آمار کل " صادرات به" کشور "ترکيه" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1392 ترکيه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 450,550 11,733,283,156 Rls. 473,077 $
102 1392 ترکيه 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 138,200 11,320,522,134 Rls. 451,632 $
103 1392 ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 1,030,745 11,213,342,304 Rls. 451,744 $
104 1392 ترکيه 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 446,374 11,185,183,928 Rls. 451,645 $
105 1392 ترکيه 41079100 سايرچرم هاي بيشتر آماده شده بعد ا ز دباغي ا زنوع گاوياا سب همچينين كناره هادا نه دا نه کامل لايه لايه بريده نشده 13,200 11,156,813,745 Rls. 453,695 $
106 1392 ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 111,579 11,057,439,740 Rls. 446,548 $
107 1392 ترکيه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 58,850 10,990,681,588 Rls. 437,958 $
108 1392 ترکيه 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 214,888 10,973,924,428 Rls. 443,315 $
109 1392 ترکيه 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 627,101 10,797,307,333 Rls. 435,254 $
110 1392 ترکيه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 265,412 10,780,156,905 Rls. 434,417 $
111 1392 ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 8,667,802 10,311,242,192 Rls. 415,685 $
112 1392 ترکيه 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 36,267 10,154,753,876 Rls. 408,654 $
113 1392 ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 329,078 10,060,917,147 Rls. 404,370 $
114 1392 ترکيه 25070010 کائولن 9,579,918 9,970,099,223 Rls. 401,471 $
115 1392 ترکيه 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 275,540 9,534,907,636 Rls. 384,335 $
116 1392 ترکيه 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 20,000 9,464,983,304 Rls. 381,976 $
117 1392 ترکيه 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 14,583,009 9,378,073,453 Rls. 375,566 $
118 1392 ترکيه 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 202,020 9,140,876,734 Rls. 367,638 $
119 1392 ترکيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 61,599 9,110,938,644 Rls. 366,834 $
120 1392 ترکيه 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 121,735 8,937,123,749 Rls. 360,348 $
121 1392 ترکيه 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 341,233 8,866,325,865 Rls. 354,550 $
122 1392 ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 295,000 8,787,894,000 Rls. 348,583 $
123 1392 ترکيه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 271,995 8,759,678,268 Rls. 353,593 $
124 1392 ترکيه 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 248,080 8,574,428,600 Rls. 344,300 $
125 1392 ترکيه 28301000 سولفور سديم 1,142,030 8,544,023,565 Rls. 343,047 $
126 1392 ترکيه 38123080 پايداركننده هاي پي وي سي 88,800 8,468,008,780 Rls. 341,880 $
127 1392 ترکيه 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 113,344 8,438,349,021 Rls. 339,759 $
128 1392 ترکيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 435,643 8,394,284,514 Rls. 337,283 $
129 1392 ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 15,152 8,358,148,520 Rls. 337,436 $
130 1392 ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,768 8,303,465,543 Rls. 335,163 $
131 1392 ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 41,360 8,238,328,560 Rls. 332,640 $
132 1392 ترکيه 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 93,387 8,088,597,138 Rls. 325,911 $
133 1392 ترکيه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 430,000 8,062,394,400 Rls. 314,703 $
134 1392 ترکيه 08133000 سيب , خشک کرده 81,203 8,059,083,041 Rls. 324,814 $
135 1392 ترکيه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 107,703 8,032,904,229 Rls. 295,197 $
136 1392 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 119,224 7,994,506,113 Rls. 322,109 $
137 1392 ترکيه 75030000 قرا ضه وضايعات نيکل. 38,981 7,863,315,655 Rls. 317,480 $
138 1392 ترکيه 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 247,360 7,820,116,514 Rls. 315,742 $
139 1392 ترکيه 11081100 نشاسته گندم 594,240 7,778,917,894 Rls. 313,902 $
140 1392 ترکيه 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 104,107 7,749,591,981 Rls. 305,808 $
141 1392 ترکيه 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 191,919 7,658,127,021 Rls. 304,399 $
142 1392 ترکيه 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 144,000 7,490,750,400 Rls. 302,400 $
143 1392 ترکيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 99,413 7,419,785,049 Rls. 297,902 $
144 1392 ترکيه 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 34,981 7,272,614,916 Rls. 293,795 $
145 1392 ترکيه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 40,974 7,138,694,150 Rls. 287,080 $
146 1392 ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 173,030 6,995,193,814 Rls. 281,125 $
147 1392 ترکيه 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 128,690 6,829,662,600 Rls. 277,260 $
148 1392 ترکيه 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 166,000 6,795,597,100 Rls. 272,110 $
149 1392 ترکيه 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 54,510 6,762,834,865 Rls. 272,536 $
150 1392 ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 14,535 6,713,766,027 Rls. 271,034 $
151 1392 ترکيه 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 67,540 6,712,355,976 Rls. 263,028 $
152 1392 ترکيه 85369030 ترمينال ريلي 29,659 6,633,510,150 Rls. 266,961 $
153 1392 ترکيه 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 132,940 6,593,026,360 Rls. 265,880 $
154 1392 ترکيه 41062100 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت مرطوب دباغي شده ياتازه دباغي شده 7,100 6,544,487,880 Rls. 263,880 $
155 1392 ترکيه 33051000 شامپوها 107,916 6,531,105,035 Rls. 263,132 $
156 1392 ترکيه 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 288,200 6,489,046,980 Rls. 261,552 $
157 1392 ترکيه 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 44,925 6,375,705,242 Rls. 257,282 $
158 1392 ترکيه 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 348,243 6,372,428,683 Rls. 256,994 $
159 1392 ترکيه 08132000 آلو ,خشک کرده 64,070 6,337,613,400 Rls. 256,280 $
160 1392 ترکيه 38089911 پوويدون آيداين داراي گريد دارويي به صورت آماده 10,800 6,263,330,400 Rls. 252,870 $
161 1392 ترکيه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 22,153 6,215,028,800 Rls. 250,606 $
162 1392 ترکيه 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 21,049 6,054,662,406 Rls. 243,948 $
163 1392 ترکيه 08081000 سيب , تازه 328,684 5,962,681,569 Rls. 241,511 $
164 1392 ترکيه 12079920 دانه گلرنگ يا زعفرانكاذب حتي خرد شده 18,627 5,907,621,991 Rls. 238,052 $
165 1392 ترکيه 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 641,341 5,859,728,868 Rls. 236,606 $
166 1392 ترکيه 72029920 فروفسفوردا را ي بيش ا ز 15% وزني فسفر 732,110 5,841,929,318 Rls. 235,885 $
167 1392 ترکيه 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 81,530 5,839,366,970 Rls. 235,745 $
168 1392 ترکيه 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 67,066 5,826,123,205 Rls. 234,752 $
169 1392 ترکيه 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 152,670 5,677,404,015 Rls. 229,005 $
170 1392 ترکيه 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 68,669 5,624,701,564 Rls. 226,607 $
171 1392 ترکيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 43,400 5,602,230,800 Rls. 226,170 $
172 1392 ترکيه 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)که درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 85,248 5,598,339,102 Rls. 225,908 $
173 1392 ترکيه 29153100 استات اتيل 192,160 5,551,340,321 Rls. 224,827 $
174 1392 ترکيه 84849020 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرها واشرهاي همانند باتركيبات مختلف ،مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ، ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 27,952 5,549,240,948 Rls. 223,618 $
175 1392 ترکيه 40029100 لاتکس کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگر مذکور نباشد 229,520 5,547,531,475 Rls. 224,090 $
176 1392 ترکيه 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 48,680 5,521,608,585 Rls. 222,727 $
177 1392 ترکيه 25292200 ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم 515,774 5,519,816,004 Rls. 222,896 $
178 1392 ترکيه 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 260,413 5,494,867,426 Rls. 219,214 $
179 1392 ترکيه 39072010 پلي ا تيلن گلايکول 300غيرتزريقي 400و600 و1000و1500و2000و3000و3350 باگريد دا رويي . 158,030 5,489,817,790 Rls. 222,249 $
180 1392 ترکيه 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 123,913 5,486,441,479 Rls. 221,535 $
181 1392 ترکيه 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 76,522 5,463,999,030 Rls. 220,017 $
182 1392 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 186,200 5,456,036,400 Rls. 219,982 $
183 1392 ترکيه 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 73,288 5,344,840,853 Rls. 215,644 $
184 1392 ترکيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 49,610 5,320,204,050 Rls. 214,819 $
185 1392 ترکيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 84,864 5,314,375,460 Rls. 214,090 $
186 1392 ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 52,954 5,266,016,203 Rls. 212,111 $
187 1392 ترکيه 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 18,721 5,194,468,611 Rls. 209,675 $
188 1392 ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 26,564 5,190,084,541 Rls. 209,182 $
189 1392 ترکيه 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 69,159 5,151,140,517 Rls. 207,477 $
190 1392 ترکيه 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 68,790 5,112,043,620 Rls. 206,299 $
191 1392 ترکيه 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 48,884 5,090,675,860 Rls. 205,190 $
192 1392 ترکيه 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 674,830 5,062,279,959 Rls. 204,293 $
193 1392 ترکيه 28164000 ا کسيدها، هيدروا کسيدها و پرا کسيدهاي ا سترونسيم يا باريم 503,850 4,994,414,210 Rls. 201,566 $
194 1392 ترکيه 38089119 ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند 10,460 4,931,725,500 Rls. 198,900 $
195 1392 ترکيه 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 197,000 4,889,681,000 Rls. 187,531 $
196 1392 ترکيه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,243 4,856,235,767 Rls. 196,001 $
197 1392 ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 129,337 4,842,570,824 Rls. 193,699 $
198 1392 ترکيه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 43,000 4,734,639,000 Rls. 190,644 $
199 1392 ترکيه 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 49,000 4,684,552,950 Rls. 188,650 $
200 1392 ترکيه 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 29,050 4,682,293,525 Rls. 188,536 $
201 1392 ترکيه 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 89,481 4,667,535,305 Rls. 187,587 $
202 1392 ترکيه 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 64,496 4,659,006,238 Rls. 186,960 $
203 1392 ترکيه 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 7,413 4,624,635,136 Rls. 186,848 $
204 1392 ترکيه 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر. 22,422 4,501,761,859 Rls. 181,951 $
205 1392 ترکيه 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 408,390 4,454,249,449 Rls. 179,690 $
206 1392 ترکيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 69,890 4,420,231,916 Rls. 178,057 $
207 1392 ترکيه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 207,616 4,377,155,791 Rls. 176,462 $
208 1392 ترکيه 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي کمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذکور 135,000 4,335,172,310 Rls. 176,174 $
209 1392 ترکيه 39122000 نيترا ت هاي سلولز(همچنين کولودين ها)به ا شکال ا بتدا ئي 51,780 4,256,829,750 Rls. 171,518 $
210 1392 ترکيه 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 29,825 4,250,373,600 Rls. 172,920 $
211 1392 ترکيه 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 66,000 4,211,853,103 Rls. 169,963 $
212 1392 ترکيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 12,000 4,173,288,000 Rls. 168,000 $
213 1392 ترکيه 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 619,816 4,148,375,395 Rls. 167,274 $
214 1392 ترکيه 69089050 کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده 421,171 4,057,844,199 Rls. 163,479 $
215 1392 ترکيه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 137,434 4,052,348,167 Rls. 163,802 $
216 1392 ترکيه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 25,465 3,979,975,700 Rls. 159,727 $
217 1392 ترکيه 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 165,117 3,948,722,684 Rls. 157,111 $
218 1392 ترکيه 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 52,030 3,850,017,240 Rls. 156,090 $
219 1392 ترکيه 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 61,190 3,812,941,887 Rls. 153,709 $
220 1392 ترکيه 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 64,301 3,807,033,636 Rls. 153,786 $
221 1392 ترکيه 08025040 مغز پسته بدون پوست دوم وخلال مغز پسته 9,220 3,800,663,790 Rls. 151,409 $
222 1392 ترکيه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 6,833 3,764,816,000 Rls. 151,861 $
223 1392 ترکيه 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 26,390 3,728,133,500 Rls. 150,500 $
224 1392 ترکيه 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 27,011 3,649,154,400 Rls. 141,722 $
225 1392 ترکيه 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 46,253 3,646,624,108 Rls. 146,541 $
226 1392 ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 48,824 3,638,972,818 Rls. 146,473 $
227 1392 ترکيه 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 23,450 3,547,572,000 Rls. 143,244 $
228 1392 ترکيه 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 18,330 3,545,883,745 Rls. 142,169 $
229 1392 ترکيه 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 84,080 3,543,311,870 Rls. 142,936 $
230 1392 ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 177,803 3,494,637,535 Rls. 140,990 $
231 1392 ترکيه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 19,468 3,490,484,800 Rls. 140,800 $
232 1392 ترکيه 56022100 نمدا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن (باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 6,960 3,455,802,400 Rls. 139,200 $
233 1392 ترکيه 57024900 کف پوش هاي مخملي باف ا زسايرموا دنسجي,آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,920 3,443,731,669 Rls. 137,190 $
234 1392 ترکيه 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 92,600 3,381,800,000 Rls. 136,600 $
235 1392 ترکيه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 31,680 3,381,565,000 Rls. 136,400 $
236 1392 ترکيه 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 87,240 3,378,783,860 Rls. 136,063 $
237 1392 ترکيه 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 45,275 3,364,650,750 Rls. 135,825 $
238 1392 ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 48,234 3,361,741,858 Rls. 135,597 $
239 1392 ترکيه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 44,430 3,292,263,000 Rls. 133,290 $
240 1392 ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 16,805 3,289,885,838 Rls. 132,300 $
241 1392 ترکيه 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 47,449 3,253,325,664 Rls. 131,334 $
242 1392 ترکيه 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 370 3,207,105,000 Rls. 129,500 $
243 1392 ترکيه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 110,450 3,173,634,105 Rls. 127,896 $
244 1392 ترکيه 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 21,250 3,161,107,500 Rls. 127,500 $
245 1392 ترکيه 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 10,612 3,145,869,894 Rls. 126,666 $
246 1392 ترکيه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,500 3,123,809,550 Rls. 125,550 $
247 1392 ترکيه 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 95,335 3,075,803,289 Rls. 124,176 $
248 1392 ترکيه 08104000 مورد صحرايي خوشهکاي (Airelle) زغال اخته (Myrtille) و ساير ميوهکها از جنس قره قاط(Vaccinium) تازه 80,025 3,017,043,195 Rls. 121,719 $
249 1392 ترکيه 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 117,990 3,014,724,606 Rls. 121,346 $
250 1392 ترکيه 84119990 ساير 26,800 2,997,116,332 Rls. 120,652 $
251 1392 ترکيه 70139110 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگررديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت دستي 47,870 2,972,239,608 Rls. 119,066 $
252 1392 ترکيه 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 38,832 2,890,599,900 Rls. 116,556 $
253 1392 ترکيه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 46,042 2,886,447,790 Rls. 116,510 $
254 1392 ترکيه 07031000 پيازوموسير 346,607 2,872,691,600 Rls. 115,909 $
255 1392 ترکيه 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 15,070 2,867,378,850 Rls. 115,320 $
256 1392 ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 56,776 2,851,386,135 Rls. 114,904 $
257 1392 ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 52,980 2,837,143,680 Rls. 114,528 $
258 1392 ترکيه 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 162,876 2,831,552,996 Rls. 114,203 $
259 1392 ترکيه 72039000 محصولات آهني اسفنجي,که درجاي ديگرذکرنشده, و99.94 درصد آهن خالص , به شکل توده, حبه و... 324,430 2,812,292,850 Rls. 113,550 $
260 1392 ترکيه 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 7,774 2,769,127,090 Rls. 111,928 $
261 1392 ترکيه 29053200 پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول ) 87,174 2,739,613,698 Rls. 110,640 $
262 1392 ترکيه 87088010 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل كمك فنرها ) ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 77,505 2,692,130,789 Rls. 108,433 $
263 1392 ترکيه 29126000 پارا فرمالدئيد 165,000 2,660,667,750 Rls. 107,209 $
264 1392 ترکيه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 19,195 2,614,872,689 Rls. 105,534 $
265 1392 ترکيه 15029010 پيه صنعتي مورد مصرف در صنعت صابونکسازي 30,017 2,608,534,703 Rls. 105,059 $
266 1392 ترکيه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,900 2,588,693,883 Rls. 92,848 $
267 1392 ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 23,000 2,563,177,500 Rls. 103,500 $
268 1392 ترکيه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 34,235 2,543,884,920 Rls. 102,705 $
269 1392 ترکيه 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 387,788 2,524,956,552 Rls. 98,886 $
270 1392 ترکيه 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 20,120 2,493,874,000 Rls. 100,600 $
271 1392 ترکيه 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 106,231 2,472,020,275 Rls. 99,778 $
272 1392 ترکيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 63 2,442,341,460 Rls. 95,543 $
273 1392 ترکيه 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 353,885 2,425,297,700 Rls. 97,868 $
274 1392 ترکيه 08061000 ا نگور تازه 126,322 2,415,323,425 Rls. 97,030 $
275 1392 ترکيه 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 13,750 2,402,203,000 Rls. 96,964 $
276 1392 ترکيه 54024800 ساير نخ هاازپلي پروپيلن يك لا بدون تاب ياباتابي كه از 50دوردرمتر بيشتر نمي باشد ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 32,270 2,399,919,900 Rls. 96,810 $
277 1392 ترکيه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 53,559 2,381,437,116 Rls. 95,977 $
278 1392 ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 12,258 2,373,684,106 Rls. 95,519 $
279 1392 ترکيه 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 27,900 2,366,412,089 Rls. 95,501 $
280 1392 ترکيه 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 20,940 2,335,961,700 Rls. 94,230 $
281 1392 ترکيه 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 31,434 2,332,664,850 Rls. 94,302 $
282 1392 ترکيه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 50,680 2,304,166,592 Rls. 91,280 $
283 1392 ترکيه 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 81,684 2,263,763,570 Rls. 91,562 $
284 1392 ترکيه 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 70,230 2,263,210,911 Rls. 91,299 $
285 1392 ترکيه 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 16,715 2,244,082,500 Rls. 89,804 $
286 1392 ترکيه 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 60,337 2,237,703,580 Rls. 90,505 $
287 1392 ترکيه 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 65,971 2,229,878,832 Rls. 90,002 $
288 1392 ترکيه 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 63,820 2,218,237,364 Rls. 89,348 $
289 1392 ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,290 2,211,873,600 Rls. 89,280 $
290 1392 ترکيه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 125,179 2,172,124,688 Rls. 87,625 $
291 1392 ترکيه 29221110 منواتانول آمين 116,160 2,156,350,680 Rls. 87,120 $
292 1392 ترکيه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 51 2,140,853,354 Rls. 86,181 $
293 1392 ترکيه 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 25,300 2,123,356,650 Rls. 85,709 $
294 1392 ترکيه 87089939 ا جزا وقطعات غيرمذكور بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار، وا نت و ترا کتوركشاورزي 28,209 2,101,504,056 Rls. 84,627 $
295 1392 ترکيه 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 20,000 1,988,880,000 Rls. 80,000 $
296 1392 ترکيه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 16,110 1,935,026,532 Rls. 77,886 $
297 1392 ترکيه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 25,797 1,923,261,534 Rls. 77,391 $
298 1392 ترکيه 29110000 استالکها و همي استالکها، حتي با ديگر عوامل اكسيژنه، و مشتقات هالوژنه، سولفونه، نيتره يا نيتروزه آنها. 61,200 1,922,014,360 Rls. 77,560 $
299 1392 ترکيه 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 3,050 1,889,398,750 Rls. 76,250 $
300 1392 ترکيه 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 13,238 1,880,737,204 Rls. 75,793 $
مجموع کل
1,031,271,656,786 ريال
مجموع کل
41,463,009 دلار