آمار کل " صادرات به" کشور "آندورا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 آندورا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 19,789 1,477,822,731 Rls. 59,231 $
2 1392 آندورا 61112000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف قلاب باف ا زپنبه 2,332 698,350,500 Rls. 27,990 $
3 1392 آندورا 21061020 موا دپروتئيني تکستوره سويا 3,600 89,514,000 Rls. 3,600 $
مجموع کل
2,265,687,231 ريال
مجموع کل
90,821 دلار