آمار کل " صادرات به" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 89052000 سکوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 12,325,000 3,049,263,841,624 Rls. 123,154,064 $
2 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,281,680 1,139,252,919,420 Rls. 45,808,576 $
3 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 2,413,186 723,637,649,045 Rls. 29,170,681 $
4 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 2,506,354 517,216,278,628 Rls. 20,886,471 $
5 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 393,895 264,902,156,310 Rls. 10,691,786 $
6 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 68,000 247,176,384,000 Rls. 10,053,133 $
7 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 416,557 219,471,914,608 Rls. 8,840,824 $
8 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 224,253 125,078,901,969 Rls. 5,041,960 $
9 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 996,752 111,817,846,216 Rls. 4,511,517 $
10 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 449,010 100,234,985,868 Rls. 4,041,090 $
11 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 65,729 37,168,106,898 Rls. 1,492,586 $
12 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 48,318 26,332,918,044 Rls. 1,061,035 $
13 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 70,240 24,366,677,440 Rls. 983,360 $
14 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 28,550 23,296,086,277 Rls. 939,944 $
15 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 15,098 16,392,136,800 Rls. 658,821 $
16 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 45,108 9,439,667,402 Rls. 381,017 $
17 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 35,250 8,955,354,816 Rls. 361,613 $
18 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 86,934 7,133,601,782 Rls. 288,465 $
19 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85369020 باسدا کت 15,911 5,945,136,600 Rls. 241,800 $
20 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 153 3,563,508,000 Rls. 143,222 $
21 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 745 2,209,374,960 Rls. 88,798 $
22 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 202 1,603,578,600 Rls. 64,450 $
23 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 2,100 1,421,658,432 Rls. 57,406 $
24 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39173900 ساير لوله ها وشيلنگ ها از مواد پلاستيکي غير مذکور ومشمول در جاي ديگر 13,905 1,097,800,000 Rls. 44,000 $
25 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,700 931,464,800 Rls. 37,600 $
26 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 27,850 760,604,300 Rls. 30,580 $
27 1392 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 353 356,350,800 Rls. 14,322 $
مجموع کل
6,669,026,903,639 ريال
مجموع کل
269,089,123 دلار