آمار کل " صادرات به" کشور "سنگاپور" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 سنگاپور 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 2,398,306 112,649,093,183 Rls. 4,537,827 $
2 1392 سنگاپور 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 206,600 44,744,046,650 Rls. 1,782,962 $
3 1392 سنگاپور 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 13,519 37,531,635,398 Rls. 1,511,785 $
4 1392 سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 395,283 19,083,136,795 Rls. 768,741 $
5 1392 سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 126,830 12,009,027,252 Rls. 483,797 $
6 1392 سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,160 11,543,055,150 Rls. 461,089 $
7 1392 سنگاپور 27132000 قيرنفت 605,286 7,947,819,994 Rls. 320,800 $
8 1392 سنگاپور 85256090 ساير دستگاههاي گيرنده فرستنده غيرمذكور 360 6,210,250,000 Rls. 250,000 $
9 1392 سنگاپور 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 5,664 4,746,279,400 Rls. 183,991 $
10 1392 سنگاپور 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 18,500 4,513,801,227 Rls. 182,210 $
11 1392 سنگاپور 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 19,981 4,454,903,817 Rls. 179,829 $
12 1392 سنگاپور 29153300 استات بوتيل نرمال 57,600 2,576,770,560 Rls. 104,832 $
13 1392 سنگاپور 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 75,250 2,413,231,880 Rls. 97,352 $
14 1392 سنگاپور 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 100 1,940,718,000 Rls. 69,607 $
15 1392 سنگاپور 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 47,750 1,918,067,125 Rls. 74,118 $
16 1392 سنگاپور 57029900 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,050 1,771,009,625 Rls. 71,225 $
17 1392 سنگاپور 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 41 1,602,206,025 Rls. 64,685 $
18 1392 سنگاپور 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 33 1,585,389,578 Rls. 63,686 $
19 1392 سنگاپور 57021000 گليم, شوماك ، کارا ماني وفرش هاي دست باف همانند. 3,100 1,537,651,600 Rls. 61,840 $
20 1392 سنگاپور 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 33 1,370,707,240 Rls. 55,100 $
21 1392 سنگاپور 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 7,694 1,252,057,492 Rls. 50,491 $
22 1392 سنگاپور 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,498 1,157,632,537 Rls. 46,687 $
23 1392 سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,000 1,044,834,000 Rls. 38,611 $
24 1392 سنگاپور 85284190 مانيتور با صفحه نمايش تخت ومعمولي از نوع مورد استفاده با ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير از رديف 85284110 1,210 1,032,428,800 Rls. 41,600 $
25 1392 سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 57,130 1,020,865,126 Rls. 41,132 $
26 1392 سنگاپور 85284110 مانيتور با صفحه نمايش تخت ومعمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده با ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 963 1,008,548,500 Rls. 40,700 $
27 1392 سنگاپور 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 83,500 929,830,950 Rls. 37,575 $
28 1392 سنگاپور 29153100 استات اتيل 28,800 828,247,680 Rls. 33,696 $
29 1392 سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 27,030 647,598,546 Rls. 26,091 $
30 1392 سنگاپور 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 4,995 616,882,500 Rls. 24,975 $
31 1392 سنگاپور 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 117 583,923,226 Rls. 23,443 $
32 1392 سنگاپور 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 22,000 538,582,000 Rls. 22,000 $
33 1392 سنگاپور 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 66,970 456,211,812 Rls. 18,454 $
34 1392 سنگاپور 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 14,000 451,014,200 Rls. 18,200 $
35 1392 سنگاپور 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 5,000 398,096,000 Rls. 14,278 $
36 1392 سنگاپور 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 2,833 376,021,450 Rls. 15,071 $
37 1392 سنگاپور 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8 335,996,430 Rls. 13,542 $
38 1392 سنگاپور 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 12,000 263,057,400 Rls. 10,620 $
39 1392 سنگاپور 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 44,400 257,780,811 Rls. 10,399 $
40 1392 سنگاپور 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,130 250,852,302 Rls. 10,102 $
41 1392 سنگاپور 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,030 249,065,130 Rls. 10,047 $
42 1392 سنگاپور 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 13,250 223,749,000 Rls. 9,000 $
43 1392 سنگاپور 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 4 164,637,060 Rls. 6,644 $
44 1392 سنگاپور 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 5,424 114,208,140 Rls. 4,610 $
45 1392 سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 988 110,145,204 Rls. 4,446 $
46 1392 سنگاپور 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 1,120 83,640,480 Rls. 3,360 $
47 1392 سنگاپور 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 98 73,103,100 Rls. 2,940 $
48 1392 سنگاپور 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 18,300 58,927,830 Rls. 2,379 $
49 1392 سنگاپور 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذکور درجاي ديگر 120 7,218,970 Rls. 290 $
50 1392 سنگاپور 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 70 2,600,430 Rls. 105 $
51 1392 سنگاپور 94015900 ساير نشيمنها(seats)ازحصير (cane)وبيد سبدي (oaier) ياموادمشابه . 30 2,228,940 Rls. 90 $
مجموع کل
296,688,786,545 ريال
مجموع کل
11,907,055 دلار