آمار کل " صادرات به" کشور "عمان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 107,313,926 1,943,153,356,491 Rls. 78,103,786 $
2 1392 عمان 27132000 قيرنفت 74,749,351 834,587,654,189 Rls. 33,389,154 $
3 1392 عمان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 21,642,422 219,565,586,052 Rls. 8,830,107 $
4 1392 عمان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 25,376,300 190,736,719,834 Rls. 7,686,983 $
5 1392 عمان 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 22,000,000 95,167,908,000 Rls. 3,828,000 $
6 1392 عمان 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 5,178 46,892,695,193 Rls. 1,892,873 $
7 1392 عمان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 305,358 45,504,585,108 Rls. 1,827,523 $
8 1392 عمان 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 1,937,170 20,201,061,822 Rls. 812,784 $
9 1392 عمان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 119,832 17,816,929,776 Rls. 718,992 $
10 1392 عمان 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 144,796 14,205,029,784 Rls. 573,237 $
11 1392 عمان 04079000 ساير تخم هاي پرندگان ذخيره شده ويا پخته شده 444,128 14,195,325,328 Rls. 573,274 $
12 1392 عمان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 10,001,500 13,643,338,912 Rls. 550,097 $
13 1392 عمان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,579,980 12,748,546,463 Rls. 513,211 $
14 1392 عمان 08081000 سيب , تازه 475,942 10,395,825,450 Rls. 420,728 $
15 1392 عمان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 490,000 10,082,090,250 Rls. 406,700 $
16 1392 عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50,873 9,912,968,651 Rls. 399,832 $
17 1392 عمان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 346,420 6,961,675,842 Rls. 280,507 $
18 1392 عمان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 66,578 6,347,283,128 Rls. 255,746 $
19 1392 عمان 04090000 عسل طبيعي 41,760 5,191,812,000 Rls. 208,800 $
20 1392 عمان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 636,780 4,737,834,234 Rls. 191,034 $
21 1392 عمان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 79,200 4,118,536,240 Rls. 166,266 $
22 1392 عمان 25309030 سلستيت 2,000,000 3,737,850,000 Rls. 150,000 $
23 1392 عمان 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 498,000 3,711,245,400 Rls. 149,400 $
24 1392 عمان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 124,708 3,254,647,736 Rls. 130,942 $
25 1392 عمان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 81 3,156,053,904 Rls. 127,319 $
26 1392 عمان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 75,424 2,922,770,365 Rls. 117,661 $
27 1392 عمان 28365000 کربنات کلسيم 1,369,125 2,730,604,734 Rls. 109,716 $
28 1392 عمان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 375,491 2,697,108,264 Rls. 108,653 $
29 1392 عمان 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 33,445 2,447,705,071 Rls. 98,584 $
30 1392 عمان 08109010 انار تازه 115,190 2,342,544,721 Rls. 94,455 $
31 1392 عمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 31,366 2,340,881,088 Rls. 94,498 $
32 1392 عمان 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 449,231 2,329,621,292 Rls. 93,988 $
33 1392 عمان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7,958 2,148,396,358 Rls. 85,974 $
34 1392 عمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 21,330 2,091,159,080 Rls. 84,040 $
35 1392 عمان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 32,000 1,981,960,000 Rls. 80,000 $
36 1392 عمان 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 20,994 1,975,503,930 Rls. 79,482 $
37 1392 عمان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 10,734 1,937,759,930 Rls. 78,167 $
38 1392 عمان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 227,052 1,923,641,217 Rls. 77,425 $
39 1392 عمان 04072900 ساير تخم پرندگانبا پوست ، تازه غير مذکور در جاي ديگر 59,352 1,910,419,122 Rls. 77,157 $
40 1392 عمان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 22,425 1,909,880,716 Rls. 77,024 $
41 1392 عمان 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 25,140 1,869,510,960 Rls. 75,420 $
42 1392 عمان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 25,000 1,863,087,000 Rls. 75,000 $
43 1392 عمان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 42,182 1,828,941,820 Rls. 73,797 $
44 1392 عمان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,192 1,751,459,190 Rls. 70,718 $
45 1392 عمان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 45 1,742,842,920 Rls. 70,200 $
46 1392 عمان 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 6,729 1,723,366,872 Rls. 69,264 $
47 1392 عمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 12,560 1,678,953,339 Rls. 67,554 $
48 1392 عمان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 21,300 1,587,556,170 Rls. 63,900 $
49 1392 عمان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 18,230 1,585,552,360 Rls. 63,980 $
50 1392 عمان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 743,307 1,568,561,168 Rls. 63,196 $
51 1392 عمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 25,060 1,553,093,500 Rls. 62,650 $
52 1392 عمان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 20,259 1,509,396,795 Rls. 60,777 $
53 1392 عمان 28391910 سيليکات سديم جامد 324,000 1,449,275,328 Rls. 58,320 $
54 1392 عمان 28421000 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 235,848 1,409,183,493 Rls. 56,895 $
55 1392 عمان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 8,320 1,398,843,540 Rls. 56,892 $
56 1392 عمان 08105000 کيوي, تازه 124,271 1,354,843,700 Rls. 54,577 $
57 1392 عمان 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 30 1,278,426,564 Rls. 51,495 $
58 1392 عمان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,450 1,067,715,862 Rls. 42,982 $
59 1392 عمان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 15,327 1,041,080,300 Rls. 42,149 $
60 1392 عمان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 33,796 996,841,900 Rls. 40,555 $
61 1392 عمان 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 101,393 980,129,373 Rls. 39,643 $
62 1392 عمان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 13,482 969,358,969 Rls. 38,665 $
63 1392 عمان 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 142,990 968,313,956 Rls. 39,026 $
64 1392 عمان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 121,585 909,346,110 Rls. 36,660 $
65 1392 عمان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,099 889,100,403 Rls. 35,798 $
66 1392 عمان 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 2,715 811,141,991 Rls. 32,593 $
67 1392 عمان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 359,000 758,315,770 Rls. 30,515 $
68 1392 عمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6,400 753,085,900 Rls. 30,400 $
69 1392 عمان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 28,874 733,894,650 Rls. 29,504 $
70 1392 عمان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 13,515 726,662,090 Rls. 29,200 $
71 1392 عمان 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 308,750 650,600,319 Rls. 26,243 $
72 1392 عمان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,435 626,082,165 Rls. 25,335 $
73 1392 عمان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 125,625 625,004,453 Rls. 25,125 $
74 1392 عمان 84281010 آسانسورهاي باسيستم محرکه گيربکس (gearbox ) 7,010 608,392,435 Rls. 24,535 $
75 1392 عمان 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 76,900 582,693,376 Rls. 23,584 $
76 1392 عمان 19053200 ويفل ها و ويفرها 11,203 562,685,511 Rls. 22,699 $
77 1392 عمان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 31,295 539,633,655 Rls. 21,781 $
78 1392 عمان 25182000 دولومي تکليس ياتفته شده 251,700 530,916,925 Rls. 21,395 $
79 1392 عمان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 4,700 515,309,045 Rls. 20,737 $
80 1392 عمان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 417,060 496,975,573 Rls. 19,667 $
81 1392 عمان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,000 495,580,000 Rls. 20,000 $
82 1392 عمان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 120,000 492,643,800 Rls. 19,800 $
83 1392 عمان 07031000 پيازوموسير 48,750 483,190,500 Rls. 19,500 $
84 1392 عمان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 7,848 450,408,762 Rls. 18,068 $
85 1392 عمان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,190 415,078,160 Rls. 16,760 $
86 1392 عمان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 48,000 380,663,520 Rls. 15,360 $
87 1392 عمان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 21,000 366,969,800 Rls. 14,790 $
88 1392 عمان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,790 364,508,580 Rls. 14,718 $
89 1392 عمان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 7,250 359,600,000 Rls. 14,500 $
90 1392 عمان 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 2,900 359,092,500 Rls. 14,500 $
91 1392 عمان 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,290 350,366,000 Rls. 14,095 $
92 1392 عمان 87013010 ترا کتور کشاورزي ,جرخ زنجيري , با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 3,010 322,270,000 Rls. 13,000 $
93 1392 عمان 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 5,160 319,752,300 Rls. 12,900 $
94 1392 عمان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 21,150 272,519,442 Rls. 10,998 $
95 1392 عمان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 7,450 271,228,045 Rls. 10,945 $
96 1392 عمان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 7,262 269,765,145 Rls. 10,893 $
97 1392 عمان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,475 263,839,970 Rls. 10,643 $
98 1392 عمان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 14,400 256,908,672 Rls. 10,368 $
99 1392 عمان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 3,200 238,761,600 Rls. 9,600 $
100 1392 عمان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 4,580 232,800,400 Rls. 9,400 $
101 1392 عمان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 14,622 228,191,450 Rls. 9,210 $
102 1392 عمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 227,985,200 Rls. 9,200 $
103 1392 عمان 68101910 سايرا شياساخته شده ا زسيمان... به شکل چهارگوش يالوح هماننذموردمصرف درسقف. بام 75,025 223,499,475 Rls. 9,003 $
104 1392 عمان 87084090 جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر 2,060 215,131,980 Rls. 8,652 $
105 1392 عمان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,455 177,448,973 Rls. 7,125 $
106 1392 عمان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 15,600 162,456,840 Rls. 6,552 $
107 1392 عمان 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده 250 162,175,000 Rls. 6,500 $
108 1392 عمان 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 1,963 160,056,000 Rls. 6,480 $
109 1392 عمان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 82,500 143,306,625 Rls. 5,775 $
110 1392 عمان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 18,000 142,874,064 Rls. 5,760 $
111 1392 عمان 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 46,170 137,362,740 Rls. 5,540 $
112 1392 عمان 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 480 130,529,938 Rls. 5,269 $
113 1392 عمان 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 96,800 129,708,005 Rls. 5,227 $
114 1392 عمان 08109020 زرشك تازه 565 125,402,998 Rls. 5,062 $
115 1392 عمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,150 114,066,200 Rls. 4,600 $
116 1392 عمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 1,140 111,505,500 Rls. 4,500 $
117 1392 عمان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 1,100 109,176,400 Rls. 4,400 $
118 1392 عمان 69089070 كاشي ياسراميك نقاشي شده ،صنايع دستي 4,409 103,781,574 Rls. 4,181 $
119 1392 عمان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 3,600 97,812,000 Rls. 3,960 $
120 1392 عمان 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,010 90,136,440 Rls. 3,636 $
121 1392 عمان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,440 89,257,000 Rls. 3,600 $
122 1392 عمان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 937 88,135,839 Rls. 3,559 $
123 1392 عمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,100 81,655,200 Rls. 3,297 $
124 1392 عمان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 27,375 81,334,828 Rls. 3,284 $
125 1392 عمان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 20,000 79,555,200 Rls. 3,200 $
126 1392 عمان 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 800 79,491,200 Rls. 3,200 $
127 1392 عمان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,150 77,047,572 Rls. 3,069 $
128 1392 عمان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 833 76,136,992 Rls. 3,080 $
129 1392 عمان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 600 74,343,000 Rls. 3,000 $
130 1392 عمان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,560 69,624,360 Rls. 2,808 $
131 1392 عمان 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 318 63,241,243 Rls. 2,550 $
132 1392 عمان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,406 62,685,854 Rls. 2,531 $
133 1392 عمان 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 20,480 61,034,337 Rls. 2,457 $
134 1392 عمان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 579 57,015,720 Rls. 2,246 $
135 1392 عمان 20089700 مخلوط ها آماده يا محفوظ شده به نحو ديگر... 494 55,220,050 Rls. 2,225 $
136 1392 عمان 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 2,469 54,093,000 Rls. 2,190 $
137 1392 عمان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 1,075 53,571,550 Rls. 2,150 $
138 1392 عمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 410 52,579,090 Rls. 2,110 $
139 1392 عمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 576 52,436,596 Rls. 2,116 $
140 1392 عمان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,560 50,747,392 Rls. 2,048 $
141 1392 عمان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 2,000 49,966,000 Rls. 1,991 $
142 1392 عمان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 70 47,976,699 Rls. 1,938 $
143 1392 عمان 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 3,750 43,660,598 Rls. 1,762 $
144 1392 عمان 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 42,264,747 Rls. 1,579 $
145 1392 عمان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 219 40,777,106 Rls. 1,642 $
146 1392 عمان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 850 40,240,955 Rls. 1,615 $
147 1392 عمان 70080090 سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذکوردرجاي ديگر 2,700 38,088,720 Rls. 1,530 $
148 1392 عمان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 503 37,394,529 Rls. 1,509 $
149 1392 عمان 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 450 37,270,624 Rls. 1,504 $
150 1392 عمان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 1,000 37,173,000 Rls. 1,500 $
151 1392 عمان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 124 36,139,169 Rls. 1,453 $
152 1392 عمان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 3,250 33,876,570 Rls. 1,365 $
153 1392 عمان 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 156 32,752,200 Rls. 1,326 $
154 1392 عمان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 405 32,319,943 Rls. 1,297 $
155 1392 عمان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 800 31,026,528 Rls. 1,248 $
156 1392 عمان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 440 27,933,150 Rls. 1,123 $
157 1392 عمان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 373 27,830,649 Rls. 1,119 $
158 1392 عمان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 22,000 27,250,300 Rls. 1,100 $
159 1392 عمان 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 163 24,240,474 Rls. 978 $
160 1392 عمان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 306 22,716,828 Rls. 918 $
161 1392 عمان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 700 21,538,400 Rls. 872 $
162 1392 عمان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 230 19,937,435 Rls. 805 $
163 1392 عمان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 32 19,914,400 Rls. 800 $
164 1392 عمان 25202010 گچ بنايي 28,000 19,422,816 Rls. 784 $
165 1392 عمان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,200 19,399,380 Rls. 780 $
166 1392 عمان 25221000 آهک زنده 23,240 11,540,370 Rls. 465 $
167 1392 عمان 23024000 سبوس ، فضولاتو ساير آخال از ساير غلات 6,605 11,432,652 Rls. 462 $
168 1392 عمان 20029010 رب گوجه فرنگي 320 11,040,900 Rls. 447 $
169 1392 عمان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 1,040 9,664,590 Rls. 390 $
170 1392 عمان 94016100 نشيمنهاي داراي اسکلت چوبي، رويه شده 230 9,293,676 Rls. 370 $
171 1392 عمان 61178000 سايرمتفرعات لباس دوخته ومهيا,کشباف ياقلاب باف , که درجاي ديگرگفته نشده 25 9,292,875 Rls. 375 $
172 1392 عمان 69010010 آجرهاي سراميكي با وزن بيش ا ز 650کيلوگرم بر متر مکعب ازارد فسيل سيليسي ياازخاكهاي سيليسي همانند 700 9,023,560 Rls. 364 $
173 1392 عمان 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 90 8,928,840 Rls. 360 $
174 1392 عمان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 102 8,475,192 Rls. 342 $
175 1392 عمان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 100 7,472,400 Rls. 300 $
176 1392 عمان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 21,900 6,517,666 Rls. 263 $
177 1392 عمان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 194 6,173,464 Rls. 248 $
178 1392 عمان 08101000 توت فرنگي ,تازه 145 5,399,206 Rls. 218 $
179 1392 عمان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 68 5,056,956 Rls. 204 $
180 1392 عمان 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 20 4,978,600 Rls. 200 $
181 1392 عمان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 66 4,911,534 Rls. 198 $
182 1392 عمان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 47 4,533,459 Rls. 183 $
183 1392 عمان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 48 4,149,600 Rls. 168 $
184 1392 عمان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 54 3,396,093 Rls. 137 $
185 1392 عمان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 27 3,036,946 Rls. 122 $
186 1392 عمان 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 55 2,990,040 Rls. 120 $
187 1392 عمان 18050010 پودرکاکائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي کمتر ا ز ده کيلوگرم 36 2,677,644 Rls. 108 $
188 1392 عمان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 90 2,240,370 Rls. 90 $
189 1392 عمان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 45 2,007,909 Rls. 81 $
190 1392 عمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 46 1,709,337 Rls. 69 $
191 1392 عمان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 18 248,930 Rls. 10 $
192 1392 عمان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 234,265 Rls. 9 $
مجموع کل
3,630,497,990,040 ريال
مجموع کل
145,832,577 دلار