آمار کل " صادرات به" کشور "قزاقستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 قزاقستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 18,710 976,970,715 Rls. 39,291 $
102 1392 قزاقستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,970 965,610,332 Rls. 38,869 $
103 1392 قزاقستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 11,088 962,166,744 Rls. 38,808 $
104 1392 قزاقستان 61124900 لباس شناي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي(غيرا زسنتتيک ). 2,424 961,843,200 Rls. 38,784 $
105 1392 قزاقستان 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,163 960,247,764 Rls. 38,556 $
106 1392 قزاقستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 7,685 951,902,525 Rls. 38,425 $
107 1392 قزاقستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 118,540 929,554,972 Rls. 37,031 $
108 1392 قزاقستان 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 10,606 920,155,348 Rls. 37,121 $
109 1392 قزاقستان 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 9,140 899,384,000 Rls. 36,560 $
110 1392 قزاقستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 2,400 899,080,000 Rls. 36,400 $
111 1392 قزاقستان 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,721 877,962,640 Rls. 35,416 $
112 1392 قزاقستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 9,820 876,268,524 Rls. 35,352 $
113 1392 قزاقستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 7,989 857,398,088 Rls. 34,426 $
114 1392 قزاقستان 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي(bucket),که درجاي ديگرمذکورنباشد 13,400 855,999,897 Rls. 34,467 $
115 1392 قزاقستان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 4,310 844,104,880 Rls. 34,480 $
116 1392 قزاقستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,490 813,285,792 Rls. 32,840 $
117 1392 قزاقستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 20,240 802,423,072 Rls. 32,384 $
118 1392 قزاقستان 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 11,295 797,401,854 Rls. 32,190 $
119 1392 قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 2,785 795,602,920 Rls. 32,104 $
120 1392 قزاقستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 90,902 769,392,492 Rls. 31,056 $
121 1392 قزاقستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 254,885 757,511,582 Rls. 30,586 $
122 1392 قزاقستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 20,218 751,533,387 Rls. 30,327 $
123 1392 قزاقستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,600 746,430,000 Rls. 30,000 $
124 1392 قزاقستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 9,779 727,266,561 Rls. 29,337 $
125 1392 قزاقستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 63,061 685,169,160 Rls. 27,560 $
126 1392 قزاقستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 13,650 676,521,300 Rls. 27,300 $
127 1392 قزاقستان 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 8,951 667,135,479 Rls. 26,853 $
128 1392 قزاقستان 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 2,090 658,086,660 Rls. 26,460 $
129 1392 قزاقستان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,400 657,861,600 Rls. 26,400 $
130 1392 قزاقستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 1,968 650,410,880 Rls. 26,240 $
131 1392 قزاقستان 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 12,474 621,991,069 Rls. 25,025 $
132 1392 قزاقستان 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 3,060 606,912,820 Rls. 24,333 $
133 1392 قزاقستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 6,048 599,884,112 Rls. 24,102 $
134 1392 قزاقستان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 3,460 592,929,820 Rls. 24,220 $
135 1392 قزاقستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 10,981 590,728,032 Rls. 23,533 $
136 1392 قزاقستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 119,650 586,817,470 Rls. 23,730 $
137 1392 قزاقستان 51099000 نخ, دا را ي کمترا ز85 درصدپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 4,600 570,400,000 Rls. 23,000 $
138 1392 قزاقستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 15,230 565,779,270 Rls. 22,845 $
139 1392 قزاقستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 4,300 564,301,080 Rls. 22,680 $
140 1392 قزاقستان 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 20,680 563,354,220 Rls. 22,748 $
141 1392 قزاقستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 8,210 558,562,500 Rls. 22,500 $
142 1392 قزاقستان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 24,130 540,601,281 Rls. 21,717 $
143 1392 قزاقستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,100 537,943,000 Rls. 21,700 $
144 1392 قزاقستان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 369,903 535,218,095 Rls. 21,548 $
145 1392 قزاقستان 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,691 500,205,756 Rls. 20,298 $
146 1392 قزاقستان 54081000 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخ رشته هاي مصنوعي بسيارمقاوم, ا زريون ويسکوز. 3,414 466,004,040 Rls. 18,817 $
147 1392 قزاقستان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 13,468 461,833,387 Rls. 18,625 $
148 1392 قزاقستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,280 451,750,080 Rls. 18,240 $
149 1392 قزاقستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 90,800 450,572,680 Rls. 17,876 $
150 1392 قزاقستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 11,082 447,932,227 Rls. 18,041 $
151 1392 قزاقستان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 158,570 432,247,549 Rls. 17,443 $
152 1392 قزاقستان 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) که درجاي ديگر مذکورنباشد 525 422,195,000 Rls. 17,063 $
153 1392 قزاقستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,550 414,468,450 Rls. 16,650 $
154 1392 قزاقستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 19,352 402,933,154 Rls. 16,255 $
155 1392 قزاقستان 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 74,060 390,629,225 Rls. 14,488 $
156 1392 قزاقستان 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 1,247 390,543,876 Rls. 15,740 $
157 1392 قزاقستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 103,948 386,314,568 Rls. 15,592 $
158 1392 قزاقستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 1,470 386,213,500 Rls. 15,500 $
159 1392 قزاقستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 5,458 383,878,164 Rls. 15,119 $
160 1392 قزاقستان 84322990 ساير 4,820 381,999,081 Rls. 15,399 $
161 1392 قزاقستان 89012000 تانکرهابراي وسيله نقليه آبي 1,260 371,649,600 Rls. 15,120 $
162 1392 قزاقستان 32041600 مواد رنگي راكتيف و فرآوردهکها براساس اين مواد 20,000 371,535,000 Rls. 15,000 $
163 1392 قزاقستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,398 354,720,270 Rls. 14,292 $
164 1392 قزاقستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 20,362 353,998,090 Rls. 14,306 $
165 1392 قزاقستان 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 10,110 353,142,300 Rls. 14,154 $
166 1392 قزاقستان 69089010 کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 49,860 346,492,946 Rls. 13,973 $
167 1392 قزاقستان 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 75,500 335,614,039 Rls. 13,543 $
168 1392 قزاقستان 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 2,700 334,800,000 Rls. 13,500 $
169 1392 قزاقستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 9,900 319,407,660 Rls. 12,870 $
170 1392 قزاقستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 86,400 310,631,760 Rls. 12,528 $
171 1392 قزاقستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 1,988 297,997,224 Rls. 11,871 $
172 1392 قزاقستان 84324000 کودپخش کن 3,440 279,978,647 Rls. 11,293 $
173 1392 قزاقستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 17,842 274,396,324 Rls. 11,052 $
174 1392 قزاقستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 37,480 273,210,590 Rls. 11,021 $
175 1392 قزاقستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 15,339 269,629,929 Rls. 10,875 $
176 1392 قزاقستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 359,737 265,415,921 Rls. 10,630 $
177 1392 قزاقستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 7,136 265,127,376 Rls. 10,704 $
178 1392 قزاقستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 3,187 263,089,260 Rls. 10,620 $
179 1392 قزاقستان 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 4,161 248,064,149 Rls. 10,010 $
180 1392 قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,530 239,999,858 Rls. 9,664 $
181 1392 قزاقستان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 30,000 239,222,400 Rls. 9,600 $
182 1392 قزاقستان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 3,195 238,905,600 Rls. 9,600 $
183 1392 قزاقستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 13,500 235,238,850 Rls. 9,450 $
184 1392 قزاقستان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 27,380 231,822,214 Rls. 9,326 $
185 1392 قزاقستان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 2,790 231,068,185 Rls. 9,324 $
186 1392 قزاقستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 4,577 227,028,354 Rls. 9,154 $
187 1392 قزاقستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 3,024 224,716,437 Rls. 9,072 $
188 1392 قزاقستان 39069080 رزينهاي ا لکريليک ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيک 3,600 221,220,000 Rls. 9,000 $
189 1392 قزاقستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 2,230 220,839,920 Rls. 8,920 $
190 1392 قزاقستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 17,690 220,799,780 Rls. 8,914 $
191 1392 قزاقستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 45,600 220,040,224 Rls. 8,848 $
192 1392 قزاقستان 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2,092 207,378,160 Rls. 8,368 $
193 1392 قزاقستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 3,840 205,417,498 Rls. 8,294 $
194 1392 قزاقستان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 45,400 205,004,503 Rls. 8,261 $
195 1392 قزاقستان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 1,800 203,500,360 Rls. 8,160 $
196 1392 قزاقستان 29173910 دي بوتيل فتالات 8,000 198,232,000 Rls. 8,000 $
197 1392 قزاقستان 27101920 روغن صنعتي 3,990 197,824,200 Rls. 7,980 $
198 1392 قزاقستان 08071100 هندوا نه , تازه 34,381 195,651,685 Rls. 7,903 $
199 1392 قزاقستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,310 194,715,780 Rls. 7,860 $
200 1392 قزاقستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 18,450 192,203,088 Rls. 7,728 $
201 1392 قزاقستان 55052000 آخال الياف مصنوعي(همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 14,500 190,319,025 Rls. 7,685 $
202 1392 قزاقستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 4,500 185,857,500 Rls. 7,500 $
203 1392 قزاقستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 16,400 183,094,529 Rls. 7,386 $
204 1392 قزاقستان 84322910 خاك ورز مركب حفاظتي 1,800 176,976,000 Rls. 7,200 $
205 1392 قزاقستان 70132900 ليوا ن (غيرا زکريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 8,645 172,408,156 Rls. 6,898 $
206 1392 قزاقستان 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 400 170,008,719 Rls. 6,861 $
207 1392 قزاقستان 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 2,266 169,359,690 Rls. 6,798 $
208 1392 قزاقستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 3,368 166,830,512 Rls. 6,736 $
209 1392 قزاقستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,227 162,145,789 Rls. 6,543 $
210 1392 قزاقستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,280 159,174,400 Rls. 6,400 $
211 1392 قزاقستان 25202090 گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي 175,934 153,378,290 Rls. 6,158 $
212 1392 قزاقستان 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 2,025 150,532,425 Rls. 6,075 $
213 1392 قزاقستان 07129010 سير خشك شده 5,369 148,984,567 Rls. 6,014 $
214 1392 قزاقستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 1,485 146,046,780 Rls. 5,940 $
215 1392 قزاقستان 33051000 شامپوها 2,260 139,924,425 Rls. 5,650 $
216 1392 قزاقستان 55152900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, که درجاي ديگرگفته نشده. 399 138,231,156 Rls. 5,586 $
217 1392 قزاقستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,815 135,068,934 Rls. 5,445 $
218 1392 قزاقستان 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 1,854 134,432,412 Rls. 5,127 $
219 1392 قزاقستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 293 134,120,756 Rls. 5,404 $
220 1392 قزاقستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 1,838 130,498,142 Rls. 5,278 $
221 1392 قزاقستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,165 130,031,643 Rls. 5,243 $
222 1392 قزاقستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 2,592 128,879,424 Rls. 5,184 $
223 1392 قزاقستان 87168000 وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند 3,156 127,885,986 Rls. 5,163 $
224 1392 قزاقستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 1,020 126,429,000 Rls. 5,100 $
225 1392 قزاقستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 836 124,341,624 Rls. 5,016 $
226 1392 قزاقستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 8,120 120,723,288 Rls. 4,872 $
227 1392 قزاقستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 610 119,950,400 Rls. 4,880 $
228 1392 قزاقستان 73239190 سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده 2,625 116,915,400 Rls. 4,721 $
229 1392 قزاقستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 420 116,594,964 Rls. 4,698 $
230 1392 قزاقستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 10,020 114,645,143 Rls. 4,629 $
231 1392 قزاقستان 25081000 بنتونيت 49,850 112,086,230 Rls. 4,465 $
232 1392 قزاقستان 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 3,630 107,793,576 Rls. 4,356 $
233 1392 قزاقستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 225 106,022,496 Rls. 4,272 $
234 1392 قزاقستان 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 108 105,902,880 Rls. 4,272 $
235 1392 قزاقستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 2,380 103,088,265 Rls. 4,155 $
236 1392 قزاقستان 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 1,500 102,381,500 Rls. 4,145 $
237 1392 قزاقستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 9,180 102,337,263 Rls. 4,131 $
238 1392 قزاقستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,200 100,147,560 Rls. 4,040 $
239 1392 قزاقستان 57025000 ساير، مخملي باف ، آماده مصرف نه با ساختار پرزدار (Not of pile)، پرداخت نشده (Not made up ) 1,895 100,134,362 Rls. 3,989 $
240 1392 قزاقستان 29221220 دي اتانول آمين 2,766 97,448,505 Rls. 3,927 $
241 1392 قزاقستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 2,518 97,202,288 Rls. 3,928 $
242 1392 قزاقستان 08107000 خرمالوها 6,166 95,195,185 Rls. 3,823 $
243 1392 قزاقستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 2,380 92,921,250 Rls. 3,750 $
244 1392 قزاقستان 32081020 لاک هاو ورني ها و لعاب دا خل قوطي موادغذايي براساس پلي استرها 1,000 91,748,900 Rls. 3,700 $
245 1392 قزاقستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 4,611 91,646,551 Rls. 3,689 $
246 1392 قزاقستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,224 91,616,400 Rls. 3,672 $
247 1392 قزاقستان 84323090 دستگاه بذر پاش 508 90,872,530 Rls. 3,662 $
248 1392 قزاقستان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 900 88,000,150 Rls. 3,543 $
249 1392 قزاقستان 25252090 (پودرميکادرا ندا زه هاي کمتر ا ز 250ميکرون ) 5,004 87,158,143 Rls. 3,126 $
250 1392 قزاقستان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,830 87,112,060 Rls. 3,514 $
251 1392 قزاقستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 690 85,692,468 Rls. 3,468 $
252 1392 قزاقستان 70199010 ا لياف بافته نشده بصورت حجمي يا فلاکس 1,700 84,204,400 Rls. 3,400 $
253 1392 قزاقستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,000 77,344,800 Rls. 3,120 $
254 1392 قزاقستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 7,653 74,167,326 Rls. 2,994 $
255 1392 قزاقستان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,900 73,444,956 Rls. 2,964 $
256 1392 قزاقستان 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 1,625 72,510,750 Rls. 2,925 $
257 1392 قزاقستان 38089111 حشره كش خانگي آماده 1,440 71,363,520 Rls. 2,880 $
258 1392 قزاقستان 39241010 ظروف ملامين 930 69,116,670 Rls. 2,790 $
259 1392 قزاقستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 250 68,180,750 Rls. 2,750 $
260 1392 قزاقستان 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 1,307 67,745,174 Rls. 2,734 $
261 1392 قزاقستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 21,934 65,244,746 Rls. 2,632 $
262 1392 قزاقستان 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 806 63,725,590 Rls. 2,570 $
263 1392 قزاقستان 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 450 62,457,500 Rls. 2,488 $
264 1392 قزاقستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم کاري که در جاي ديگرمذکور نباشد 45 62,087,500 Rls. 2,509 $
265 1392 قزاقستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 1,470 61,928,722 Rls. 2,499 $
266 1392 قزاقستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 1,650 61,555,725 Rls. 2,475 $
267 1392 قزاقستان 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,456 61,417,125 Rls. 2,475 $
268 1392 قزاقستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,350 60,132,780 Rls. 2,430 $
269 1392 قزاقستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر . 1,500 57,982,860 Rls. 2,340 $
270 1392 قزاقستان 34012010 صابون مايع 2,501 55,747,257 Rls. 2,251 $
271 1392 قزاقستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 360 53,662,320 Rls. 2,160 $
272 1392 قزاقستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 585 52,188,786 Rls. 2,106 $
273 1392 قزاقستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 675 50,165,325 Rls. 2,025 $
274 1392 قزاقستان 07042000 کلم بروکسل , تازه يا سردکرده 2,756 47,739,983 Rls. 1,929 $
275 1392 قزاقستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,100 47,461,458 Rls. 1,914 $
276 1392 قزاقستان 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 1,044 46,548,467 Rls. 1,879 $
277 1392 قزاقستان 08083000 گلابيکها تازه 2,592 46,296,220 Rls. 1,866 $
278 1392 قزاقستان 69149090 اشياءسراميكي كه درجاي ديگر ذكر نشده (به استثناي چيني ) 1,300 45,927,585 Rls. 1,845 $
279 1392 قزاقستان 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 3,743 45,648,552 Rls. 1,842 $
280 1392 قزاقستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 2,184 43,308,130 Rls. 1,747 $
281 1392 قزاقستان 70134290 سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير ياآشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300غيراز اوپال غير مذكور درجاي ديگر 1,425 42,351,570 Rls. 1,710 $
282 1392 قزاقستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 775 40,345,725 Rls. 1,628 $
283 1392 قزاقستان 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 204 40,108,172 Rls. 1,439 $
284 1392 قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,000 40,033,555 Rls. 1,612 $
285 1392 قزاقستان 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 170 38,532,000 Rls. 1,560 $
286 1392 قزاقستان 08101000 توت فرنگي ,تازه 756 38,009,502 Rls. 1,528 $
287 1392 قزاقستان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 22,000 37,873,840 Rls. 1,520 $
288 1392 قزاقستان 84641000 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 150 37,375,500 Rls. 1,500 $
289 1392 قزاقستان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,210 37,185,000 Rls. 1,500 $
290 1392 قزاقستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 10,212 36,995,047 Rls. 1,493 $
291 1392 قزاقستان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 955 36,866,594 Rls. 1,489 $
292 1392 قزاقستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 895 34,620,800 Rls. 1,396 $
293 1392 قزاقستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 475 34,570,470 Rls. 1,395 $
294 1392 قزاقستان 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 720 33,053,580 Rls. 1,332 $
295 1392 قزاقستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 932 31,472,017 Rls. 1,267 $
296 1392 قزاقستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,370 30,985,613 Rls. 1,228 $
297 1392 قزاقستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 681 30,643,038 Rls. 1,230 $
298 1392 قزاقستان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 205 30,611,010 Rls. 1,230 $
299 1392 قزاقستان 08084000 به تازه 1,211 30,481,610 Rls. 1,235 $
300 1392 قزاقستان 85393220 لامپ با بخار سديم تا 500 وا ت 39 29,889,600 Rls. 1,200 $
مجموع کل
58,811,162,916 ريال
مجموع کل
2,368,086 دلار