آمار کل " صادرات به" کشور "انگلستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 انگلستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 94 4,665,220 Rls. 188 $
102 1392 انگلستان 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذکور درجاي ديگر 180 4,460,760 Rls. 180 $
103 1392 انگلستان 70139110 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگررديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت دستي 80 4,176,648 Rls. 168 $
104 1392 انگلستان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 30 4,107,345 Rls. 165 $
105 1392 انگلستان 11081900 ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 280 3,665,220 Rls. 148 $
106 1392 انگلستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 50 3,102,250 Rls. 125 $
107 1392 انگلستان 11081100 نشاسته گندم 194 2,561,713 Rls. 103 $
108 1392 انگلستان 87089210 صداخفه كن ها(انباره هاي اگزوز)، لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 20 2,479,000 Rls. 100 $
109 1392 انگلستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 29 2,154,990 Rls. 87 $
110 1392 انگلستان 11042200 دا نه هاي کار شده ا ز جو دوسر. 80 1,996,000 Rls. 80 $
111 1392 انگلستان 69120014 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، بدون لعاب صنايع دستي 16 1,981,920 Rls. 80 $
112 1392 انگلستان 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 70 1,740,550 Rls. 70 $
113 1392 انگلستان 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 18 1,313,870 Rls. 53 $
114 1392 انگلستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14 1,044,162 Rls. 42 $
115 1392 انگلستان 87060010 شاسي موتوردا ربرا ي سوا ري، سوا ري کارو وا نت 6 818,070 Rls. 33 $
116 1392 انگلستان 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 8 693,672 Rls. 28 $
117 1392 انگلستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 20 495,480 Rls. 20 $
118 1392 انگلستان 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 60 446,724 Rls. 18 $
119 1392 انگلستان 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 11 322,062 Rls. 13 $
120 1392 انگلستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 5 161,005 Rls. 7 $
مجموع کل
42,386,661 ريال
مجموع کل
1,708 دلار