آمار کل " صادرات به" کشور "قزاقستان" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1392 قزاقستان 25202010 گچ بنايي 39,000 29,578,570 Rls. 1,188 $
202 1392 قزاقستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 210 28,726,005 Rls. 1,155 $
203 1392 قزاقستان 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 600 28,257,180 Rls. 1,140 $
204 1392 قزاقستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 550 27,923,214 Rls. 1,122 $
205 1392 قزاقستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 360 26,769,960 Rls. 1,080 $
206 1392 قزاقستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 350 25,991,100 Rls. 1,049 $
207 1392 قزاقستان 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 3,231 25,590,309 Rls. 1,034 $
208 1392 قزاقستان 04090000 عسل طبيعي 383 23,722,792 Rls. 957 $
209 1392 قزاقستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 9,393 23,574,115 Rls. 949 $
210 1392 قزاقستان 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 60 23,162,256 Rls. 936 $
211 1392 قزاقستان 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 26,460 22,945,354 Rls. 926 $
212 1392 قزاقستان 83014000 قفل مغزي وکلوني از فلزمعمولي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 585 22,716,096 Rls. 912 $
213 1392 قزاقستان 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 25,270 21,887,159 Rls. 883 $
214 1392 قزاقستان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 58 21,646,470 Rls. 776 $
215 1392 قزاقستان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 98 19,506,704 Rls. 700 $
216 1392 قزاقستان 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 190 18,624,032 Rls. 752 $
217 1392 قزاقستان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 1,505 18,017,717 Rls. 727 $
218 1392 قزاقستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 10,000 17,370,500 Rls. 700 $
219 1392 قزاقستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 440 16,368,660 Rls. 660 $
220 1392 قزاقستان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 250 15,554,375 Rls. 625 $
221 1392 قزاقستان 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 400 15,463,344 Rls. 624 $
222 1392 قزاقستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 600 14,951,400 Rls. 600 $
223 1392 قزاقستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 240 14,901,000 Rls. 602 $
224 1392 قزاقستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 56 13,933,360 Rls. 500 $
225 1392 قزاقستان 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 500 12,383,500 Rls. 500 $
226 1392 قزاقستان 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 240 12,017,815 Rls. 485 $
227 1392 قزاقستان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 120 10,699,344 Rls. 432 $
228 1392 قزاقستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن کارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 1,250 10,575,414 Rls. 427 $
229 1392 قزاقستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 263 10,193,010 Rls. 410 $
230 1392 قزاقستان 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 20,300 10,095,190 Rls. 406 $
231 1392 قزاقستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 155 9,633,591 Rls. 387 $
232 1392 قزاقستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 250 9,305,625 Rls. 375 $
233 1392 قزاقستان 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,513 8,831,815 Rls. 357 $
234 1392 قزاقستان 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, دا را ي موتوربرقي 500 8,000,197 Rls. 322 $
235 1392 قزاقستان 82011000 بيل, بيلچه. 178 6,854,642 Rls. 277 $
236 1392 قزاقستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 333 6,792,513 Rls. 273 $
237 1392 قزاقستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 110 5,798,286 Rls. 234 $
238 1392 قزاقستان 08054000 گريپ فروت، شامل دارابيکها (Pomelos)تازه يا خشك كرده 500 5,205,270 Rls. 210 $
239 1392 قزاقستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 50 4,977,400 Rls. 200 $
240 1392 قزاقستان 87089931 ا جزا وقطعات غير مذكور مورداستفاده در سوا ري ، سوا ري کار، وا نت وترا کتور کشاورزي 30 3,732,150 Rls. 134 $
241 1392 قزاقستان 68010000 سنگ براي سنگفرش، سنگ براي كنار پيادهکرو و سنگ به صورت لوح براي سنگفرش، از سنگ طبيعي (باستثناي سنگ لوح). 300 3,716,100 Rls. 150 $
242 1392 قزاقستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 600 2,506,315 Rls. 101 $
243 1392 قزاقستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 30 2,474,600 Rls. 100 $
244 1392 قزاقستان 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 157 1,639,110 Rls. 66 $
245 1392 قزاقستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 60 1,388,240 Rls. 56 $
246 1392 قزاقستان 96040000 ا لک دستي وغربال دستي 10 386,038 Rls. 16 $
مجموع کل
664,387,837 ريال
مجموع کل
26,515 دلار