آمار کل " صادرات به" کشور "امارات متحده عربي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1392 امارات متحده عربي 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروکش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيک 3,170 561,375,000 Rls. 22,500 $
302 1392 امارات متحده عربي 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي 7,829 560,041,042 Rls. 22,586 $
303 1392 امارات متحده عربي 29051690 ساير منوالکل هاي اشباع شده غير از متانول ، الکل پروپيليک ، الکل ايزو پروپيليک ، بوتان -1- ئول ، بوتانولها ، دواتيل هگزا نول 28,000 556,976,000 Rls. 22,400 $
304 1392 امارات متحده عربي 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 7,425 552,442,275 Rls. 22,275 $
305 1392 امارات متحده عربي 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ازسفال لوكس (earth-ware) 16,712 550,968,005 Rls. 22,187 $
306 1392 امارات متحده عربي 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 7,400 550,893,000 Rls. 22,200 $
307 1392 امارات متحده عربي 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 44,362 549,971,075 Rls. 22,145 $
308 1392 امارات متحده عربي 61171000 شال، اشارپ، دستمال گردن، كاشكول، چادر و روسري، مقنعه و روبند و تور صورت (Veil) و اشياء همانند ، كشباف يا قلاب باف 1,540 549,720,864 Rls. 22,176 $
309 1392 امارات متحده عربي 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 1,465 549,282,717 Rls. 22,148 $
310 1392 امارات متحده عربي 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 13,324 547,285,625 Rls. 21,834 $
311 1392 امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 2,442 545,607,900 Rls. 21,978 $
312 1392 امارات متحده عربي 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 4,000 545,006,000 Rls. 22,000 $
313 1392 امارات متحده عربي 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 5,951 537,656,342 Rls. 21,727 $
314 1392 امارات متحده عربي 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 66,000 532,751,752 Rls. 21,496 $
315 1392 امارات متحده عربي 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 2,371 529,143,183 Rls. 21,339 $
316 1392 امارات متحده عربي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,170 518,732,248 Rls. 20,928 $
317 1392 امارات متحده عربي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 950 518,378,740 Rls. 20,900 $
318 1392 امارات متحده عربي 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 5,781 512,866,611 Rls. 20,583 $
319 1392 امارات متحده عربي 84137010 پمپ کولر آبي 5,124 508,669,728 Rls. 20,496 $
320 1392 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,459 506,257,848 Rls. 20,428 $
321 1392 امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 4,875 504,551,396 Rls. 20,368 $
322 1392 امارات متحده عربي 08131000 زردآلو ,خشک کرده 11,999 502,843,944 Rls. 20,256 $
323 1392 امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 7,233 502,544,177 Rls. 20,189 $
324 1392 امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 50,700 502,396,440 Rls. 20,280 $
325 1392 امارات متحده عربي 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 6,400 498,180,096 Rls. 20,132 $
326 1392 امارات متحده عربي 26219000 ساير جوشها و خاکسترها همچنين خاکستر نوعي جلبک دريايي (kelp) 19,980 494,964,540 Rls. 19,980 $
327 1392 امارات متحده عربي 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 15,005 486,520,671 Rls. 19,607 $
328 1392 امارات متحده عربي 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 4,328 474,131,301 Rls. 19,056 $
329 1392 امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 9,230 470,394,393 Rls. 18,957 $
330 1392 امارات متحده عربي 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 570 469,309,500 Rls. 18,810 $
331 1392 امارات متحده عربي 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 3,179 468,045,100 Rls. 18,880 $
332 1392 امارات متحده عربي 28212000 خاكکرنگي (Earth colours) 86,250 461,781,000 Rls. 18,648 $
333 1392 امارات متحده عربي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 11,903 453,409,057 Rls. 18,257 $
334 1392 امارات متحده عربي 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 6,233 452,023,680 Rls. 18,240 $
335 1392 امارات متحده عربي 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 2,710 451,083,000 Rls. 18,200 $
336 1392 امارات متحده عربي 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 7,940 450,239,713 Rls. 18,103 $
337 1392 امارات متحده عربي 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,800 448,074,000 Rls. 18,000 $
338 1392 امارات متحده عربي 28499000 ساير کربورها باستثناي کلسيم و سيليسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 24,000 446,274,000 Rls. 18,000 $
339 1392 امارات متحده عربي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 9,996 445,230,032 Rls. 17,992 $
340 1392 امارات متحده عربي 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 7,090 439,547,925 Rls. 17,707 $
341 1392 امارات متحده عربي 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 22,050 437,136,840 Rls. 17,640 $
342 1392 امارات متحده عربي 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 3,630 435,547,300 Rls. 17,570 $
343 1392 امارات متحده عربي 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 5,796 425,538,517 Rls. 17,098 $
344 1392 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,258 421,711,408 Rls. 17,020 $
345 1392 امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,805 419,574,669 Rls. 16,817 $
346 1392 امارات متحده عربي 25112000 کربنات باريم طبيعي (ويتريت ) 140,880 419,548,290 Rls. 16,905 $
347 1392 امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 6,968 417,487,379 Rls. 16,807 $
348 1392 امارات متحده عربي 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 4,214 416,918,220 Rls. 16,818 $
349 1392 امارات متحده عربي 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 5,671 416,099,797 Rls. 16,793 $
350 1392 امارات متحده عربي 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 4,120 410,492,000 Rls. 16,480 $
351 1392 امارات متحده عربي 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 5 408,903,000 Rls. 16,500 $
352 1392 امارات متحده عربي 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 6,502 407,881,230 Rls. 16,430 $
353 1392 امارات متحده عربي 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 4,570 407,828,628 Rls. 16,452 $
354 1392 امارات متحده عربي 63025100 شستنيهاي سرميز,ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 545 407,472,510 Rls. 16,325 $
355 1392 امارات متحده عربي 70139111 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه ازكريستال سرب دارنقاشي شده ،تراش خورده ،صنابع دستي 2,740 407,366,760 Rls. 16,440 $
356 1392 امارات متحده عربي 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 6,150 396,743,880 Rls. 15,990 $
357 1392 امارات متحده عربي 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 44,192 394,894,068 Rls. 15,909 $
358 1392 امارات متحده عربي 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,782 394,168,570 Rls. 15,903 $
359 1392 امارات متحده عربي 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 17,630 393,262,758 Rls. 15,867 $
360 1392 امارات متحده عربي 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,319 392,930,100 Rls. 15,828 $
361 1392 امارات متحده عربي 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 550 391,027,640 Rls. 15,736 $
362 1392 امارات متحده عربي 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 11,884 385,519,366 Rls. 15,552 $
363 1392 امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 6,210 384,973,425 Rls. 15,525 $
364 1392 امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 4,659 380,324,340 Rls. 15,303 $
365 1392 امارات متحده عربي 12122900 ساير 14,115 380,308,092 Rls. 15,348 $
366 1392 امارات متحده عربي 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,137 379,218,774 Rls. 15,294 $
367 1392 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,500 377,188,000 Rls. 15,200 $
368 1392 امارات متحده عربي 25131000 سنگ پا (pumicestone) 26,109 375,894,386 Rls. 15,164 $
369 1392 امارات متحده عربي 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 6,447 374,174,126 Rls. 15,014 $
370 1392 امارات متحده عربي 69059000 دودکش كلاهك دودكش لوله دودكش وترئينات معماري وا شياءسرا ميکي برا ي ساختمان, که درجاي ديگرذکرنشده. 135,553 374,144,052 Rls. 15,107 $
371 1392 امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 372,270,000 Rls. 15,000 $
372 1392 امارات متحده عربي 09109929 ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار. 1,000 372,015,000 Rls. 15,000 $
373 1392 امارات متحده عربي 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 2,600 371,850,000 Rls. 15,000 $
374 1392 امارات متحده عربي 90292090 سرعت سنج وتاکومتر وا ستروبوسکوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 8,500 371,733,870 Rls. 15,005 $
375 1392 امارات متحده عربي 34012010 صابون مايع 16,300 363,571,110 Rls. 14,670 $
376 1392 امارات متحده عربي 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 259 361,553,976 Rls. 14,403 $
377 1392 امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,852 361,054,668 Rls. 14,555 $
378 1392 امارات متحده عربي 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 3,495 357,280,838 Rls. 14,378 $
379 1392 امارات متحده عربي 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 479 356,304,150 Rls. 14,370 $
380 1392 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 3,445 355,310,928 Rls. 14,324 $
381 1392 امارات متحده عربي 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 2,200 354,927,804 Rls. 14,322 $
382 1392 امارات متحده عربي 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 590,130 351,094,518 Rls. 14,163 $
383 1392 امارات متحده عربي 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 2,700 350,991,300 Rls. 14,100 $
384 1392 امارات متحده عربي 08025040 مغز پسته بدون پوست دوم وخلال مغز پسته 500 349,762,000 Rls. 13,934 $
385 1392 امارات متحده عربي 46012200 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازنخل رونده . 13,740 341,670,140 Rls. 13,740 $
386 1392 امارات متحده عربي 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 28,500 340,331,050 Rls. 13,675 $
387 1392 امارات متحده عربي 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 3,683 337,365,956 Rls. 13,544 $
388 1392 امارات متحده عربي 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 4,500 336,406,500 Rls. 13,500 $
389 1392 امارات متحده عربي 25102000 فسفات کلسيم طبيعي , فسفات آلومينوکلسيک طبيعي وگل سفيد فسفاته آسياب شده 100,055 335,642,606 Rls. 12,780 $
390 1392 امارات متحده عربي 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 6,170 335,553,263 Rls. 13,549 $
391 1392 امارات متحده عربي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 4,831 335,180,575 Rls. 13,373 $
392 1392 امارات متحده عربي 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 3,950 334,749,000 Rls. 13,500 $
393 1392 امارات متحده عربي 54074300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک با85 %يابيشترنايلون ياساير پلي اميدها 960 333,056,640 Rls. 13,440 $
394 1392 امارات متحده عربي 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, که درجاي ديگرگفته نشده. 17,110 330,378,361 Rls. 13,336 $
395 1392 امارات متحده عربي 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 20,440 330,303,246 Rls. 13,286 $
396 1392 امارات متحده عربي 42022900 کيف دستي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,700 327,276,717 Rls. 13,177 $
397 1392 امارات متحده عربي 87013090 تراکتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و کمتر 2,920 322,257,000 Rls. 13,000 $
398 1392 امارات متحده عربي 42050092 ساير اشياء ساخته شده از چرم طبيعي يا از چرم دوباره ساخته شده غيرمذكور در جاي ديگر 2,580 319,791,000 Rls. 12,900 $
399 1392 امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 5,709 318,907,944 Rls. 12,834 $
400 1392 امارات متحده عربي 25223000 آهک هيدروليک 106,550 318,128,466 Rls. 11,410 $
401 1392 امارات متحده عربي 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 4,090 317,089,410 Rls. 12,770 $
402 1392 امارات متحده عربي 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 8,050 311,049,102 Rls. 12,558 $
403 1392 امارات متحده عربي 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 61,770 308,232,300 Rls. 12,354 $
404 1392 امارات متحده عربي 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 4,080 302,891,040 Rls. 12,240 $
405 1392 امارات متحده عربي 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 2,860 302,230,600 Rls. 12,200 $
406 1392 امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,080 298,832,800 Rls. 12,040 $
407 1392 امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,980 294,084,450 Rls. 11,850 $
408 1392 امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 11,350 292,434,600 Rls. 11,800 $
409 1392 امارات متحده عربي 84818055 دريچه اكسيژن (outlet). بيهوشي , کيوم هوا ي فشرده( شيرهاي پانل بالاي تخت بيمار) برا ي کنترل وتوزيع گازهاي طبي مورد استفاده دربيمارستان 300 288,880,720 Rls. 11,632 $
410 1392 امارات متحده عربي 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 7,330 282,076,970 Rls. 11,337 $
411 1392 امارات متحده عربي 61112000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف قلاب باف ا زپنبه 944 281,118,600 Rls. 11,340 $
412 1392 امارات متحده عربي 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 1,250 279,911,250 Rls. 10,040 $
413 1392 امارات متحده عربي 08101000 توت فرنگي ,تازه 4,659 278,365,450 Rls. 11,215 $
414 1392 امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 16,000 277,648,000 Rls. 11,200 $
415 1392 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,370 277,423,150 Rls. 11,150 $
416 1392 امارات متحده عربي 25169010 سايرسنگهاي ترا ش ياساختمان دا را ي ضخامت 7/5سانتي متر وبيشتر. 46,600 275,662,422 Rls. 10,982 $
417 1392 امارات متحده عربي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 10,163 273,850,212 Rls. 10,988 $
418 1392 امارات متحده عربي 20052000 سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده 2,703 268,486,329 Rls. 10,812 $
419 1392 امارات متحده عربي 68029910 سنگهاي صيقل دا ده شده. شکل دا ده شده يا کارشده ا ما كنده کاري و حکاکي نشده 20,510 265,605,292 Rls. 10,813 $
420 1392 امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 10,070 262,657,400 Rls. 10,600 $
421 1392 امارات متحده عربي 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 30,900 258,597,540 Rls. 10,352 $
422 1392 امارات متحده عربي 46012100 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازبامبو . 10,273 254,928,968 Rls. 10,273 $
423 1392 امارات متحده عربي 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 2,850 249,883,200 Rls. 10,080 $
424 1392 امارات متحده عربي 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 1,803 248,726,030 Rls. 10,035 $
425 1392 امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 10,000 247,670,000 Rls. 10,000 $
426 1392 امارات متحده عربي 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 7,585 244,222,340 Rls. 9,860 $
427 1392 امارات متحده عربي 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 590 242,931,012 Rls. 9,759 $
428 1392 امارات متحده عربي 07131000 نخودفرنگي (Pisum sativum)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 3,000 239,520,000 Rls. 9,600 $
429 1392 امارات متحده عربي 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 2,400 237,820,800 Rls. 9,600 $
430 1392 امارات متحده عربي 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 6,400 237,763,200 Rls. 9,600 $
431 1392 امارات متحده عربي 20089700 مخلوط ها آماده يا محفوظ شده به نحو ديگر... 1,225 234,133,012 Rls. 9,434 $
432 1392 امارات متحده عربي 90311010 دستگاه بالانسي چرخ خودرو 2,350 233,026,000 Rls. 9,400 $
433 1392 امارات متحده عربي 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 1,280 232,290,210 Rls. 9,370 $
434 1392 امارات متحده عربي 44111290 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,100 232,035,000 Rls. 9,300 $
435 1392 امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,700 231,746,700 Rls. 9,300 $
436 1392 امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 13,805 228,539,793 Rls. 9,216 $
437 1392 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 3,000 223,155,000 Rls. 9,000 $
438 1392 امارات متحده عربي 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 124,210 221,336,855 Rls. 8,980 $
439 1392 امارات متحده عربي 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,210 219,254,720 Rls. 8,840 $
440 1392 امارات متحده عربي 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,474 215,768,805 Rls. 8,642 $
441 1392 امارات متحده عربي 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 11,208 213,707,316 Rls. 8,623 $
442 1392 امارات متحده عربي 29041000 مشتقاتي که تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليک ا نها 4,000 213,662,700 Rls. 8,600 $
443 1392 امارات متحده عربي 16043100 خاويار 10 213,566,940 Rls. 8,622 $
444 1392 امارات متحده عربي 85181000 ميکروفون و پايه آن 270 212,860,664 Rls. 8,587 $
445 1392 امارات متحده عربي 06024000 درختچه گل رز (Rose)، حتي پيوندزده 2,852 211,957,788 Rls. 8,556 $
446 1392 امارات متحده عربي 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 46,600 210,117,045 Rls. 8,481 $
447 1392 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 10,926 208,788,498 Rls. 8,382 $
448 1392 امارات متحده عربي 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 500 208,236,000 Rls. 8,400 $
449 1392 امارات متحده عربي 87060040 شاسي موتوردا ر برا ي کاميون و کاميونت 350 208,227,600 Rls. 8,400 $
450 1392 امارات متحده عربي 46012900 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازساير مواد گياهي غير مذكور . 6,010 205,851,280 Rls. 8,320 $
451 1392 امارات متحده عربي 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 6,870 205,559,830 Rls. 8,260 $
452 1392 امارات متحده عربي 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 405 204,681,900 Rls. 8,250 $
453 1392 امارات متحده عربي 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشکسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاک درون ا ستخوا ني 500 202,882,879 Rls. 8,191 $
454 1392 امارات متحده عربي 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا تخت راديو لو سنت (شفاف به اشعه ايكس درعكسبرداري ) 1,300 198,544,000 Rls. 8,000 $
455 1392 امارات متحده عربي 39051900 پلي ا ستات وينيل که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شکال ا بتدا ئي 7,200 196,978,320 Rls. 7,920 $
456 1392 امارات متحده عربي 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 4,200 196,719,516 Rls. 7,938 $
457 1392 امارات متحده عربي 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 4,740 196,663,640 Rls. 7,940 $
458 1392 امارات متحده عربي 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 3,930 195,841,000 Rls. 7,900 $
459 1392 امارات متحده عربي 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 306 195,689,065 Rls. 7,865 $
460 1392 امارات متحده عربي 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,936 195,146,880 Rls. 7,872 $
461 1392 امارات متحده عربي 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 3,130 194,255,625 Rls. 7,825 $
462 1392 امارات متحده عربي 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 280 192,793,440 Rls. 7,840 $
463 1392 امارات متحده عربي 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 2,345 192,769,577 Rls. 7,775 $
464 1392 امارات متحده عربي 20089200 مخلوطهاي ميوه ها,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره 2006 و 2007و200819) 1,716 192,223,746 Rls. 7,722 $
465 1392 امارات متحده عربي 54077400 پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باحدا قل 85% رشته هاي سنتتيک, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,270 191,243,725 Rls. 7,725 $
466 1392 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 7,598 188,306,683 Rls. 7,598 $
467 1392 امارات متحده عربي 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,536 187,352,496 Rls. 7,536 $
468 1392 امارات متحده عربي 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 18,000 187,283,880 Rls. 7,560 $
469 1392 امارات متحده عربي 74181010 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، قلمزني، صنايع دستي 952 186,413,454 Rls. 7,496 $
470 1392 امارات متحده عربي 76151100 ا سفنج، قاب دستمال ،دستكش واشياء همانند، براي پاک کردن ظروف يا صيقل کردن ظروف يامصارف همانند از آلومينيوم. 1,361 186,084,585 Rls. 7,485 $
471 1392 امارات متحده عربي 43040000 پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها 1,500 185,752,500 Rls. 7,500 $
472 1392 امارات متحده عربي 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 3,030 181,413,342 Rls. 7,290 $
473 1392 امارات متحده عربي 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 900 178,488,000 Rls. 7,200 $
474 1392 امارات متحده عربي 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 600 178,488,000 Rls. 7,200 $
475 1392 امارات متحده عربي 87113010 موتورسيكلت ا ز نوع دو زمانه ،باحجم سيلندر 250تا500سي سي 653 175,831,500 Rls. 7,100 $
476 1392 امارات متحده عربي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 3,885 173,300,526 Rls. 6,993 $
477 1392 امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 20,932 169,694,833 Rls. 6,823 $
478 1392 امارات متحده عربي 15220000 دگراها (Degras)؛ تفالهکهاي حاصل از عمل آوردناجسامچربيامومکهاي حيوانييانباتي. 4,510 166,848,500 Rls. 6,755 $
479 1392 امارات متحده عربي 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سرکه يا درجوهر سرکه , يخ نزده 2,688 166,502,400 Rls. 6,720 $
480 1392 امارات متحده عربي 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 19,180 166,435,409 Rls. 6,713 $
481 1392 امارات متحده عربي 46021100 مصنوعات سبد وحصيربافي واشيائيكه مستقيمابشكل معين ازموادقابل بافت ساخته شده اند ازبامبو . 2,200 164,392,800 Rls. 6,600 $
482 1392 امارات متحده عربي 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 2,200 163,911,000 Rls. 6,624 $
483 1392 امارات متحده عربي 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 4,380 160,550,000 Rls. 6,500 $
484 1392 امارات متحده عربي 21069085 کآدامس بدون قند 320 158,656,000 Rls. 6,400 $
485 1392 امارات متحده عربي 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 1,600 158,371,540 Rls. 6,380 $
486 1392 امارات متحده عربي 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 3,282 156,848,049 Rls. 6,309 $
487 1392 امارات متحده عربي 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 6,444 156,456,948 Rls. 6,236 $
488 1392 امارات متحده عربي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 1,600 155,310,560 Rls. 6,195 $
489 1392 امارات متحده عربي 39203000 صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,620 152,607,240 Rls. 6,156 $
490 1392 امارات متحده عربي 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 562 152,394,789 Rls. 6,146 $
491 1392 امارات متحده عربي 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 1,258 151,538,238 Rls. 6,102 $
492 1392 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 215 150,896,730 Rls. 6,087 $
493 1392 امارات متحده عربي 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,870 150,839,800 Rls. 6,080 $
494 1392 امارات متحده عربي 44111291 پروفيل روكش شده 10,132 150,418,776 Rls. 6,074 $
495 1392 امارات متحده عربي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 2,000 148,908,000 Rls. 6,000 $
496 1392 امارات متحده عربي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 1,425 147,794,300 Rls. 5,950 $
497 1392 امارات متحده عربي 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 7,200 145,912,200 Rls. 5,880 $
498 1392 امارات متحده عربي 08059000 ساير مرکبات , تازه يا خشک کرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 8,007 144,824,061 Rls. 5,817 $
499 1392 امارات متحده عربي 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 490 143,515,200 Rls. 5,795 $
500 1392 امارات متحده عربي 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 5,783 141,755,077 Rls. 5,707 $
مجموع کل
63,851,512,343 ريال
مجموع کل
2,568,652 دلار