آمار کل " صادرات به" کشور "بلغارستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,124,000 123,313,466,972 Rls. 4,124,673 $
2 1394 بلغارستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 2,233,750 89,816,873,052 Rls. 3,035,397 $
3 1394 بلغارستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 1,732,500 58,322,152,534 Rls. 1,932,032 $
4 1394 بلغارستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 1,636,250 57,592,502,854 Rls. 1,934,369 $
5 1394 بلغارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 727,923 42,357,184,069 Rls. 1,428,912 $
6 1394 بلغارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 292,700 30,694,162,450 Rls. 1,024,420 $
7 1394 بلغارستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 697,500 23,044,224,567 Rls. 777,348 $
8 1394 بلغارستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 562,902 21,113,663,915 Rls. 699,950 $
9 1394 بلغارستان 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 434,414 20,955,010,509 Rls. 695,062 $
10 1394 بلغارستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 551,500 19,300,217,102 Rls. 640,011 $
11 1394 بلغارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 261,550 9,046,309,258 Rls. 301,098 $
12 1394 بلغارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 188,940 8,372,902,710 Rls. 283,339 $
13 1394 بلغارستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 206,250 7,235,794,695 Rls. 245,175 $
14 1394 بلغارستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 311,050 6,648,086,018 Rls. 223,908 $
15 1394 بلغارستان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 37,478 6,203,018,174 Rls. 205,378 $
16 1394 بلغارستان 79031000 گرد روي 99,200 6,178,196,862 Rls. 204,648 $
17 1394 بلغارستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 164,440 6,058,727,401 Rls. 203,435 $
18 1394 بلغارستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 20,040 5,120,248,260 Rls. 169,657 $
19 1394 بلغارستان 39023020 كوپليمر هاي پرو پيلن گريدفيلم 151,500 4,861,655,411 Rls. 163,292 $
20 1394 بلغارستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 112,500 3,813,366,604 Rls. 126,845 $
21 1394 بلغارستان 08071100 هندوا نه , تازه 594,693 3,782,914,388 Rls. 133,080 $
22 1394 بلغارستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 79,000 3,471,955,500 Rls. 118,448 $
23 1394 بلغارستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 88,000 3,155,319,456 Rls. 105,540 $
24 1394 بلغارستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 336,531 3,104,369,151 Rls. 105,257 $
25 1394 بلغارستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 109,210 2,819,975,530 Rls. 93,870 $
26 1394 بلغارستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 242,353 2,141,874,326 Rls. 71,293 $
27 1394 بلغارستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 42,050 2,015,708,800 Rls. 67,280 $
28 1394 بلغارستان 27101950 روغن صنعتي 40,076 1,935,394,326 Rls. 64,122 $
29 1394 بلغارستان 72284000 ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده. 95,140 1,711,791,210 Rls. 57,084 $
30 1394 بلغارستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 24,511 1,601,268,240 Rls. 54,906 $
31 1394 بلغارستان 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 98,905 1,449,868,172 Rls. 49,453 $
32 1394 بلغارستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 10,150 1,441,033,950 Rls. 48,351 $
33 1394 بلغارستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 1,355,760,000 Rls. 45,000 $
34 1394 بلغارستان 33012910 اسانس روغني از گلکمحمدي 10 1,348,650,000 Rls. 45,000 $
35 1394 بلغارستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 30,000 1,347,819,000 Rls. 45,001 $
36 1394 بلغارستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 44,000 1,296,468,096 Rls. 43,032 $
37 1394 بلغارستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 213,920 1,289,742,328 Rls. 42,784 $
38 1394 بلغارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 32,120 1,204,252,192 Rls. 41,709 $
39 1394 بلغارستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 40,000 1,072,782,000 Rls. 36,000 $
40 1394 بلغارستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,810 1,059,003,000 Rls. 37,478 $
41 1394 بلغارستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 40,826 1,039,483,820 Rls. 34,703 $
42 1394 بلغارستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 19,600 944,437,760 Rls. 31,360 $
43 1394 بلغارستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 14,384 862,844,862 Rls. 30,165 $
44 1394 بلغارستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 58,000 845,452,250 Rls. 29,000 $
45 1394 بلغارستان 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 20,151 648,854,685 Rls. 21,537 $
46 1394 بلغارستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 22,800 617,898,240 Rls. 20,520 $
47 1394 بلغارستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 22,000 598,197,600 Rls. 19,800 $
48 1394 بلغارستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,000 522,667,600 Rls. 17,300 $
49 1394 بلغارستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 9,580 516,492,288 Rls. 17,245 $
50 1394 بلغارستان 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 5,400 485,352,000 Rls. 16,200 $
51 1394 بلغارستان 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 8,000 362,544,000 Rls. 12,000 $
52 1394 بلغارستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 21,450 337,299,200 Rls. 11,200 $
53 1394 بلغارستان 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 15,975 306,829,663 Rls. 10,204 $
54 1394 بلغارستان 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 7,000 303,975,000 Rls. 10,500 $
55 1394 بلغارستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 18,886 228,002,382 Rls. 7,554 $
56 1394 بلغارستان 68099000 سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده 4,200 227,593,800 Rls. 7,560 $
57 1394 بلغارستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 3,400 205,441,600 Rls. 6,800 $
58 1394 بلغارستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 10,941 187,962,800 Rls. 6,564 $
59 1394 بلغارستان 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 600 186,383,460 Rls. 6,540 $
60 1394 بلغارستان 28365000 کربنات کلسيم 43,350 181,040,230 Rls. 6,030 $
61 1394 بلغارستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,000 149,885,000 Rls. 5,000 $
62 1394 بلغارستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 320 46,320,000 Rls. 1,600 $
63 1394 بلغارستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 190 37,311,820 Rls. 1,235 $
64 1394 بلغارستان 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 200 33,115,500 Rls. 1,100 $
65 1394 بلغارستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,112 26,668,850 Rls. 890 $
66 1394 بلغارستان 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 65 21,525,075 Rls. 715 $
67 1394 بلغارستان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 95 17,862,150 Rls. 617 $
68 1394 بلغارستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 1,112 11,686,350 Rls. 390 $
69 1394 بلغارستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 100 8,308,300 Rls. 275 $
مجموع کل
598,615,149,367 ريال
مجموع کل
20,058,240 دلار