آمار کل " صادرات به" کشور "فيليپين" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 فيليپين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 45,121,762 915,894,692,209 Rls. 36,944,176 $
2 1392 فيليپين 27111410 اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف کمترا زيکهزا رسانتي مترمکعب . 45,700,690 829,968,199,990 Rls. 33,184,526 $
3 1392 فيليپين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 19,502,607 358,656,115,422 Rls. 14,466,354 $
4 1392 فيليپين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 5,791,500 195,497,910,111 Rls. 7,883,553 $
5 1392 فيليپين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 25,070,943 108,078,799,367 Rls. 4,362,343 $
6 1392 فيليپين 27132000 قيرنفت 8,081,589 106,311,004,370 Rls. 4,255,580 $
7 1392 فيليپين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,091,609 79,264,277,465 Rls. 3,187,785 $
8 1392 فيليپين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 19,047,338 75,549,359,460 Rls. 3,046,345 $
9 1392 فيليپين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 867,991 9,703,534,089 Rls. 390,595 $
10 1392 فيليپين 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 667,285 4,145,329,483 Rls. 166,880 $
11 1392 فيليپين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,333 3,215,729,652 Rls. 128,887 $
12 1392 فيليپين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 77,000 2,871,272,250 Rls. 112,393 $
13 1392 فيليپين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 22,980 1,709,780,940 Rls. 68,940 $
14 1392 فيليپين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 41,930 1,170,385,374 Rls. 47,106 $
15 1392 فيليپين 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 11,380 1,127,348,320 Rls. 45,520 $
16 1392 فيليپين 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 17,150 722,431,745 Rls. 29,155 $
17 1392 فيليپين 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 15 639,426,372 Rls. 25,857 $
18 1392 فيليپين 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 88,000 545,512,000 Rls. 21,404 $
19 1392 فيليپين 27101940 فوتس ا ويل (foots oil ) 62,890 545,157,750 Rls. 22,011 $
20 1392 فيليپين 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 15,923 361,798,437 Rls. 14,547 $
21 1392 فيليپين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,000 334,476,000 Rls. 13,500 $
22 1392 فيليپين 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 66,000 81,770,700 Rls. 3,300 $
23 1392 فيليپين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,313 65,164,190 Rls. 2,626 $
24 1392 فيليپين 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 5,130 63,650,475 Rls. 2,565 $
25 1392 فيليپين 20029010 رب گوجه فرنگي 5,850 63,173,700 Rls. 2,550 $
26 1392 فيليپين 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,240 55,475,840 Rls. 2,240 $
27 1392 فيليپين 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 1,040 46,453,680 Rls. 1,872 $
28 1392 فيليپين 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 726 45,039,225 Rls. 1,815 $
29 1392 فيليپين 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 384 17,147,165 Rls. 691 $
30 1392 فيليپين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 60 10,422,300 Rls. 420 $
31 1392 فيليپين 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 105 9,107,105 Rls. 367 $
32 1392 فيليپين 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 180 8,933,400 Rls. 360 $
33 1392 فيليپين 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 190 8,759,695 Rls. 353 $
34 1392 فيليپين 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 160 8,734,880 Rls. 352 $
35 1392 فيليپين 04090000 عسل طبيعي 100 7,444,500 Rls. 300 $
36 1392 فيليپين 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 240 7,121,905 Rls. 287 $
37 1392 فيليپين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 160 6,749,680 Rls. 272 $
38 1392 فيليپين 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 135 6,700,050 Rls. 270 $
39 1392 فيليپين 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 103 4,590,775 Rls. 185 $
40 1392 فيليپين 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 100 4,218,550 Rls. 170 $
41 1392 فيليپين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 75 4,094,475 Rls. 165 $
42 1392 فيليپين 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف کنده , خشک کرده , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 100 3,970,400 Rls. 160 $
43 1392 فيليپين 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 6,790 2,030,237 Rls. 81 $
44 1392 فيليپين 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 29 868,525 Rls. 35 $
مجموع کل
2,696,844,162,258 ريال
مجموع کل
108,438,893 دلار