آمار کل " صادرات به" کشور "کنيا" سال "1392"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1392 کنيا 27132000 قيرنفت 36,384,682 478,540,973,539 Rls. 19,261,460 $
2 1392 کنيا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 1,400,150 28,978,692,897 Rls. 1,167,949 $
3 1392 کنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,012,740 26,506,265,660 Rls. 1,069,640 $
4 1392 کنيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 993,988 25,426,488,834 Rls. 1,012,869 $
5 1392 کنيا 31021000 اوره حتي به صورت محلول در آب 800,819 9,529,102,470 Rls. 384,393 $
6 1392 کنيا 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 192,760 8,929,700,353 Rls. 360,461 $
7 1392 کنيا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 21,670 6,943,506,515 Rls. 279,921 $
8 1392 کنيا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 9,450 6,204,500,000 Rls. 250,000 $
9 1392 کنيا 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 154,350 4,680,040,587 Rls. 186,072 $
10 1392 کنيا 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 100,398 4,671,258,464 Rls. 187,744 $
11 1392 کنيا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 99,000 3,115,166,893 Rls. 126,027 $
12 1392 کنيا 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 36,500 2,720,089,500 Rls. 109,500 $
13 1392 کنيا 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 891,000 2,654,289,000 Rls. 106,920 $
14 1392 کنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 228,200 2,264,466,680 Rls. 90,449 $
15 1392 کنيا 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 1,236,550 2,145,025,341 Rls. 86,559 $
16 1392 کنيا 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 918,621 1,926,815,060 Rls. 78,083 $
17 1392 کنيا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 175,040 1,852,399,567 Rls. 74,607 $
18 1392 کنيا 27101920 روغن صنعتي 97,220 1,790,056,933 Rls. 71,311 $
19 1392 کنيا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 23,780 1,767,935,370 Rls. 71,340 $
20 1392 کنيا 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 104,000 1,674,536,500 Rls. 67,600 $
21 1392 کنيا 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 41,930 1,620,426,703 Rls. 65,411 $
22 1392 کنيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 25,680 1,250,854,700 Rls. 50,500 $
23 1392 کنيا 57011000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن, گره باف. 1,496 1,206,437,223 Rls. 48,641 $
24 1392 کنيا 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 68,090 1,182,042,400 Rls. 47,663 $
25 1392 کنيا 39241010 ظروف ملامين 9,213 1,142,181,675 Rls. 46,065 $
26 1392 کنيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 137,860 1,088,121,247 Rls. 43,851 $
27 1392 کنيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 371 1,054,548,181 Rls. 42,470 $
28 1392 کنيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 13,753 1,022,549,862 Rls. 41,259 $
29 1392 کنيا 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 33,300 876,316,059 Rls. 35,259 $
30 1392 کنيا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 73,240 664,943,340 Rls. 26,650 $
31 1392 کنيا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 84,688 636,522,839 Rls. 25,555 $
32 1392 کنيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 18,000 536,068,800 Rls. 21,600 $
33 1392 کنيا 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 16,160 514,407,336 Rls. 20,764 $
34 1392 کنيا 39093099 سايررزينهاي ا مينيک غير پودر قالبگيري به اشکال ابتدا يي غيرمذکور 10,380 398,572,797 Rls. 16,089 $
35 1392 کنيا 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 14,000 312,215,400 Rls. 12,600 $
36 1392 کنيا 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,930 273,529,302 Rls. 11,041 $
37 1392 کنيا 57021090 شوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف همانند غير مذكور درجاي ديگر ) 394 271,798,326 Rls. 10,961 $
38 1392 کنيا 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 27,903 259,843,014 Rls. 10,473 $
39 1392 کنيا 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,360 249,792,480 Rls. 10,080 $
40 1392 کنيا 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 67,168 248,577,920 Rls. 10,030 $
41 1392 کنيا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,062 227,978,148 Rls. 9,186 $
42 1392 کنيا 69149010 ساير اشياء كه درجاي ديگرذكر نشده ازسراميك صنايع دستي 3,650 226,254,375 Rls. 9,125 $
43 1392 کنيا 30064030 اكريل 1,620 210,975,384 Rls. 8,516 $
44 1392 کنيا 04090000 عسل طبيعي 1,518 188,087,790 Rls. 7,590 $
45 1392 کنيا 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 16,598 185,074,351 Rls. 7,469 $
46 1392 کنيا 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 2,108 166,990,540 Rls. 6,749 $
47 1392 کنيا 44111399 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت بيشتر از 5 ميليمتر تا 9 ميليمتر 10,000 148,740,000 Rls. 6,000 $
48 1392 کنيا 25081000 بنتونيت 60,000 134,055,000 Rls. 5,400 $
49 1392 کنيا 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 345 117,156,375 Rls. 4,725 $
50 1392 کنيا 21069040 ژل کيک 2,383 116,123,422 Rls. 4,679 $
51 1392 کنيا 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 1,000 99,092,000 Rls. 4,000 $
52 1392 کنيا 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 2,000 89,668,800 Rls. 3,600 $
53 1392 کنيا 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده باستثناي فلتان , حلوا ماهيان- کفشک ماهيان 700 77,805,000 Rls. 3,150 $
54 1392 کنيا 25202010 گچ بنايي 103,400 71,928,087 Rls. 2,895 $
55 1392 کنيا 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 9,000 62,649,288 Rls. 2,527 $
56 1392 کنيا 70139910 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي 1,200 62,483,400 Rls. 2,520 $
57 1392 کنيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 800 59,508,000 Rls. 2,400 $
58 1392 کنيا 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 14,580 52,030,012 Rls. 2,099 $
59 1392 کنيا 84279090 ساير ارابه ها غيرمذكور درجاي ديگر 795 45,568,992 Rls. 1,815 $
60 1392 کنيا 69089090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر 6,900 41,118,200 Rls. 1,660 $
61 1392 کنيا 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 400 39,972,800 Rls. 1,592 $
62 1392 کنيا 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 900 33,727,050 Rls. 1,344 $
63 1392 کنيا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 400 29,719,200 Rls. 1,200 $
64 1392 کنيا 57050000 ساير فرشکها و كفپوشکها از مواد نسجي، حتي آماده مصرف. 250 21,695,975 Rls. 875 $
65 1392 کنيا 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 280 20,827,800 Rls. 840 $
66 1392 کنيا 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 400 19,836,000 Rls. 800 $
67 1392 کنيا 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 210 15,868,800 Rls. 640 $
68 1392 کنيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 790 15,673,600 Rls. 632 $
69 1392 کنيا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 250 15,493,750 Rls. 625 $
70 1392 کنيا 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 120 13,338,000 Rls. 540 $
71 1392 کنيا 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 100 8,744,050 Rls. 348 $
72 1392 کنيا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 50 4,372,025 Rls. 174 $
مجموع کل
639,753,615,981 ريال
مجموع کل
25,745,582 دلار