آمار کل " صادرات به" کشور "استراليا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1394 استراليا 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 1,143 44,930,078 Rls. 1,487 $
102 1394 استراليا 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 816 44,018,585 Rls. 1,469 $
103 1394 استراليا 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 800 43,477,920 Rls. 1,440 $
104 1394 استراليا 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 914 40,334,625 Rls. 1,425 $
105 1394 استراليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 400 36,220,800 Rls. 1,200 $
106 1394 استراليا 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 700 35,913,010 Rls. 1,190 $
107 1394 استراليا 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 150 34,894,860 Rls. 1,155 $
108 1394 استراليا 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 34,408,550 Rls. 1,177 $
109 1394 استراليا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 173 34,150,980 Rls. 1,140 $
110 1394 استراليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 300 31,693,200 Rls. 1,050 $
111 1394 استراليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 345 31,150,035 Rls. 1,035 $
112 1394 استراليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 200 30,212,000 Rls. 1,000 $
113 1394 استراليا 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 115 28,670,050 Rls. 950 $
114 1394 استراليا 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 266 28,074,683 Rls. 931 $
115 1394 استراليا 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 705 26,400,528 Rls. 876 $
116 1394 استراليا 69120013 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سفال، لعابکزده صنايع دستي 150 22,638,000 Rls. 750 $
117 1394 استراليا 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 230 22,483,355 Rls. 745 $
118 1394 استراليا 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 269 22,445,360 Rls. 745 $
119 1394 استراليا 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 590 21,140,880 Rls. 708 $
120 1394 استراليا 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 105 18,885,510 Rls. 630 $
121 1394 استراليا 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 335 17,879,612 Rls. 596 $
122 1394 استراليا 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 278 16,780,080 Rls. 556 $
123 1394 استراليا 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 350 15,800,400 Rls. 525 $
124 1394 استراليا 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 238 15,545,511 Rls. 517 $
125 1394 استراليا 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 308 14,349,930 Rls. 483 $
126 1394 استراليا 19051000 نان خشك و ترد (Crispbread)، موسوم به «كنكه بروت» (knackebrot) 558 14,202,195 Rls. 474 $
127 1394 استراليا 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم 40 13,925,280 Rls. 480 $
128 1394 استراليا 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 46 12,677,640 Rls. 426 $
129 1394 استراليا 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 115 12,341,685 Rls. 415 $
130 1394 استراليا 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 41 12,290,570 Rls. 410 $
131 1394 استراليا 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 133 12,021,072 Rls. 90,384 $
132 1394 استراليا 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 61 11,771,370 Rls. 390 $
133 1394 استراليا 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 15 11,226,588 Rls. 372 $
134 1394 استراليا 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 85 10,260,860 Rls. 340 $
135 1394 استراليا 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 85 10,232,640 Rls. 340 $
136 1394 استراليا 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 30 9,381,570 Rls. 330 $
137 1394 استراليا 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 97 9,332,550 Rls. 310 $
138 1394 استراليا 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 160 8,670,240 Rls. 288 $
139 1394 استراليا 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 77 8,190,336 Rls. 277 $
140 1394 استراليا 57011010 گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4 7,695,900 Rls. 255 $
141 1394 استراليا 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 250 7,553,000 Rls. 250 $
142 1394 استراليا 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 30 7,194,480 Rls. 240 $
143 1394 استراليا 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 270 6,831,792 Rls. 227 $
144 1394 استراليا 44140090 قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي 18 5,960,790 Rls. 198 $
145 1394 استراليا 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 0 5,933,070 Rls. 198 $
146 1394 استراليا 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 75 4,519,200 Rls. 150 $
147 1394 استراليا 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 250 4,274,850 Rls. 150 $
148 1394 استراليا 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 9 3,973,860 Rls. 132 $
149 1394 استراليا 26011110 سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن کمتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 3,990 3,624,240 Rls. 120 $
150 1394 استراليا 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 48 2,899,392 Rls. 96 $
151 1394 استراليا 08131000 زردآلو ,خشک کرده 40 2,776,928 Rls. 92 $
152 1394 استراليا 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 100 2,716,560 Rls. 90 $
153 1394 استراليا 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 10 2,696,850 Rls. 90 $
154 1394 استراليا 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 9 2,649,240 Rls. 88 $
155 1394 استراليا 46021220 ---سبدبافي وحصير بافي 70 2,175,825 Rls. 75 $
156 1394 استراليا 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 12 1,557,608 Rls. 52 $
157 1394 استراليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 25 1,027,208 Rls. 34 $
158 1394 استراليا 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 20 662,310 Rls. 22 $
159 1394 استراليا 25131000 سنگ پا (pumicestone) 56 652,510 Rls. 23 $
160 1394 استراليا 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 20 604,240 Rls. 20 $
161 1394 استراليا 21069080 کمكمل غذايي، 14 422,968 Rls. 14 $
162 1394 استراليا 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 66 391,365 Rls. 13 $
163 1394 استراليا 25210000 كاستين (Castines)؛ سنگ آهك يا سنگ سيمان. 580 353,268 Rls. 12 $
مجموع کل
948,170,592 ريال
مجموع کل
121,657 دلار