آمار کل " صادرات به" کشور "آذربايجان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1394 آذربايجان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 29,484 3,319,193,916 Rls. 111,607 $
102 1394 آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 30,396 3,311,428,328 Rls. 112,009 $
103 1394 آذربايجان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 354,412 3,246,519,858 Rls. 111,731 $
104 1394 آذربايجان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 57,552 3,245,304,880 Rls. 110,442 $
105 1394 آذربايجان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 110,000 3,244,505,220 Rls. 107,580 $
106 1394 آذربايجان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 32,353 3,214,125,210 Rls. 110,001 $
107 1394 آذربايجان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 25,576 3,194,594,812 Rls. 107,023 $
108 1394 آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 393,864 3,125,033,160 Rls. 105,204 $
109 1394 آذربايجان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 71,620 3,077,205,040 Rls. 101,920 $
110 1394 آذربايجان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 34,290 3,076,599,105 Rls. 102,804 $
111 1394 آذربايجان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 253,237 3,053,123,660 Rls. 103,571 $
112 1394 آذربايجان 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,360 3,025,249,920 Rls. 100,520 $
113 1394 آذربايجان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,120 2,996,124,933 Rls. 101,567 $
114 1394 آذربايجان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 33,257 2,888,349,043 Rls. 98,090 $
115 1394 آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 60,609 2,850,906,632 Rls. 96,557 $
116 1394 آذربايجان 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 6,486 2,830,500,000 Rls. 100,000 $
117 1394 آذربايجان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 5,320 2,800,023,336 Rls. 96,548 $
118 1394 آذربايجان 08092100 آلبالوهاي ترش تازه 114,491 2,756,066,356 Rls. 93,455 $
119 1394 آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 72,810 2,741,548,530 Rls. 94,267 $
120 1394 آذربايجان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 10,344 2,729,587,640 Rls. 92,722 $
121 1394 آذربايجان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,706 2,659,773,326 Rls. 88,942 $
122 1394 آذربايجان 55096900 نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 26,181 2,638,812,980 Rls. 90,574 $
123 1394 آذربايجان 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 721,608 2,635,390,389 Rls. 89,066 $
124 1394 آذربايجان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 104,572 2,617,379,562 Rls. 88,834 $
125 1394 آذربايجان 09103020 زرد چوبه به صورت کوبيده دربسته بنديهاي غيرخرده فروشي 59,947 2,594,634,825 Rls. 87,409 $
126 1394 آذربايجان 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 5,675 2,529,622,050 Rls. 85,125 $
127 1394 آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 6,553 2,518,989,549 Rls. 86,043 $
128 1394 آذربايجان 61071900 شورت وزيرشلوا ري, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,233 2,505,923,712 Rls. 86,701 $
129 1394 آذربايجان 08094000 آلو و گوجه , تازه 111,184 2,501,503,596 Rls. 88,179 $
130 1394 آذربايجان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 319,490 2,497,252,095 Rls. 83,067 $
131 1394 آذربايجان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 11,180 2,492,232,708 Rls. 83,210 $
132 1394 آذربايجان 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 19,983 2,484,528,330 Rls. 83,903 $
133 1394 آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 20,641 2,473,763,300 Rls. 82,568 $
134 1394 آذربايجان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 193,393 2,439,826,513 Rls. 82,038 $
135 1394 آذربايجان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 9,050 2,429,726,150 Rls. 82,730 $
136 1394 آذربايجان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 28,517 2,410,328,715 Rls. 82,099 $
137 1394 آذربايجان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 207,050 2,393,674,620 Rls. 81,013 $
138 1394 آذربايجان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 18,420 2,360,616,821 Rls. 79,415 $
139 1394 آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 49,200 2,331,284,000 Rls. 78,653 $
140 1394 آذربايجان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 6,672 2,309,675,052 Rls. 76,728 $
141 1394 آذربايجان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 26,300 2,309,197,320 Rls. 78,900 $
142 1394 آذربايجان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 49,590 2,303,945,000 Rls. 77,360 $
143 1394 آذربايجان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,047 2,287,407,217 Rls. 78,328 $
144 1394 آذربايجان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 25,513 2,281,355,384 Rls. 76,567 $
145 1394 آذربايجان 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 49,530 2,252,941,392 Rls. 79,248 $
146 1394 آذربايجان 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 12,792 2,249,792,720 Rls. 74,500 $
147 1394 آذربايجان 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,397 2,223,449,085 Rls. 75,008 $
148 1394 آذربايجان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 37,299 2,197,012,001 Rls. 73,368 $
149 1394 آذربايجان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 36,318 2,163,677,511 Rls. 72,866 $
150 1394 آذربايجان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 43,625 2,140,339,664 Rls. 73,962 $
151 1394 آذربايجان 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي کنتور مايعات 60,445 2,131,706,220 Rls. 72,534 $
152 1394 آذربايجان 24011000 توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده 55,460 2,126,737,258 Rls. 70,755 $
153 1394 آذربايجان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 28,000 2,113,510,000 Rls. 70,000 $
154 1394 آذربايجان 84021200 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدحدا کثر45تن بخاردرساعت 7,140 2,087,379,000 Rls. 71,400 $
155 1394 آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 223,436 2,064,509,589 Rls. 69,263 $
156 1394 آذربايجان 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 43,890 2,064,246,999 Rls. 68,907 $
157 1394 آذربايجان 27101910 روغن موتور 69,158 2,060,694,930 Rls. 69,225 $
158 1394 آذربايجان 08091000 زردآلو ,تازه 63,810 2,052,196,394 Rls. 69,411 $
159 1394 آذربايجان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 29,446 2,030,704,356 Rls. 70,295 $
160 1394 آذربايجان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 43,922 2,021,500,200 Rls. 67,200 $
161 1394 آذربايجان 28011000 کلر 214,200 1,993,279,161 Rls. 67,431 $
162 1394 آذربايجان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 249,600 1,963,914,041 Rls. 68,562 $
163 1394 آذربايجان 68159940 تابلو معرق سنگي صنايع دستي 11,000 1,962,774,000 Rls. 66,000 $
164 1394 آذربايجان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,960 1,922,117,120 Rls. 63,680 $
165 1394 آذربايجان 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 15,624 1,917,085,945 Rls. 65,147 $
166 1394 آذربايجان 01051150 جوجه يكروزه گوشتي 7,000 1,892,006,600 Rls. 63,200 $
167 1394 آذربايجان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 8,134 1,879,360,348 Rls. 62,884 $
168 1394 آذربايجان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 45,000 1,860,843,600 Rls. 61,650 $
169 1394 آذربايجان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 157,842 1,853,479,850 Rls. 62,073 $
170 1394 آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 463,318 1,828,562,781 Rls. 60,987 $
171 1394 آذربايجان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 44,411 1,827,970,104 Rls. 63,432 $
172 1394 آذربايجان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 27,823 1,825,239,999 Rls. 62,182 $
173 1394 آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 24,948 1,824,204,711 Rls. 62,588 $
174 1394 آذربايجان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 21,300 1,823,651,490 Rls. 63,885 $
175 1394 آذربايجان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 20,940 1,822,849,200 Rls. 61,415 $
176 1394 آذربايجان 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 26,782 1,796,833,527 Rls. 59,496 $
177 1394 آذربايجان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 248,750 1,773,709,977 Rls. 59,615 $
178 1394 آذربايجان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 12,275 1,758,588,190 Rls. 61,741 $
179 1394 آذربايجان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 185,551 1,756,768,359 Rls. 59,317 $
180 1394 آذربايجان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 300,000 1,753,742,520 Rls. 58,260 $
181 1394 آذربايجان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,751 1,745,624,800 Rls. 58,731 $
182 1394 آذربايجان 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 153,761 1,736,372,183 Rls. 58,042 $
183 1394 آذربايجان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 25,722 1,693,715,744 Rls. 58,082 $
184 1394 آذربايجان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 34,825 1,678,339,740 Rls. 57,135 $
185 1394 آذربايجان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 18,171 1,675,472,562 Rls. 56,506 $
186 1394 آذربايجان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 31,000 1,654,796,800 Rls. 57,508 $
187 1394 آذربايجان 55109000 ساير نخها از الياف غيريکسره مصنوعي , غير مذکور در جاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 17,800 1,594,189,500 Rls. 53,400 $
188 1394 آذربايجان 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 47,250 1,592,445,568 Rls. 52,856 $
189 1394 آذربايجان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 19,250 1,579,635,870 Rls. 55,290 $
190 1394 آذربايجان 07129010 سير خشك شده 47,978 1,573,689,973 Rls. 53,227 $
191 1394 آذربايجان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 57,300 1,550,666,970 Rls. 51,570 $
192 1394 آذربايجان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 8,442 1,532,206,977 Rls. 50,793 $
193 1394 آذربايجان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 309,150 1,521,354,380 Rls. 50,903 $
194 1394 آذربايجان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 9,160 1,515,832,853 Rls. 52,934 $
195 1394 آذربايجان 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 43,800 1,511,962,290 Rls. 52,928 $
196 1394 آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 19,800 1,494,553,500 Rls. 49,500 $
197 1394 آذربايجان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 33,570 1,490,493,710 Rls. 49,355 $
198 1394 آذربايجان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 210,060 1,485,958,839 Rls. 51,037 $
199 1394 آذربايجان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 24,355 1,472,313,510 Rls. 48,969 $
200 1394 آذربايجان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,892 1,464,156,440 Rls. 48,920 $
201 1394 آذربايجان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 34,316 1,452,280,164 Rls. 48,410 $
202 1394 آذربايجان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 31,770 1,450,896,718 Rls. 50,575 $
203 1394 آذربايجان 59070090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند 9,661 1,447,217,800 Rls. 48,305 $
204 1394 آذربايجان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,773 1,434,961,122 Rls. 49,042 $
205 1394 آذربايجان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 190,000 1,423,762,795 Rls. 47,434 $
206 1394 آذربايجان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,668 1,422,447,347 Rls. 47,184 $
207 1394 آذربايجان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 14,100 1,405,913,661 Rls. 47,127 $
208 1394 آذربايجان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 15,820 1,387,493,100 Rls. 47,460 $
209 1394 آذربايجان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 34,777 1,386,137,730 Rls. 47,260 $
210 1394 آذربايجان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 102,520 1,378,043,865 Rls. 47,145 $
211 1394 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 44,000 1,368,754,640 Rls. 45,320 $
212 1394 آذربايجان 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 403,257 1,354,180,061 Rls. 46,195 $
213 1394 آذربايجان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 173,600 1,322,201,063 Rls. 45,671 $
214 1394 آذربايجان 25081000 بنتونيت 493,054 1,308,925,563 Rls. 44,361 $
215 1394 آذربايجان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 16,673 1,272,291,069 Rls. 42,856 $
216 1394 آذربايجان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 5,350 1,260,370,800 Rls. 44,537 $
217 1394 آذربايجان 44013900 خاك اره وضايعات ودور ريز چوب با اشكال مشابه غير مذكور 68,310 1,244,535,084 Rls. 43,242 $
218 1394 آذربايجان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 34,000 1,240,894,700 Rls. 42,101 $
219 1394 آذربايجان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 9,111 1,219,334,790 Rls. 41,236 $
220 1394 آذربايجان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 362,567 1,181,334,669 Rls. 39,865 $
221 1394 آذربايجان 52082900 پارچه هاي تاروپودباف, ا زپنبه, سفيدشده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باحداقل 85%پنبه به وزن هرمتر كمتراز200گرم 10,245 1,172,103,284 Rls. 40,901 $
222 1394 آذربايجان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 19,697 1,167,983,832 Rls. 39,394 $
223 1394 آذربايجان 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 32,000 1,159,053,600 Rls. 38,400 $
224 1394 آذربايجان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 57,500 1,152,733,750 Rls. 40,202 $
225 1394 آذربايجان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 5,400 1,129,842,000 Rls. 37,800 $
226 1394 آذربايجان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,800 1,117,160,800 Rls. 39,200 $
227 1394 آذربايجان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 12,254 1,109,440,398 Rls. 36,762 $
228 1394 آذربايجان 29126000 پارا فرمالدئيد 91,960 1,093,274,256 Rls. 36,784 $
229 1394 آذربايجان 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 169,930 1,088,330,049 Rls. 37,829 $
230 1394 آذربايجان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 4,705 1,082,364,930 Rls. 36,717 $
231 1394 آذربايجان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 7,544 1,077,472,570 Rls. 36,032 $
232 1394 آذربايجان 62011900 پالتوونيم پالتو,ردا, شنل, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,984 1,075,468,416 Rls. 35,908 $
233 1394 آذربايجان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 23,760 1,070,524,240 Rls. 35,720 $
234 1394 آذربايجان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,738 1,049,446,420 Rls. 407,756 $
235 1394 آذربايجان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 14,390 1,030,909,680 Rls. 34,781 $
236 1394 آذربايجان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 17,200 1,027,091,480 Rls. 34,280 $
237 1394 آذربايجان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 29,328 1,024,567,146 Rls. 34,241 $
238 1394 آذربايجان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 513,000 1,020,885,390 Rls. 35,910 $
239 1394 آذربايجان 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 3,250 1,011,451,610 Rls. 35,240 $
240 1394 آذربايجان 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 14,375 1,011,057,394 Rls. 34,537 $
241 1394 آذربايجان 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 6,104 1,006,843,660 Rls. 33,571 $
242 1394 آذربايجان 73081000 پل وقطعات پل ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 16,670 1,005,501,060 Rls. 33,340 $
243 1394 آذربايجان 84138200 بالابرهاي آبگونها 11,830 1,004,793,450 Rls. 35,490 $
244 1394 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوکربوکسيليک, روغن هاي ا سيدي حاصل ازتصفيه غيرمذکورومشمول درجاي ديگر 42,835 987,126,288 Rls. 34,268 $
245 1394 آذربايجان 55061000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي شده,شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 6,351 981,803,467 Rls. 32,649 $
246 1394 آذربايجان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 311,090 980,257,260 Rls. 33,241 $
247 1394 آذربايجان 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 19,625 977,620,657 Rls. 33,130 $
248 1394 آذربايجان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,271 977,045,480 Rls. 32,360 $
249 1394 آذربايجان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,368 948,524,815 Rls. 31,625 $
250 1394 آذربايجان 28352690 ساير فسفات هاي كلسيم بجز مونوكلسيم فسفات 39,400 948,303,450 Rls. 31,550 $
251 1394 آذربايجان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,632 945,518,112 Rls. 33,117 $
252 1394 آذربايجان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 24,650 938,070,540 Rls. 32,538 $
253 1394 آذربايجان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,242 918,484,072 Rls. 31,044 $
254 1394 آذربايجان 61081900 زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,601 908,680,326 Rls. 31,100 $
255 1394 آذربايجان 64011000 کفش هاي ضدآب که در قسمت جلو داراي سرپنجه محافظ فلزي است بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,613 908,371,165 Rls. 30,697 $
256 1394 آذربايجان 87051090 سايرکاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوکابين مجزا 14,440 895,911,500 Rls. 31,826 $
257 1394 آذربايجان 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 15,720 886,044,880 Rls. 30,288 $
258 1394 آذربايجان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 37,100 883,940,196 Rls. 29,932 $
259 1394 آذربايجان 63061200 روپوش کالا,پرده سايبان وپرده سايبان دروپنجره, ا زا لياف سنتتيک. 4,880 875,688,258 Rls. 29,280 $
260 1394 آذربايجان 59080000 فتيلهکهاي نسجي، تار و پودباف، گيسکباف يا كشکباف، براي چراغ، بخاري، فندك، شمع يا مصارف همانند؛ توري چراغ زنبوري و پارچهکهاي كشباف لولهکاي كه براي ساختن توري به كار ميکرود،کحتي آغشته 3,499 873,317,020 Rls. 29,377 $
261 1394 آذربايجان 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 7,100 860,224,250 Rls. 30,185 $
262 1394 آذربايجان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,600 859,848,800 Rls. 28,800 $
263 1394 آذربايجان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 275,308 857,168,760 Rls. 28,555 $
264 1394 آذربايجان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 20,000 852,870,000 Rls. 30,000 $
265 1394 آذربايجان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 9,680 843,980,640 Rls. 29,029 $
266 1394 آذربايجان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 35,894 840,087,648 Rls. 27,852 $
267 1394 آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,105 830,483,860 Rls. 28,040 $
268 1394 آذربايجان 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 6,766 816,899,776 Rls. 27,064 $
269 1394 آذربايجان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,168 814,263,170 Rls. 28,288 $
270 1394 آذربايجان 48229000 قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 27,660 811,870,520 Rls. 27,660 $
271 1394 آذربايجان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 12,137 808,966,833 Rls. 27,843 $
272 1394 آذربايجان 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 50,379 791,458,775 Rls. 26,267 $
273 1394 آذربايجان 84323090 - - - دستگاه بذر پاش ،کاشت ونشا باستثناي ماشين هاي كاشت مستقيم و نشاءكارغير مذكور 12,100 784,596,700 Rls. 25,975 $
274 1394 آذربايجان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 27,137 783,800,416 Rls. 26,068 $
275 1394 آذربايجان 29153100 استات اتيل 22,500 772,902,000 Rls. 26,325 $
276 1394 آذربايجان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 5,624 771,044,140 Rls. 25,595 $
277 1394 آذربايجان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 25,433 764,798,460 Rls. 26,958 $
278 1394 آذربايجان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 1,754 758,290,988 Rls. 25,099 $
279 1394 آذربايجان 76121010 ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم 1,900 747,931,200 Rls. 25,080 $
280 1394 آذربايجان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 9,585 735,959,078 Rls. 25,766 $
281 1394 آذربايجان 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 980 734,436,500 Rls. 245 $
282 1394 آذربايجان 76101000 در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم. 6,140 729,798,940 Rls. 24,540 $
283 1394 آذربايجان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 315 728,712,949 Rls. 24,162 $
284 1394 آذربايجان 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 323,313 724,714,459 Rls. 24,678 $
285 1394 آذربايجان 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 1,940 724,200,750 Rls. 24,063 $
286 1394 آذربايجان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 8,350 702,864,120 Rls. 23,464 $
287 1394 آذربايجان 27101920 گريس 63,840 700,872,454 Rls. 24,330 $
288 1394 آذربايجان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 31,084 681,855,597 Rls. 22,630 $
289 1394 آذربايجان 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي کارشده يابه صورت قطعات منظم 682,295 679,081,380 Rls. 23,868 $
290 1394 آذربايجان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 3,900 677,430,000 Rls. 23,400 $
291 1394 آذربايجان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 34,220 673,513,910 Rls. 23,820 $
292 1394 آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 27,200 673,424,672 Rls. 22,304 $
293 1394 آذربايجان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 42,416 669,545,060 Rls. 22,481 $
294 1394 آذربايجان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,850 666,582,750 Rls. 23,550 $
295 1394 آذربايجان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,435 663,185,025 Rls. 22,305 $
296 1394 آذربايجان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 9,112 655,930,620 Rls. 22,025 $
297 1394 آذربايجان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 7,200 654,794,064 Rls. 21,816 $
298 1394 آذربايجان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 5,493 652,084,091 Rls. 22,634 $
299 1394 آذربايجان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار (غيراز چرخ زنجيري ) 1,800 649,920,544 Rls. 21,512 $
300 1394 آذربايجان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 10,950 648,941,244 Rls. 21,550 $
مجموع کل
319,598,312,630 ريال
مجموع کل
11,174,209 دلار