آمار کل " صادرات به" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 ساير کشورهاي خارجي 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 5,266,464 180,793,323,160 Rls. 7,355,302 $
2 1392 ساير کشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,690,000 104,816,448,436 Rls. 4,229,445 $
3 1392 ساير کشورهاي خارجي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 5,575,411 48,375,032,470 Rls. 1,951,393 $
4 1392 ساير کشورهاي خارجي 27101920 روغن صنعتي 1,195,648 36,197,392,350 Rls. 1,458,690 $
5 1392 ساير کشورهاي خارجي 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 148,500 6,135,030,000 Rls. 247,500 $
6 1392 ساير کشورهاي خارجي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 4,928,814,000 Rls. 198,000 $
7 1392 ساير کشورهاي خارجي 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 188,680 3,271,899,764 Rls. 132,034 $
8 1392 ساير کشورهاي خارجي 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 12,000 2,539,086,000 Rls. 102,000 $
9 1392 ساير کشورهاي خارجي 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياکربن به شکل خمير,بلوک يامحصولات نيمه ساخته غيرمذکوردرجاي ديگ 18,500 368,238,800 Rls. 14,800 $
10 1392 ساير کشورهاي خارجي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 23,800 295,334,200 Rls. 11,900 $
مجموع کل
387,720,599,180 ريال
مجموع کل
15,701,064 دلار