آمار کل " صادرات به" کشور "امارات متحده عربي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 امارات متحده عربي 29419050 سفترياكسون سديم 4,540 14,412,518,744 Rls. 581,596 $
102 1392 امارات متحده عربي 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 192,920 14,349,383,100 Rls. 578,699 $
103 1392 امارات متحده عربي 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 114,976 14,211,399,237 Rls. 573,365 $
104 1392 امارات متحده عربي 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 141,130 14,061,415,880 Rls. 563,795 $
105 1392 امارات متحده عربي 25221000 آهک زنده 10,900,425 13,831,849,338 Rls. 557,951 $
106 1392 امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 193,188 13,688,908,268 Rls. 552,394 $
107 1392 امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 853 13,544,026,419 Rls. 539,565 $
108 1392 امارات متحده عربي 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 61,936 13,250,336,294 Rls. 533,224 $
109 1392 امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 169,830 13,174,998,775 Rls. 531,735 $
110 1392 امارات متحده عربي 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,076,391 13,153,309,402 Rls. 529,848 $
111 1392 امارات متحده عربي 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 87,408 12,997,494,282 Rls. 518,403 $
112 1392 امارات متحده عربي 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 620,000 12,789,908,183 Rls. 514,600 $
113 1392 امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 127,228 12,559,716,088 Rls. 506,541 $
114 1392 امارات متحده عربي 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 309,500 11,798,525,633 Rls. 474,686 $
115 1392 امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 137,917 11,594,431,761 Rls. 467,225 $
116 1392 امارات متحده عربي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 761,200 11,485,398,218 Rls. 461,003 $
117 1392 امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 671,034 11,421,294,047 Rls. 458,776 $
118 1392 امارات متحده عربي 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 301,445 11,230,055,892 Rls. 451,812 $
119 1392 امارات متحده عربي 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 21,070 11,126,175,929 Rls. 447,523 $
120 1392 امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 932,009 11,053,247,109 Rls. 445,027 $
121 1392 امارات متحده عربي 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 10,611 10,887,719,316 Rls. 439,685 $
122 1392 امارات متحده عربي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 2,180,299 10,839,314,663 Rls. 436,875 $
123 1392 امارات متحده عربي 19053200 ويفل ها و ويفرها 227,692 10,809,048,482 Rls. 432,624 $
124 1392 امارات متحده عربي 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 2,959,780 10,717,156,740 Rls. 432,048 $
125 1392 امارات متحده عربي 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 237,713 10,674,361,015 Rls. 430,275 $
126 1392 امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 204,662 10,638,984,053 Rls. 428,724 $
127 1392 امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 89,473 10,484,554,148 Rls. 422,131 $
128 1392 امارات متحده عربي 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 1,243,273 10,404,300,454 Rls. 416,051 $
129 1392 امارات متحده عربي 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 1,100,000 10,351,770,000 Rls. 418,000 $
130 1392 امارات متحده عربي 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 315,800 10,304,146,714 Rls. 415,458 $
131 1392 امارات متحده عربي 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 144,968 10,256,522,067 Rls. 412,637 $
132 1392 امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 47,046 9,958,995,948 Rls. 401,576 $
133 1392 امارات متحده عربي 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 374,111 9,887,471,743 Rls. 392,997 $
134 1392 امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 67,791 9,716,184,573 Rls. 392,135 $
135 1392 امارات متحده عربي 29031900 مشتقات کلردار اشباع شده هيدروکربورهاي غيرحلقوي غير از کلرومتان ، کلرواتان ، دي کلرومتان، کلروفرم ، تتراکلروکربن ، دي کلرايد اتيلن 1,376,280 9,581,951,535 Rls. 385,359 $
136 1392 امارات متحده عربي 29025000 ا ستيرن 267,526 9,487,747,029 Rls. 382,146 $
137 1392 امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 99,630 9,444,490,852 Rls. 379,957 $
138 1392 امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 111,362 9,414,372,238 Rls. 375,563 $
139 1392 امارات متحده عربي 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 17,700 9,153,714,023 Rls. 367,177 $
140 1392 امارات متحده عربي 72189100 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, بامقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 916,401 9,099,996,146 Rls. 366,544 $
141 1392 امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 52,375 9,029,493,180 Rls. 364,254 $
142 1392 امارات متحده عربي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 178,836 8,987,797,801 Rls. 361,944 $
143 1392 امارات متحده عربي 29221310 تري اتانول آمين 257,600 8,946,448,000 Rls. 360,640 $
144 1392 امارات متحده عربي 87019090 ترا کتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 103,663 8,910,938,785 Rls. 358,723 $
145 1392 امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 511,458 8,780,127,082 Rls. 346,784 $
146 1392 امارات متحده عربي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم کلوخه هاي معدني آهن, به شکل توده ، گلوله وحبه واشكال همانند 1,026,425 8,762,085,664 Rls. 359,248 $
147 1392 امارات متحده عربي 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 68,850 8,725,868,891 Rls. 351,943 $
148 1392 امارات متحده عربي 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 140,250 8,660,280,897 Rls. 347,765 $
149 1392 امارات متحده عربي 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 109,480 8,644,125,340 Rls. 348,620 $
150 1392 امارات متحده عربي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 118,540 8,610,786,367 Rls. 346,765 $
151 1392 امارات متحده عربي 08025030 مغز پسته 20,856 8,597,249,892 Rls. 342,493 $
152 1392 امارات متحده عربي 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 116,678 8,537,479,459 Rls. 344,771 $
153 1392 امارات متحده عربي 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 119,478 8,526,746,418 Rls. 343,744 $
154 1392 امارات متحده عربي 13019040 كتيرا 20,100 8,487,735,000 Rls. 342,000 $
155 1392 امارات متحده عربي 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 132,464 8,440,250,902 Rls. 337,682 $
156 1392 امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 280,358 8,414,987,699 Rls. 334,809 $
157 1392 امارات متحده عربي 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار 298,186 8,346,676,270 Rls. 336,570 $
158 1392 امارات متحده عربي 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 279,144 8,244,459,132 Rls. 332,699 $
159 1392 امارات متحده عربي 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,100 8,145,880,000 Rls. 328,000 $
160 1392 امارات متحده عربي 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 9,706,711 8,135,787,088 Rls. 326,675 $
161 1392 امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 128,690 7,988,063,443 Rls. 321,546 $
162 1392 امارات متحده عربي 04031090 ماست بجز فرآورده هاي تغذيه کودکان شيرخوا ر 332,614 7,906,643,204 Rls. 317,709 $
163 1392 امارات متحده عربي 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 179,433 7,788,666,255 Rls. 314,007 $
164 1392 امارات متحده عربي 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروکمتر باچرخ زنجيري . 38,740 7,716,830,000 Rls. 310,000 $
165 1392 امارات متحده عربي 23099030 مكمل كنسانتره اي ،خوراك دام وطيور . 322,027 7,674,205,501 Rls. 307,777 $
166 1392 امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 176,062 7,629,066,966 Rls. 309,265 $
167 1392 امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 95,323 7,611,941,052 Rls. 307,219 $
168 1392 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 44,104 7,517,138,604 Rls. 302,542 $
169 1392 امارات متحده عربي 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 201,575 7,507,833,951 Rls. 302,220 $
170 1392 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 386,540 7,497,344,890 Rls. 302,290 $
171 1392 امارات متحده عربي 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 5,000 7,467,900,000 Rls. 300,000 $
172 1392 امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 93,962 7,464,408,319 Rls. 301,182 $
173 1392 امارات متحده عربي 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 5,000 7,458,300,000 Rls. 300,000 $
174 1392 امارات متحده عربي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 125,664 7,313,983,574 Rls. 294,242 $
175 1392 امارات متحده عربي 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 61,319 7,272,229,443 Rls. 292,862 $
176 1392 امارات متحده عربي 25070010 کائولن 7,009,629 7,269,788,316 Rls. 294,404 $
177 1392 امارات متحده عربي 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 243,150 7,201,626,100 Rls. 290,780 $
178 1392 امارات متحده عربي 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 168,027 7,039,488,329 Rls. 284,126 $
179 1392 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 120,957 6,882,174,337 Rls. 277,766 $
180 1392 امارات متحده عربي 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 215,950 6,881,008,425 Rls. 277,581 $
181 1392 امارات متحده عربي 79031000 گرد روي. 128,054 6,857,291,153 Rls. 276,033 $
182 1392 امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 24,986 6,815,195,596 Rls. 274,022 $
183 1392 امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 78,690 6,754,506,773 Rls. 267,721 $
184 1392 امارات متحده عربي 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,303 6,667,157,626 Rls. 268,710 $
185 1392 امارات متحده عربي 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 89,250 6,646,939,650 Rls. 267,759 $
186 1392 امارات متحده عربي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 3,555,329 6,506,418,877 Rls. 262,660 $
187 1392 امارات متحده عربي 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 10,205,147 6,462,745,128 Rls. 254,512 $
188 1392 امارات متحده عربي 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 86,460 6,432,012,114 Rls. 259,530 $
189 1392 امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 162,500 6,391,815,998 Rls. 258,011 $
190 1392 امارات متحده عربي 72027000 فروموليبدن. 9,000 6,338,797,940 Rls. 256,493 $
191 1392 امارات متحده عربي 12079920 دانه گلرنگ يا زعفرانكاذب حتي خرد شده 25,369 6,288,147,550 Rls. 253,690 $
192 1392 امارات متحده عربي 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 230,840 6,023,946,967 Rls. 242,383 $
193 1392 امارات متحده عربي 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 2,020,591 5,994,656,324 Rls. 242,470 $
194 1392 امارات متحده عربي 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 181,777 5,856,050,246 Rls. 236,309 $
195 1392 امارات متحده عربي 08109030 عناب تازه 36,656 5,847,389,943 Rls. 235,281 $
196 1392 امارات متحده عربي 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 117,120 5,826,577,920 Rls. 234,240 $
197 1392 امارات متحده عربي 09109911 اويشن وبرگ غاردربسته بندي آماده براي خرده فروشي . 15,567 5,796,730,440 Rls. 225,535 $
198 1392 امارات متحده عربي 54082200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, دا را ي 85% يابيشتررشته ها يا اشكال همانند مصنوعي 16,656 5,780,091,958 Rls. 233,178 $
199 1392 امارات متحده عربي 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 179,230 5,659,389,736 Rls. 223,824 $
200 1392 امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 70,560 5,633,765,955 Rls. 225,949 $
201 1392 امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 1,416 5,530,132,500 Rls. 222,757 $
202 1392 امارات متحده عربي 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 55,532 5,516,548,880 Rls. 222,128 $
203 1392 امارات متحده عربي 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 159,920 5,507,513,535 Rls. 222,480 $
204 1392 امارات متحده عربي 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 947 5,493,867,918 Rls. 221,518 $
205 1392 امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 95,850 5,472,458,637 Rls. 220,458 $
206 1392 امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 125,290 5,450,775,581 Rls. 218,942 $
207 1392 امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 54,447 5,403,621,244 Rls. 217,906 $
208 1392 امارات متحده عربي 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 46,270 5,341,276,788 Rls. 213,865 $
209 1392 امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 384,786 5,302,827,826 Rls. 210,656 $
210 1392 امارات متحده عربي 29153100 استات اتيل 182,400 5,285,475,936 Rls. 213,408 $
211 1392 امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 77,164 5,244,839,023 Rls. 210,971 $
212 1392 امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 12,569 5,221,636,096 Rls. 208,555 $
213 1392 امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 115,926 5,202,282,056 Rls. 209,798 $
214 1392 امارات متحده عربي 03061200 لابستردريائي ,يخ زده 20,130 5,013,980,400 Rls. 201,300 $
215 1392 امارات متحده عربي 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 10,090 5,007,187,700 Rls. 201,900 $
216 1392 امارات متحده عربي 20092900 ساير اب گريپ (شامل دارابي ها pomelo) غير از شماره 20092100 79,206 4,931,215,689 Rls. 197,933 $
217 1392 امارات متحده عربي 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 221,000 4,849,668,480 Rls. 194,912 $
218 1392 امارات متحده عربي 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 68,170 4,844,467,200 Rls. 195,570 $
219 1392 امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 55,583 4,802,251,566 Rls. 193,383 $
220 1392 امارات متحده عربي 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 134,070 4,768,201,064 Rls. 192,214 $
221 1392 امارات متحده عربي 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 15,837 4,740,992,364 Rls. 190,608 $
222 1392 امارات متحده عربي 12071000 هسته ميوه نخل ومغز آن حتي خرد شده 949,320 4,701,536,680 Rls. 190,271 $
223 1392 امارات متحده عربي 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 1,720,147 4,684,548,777 Rls. 189,226 $
224 1392 امارات متحده عربي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 15,500 4,634,769,750 Rls. 187,150 $
225 1392 امارات متحده عربي 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 101,493 4,616,067,200 Rls. 186,484 $
226 1392 امارات متحده عربي 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 91,080 4,534,195,100 Rls. 182,860 $
227 1392 امارات متحده عربي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 36,319 4,508,684,853 Rls. 179,855 $
228 1392 امارات متحده عربي 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده که در جاي ديگر مذکور نباشد. 302,038 4,492,570,514 Rls. 180,387 $
229 1392 امارات متحده عربي 29221110 منواتانول آمين 240,000 4,457,052,000 Rls. 180,000 $
230 1392 امارات متحده عربي 84798940 پيگ تميزكننده لوله هاي نفت وگاز فاقد برس 14,579 4,336,932,600 Rls. 174,947 $
231 1392 امارات متحده عربي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 69,764 4,331,301,489 Rls. 174,409 $
232 1392 امارات متحده عربي 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تکستوره . 28,138 4,257,075,736 Rls. 168,786 $
233 1392 امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 6,000 4,243,230,342 Rls. 170,541 $
234 1392 امارات متحده عربي 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 23,450 4,190,079,000 Rls. 169,000 $
235 1392 امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 621 4,189,202,000 Rls. 169,100 $
236 1392 امارات متحده عربي 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 73,814 4,158,331,473 Rls. 166,779 $
237 1392 امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 96,000 4,157,328,000 Rls. 168,000 $
238 1392 امارات متحده عربي 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 64,274 4,135,631,966 Rls. 167,038 $
239 1392 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 38,866 4,117,618,760 Rls. 166,227 $
240 1392 امارات متحده عربي 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 43,000 4,109,432,250 Rls. 165,550 $
241 1392 امارات متحده عربي 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 1,695,628 4,099,635,592 Rls. 165,522 $
242 1392 امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 5,366 3,981,443,080 Rls. 160,003 $
243 1392 امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 13,790 3,953,592,720 Rls. 159,520 $
244 1392 امارات متحده عربي 74092100 صفحه، ورق ونوا را زبرنج، بصورت طومار coil ، به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر،ش كل طومار،(coil) 26,610 3,917,014,800 Rls. 157,902 $
245 1392 امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 30,326 3,849,982,480 Rls. 154,740 $
246 1392 امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 296,709 3,827,173,513 Rls. 154,297 $
247 1392 امارات متحده عربي 73242100 وا ن حمام ا زچدن ( حتي لعاب دا ده شده ). 95,900 3,803,729,232 Rls. 150,775 $
248 1392 امارات متحده عربي 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 21,880 3,786,408,846 Rls. 152,815 $
249 1392 امارات متحده عربي 29121100 متانال (فرمالدئيد) 380,990 3,775,219,160 Rls. 152,396 $
250 1392 امارات متحده عربي 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 194,499 3,645,797,778 Rls. 145,528 $
251 1392 امارات متحده عربي 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 37,261 3,623,549,438 Rls. 145,820 $
252 1392 امارات متحده عربي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 145,395 3,614,655,060 Rls. 145,249 $
253 1392 امارات متحده عربي 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 80,132 3,585,005,806 Rls. 144,238 $
254 1392 امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 58,298 3,541,727,144 Rls. 142,708 $
255 1392 امارات متحده عربي 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 24,520 3,477,089,191 Rls. 138,924 $
256 1392 امارات متحده عربي 84541000 کنورتيسورا زنوعي که درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 6,360 3,469,060,000 Rls. 140,000 $
257 1392 امارات متحده عربي 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 44,625 3,446,350,968 Rls. 138,906 $
258 1392 امارات متحده عربي 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 71,055 3,420,797,408 Rls. 140,814 $
259 1392 امارات متحده عربي 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 45,430 3,389,228,459 Rls. 134,228 $
260 1392 امارات متحده عربي 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 62,000 3,383,666,000 Rls. 131,666 $
261 1392 امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 51,898 3,315,350,552 Rls. 133,582 $
262 1392 امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 14,820 3,300,354,720 Rls. 133,267 $
263 1392 امارات متحده عربي 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 293,149 3,278,845,977 Rls. 132,313 $
264 1392 امارات متحده عربي 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 1,348,682 3,278,369,720 Rls. 131,737 $
265 1392 امارات متحده عربي 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 15,500 3,275,918,800 Rls. 131,600 $
266 1392 امارات متحده عربي 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 10,110 3,243,733,017 Rls. 130,543 $
267 1392 امارات متحده عربي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 72,440 3,232,417,680 Rls. 130,392 $
268 1392 امارات متحده عربي 69120014 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي 43,275 3,161,117,553 Rls. 127,443 $
269 1392 امارات متحده عربي 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 5,781 3,156,305,632 Rls. 125,350 $
270 1392 امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 42,985 3,141,807,627 Rls. 125,701 $
271 1392 امارات متحده عربي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 39,680 3,138,393,561 Rls. 126,534 $
272 1392 امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 89,584 3,131,229,505 Rls. 125,214 $
273 1392 امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 32,460 3,079,047,204 Rls. 124,148 $
274 1392 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 197,720 3,029,175,881 Rls. 121,796 $
275 1392 امارات متحده عربي 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 29,800 3,023,409,685 Rls. 122,015 $
276 1392 امارات متحده عربي 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 48,225 3,006,911,000 Rls. 120,900 $
277 1392 امارات متحده عربي 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري کار و وا نت 71,116 3,002,790,914 Rls. 121,129 $
278 1392 امارات متحده عربي 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 89,130 2,998,598,596 Rls. 120,947 $
279 1392 امارات متحده عربي 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 13,700 2,978,880,000 Rls. 113,544 $
280 1392 امارات متحده عربي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 140,760 2,966,093,289 Rls. 119,654 $
281 1392 امارات متحده عربي 87091100 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن برقي، مجهزنشده به تجهيزات بلندکردن وجابجاکردن 14,780 2,943,348,320 Rls. 118,240 $
282 1392 امارات متحده عربي 44011000 هيزم, بشکل گرده بينه, کنده, ...يابه ا شکال همانند 65,820 2,937,059,100 Rls. 118,476 $
283 1392 امارات متحده عربي 90212100 دندا نهاي مصنوعي 470 2,835,988,740 Rls. 114,516 $
284 1392 امارات متحده عربي 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 194,270 2,807,599,464 Rls. 113,318 $
285 1392 امارات متحده عربي 39241010 ظروف ملامين 23,853 2,776,986,535 Rls. 111,956 $
286 1392 امارات متحده عربي 29173910 دي بوتيل فتالات 112,000 2,775,184,000 Rls. 112,118 $
287 1392 امارات متحده عربي 46021290 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابه شكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازنخل رونده به غيرازصنايع دستي كپوبافي ا 16,496 2,765,896,958 Rls. 111,278 $
288 1392 امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 16,484 2,753,398,810 Rls. 111,115 $
289 1392 امارات متحده عربي 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 50,400 2,751,487,200 Rls. 110,880 $
290 1392 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 12,018 2,749,599,310 Rls. 98,619 $
291 1392 امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 28,500 2,727,753,875 Rls. 109,725 $
292 1392 امارات متحده عربي 09092290 تخم گشنيز خرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 61,782 2,704,704,871 Rls. 109,050 $
293 1392 امارات متحده عربي 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 971,309 2,694,259,687 Rls. 108,740 $
294 1392 امارات متحده عربي 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,508 2,681,138,851 Rls. 107,555 $
295 1392 امارات متحده عربي 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 12,245 2,675,960,435 Rls. 107,839 $
296 1392 امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 24,609 2,672,994,588 Rls. 107,720 $
297 1392 امارات متحده عربي 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 14,933 2,643,983,647 Rls. 106,783 $
298 1392 امارات متحده عربي 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 4,654,955 2,630,809,251 Rls. 106,631 $
299 1392 امارات متحده عربي 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 10,558,723 2,618,130,364 Rls. 105,588 $
300 1392 امارات متحده عربي 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 69,250 2,612,985,490 Rls. 105,245 $
مجموع کل
1,286,326,622,865 ريال
مجموع کل
51,724,810 دلار