آمار کل " صادرات به" کشور "اوكراين" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 اوكراين 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 4,560,740 196,092,419,750 Rls. 6,635,602 $
2 1394 اوكراين 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 25,615 47,339,391,575 Rls. 1,672,273 $
3 1394 اوكراين 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 171,750 43,874,573,775 Rls. 1,506,390 $
4 1394 اوكراين 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,334,580 33,239,550,245 Rls. 1,105,374 $
5 1394 اوكراين 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 327,600 29,145,326,400 Rls. 975,819 $
6 1394 اوكراين 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 645,750 23,724,758,737 Rls. 788,524 $
7 1394 اوكراين 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 200,075 22,884,771,442 Rls. 770,294 $
8 1394 اوكراين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 330,000 10,933,685,290 Rls. 376,329 $
9 1394 اوكراين 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 242,046 10,228,149,317 Rls. 341,071 $
10 1394 اوكراين 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 142,000 9,107,666,750 Rls. 211,002 $
11 1394 اوكراين 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 225,000 7,416,656,385 Rls. 253,691 $
12 1394 اوكراين 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 81,919 6,921,469,475 Rls. 231,513 $
13 1394 اوكراين 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 244,249 6,716,998,016 Rls. 224,270 $
14 1394 اوكراين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 96,580 5,819,433,056 Rls. 193,160 $
15 1394 اوكراين 73030000 لوله هاوپروفيل هاي توخالي,ا زچدن. 138,516 5,357,135,630 Rls. 180,313 $
16 1394 اوكراين 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 20,500 5,269,434,000 Rls. 174,500 $
17 1394 اوكراين 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 135,000 4,377,269,006 Rls. 145,002 $
18 1394 اوكراين 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 281,410 4,275,040,170 Rls. 145,920 $
19 1394 اوكراين 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 40,613 3,097,757,618 Rls. 106,458 $
20 1394 اوكراين 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 42,880 2,955,379,648 Rls. 98,624 $
21 1394 اوكراين 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 93,500 2,739,712,656 Rls. 91,473 $
22 1394 اوكراين 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 136,450 2,720,989,600 Rls. 95,471 $
23 1394 اوكراين 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 334,500 2,602,187,688 Rls. 90,466 $
24 1394 اوكراين 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 371,670 2,479,224,776 Rls. 84,472 $
25 1394 اوكراين 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 54,774 2,427,663,268 Rls. 82,022 $
26 1394 اوكراين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,421 2,112,569,121 Rls. 70,473 $
27 1394 اوكراين 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 67,500 1,990,507,492 Rls. 66,102 $
28 1394 اوكراين 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,500 1,919,503,575 Rls. 67,815 $
29 1394 اوكراين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,308 1,629,572,800 Rls. 57,440 $
30 1394 اوكراين 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 21,285 1,606,151,008 Rls. 53,212 $
31 1394 اوكراين 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 46,200 1,569,852,850 Rls. 53,967 $
32 1394 اوكراين 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20,050 1,509,163,500 Rls. 52,130 $
33 1394 اوكراين 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 6,436 1,484,529,492 Rls. 49,557 $
34 1394 اوكراين 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,900 1,444,256,550 Rls. 47,850 $
35 1394 اوكراين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 4,472 1,370,061,235 Rls. 47,672 $
36 1394 اوكراين 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 17,400 1,366,790,880 Rls. 45,240 $
37 1394 اوكراين 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 53,107 1,353,984,946 Rls. 45,140 $
38 1394 اوكراين 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 52,612 1,330,570,310 Rls. 44,550 $
39 1394 اوكراين 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 67,700 1,217,381,400 Rls. 40,620 $
40 1394 اوكراين 08105000 کيوي، تازه 85,660 1,069,127,459 Rls. 35,951 $
41 1394 اوكراين 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 41,000 1,016,019,600 Rls. 34,769 $
42 1394 اوكراين 20029010 رب گوجه فرنگي 19,603 887,413,495 Rls. 29,405 $
43 1394 اوكراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,651 884,051,040 Rls. 29,280 $
44 1394 اوكراين 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 20,701 848,169,924 Rls. 29,203 $
45 1394 اوكراين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 22,000 747,772,830 Rls. 25,578 $
46 1394 اوكراين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,839 738,018,683 Rls. 24,841 $
47 1394 اوكراين 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,920 737,475,000 Rls. 25,000 $
48 1394 اوكراين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 22,000 723,653,955 Rls. 24,753 $
49 1394 اوكراين 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 21,250 716,326,520 Rls. 23,710 $
50 1394 اوكراين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 7,500 692,156,632 Rls. 22,962 $
51 1394 اوكراين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 2,100 628,950,000 Rls. 21,000 $
52 1394 اوكراين 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 37,070 580,983,996 Rls. 19,756 $
53 1394 اوكراين 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 16,500 508,819,645 Rls. 16,985 $
54 1394 اوكراين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 5,600 484,344,000 Rls. 16,800 $
55 1394 اوكراين 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 11,000 482,377,500 Rls. 16,500 $
56 1394 اوكراين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,573 462,337,600 Rls. 15,920 $
57 1394 اوكراين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,583 451,139,170 Rls. 15,830 $
58 1394 اوكراين 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 3,748 358,580,461 Rls. 11,881 $
59 1394 اوكراين 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 11,375 354,152,160 Rls. 12,512 $
60 1394 اوكراين 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 19,400 351,341,760 Rls. 11,640 $
61 1394 اوكراين 08131000 زردآلو ,خشک کرده 3,500 314,685,000 Rls. 10,500 $
62 1394 اوكراين 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,040 311,480,000 Rls. 10,400 $
63 1394 اوكراين 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,730 301,134,180 Rls. 10,380 $
64 1394 اوكراين 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 21,440 294,515,558 Rls. 9,758 $
65 1394 اوكراين 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 9,639 273,590,400 Rls. 9,600 $
66 1394 اوكراين 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 22,521 251,310,764 Rls. 8,374 $
67 1394 اوكراين 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 3,800 220,264,000 Rls. 7,600 $
68 1394 اوكراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 700 211,484,000 Rls. 7,000 $
69 1394 اوكراين 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 211,288,000 Rls. 7,000 $
70 1394 اوكراين 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 620 204,899,040 Rls. 6,840 $
71 1394 اوكراين 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 750 192,530,286 Rls. 6,474 $
72 1394 اوكراين 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 1,749 150,194,370 Rls. 5,014 $
73 1394 اوكراين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 4,800 145,017,600 Rls. 4,800 $
74 1394 اوكراين 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 353 133,925,460 Rls. 4,540 $
75 1394 اوكراين 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 14,400 123,996,303 Rls. 4,116 $
76 1394 اوكراين 90281000 کنتورگاز 282 112,136,802 Rls. 3,714 $
77 1394 اوكراين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 600 61,166,700 Rls. 2,100 $
78 1394 اوكراين 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 5,330 51,462,015 Rls. 1,705 $
79 1394 اوكراين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,060 39,049,440 Rls. 1,344 $
80 1394 اوكراين 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 950 17,086,890 Rls. 570 $
81 1394 اوكراين 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,130 16,057,356 Rls. 532 $
82 1394 اوكراين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 150 867,686 Rls. 29 $
مجموع کل
531,012,892,712 ريال
مجموع کل
17,908,468 دلار