آمار کل " صادرات به" کشور "امارات متحده عربي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 امارات متحده عربي 27101920 روغن صنعتي 400,702,587 11,942,981,181,628 Rls. 480,268,435 $
2 1392 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 489,405,532 11,286,790,718,865 Rls. 455,647,464 $
3 1392 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 848,001,951 10,142,150,214,235 Rls. 408,160,327 $
4 1392 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 206,776,375 7,223,775,368,167 Rls. 290,324,984 $
5 1392 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 251,964,226 4,562,754,347,282 Rls. 183,239,352 $
6 1392 امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 14,761,574 2,880,051,014,894 Rls. 116,270,578 $
7 1392 امارات متحده عربي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 11,696,178 2,417,684,471,669 Rls. 97,116,377 $
8 1392 امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 88,297,810 1,903,515,080,424 Rls. 76,654,750 $
9 1392 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 210,490,720 1,844,784,360,166 Rls. 74,106,298 $
10 1392 امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 44,582 1,667,320,642,085 Rls. 67,099,799 $
11 1392 امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 67,767,700 1,477,610,764,816 Rls. 59,533,013 $
12 1392 امارات متحده عربي 71141990 سايراز فلزات گرانبها حتي آبکاري شده يا روکش شده يا پوشش شده با فلزات گرانبها غير مذکور در جاي ديگر 1,473 1,428,187,436,485 Rls. 57,158,867 $
13 1392 امارات متحده عربي 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 299,599 1,386,224,571,451 Rls. 55,834,610 $
14 1392 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 56,415,770 1,300,583,849,695 Rls. 52,427,296 $
15 1392 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,297,710 941,899,338,891 Rls. 37,873,001 $
16 1392 امارات متحده عربي 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 5,168,525 916,861,480,947 Rls. 36,858,841 $
17 1392 امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,868,164 854,711,427,844 Rls. 34,289,913 $
18 1392 امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 91,341,083 838,781,501,141 Rls. 33,579,396 $
19 1392 امارات متحده عربي 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 17,933,300 830,609,399,621 Rls. 33,451,981 $
20 1392 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 81,799,263 811,948,905,074 Rls. 32,551,176 $
21 1392 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 35,863,925 774,549,903,910 Rls. 31,282,068 $
22 1392 امارات متحده عربي 27101210 بنزين 33,401,508 771,765,839,566 Rls. 31,120,847 $
23 1392 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 14,690,610 767,910,649,075 Rls. 30,889,921 $
24 1392 امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 132,108,488 735,203,096,750 Rls. 29,592,918 $
25 1392 امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 25,618,000 627,772,910,081 Rls. 25,274,207 $
26 1392 امارات متحده عربي 27101930 گريس 31,134,838 560,496,768,973 Rls. 22,529,470 $
27 1392 امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 16,125,453 512,693,649,002 Rls. 20,626,391 $
28 1392 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 34,174,710 489,630,323,985 Rls. 19,616,766 $
29 1392 امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 49,913,652 483,349,522,568 Rls. 19,485,340 $
30 1392 امارات متحده عربي 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 39,617,080 463,395,858,035 Rls. 18,665,998 $
31 1392 امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 3,157,182 451,584,487,238 Rls. 18,218,836 $
32 1392 امارات متحده عربي 29173600 کاسيد ترفتاليك و املاح آن 14,090,060 375,213,819,538 Rls. 15,113,195 $
33 1392 امارات متحده عربي 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 43,651,894 366,780,531,848 Rls. 14,749,478 $
34 1392 امارات متحده عربي 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 1,768,145 351,089,553,959 Rls. 14,169,206 $
35 1392 امارات متحده عربي 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 39,014,256 327,304,150,444 Rls. 13,172,694 $
36 1392 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 3,088,362 327,020,838,327 Rls. 13,141,261 $
37 1392 امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,574,695 316,251,669,214 Rls. 12,718,525 $
38 1392 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 212,858,236 301,846,496,821 Rls. 12,127,452 $
39 1392 امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 22,776,634 293,910,979,118 Rls. 11,822,997 $
40 1392 امارات متحده عربي 27139000 سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري 28,868,516 286,525,056,468 Rls. 11,547,406 $
41 1392 امارات متحده عربي 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 25,060,129 277,585,303,604 Rls. 11,141,125 $
42 1392 امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 11,879,682 266,855,181,047 Rls. 10,701,913 $
43 1392 امارات متحده عربي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 40,288,214 264,741,120,761 Rls. 10,676,376 $
44 1392 امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 7,594 263,875,572,585 Rls. 10,522,163 $
45 1392 امارات متحده عربي 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,123,000 250,617,091,510 Rls. 10,091,672 $
46 1392 امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 797,483,768 237,953,199,578 Rls. 9,570,958 $
47 1392 امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 119,336,085 236,925,501,955 Rls. 9,540,674 $
48 1392 امارات متحده عربي 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 4,844,411 209,002,928,259 Rls. 8,473,641 $
49 1392 امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 127,139,127 201,912,480,517 Rls. 8,141,239 $
50 1392 امارات متحده عربي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 5,568,750 189,090,744,300 Rls. 7,621,204 $
51 1392 امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 428,751 187,594,310,199 Rls. 7,558,215 $
52 1392 امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,689,073 185,954,234,321 Rls. 7,484,998 $
53 1392 امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,841,239 178,231,026,848 Rls. 7,171,559 $
54 1392 امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 16,474,723 178,200,115,762 Rls. 7,180,940 $
55 1392 امارات متحده عربي 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 4,636,913 177,212,184,797 Rls. 7,213,379 $
56 1392 امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 76,359,652 170,287,757,203 Rls. 6,863,608 $
57 1392 امارات متحده عربي 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 944,397 168,355,515,955 Rls. 6,764,699 $
58 1392 امارات متحده عربي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 1,081,644 161,162,326,224 Rls. 6,489,556 $
59 1392 امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 15,067,136 159,593,866,832 Rls. 6,423,702 $
60 1392 امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 5,574,882 156,595,751,090 Rls. 6,298,957 $
61 1392 امارات متحده عربي 29173500 انيدريد فتاليك 3,643,000 153,453,014,766 Rls. 6,133,865 $
62 1392 امارات متحده عربي 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 679,345 150,091,912,409 Rls. 6,054,463 $
63 1392 امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 702,765 130,605,367,723 Rls. 5,216,883 $
64 1392 امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 951,100 124,821,339,026 Rls. 4,986,521 $
65 1392 امارات متحده عربي 08105000 کيوي, تازه 8,970,662 122,465,340,072 Rls. 4,926,803 $
66 1392 امارات متحده عربي 27079900 روغن وساير محصولات كه از تقطير قطران هاي زغال سنگ دردرجه حرارت زيادبدست مي ايد ومحصولات مشابه كه دران اجزاء تشكيل دهنده بودار ازلحاظ وزن براجزاءبي بو فزوني داشته باشد غير مذكور وغير مشمول درجاي ديگر . 13,520,000 122,024,732,000 Rls. 4,918,319 $
67 1392 امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,381,403 119,957,150,812 Rls. 4,835,096 $
68 1392 امارات متحده عربي 25202010 گچ بنايي 154,734,170 119,402,387,042 Rls. 4,817,737 $
69 1392 امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,226,998 116,534,648,649 Rls. 4,708,799 $
70 1392 امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,528,640 116,480,266,472 Rls. 4,686,352 $
71 1392 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,654,400 114,425,508,645 Rls. 4,619,232 $
72 1392 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 5,000,000 112,018,500,000 Rls. 4,500,000 $
73 1392 امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,255,794 109,448,219,702 Rls. 4,392,285 $
74 1392 امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,557,500 109,289,026,254 Rls. 4,392,080 $
75 1392 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 2,412,641 108,575,639,522 Rls. 4,385,024 $
76 1392 امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,015,107 107,125,876,164 Rls. 4,300,681 $
77 1392 امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 12,085,971 106,419,367,578 Rls. 4,288,960 $
78 1392 امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 444,409 97,629,805,164 Rls. 3,928,094 $
79 1392 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 114,824,071 94,662,855,412 Rls. 3,810,303 $
80 1392 امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 5,390,254 90,733,658,496 Rls. 3,657,043 $
81 1392 امارات متحده عربي 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 302,922 88,004,156,342 Rls. 3,519,743 $
82 1392 امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 61,586,050 76,724,287,677 Rls. 3,090,079 $
83 1392 امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 2,870,484 76,607,112,218 Rls. 3,090,084 $
84 1392 امارات متحده عربي 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 1,042,071 73,904,071,331 Rls. 2,975,411 $
85 1392 امارات متحده عربي 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 2,582,361 71,989,547,347 Rls. 2,900,153 $
86 1392 امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,049,951 69,390,142,744 Rls. 2,802,465 $
87 1392 امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 6,777,248 68,277,368,818 Rls. 2,751,445 $
88 1392 امارات متحده عربي 29153300 استات بوتيل نرمال 1,483,200 66,978,606,240 Rls. 2,699,424 $
89 1392 امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,624 66,253,704,584 Rls. 2,665,408 $
90 1392 امارات متحده عربي 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 7,053,002 66,237,144,777 Rls. 2,669,081 $
91 1392 امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 1,632,396 65,151,536,111 Rls. 2,627,835 $
92 1392 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 6,682,679 65,049,591,125 Rls. 2,613,812 $
93 1392 امارات متحده عربي 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 998,104 63,002,433,219 Rls. 2,532,558 $
94 1392 امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 256,248 62,961,667,764 Rls. 2,538,631 $
95 1392 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 5,000,000 62,232,500,000 Rls. 2,500,000 $
96 1392 امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 843,646 61,866,027,785 Rls. 2,494,540 $
97 1392 امارات متحده عربي 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 29,369,514 61,515,311,864 Rls. 2,455,852 $
98 1392 امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,101,202 57,209,562,402 Rls. 2,305,904 $
99 1392 امارات متحده عربي 72092500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر 2,630,000 54,151,087,755 Rls. 2,182,900 $
100 1392 امارات متحده عربي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 18,513,366 54,131,241,393 Rls. 2,162,901 $
101 1392 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 20,789,945 53,307,284,257 Rls. 2,144,218 $
102 1392 امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,112,982 53,028,625,485 Rls. 2,139,454 $
103 1392 امارات متحده عربي 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 576,000 52,998,740,800 Rls. 2,131,200 $
104 1392 امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 1,269,221 51,501,525,549 Rls. 2,073,241 $
105 1392 امارات متحده عربي 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 3,664,602 49,683,776,377 Rls. 1,998,412 $
106 1392 امارات متحده عربي 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 225,917 48,463,938,588 Rls. 1,952,151 $
107 1392 امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,847,647 47,074,990,630 Rls. 1,895,443 $
108 1392 امارات متحده عربي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 5,548,708 46,735,625,666 Rls. 1,884,022 $
109 1392 امارات متحده عربي 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 21,523,104 46,364,229,910 Rls. 1,863,460 $
110 1392 امارات متحده عربي 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 5,682,326 46,219,364,834 Rls. 1,854,475 $
111 1392 امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 2,162,712 45,405,349,606 Rls. 1,830,232 $
112 1392 امارات متحده عربي 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 2,534,097 42,933,002,864 Rls. 1,730,227 $
113 1392 امارات متحده عربي 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 952,985 41,510,661,145 Rls. 1,666,118 $
114 1392 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,140,000 39,076,530,080 Rls. 1,574,200 $
115 1392 امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 818,769 38,925,844,649 Rls. 1,568,044 $
116 1392 امارات متحده عربي 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 346,403 38,740,219,268 Rls. 1,560,559 $
117 1392 امارات متحده عربي 13019030 سقز 63,513 38,732,134,600 Rls. 1,559,825 $
118 1392 امارات متحده عربي 09109921 آويشن وبرگ غار به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي . 103,397 38,495,609,550 Rls. 1,549,231 $
119 1392 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,162,085 38,114,528,310 Rls. 1,534,223 $
120 1392 امارات متحده عربي 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 18,658,968 37,687,471,056 Rls. 1,526,084 $
121 1392 امارات متحده عربي 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 38,227,554 37,277,801,106 Rls. 1,503,100 $
122 1392 امارات متحده عربي 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 661,945 36,122,581,210 Rls. 1,456,740 $
123 1392 امارات متحده عربي 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 529,200 36,013,020,120 Rls. 1,449,657 $
124 1392 امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 1,427,154 35,356,747,341 Rls. 1,414,056 $
125 1392 امارات متحده عربي 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 1,100,000 34,512,504,000 Rls. 1,393,600 $
126 1392 امارات متحده عربي 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 226,100 33,573,821,640 Rls. 1,353,600 $
127 1392 امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 628,112 32,084,947,665 Rls. 1,283,975 $
128 1392 امارات متحده عربي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 3,336,897 31,246,848,954 Rls. 1,258,502 $
129 1392 امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 1,113,056 31,114,854,146 Rls. 1,255,483 $
130 1392 امارات متحده عربي 15029090 ساير 354,647 31,042,683,247 Rls. 1,251,323 $
131 1392 امارات متحده عربي 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 5,558,774 30,959,257,184 Rls. 1,247,025 $
132 1392 امارات متحده عربي 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 415,882 30,936,558,807 Rls. 1,248,444 $
133 1392 امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 432,730 30,811,690,968 Rls. 1,237,925 $
134 1392 امارات متحده عربي 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 644,873 30,391,220,101 Rls. 1,225,746 $
135 1392 امارات متحده عربي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 42,150,252 29,918,749,729 Rls. 1,188,376 $
136 1392 امارات متحده عربي 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 377,933 29,368,794,547 Rls. 1,182,964 $
137 1392 امارات متحده عربي 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 651,000 29,164,716,000 Rls. 1,170,195 $
138 1392 امارات متحده عربي 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 2,472,206 28,972,196,649 Rls. 1,168,733 $
139 1392 امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 473,995 28,794,747,942 Rls. 1,158,944 $
140 1392 امارات متحده عربي 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 896,401 28,574,025,999 Rls. 1,132,816 $
141 1392 امارات متحده عربي 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 1,350,000 27,767,109,882 Rls. 1,120,500 $
142 1392 امارات متحده عربي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,020,000 27,762,768,000 Rls. 1,121,049 $
143 1392 امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 77,638 27,712,274,966 Rls. 1,117,969 $
144 1392 امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 421,445 27,353,394,769 Rls. 1,095,447 $
145 1392 امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 739,888 26,834,378,175 Rls. 1,078,819 $
146 1392 امارات متحده عربي 62144000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت از الياف مصنوعي 74,926 26,776,025,376 Rls. 1,078,936 $
147 1392 امارات متحده عربي 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 20,039,000 26,590,313,800 Rls. 1,070,200 $
148 1392 امارات متحده عربي 39269060 پريفرم (PET) 630,924 26,385,069,794 Rls. 1,064,210 $
149 1392 امارات متحده عربي 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد 23,500,000 25,790,545,000 Rls. 1,032,867 $
150 1392 امارات متحده عربي 27074000 نفتالن 1,128,351 25,243,067,314 Rls. 1,000,624 $
151 1392 امارات متحده عربي 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,186,752 25,147,206,605 Rls. 1,006,981 $
152 1392 امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 2,462,095 24,615,742,913 Rls. 992,648 $
153 1392 امارات متحده عربي 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 257,450 24,596,476,642 Rls. 991,182 $
154 1392 امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 4,676,657 24,247,738,282 Rls. 982,854 $
155 1392 امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 975,300 24,187,088,660 Rls. 975,222 $
156 1392 امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 320,980 23,977,384,860 Rls. 961,926 $
157 1392 امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 539,766 23,621,185,066 Rls. 949,930 $
158 1392 امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 523,925 23,273,376,518 Rls. 934,865 $
159 1392 امارات متحده عربي 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,880,416 23,206,261,380 Rls. 934,015 $
160 1392 امارات متحده عربي 04029100 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين نشده (باستثناي شکل جامد آن ) 232,000 23,007,344,000 Rls. 928,000 $
161 1392 امارات متحده عربي 08094000 آلو و گوجه , تازه 586,358 22,934,913,427 Rls. 924,428 $
162 1392 امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 316,750 22,782,564,941 Rls. 918,041 $
163 1392 امارات متحده عربي 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 264,615 22,758,210,266 Rls. 917,989 $
164 1392 امارات متحده عربي 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 580,800 22,512,573,320 Rls. 905,395 $
165 1392 امارات متحده عربي 23024000 سبوس ، فضولاتو ساير آخال از ساير غلات 2,283,616 22,068,453,004 Rls. 890,664 $
166 1392 امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 92,629 22,008,916,054 Rls. 887,590 $
167 1392 امارات متحده عربي 87021090 ساير 74,096 21,570,694,500 Rls. 870,500 $
168 1392 امارات متحده عربي 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 2,294,056 21,381,948,638 Rls. 861,839 $
169 1392 امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 314,490 21,108,248,611 Rls. 850,432 $
170 1392 امارات متحده عربي 02071490 ساير قطعات و ا حشاء خورا کي يخ زده مرغ و خروس از نوع خانگي به غيرا ز خميرآن 2,107,565 20,921,991,544 Rls. 840,424 $
171 1392 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 242,897 20,713,673,910 Rls. 835,349 $
172 1392 امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 98,968 20,556,542,091 Rls. 825,625 $
173 1392 امارات متحده عربي 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 340,000 20,505,275,469 Rls. 827,176 $
174 1392 امارات متحده عربي 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 91,753 20,498,154,147 Rls. 825,786 $
175 1392 امارات متحده عربي 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 3,415,834 20,475,043,224 Rls. 827,205 $
176 1392 امارات متحده عربي 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 291,203 19,918,477,350 Rls. 803,650 $
177 1392 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 553,500 19,401,844,011 Rls. 781,902 $
178 1392 امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 909,087 19,162,538,339 Rls. 764,849 $
179 1392 امارات متحده عربي 74031200 شمش مفتول سازي ا زمس تصفيه شده. 99,755 19,019,664,578 Rls. 767,479 $
180 1392 امارات متحده عربي 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 733,687 18,921,666,042 Rls. 763,516 $
181 1392 امارات متحده عربي 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 32,160 18,892,218,030 Rls. 759,976 $
182 1392 امارات متحده عربي 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 57,857 18,618,927,487 Rls. 743,678 $
183 1392 امارات متحده عربي 74199900 ساير مصنوعات ديگر از مس غير از زنجير به هر اندازه واجزاء وقطعات ان وساير مصنوعات ريخته گري شده ، قالب ريزي شده ، پرس شده يا اهنگري شده ، ليكن كار بيشتر روي ان انجام نشده باشد 83,822 18,428,403,440 Rls. 734,335 $
184 1392 امارات متحده عربي 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 1,059,188 18,417,709,220 Rls. 740,382 $
185 1392 امارات متحده عربي 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس 83,278 18,351,998,130 Rls. 738,102 $
186 1392 امارات متحده عربي 76151000 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه يا ساير اشياء خانهکداري و اجزاء و قطعات آنها؛ سيم ظرفشويي و پدکهاي سايش يا صيقل دادن، دستكش و اشياء همانند از آلومينيوم 192,977 17,910,395,273 Rls. 722,071 $
187 1392 امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 495,000 17,803,574,519 Rls. 718,785 $
188 1392 امارات متحده عربي 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 70,547 17,734,647,677 Rls. 713,680 $
189 1392 امارات متحده عربي 27079100 روغن هاي کرئوزوت 1,800,000 16,948,836,000 Rls. 684,000 $
190 1392 امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 633,238 16,914,931,969 Rls. 682,336 $
191 1392 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 500,000 16,837,300,000 Rls. 685,000 $
192 1392 امارات متحده عربي 08025120 انواع پسته ناخندان (دهان بسته) در داخل پوستهتازه يا خشك 87,900 15,907,977,200 Rls. 639,995 $
193 1392 امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 105,731 15,760,119,933 Rls. 637,041 $
194 1392 امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 404,110 15,741,725,502 Rls. 633,797 $
195 1392 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 30,800 15,544,982,380 Rls. 625,420 $
196 1392 امارات متحده عربي 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 500 15,359,880,000 Rls. 620,000 $
197 1392 امارات متحده عربي 84291112 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر, باچرخ زنجيري وقدرت موتور 330اسب بخار وكمتر . 76,000 15,359,260,000 Rls. 620,000 $
198 1392 امارات متحده عربي 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 856,200 15,242,911,131 Rls. 614,177 $
199 1392 امارات متحده عربي 69089040 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده 3,090,853 14,567,443,668 Rls. 583,157 $
200 1392 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 584,740 14,460,208,125 Rls. 584,750 $
مجموع کل
86,816,426,926,782 ريال
مجموع کل
3,493,803,565 دلار