 Rls. 172,953 $
301 1392 افغانستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 3,439,660 4,267,471,290 Rls. 171,447 $
302 1392 افغانستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 532,290 4,253,153,430 Rls. 170,688 $
303 1392 افغانستان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 17,145 4,192,014,300 Rls. 169,166 $
304 1392 افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 465,758 4,174,287,572 Rls. 168,450 $
305 1392 افغانستان 85176930 دربکبازكن تصويري (Video door Phone) 20,458 4,174,181,175 Rls. 167,664 $
306 1392 افغانستان 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 384,763 4,162,750,694 Rls. 167,586 $
307 1392 افغانستان 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 57,326 4,154,722,657 Rls. 166,577 $
308 1392 افغانستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 25,780 4,150,180,792 Rls. 166,689 $
309 1392 افغانستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 41,456 4,129,144,120 Rls. 166,572 $
310 1392 افغانستان 85161090 سايرآبگرمکنهاي فوري يامخزني برقي وگرم کن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردکن توام 40,849 4,127,073,209 Rls. 166,295 $
311 1392 افغانستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 45,682 4,095,669,284 Rls. 165,554 $
312 1392 افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 41,433 4,094,971,573 Rls. 165,072 $
313 1392 افغانستان 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 55,231 4,063,952,211 Rls. 163,417 $
314 1392 افغانستان 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20,448 4,058,168,240 Rls. 163,584 $
315 1392 افغانستان 39241010 ظروف ملامين 37,653 4,048,060,524 Rls. 163,099 $
316 1392 افغانستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 40,691 4,045,293,377 Rls. 162,683 $
317 1392 افغانستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 46,000 4,013,446,752 Rls. 161,548 $
318 1392 افغانستان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 11,500 3,992,317,000 Rls. 161,000 $
319 1392 افغانستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 26,650 3,957,063,300 Rls. 159,900 $
320 1392 افغانستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 88,175 3,945,381,090 Rls. 158,714 $
321 1392 افغانستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 310,602 3,884,970,097 Rls. 156,443 $
322 1392 افغانستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 52,298 3,813,722,898 Rls. 154,103 $
323 1392 افغانستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 135,857 3,776,486,743 Rls. 152,135 $
324 1392 افغانستان 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 115,987 3,760,266,499 Rls. 151,422 $
325 1392 افغانستان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 69,011 3,743,415,791 Rls. 150,775 $
326 1392 افغانستان 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 1,000,000 3,732,018,600 Rls. 150,600 $
327 1392 افغانستان 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 61,500 3,669,946,320 Rls. 148,166 $
328 1392 افغانستان 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 45,965 3,643,985,478 Rls. 147,036 $
329 1392 افغانستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303 123,701 3,621,302,210 Rls. 146,961 $
330 1392 افغانستان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 603,500 3,618,761,375 Rls. 145,125 $
331 1392 افغانستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 44,128 3,561,002,660 Rls. 143,525 $
332 1392 افغانستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 153,674 3,554,968,370 Rls. 143,317 $
333 1392 افغانستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,553 3,550,494,161 Rls. 143,209 $
334 1392 افغانستان 40151910 دستكش خانگي 15,625 3,529,187,423 Rls. 142,475 $
335 1392 افغانستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 1,571,637 3,498,688,354 Rls. 141,147 $
336 1392 افغانستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 88,500 3,498,514,452 Rls. 138,586 $
337 1392 افغانستان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 25,385 3,457,834,700 Rls. 137,590 $
338 1392 افغانستان 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 39,133 3,450,142,543 Rls. 138,502 $
339 1392 افغانستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 38,725 3,448,759,436 Rls. 138,137 $
340 1392 افغانستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 35,993 3,429,237,390 Rls. 137,105 $
341 1392 افغانستان 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 275,064 3,426,495,022 Rls. 138,318 $
342 1392 افغانستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 81,510 3,391,475,534 Rls. 136,951 $
343 1392 افغانستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 7,590 3,387,492,900 Rls. 136,620 $
344 1392 افغانستان 56072100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو. 45,460 3,383,459,136 Rls. 136,383 $
345 1392 افغانستان 08109030 عناب تازه 16,952 3,364,131,000 Rls. 135,614 $
346 1392 افغانستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 44,814 3,359,912,428 Rls. 135,349 $
347 1392 افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 1,629,558 3,334,315,373 Rls. 133,932 $
348 1392 افغانستان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 586,555 3,329,906,340 Rls. 135,820 $
349 1392 افغانستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,350 3,320,119,000 Rls. 133,600 $
350 1392 افغانستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 43,479 3,320,000,594 Rls. 133,688 $
351 1392 افغانستان 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني کربن 88,650 3,302,155,680 Rls. 129,024 $
352 1392 افغانستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 45,965 3,276,903,781 Rls. 132,065 $
353 1392 افغانستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 69,657 3,268,995,600 Rls. 132,348 $
354 1392 افغانستان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 43,950 3,267,589,950 Rls. 131,850 $
355 1392 افغانستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 36,374 3,246,985,087 Rls. 131,074 $
356 1392 افغانستان 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 74,849 3,245,038,005 Rls. 130,392 $
357 1392 افغانستان 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 37,104 3,222,020,648 Rls. 127,537 $
358 1392 افغانستان 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 30,101 3,207,523,552 Rls. 128,218 $
359 1392 افغانستان 84818035 شيرمخصوص ا جاق گاز 13,368 3,198,708,707 Rls. 128,432 $
360 1392 افغانستان 87011000 تراكتورهاي كوچك قابل هدايت بوسيله انسان پياده (pedestyain controlled) 29,570 3,196,310,000 Rls. 130,000 $
361 1392 افغانستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 45,334 3,190,392,240 Rls. 128,618 $
362 1392 افغانستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 47,193 3,144,288,411 Rls. 126,465 $
363 1392 افغانستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 3,142,026,757 Rls. 126,845 $
364 1392 افغانستان 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 27,887 3,140,153,805 Rls. 127,083 $
365 1392 افغانستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 16,350 3,117,889,636 Rls. 124,423 $
366 1392 افغانستان 76041000 ميله, پروفيل ا زآلومينيوم غيرممزوج. 69,450 3,109,776,619 Rls. 125,361 $
367 1392 افغانستان 08025000 پسته , تازه يا خشک کرده 14,935 3,108,234,962 Rls. 123,824 $
368 1392 افغانستان 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده ، پوشانده يا منطبق شده باپلي ا ورتان. 24,920 3,092,544,200 Rls. 123,348 $
369 1392 افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 75,805 3,084,389,359 Rls. 122,234 $
370 1392 افغانستان 55095900 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استرمخلوط با الياف , غير مذکور درجاي ديگر,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 34,636 3,061,769,288 Rls. 123,494 $
371 1392 افغانستان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 29,733 3,053,060,209 Rls. 123,179 $
372 1392 افغانستان 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 42,281 3,047,477,340 Rls. 121,504 $
373 1392 افغانستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,829 3,043,652,482 Rls. 121,957 $
374 1392 افغانستان 02071490 ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن 61,020 3,025,393,720 Rls. 122,040 $
375 1392 افغانستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 57,458 3,017,127,370 Rls. 121,867 $
376 1392 افغانستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 24,300 3,011,688,000 Rls. 121,500 $
377 1392 افغانستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 41,963 2,990,716,662 Rls. 120,485 $
378 1392 افغانستان 01022190 ساير حيوانات مولد نژاد خاص از نوع گاو بجز گاو شيري 59,930 2,972,647,860 Rls. 120,004 $
379 1392 افغانستان 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 566,930 2,946,813,129 Rls. 118,842 $
380 1392 افغانستان 33074900 ساير غير از رديفهاي مشمول 33071000 لغايت 33074100 35,670 2,937,917,954 Rls. 117,451 $
381 1392 افغانستان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 135,000 2,931,779,065 Rls. 118,231 $
382 1392 افغانستان 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,540 2,917,102,680 Rls. 117,553 $
383 1392 افغانستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 21,892 2,916,178,108 Rls. 117,317 $
384 1392 افغانستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 67,500 2,904,572,067 Rls. 116,897 $
385 1392 افغانستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 109,450 2,892,941,239 Rls. 116,407 $
386 1392 افغانستان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 93,283 2,891,077,666 Rls. 116,268 $
387 1392 افغانستان 70109080 شيشه شربت (دا رو) 375,210 2,885,194,171 Rls. 116,312 $
388 1392 افغانستان 18063200 شکلات ,غيره ,حاوي کاکائو ,به صورت بلوک (block) ,تخته ,ميله يا قلم ,پرنشده به وزن كمتراز2كيلوگرم 41,650 2,881,077,160 Rls. 115,226 $
389 1392 افغانستان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 69,205 2,852,556,625 Rls. 114,964 $
390 1392 افغانستان 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 14,847 2,850,326,931 Rls. 114,621 $
391 1392 افغانستان 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبکاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 122,470 2,847,604,042 Rls. 114,965 $
392 1392 افغانستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 39,345 2,832,449,457 Rls. 112,727 $
393 1392 افغانستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 18,980 2,822,174,160 Rls. 113,880 $
394 1392 افغانستان 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 103,200 2,818,101,880 Rls. 113,520 $
395 1392 افغانستان 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 92,677 2,791,192,557 Rls. 110,351 $
396 1392 افغانستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 14,593 2,781,697,290 Rls. 111,890 $
397 1392 افغانستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 37,030 2,747,904,645 Rls. 110,971 $
398 1392 افغانستان 76061110 ورق کامپوزيتي 32,085 2,741,323,080 Rls. 110,391 $
399 1392 افغانستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 37,574 2,730,877,829 Rls. 109,898 $
400 1392 افغانستان 55113000 نخ از الياف غير يکسره مصنوعي,آماده شده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 19,450 2,729,221,096 Rls. 110,180 $
مجموع کل
909,961,770,088 ريال
مجموع کل
36,623,870 دلار