آمار کل " صادرات به" کشور "آذربايجان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 87,898,629 847,786,342,906 Rls. 28,527,634 $
2 1394 آذربايجان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 5,327,152 187,273,365,144 Rls. 6,391,399 $
3 1394 آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 5,082,500 184,425,141,104 Rls. 6,244,606 $
4 1394 آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,381,400 183,804,098,305 Rls. 6,236,828 $
5 1394 آذربايجان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 115,719,665 159,940,908,853 Rls. 5,478,139 $
6 1394 آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,620,389 145,924,325,678 Rls. 4,971,224 $
7 1394 آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 76,972 142,927,072,539 Rls. 4,736,197 $
8 1394 آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,590,530 138,651,278,950 Rls. 4,718,430 $
9 1394 آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,938,719 131,581,036,089 Rls. 4,512,746 $
10 1394 آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 1,337,136 118,980,581,538 Rls. 4,047,745 $
11 1394 آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,058,855 115,387,875,886 Rls. 3,969,133 $
12 1394 آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,328,783 112,561,355,737 Rls. 3,837,539 $
13 1394 آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,285,866 110,294,201,781 Rls. 3,718,972 $
14 1394 آذربايجان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,406,717 106,443,801,609 Rls. 3,617,200 $
15 1394 آذربايجان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,182,300 104,762,595,000 Rls. 3,572,948 $
16 1394 آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 104,786,884 104,359,449,154 Rls. 3,547,033 $
17 1394 آذربايجان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,722,500 104,239,093,043 Rls. 3,502,637 $
18 1394 آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 2,358,000 91,427,266,374 Rls. 3,100,819 $
19 1394 آذربايجان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,000,024 87,184,903,195 Rls. 2,936,240 $
20 1394 آذربايجان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 846,945 85,202,628,543 Rls. 2,861,844 $
21 1394 آذربايجان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 2,562,374 81,575,413,260 Rls. 2,815,236 $
22 1394 آذربايجان 07031000 پيازوموسير 7,260,544 81,543,607,819 Rls. 2,889,352 $
23 1394 آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 13,938,005 74,188,534,258 Rls. 2,506,591 $
24 1394 آذربايجان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 498,669 72,671,099,940 Rls. 2,473,765 $
25 1394 آذربايجان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 14,886,410 71,531,354,646 Rls. 2,450,788 $
26 1394 آذربايجان 08132000 آلو ,خشک کرده 653,325 71,438,133,253 Rls. 2,404,624 $
27 1394 آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,276,000 70,387,680,263 Rls. 2,338,067 $
28 1394 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,895,000 70,119,858,929 Rls. 2,351,520 $
29 1394 آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 3,001,439 62,768,980,466 Rls. 2,113,755 $
30 1394 آذربايجان 27132000 قيرنفت 6,107,630 62,740,108,007 Rls. 2,102,047 $
31 1394 آذربايجان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 6,205,731 60,758,483,365 Rls. 2,071,614 $
32 1394 آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,331,477 60,566,192,100 Rls. 2,055,975 $
33 1394 آذربايجان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 1,049,029 59,676,144,366 Rls. 2,042,986 $
34 1394 آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,566,100 57,798,015,693 Rls. 1,935,825 $
35 1394 آذربايجان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 602,983 52,857,985,123 Rls. 2,108,237 $
36 1394 آذربايجان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 784,117 51,887,555,068 Rls. 1,745,457 $
37 1394 آذربايجان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 4,718,242 50,461,471,635 Rls. 1,737,176 $
38 1394 آذربايجان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 745,904 47,154,625,136 Rls. 1,590,856 $
39 1394 آذربايجان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 826,041 46,779,070,163 Rls. 1,609,613 $
40 1394 آذربايجان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 3,421,598 46,083,728,100 Rls. 1,555,064 $
41 1394 آذربايجان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 830,474 45,915,684,620 Rls. 1,561,695 $
42 1394 آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 513,530 45,664,046,709 Rls. 1,539,175 $
43 1394 آذربايجان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 140,918 44,971,991,739 Rls. 1,516,022 $
44 1394 آذربايجان 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 100,542 44,797,717,851 Rls. 1,501,626 $
45 1394 آذربايجان 28365000 کربنات کلسيم 19,184,045 44,648,435,569 Rls. 1,525,074 $
46 1394 آذربايجان 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 488,643 43,081,276,121 Rls. 1,514,047 $
47 1394 آذربايجان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 378,863 39,238,395,258 Rls. 1,325,594 $
48 1394 آذربايجان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 1,095,050 36,227,031,346 Rls. 1,234,452 $
49 1394 آذربايجان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 138,780 34,642,265,266 Rls. 1,181,618 $
50 1394 آذربايجان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 218,337 34,494,380,710 Rls. 1,178,701 $
51 1394 آذربايجان 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 339,270 34,161,325,125 Rls. 1,177,506 $
52 1394 آذربايجان 01051160 جوجه يكروزه تخمگذار 124,011 33,673,157,520 Rls. 1,157,582 $
53 1394 آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 281,325 31,528,389,240 Rls. 1,074,066 $
54 1394 آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 396,483 30,980,113,118 Rls. 1,067,274 $
55 1394 آذربايجان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 582,500 30,739,589,955 Rls. 1,086,701 $
56 1394 آذربايجان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 217,328 30,136,545,201 Rls. 1,021,323 $
57 1394 آذربايجان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 79,963 29,279,589,244 Rls. 987,707 $
58 1394 آذربايجان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 611,250 26,731,182,881 Rls. 934,672 $
59 1394 آذربايجان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 696,060 23,946,981,655 Rls. 820,809 $
60 1394 آذربايجان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 86,597 21,968,787,182 Rls. 733,399 $
61 1394 آذربايجان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 1,543,066 21,431,036,279 Rls. 731,484 $
62 1394 آذربايجان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,365,170 19,838,175,945 Rls. 661,926 $
63 1394 آذربايجان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,015,994 19,062,646,626 Rls. 651,209 $
64 1394 آذربايجان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 127,951 18,571,166,615 Rls. 639,755 $
65 1394 آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 118,622 17,890,442,574 Rls. 606,320 $
66 1394 آذربايجان 08105000 کيوي، تازه 1,358,157 17,439,134,175 Rls. 587,711 $
67 1394 آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 196,162 17,208,280,657 Rls. 587,546 $
68 1394 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,061,765 16,920,835,002 Rls. 575,098 $
69 1394 آذربايجان 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 853,477 16,839,592,942 Rls. 577,455 $
70 1394 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 432,000 16,803,329,598 Rls. 574,262 $
71 1394 آذربايجان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 182,122 16,353,020,166 Rls. 546,373 $
72 1394 آذربايجان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 290,558 16,335,269,996 Rls. 551,456 $
73 1394 آذربايجان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 23,050 16,284,774,110 Rls. 543,845 $
74 1394 آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 160,224 15,593,270,281 Rls. 520,576 $
75 1394 آذربايجان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 129,715 14,741,687,086 Rls. 499,923 $
76 1394 آذربايجان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 240,480 14,407,156,800 Rls. 480,960 $
77 1394 آذربايجان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 1,298,991 14,073,486,213 Rls. 485,526 $
78 1394 آذربايجان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 139,342 14,067,919,483 Rls. 480,692 $
79 1394 آذربايجان 87164000 ساير تريلرها و نيمه تريلرها ،غيرمذکور درجاي ديگر 84,780 13,896,000,000 Rls. 480,000 $
80 1394 آذربايجان 28301000 سولفور سديم 1,515,733 13,638,992,226 Rls. 464,093 $
81 1394 آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 294,665 13,366,144,676 Rls. 454,813 $
82 1394 آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 295,500 13,349,977,321 Rls. 453,854 $
83 1394 آذربايجان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 523,487 13,316,415,267 Rls. 454,155 $
84 1394 آذربايجان 70193910 پشم شيشه 308,185 13,136,331,580 Rls. 451,127 $
85 1394 آذربايجان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 237,800 12,900,685,172 Rls. 434,612 $
86 1394 آذربايجان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 134,672 12,878,133,228 Rls. 438,713 $
87 1394 آذربايجان 04071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي 95,686 12,733,534,404 Rls. 434,342 $
88 1394 آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 204,040 12,505,443,319 Rls. 423,858 $
89 1394 آذربايجان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 228,624 12,226,637,726 Rls. 408,535 $
90 1394 آذربايجان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 46,412 12,164,298,813 Rls. 417,708 $
91 1394 آذربايجان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 269,530 11,959,846,765 Rls. 402,723 $
92 1394 آذربايجان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 569,047 11,793,829,196 Rls. 403,936 $
93 1394 آذربايجان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 120,151 11,784,170,990 Rls. 399,319 $
94 1394 آذربايجان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 797,269 11,753,518,225 Rls. 398,455 $
95 1394 آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 624,042 11,718,709,988 Rls. 397,744 $
96 1394 آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 39,600 11,713,120,000 Rls. 403,036 $
97 1394 آذربايجان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 417,057 11,700,676,310 Rls. 398,657 $
98 1394 آذربايجان 39046120 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل پودر 242,000 11,686,844,400 Rls. 389,400 $
99 1394 آذربايجان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,226,900 11,609,271,925 Rls. 390,178 $
100 1394 آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 118,730 11,162,284,147 Rls. 376,812 $
101 1394 آذربايجان 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 51,904 10,567,711,617 Rls. 373,171 $
102 1394 آذربايجان 01059420 پولت مرغ تخم گذار 109,771 10,492,093,253 Rls. 349,420 $
103 1394 آذربايجان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 370 10,184,360,000 Rls. 340,023 $
104 1394 آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 266,763 10,132,416,523 Rls. 344,564 $
105 1394 آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 602,602 10,105,189,141 Rls. 343,238 $
106 1394 آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 171,312 9,989,829,266 Rls. 334,468 $
107 1394 آذربايجان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,094,590 9,829,124,576 Rls. 336,480 $
108 1394 آذربايجان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 604,340 9,425,129,453 Rls. 322,284 $
109 1394 آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 214,210 9,331,957,958 Rls. 315,938 $
110 1394 آذربايجان 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 2,279,403 9,330,712,895 Rls. 319,864 $
111 1394 آذربايجان 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 486,480 9,109,307,550 Rls. 314,177 $
112 1394 آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,320,484 9,102,419,525 Rls. 308,464 $
113 1394 آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 160,300 8,866,451,720 Rls. 295,370 $
114 1394 آذربايجان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 266,000 8,829,672,718 Rls. 294,235 $
115 1394 آذربايجان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 72,951 8,805,101,396 Rls. 295,011 $
116 1394 آذربايجان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 294,629 8,761,103,485 Rls. 295,959 $
117 1394 آذربايجان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 97,518 8,541,019,843 Rls. 291,749 $
118 1394 آذربايجان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 160,590 8,449,291,791 Rls. 287,238 $
119 1394 آذربايجان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 35,148 8,163,568,800 Rls. 281,184 $
120 1394 آذربايجان 25083000 خاک رس نسوز 579,639 8,031,427,209 Rls. 278,694 $
121 1394 آذربايجان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 117,717 7,957,513,954 Rls. 267,705 $
122 1394 آذربايجان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 50,134 7,945,205,475 Rls. 264,611 $
123 1394 آذربايجان 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 847,814 7,849,856,355 Rls. 273,790 $
124 1394 آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 72,828 7,843,895,775 Rls. 268,238 $
125 1394 آذربايجان 28042100 آرگون 87,334 7,814,281,452 Rls. 262,034 $
126 1394 آذربايجان 20029010 رب گوجه فرنگي 648,229 7,666,074,552 Rls. 264,911 $
127 1394 آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 195,842 7,546,018,848 Rls. 254,581 $
128 1394 آذربايجان 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 24,600 7,500,682,700 Rls. 251,195 $
129 1394 آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 315,039 7,451,607,645 Rls. 252,665 $
130 1394 آذربايجان 29291000 ايزوسياناتکها 148,000 7,336,419,296 Rls. 245,838 $
131 1394 آذربايجان 29023000 تولوئن 196,880 7,289,122,691 Rls. 244,721 $
132 1394 آذربايجان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 593 7,265,442,113 Rls. 249,473 $
133 1394 آذربايجان 52082200 پارچه هاي تار وپود باف پنبه اي ساده باف, سفيدشده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 49,579 7,259,136,345 Rls. 247,616 $
134 1394 آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 78,627 7,087,434,558 Rls. 235,881 $
135 1394 آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 912,943 7,015,060,275 Rls. 234,938 $
136 1394 آذربايجان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 111,954 6,904,545,799 Rls. 233,472 $
137 1394 آذربايجان 08081000 سيب , تازه 382,659 6,889,672,648 Rls. 235,654 $
138 1394 آذربايجان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 74,061 6,799,608,081 Rls. 229,752 $
139 1394 آذربايجان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 119,460 6,772,302,900 Rls. 226,390 $
140 1394 آذربايجان 04090000 عسل طبيعي 50,620 6,759,023,191 Rls. 227,481 $
141 1394 آذربايجان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 112,000 6,743,520,000 Rls. 224,000 $
142 1394 آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 96,648 6,688,105,283 Rls. 228,637 $
143 1394 آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 85,646 6,650,441,655 Rls. 225,452 $
144 1394 آذربايجان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 2,458,345 6,628,997,995 Rls. 227,364 $
145 1394 آذربايجان 08109010 انار تازه 200,815 6,368,269,593 Rls. 212,008 $
146 1394 آذربايجان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 117,755 6,186,623,391 Rls. 211,959 $
147 1394 آذربايجان 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 208,040 6,163,506,420 Rls. 208,040 $
148 1394 آذربايجان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 119,025 6,096,815,994 Rls. 205,820 $
149 1394 آذربايجان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 1,721,045 5,987,491,817 Rls. 204,419 $
150 1394 آذربايجان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,501,030 5,987,245,163 Rls. 205,144 $
151 1394 آذربايجان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 165,100 5,967,299,883 Rls. 204,435 $
152 1394 آذربايجان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 140,425 5,923,770,018 Rls. 203,627 $
153 1394 آذربايجان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 276,596 5,830,362,668 Rls. 195,153 $
154 1394 آذربايجان 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 850 5,799,105,000 Rls. 195,000 $
155 1394 آذربايجان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 65,109 5,736,391,944 Rls. 197,331 $
156 1394 آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 62,988 5,574,585,906 Rls. 191,814 $
157 1394 آذربايجان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 52,996 5,563,178,610 Rls. 186,394 $
158 1394 آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 260,311 5,365,065,280 Rls. 182,192 $
159 1394 آذربايجان 34011150 صابون رختشويي 200,067 5,310,388,811 Rls. 180,060 $
160 1394 آذربايجان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 271,050 5,287,574,957 Rls. 177,089 $
161 1394 آذربايجان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 144,000 5,151,738,000 Rls. 177,119 $
162 1394 آذربايجان 58042900 دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 28,926 5,118,199,330 Rls. 174,214 $
163 1394 آذربايجان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 7,060 5,109,836,160 Rls. 169,312 $
164 1394 آذربايجان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر 19,333 5,055,849,474 Rls. 170,007 $
165 1394 آذربايجان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 77,815 4,924,020,003 Rls. 168,474 $
166 1394 آذربايجان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 59,384 4,836,542,320 Rls. 171,213 $
167 1394 آذربايجان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 56,555 4,804,215,386 Rls. 167,145 $
168 1394 آذربايجان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 122,630 4,793,829,183 Rls. 159,419 $
169 1394 آذربايجان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 164,016 4,728,427,917 Rls. 160,506 $
170 1394 آذربايجان 19053200 ويفل ها و ويفرها 73,331 4,551,231,699 Rls. 153,998 $
171 1394 آذربايجان 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 505,370 4,538,983,551 Rls. 151,988 $
172 1394 آذربايجان 62104000 ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907 12,290 4,306,469,100 Rls. 147,427 $
173 1394 آذربايجان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 13,814 4,288,508,880 Rls. 144,272 $
174 1394 آذربايجان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 80,809 4,262,767,397 Rls. 142,294 $
175 1394 آذربايجان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 35,300 4,229,783,200 Rls. 141,203 $
176 1394 آذربايجان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 73,290 4,155,067,753 Rls. 140,035 $
177 1394 آذربايجان 25221000 آهک زنده 5,926,766 4,154,646,871 Rls. 144,339 $
178 1394 آذربايجان 32041610 --- گرانول مستربچ 236,000 4,148,479,280 Rls. 140,660 $
179 1394 آذربايجان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 510 4,064,304,090 Rls. 142,312 $
180 1394 آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 78,469 4,051,377,218 Rls. 138,121 $
181 1394 آذربايجان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 29,855 3,977,944,354 Rls. 134,347 $
182 1394 آذربايجان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 167,650 3,955,468,360 Rls. 134,057 $
183 1394 آذربايجان 25202000 ک گچ 4,843,548 3,947,730,535 Rls. 135,994 $
184 1394 آذربايجان 08061000 ا نگور تازه 166,808 3,840,203,451 Rls. 128,200 $
185 1394 آذربايجان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 24,325 3,789,894,126 Rls. 133,836 $
186 1394 آذربايجان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 240,064 3,774,711,581 Rls. 126,408 $
187 1394 آذربايجان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 1,091,464 3,700,960,575 Rls. 130,753 $
188 1394 آذربايجان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 24,163 3,693,834,637 Rls. 123,446 $
189 1394 آذربايجان 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 165,750 3,689,687,680 Rls. 124,313 $
190 1394 آذربايجان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 139,730 3,669,563,414 Rls. 122,466 $
191 1394 آذربايجان 27101940 روغن پايه معدني 18,300 3,606,490,800 Rls. 120,780 $
192 1394 آذربايجان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 126,276 3,579,276,040 Rls. 126,136 $
193 1394 آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 41,537 3,560,167,347 Rls. 120,462 $
194 1394 آذربايجان 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 46,795 3,521,774,256 Rls. 116,988 $
195 1394 آذربايجان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 20,800 3,505,008,000 Rls. 124,512 $
196 1394 آذربايجان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 8,322 3,490,113,648 Rls. 116,508 $
197 1394 آذربايجان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 4,558 3,457,076,674 Rls. 115,967 $
198 1394 آذربايجان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 67,376 3,452,214,058 Rls. 114,845 $
199 1394 آذربايجان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 16,332 3,399,162,320 Rls. 113,962 $
200 1394 آذربايجان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 17,347 3,319,575,596 Rls. 110,792 $
مجموع کل
6,416,893,007,577 ريال
مجموع کل
218,082,337 دلار