آمار کل " صادرات به" کشور "تاجيكستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1394 تاجيكستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 3,083 162,918,640 Rls. 5,549 $
202 1394 تاجيكستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 200 159,935,830 Rls. 5,410 $
203 1394 تاجيكستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 264 158,915,120 Rls. 5,260 $
204 1394 تاجيكستان 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 3,680 157,680,701 Rls. 5,225 $
205 1394 تاجيكستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 2,649 156,894,972 Rls. 5,458 $
206 1394 تاجيكستان 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 1,732 156,810,084 Rls. 5,196 $
207 1394 تاجيكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 3,000 153,984,300 Rls. 5,100 $
208 1394 تاجيكستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 7,300 151,767,236 Rls. 5,041 $
209 1394 تاجيكستان 63053200 ظروف (واسطه) نرم براي مواد به صورت فله از مواد نسجي سنتيك يا مصنوعي 1,530 150,152,211 Rls. 5,049 $
210 1394 تاجيكستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,476 149,764,057 Rls. 5,215 $
211 1394 تاجيكستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,090 149,296,650 Rls. 5,040 $
212 1394 تاجيكستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 530 148,119,480 Rls. 4,960 $
213 1394 تاجيكستان 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز کاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 1,630 146,489,730 Rls. 4,890 $
214 1394 تاجيكستان 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 1,615 146,173,395 Rls. 4,845 $
215 1394 تاجيكستان 94042100 تشک ا زکائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيکي اسفنجي، با يا بدون روپوش 800 144,504,000 Rls. 4,800 $
216 1394 تاجيكستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 9,102 142,460,781 Rls. 4,733 $
217 1394 تاجيكستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 2,988 142,131,900 Rls. 4,930 $
218 1394 تاجيكستان 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 2,262 141,266,960 Rls. 4,872 $
219 1394 تاجيكستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,634 137,802,617 Rls. 4,605 $
220 1394 تاجيكستان 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 1,140 136,581,120 Rls. 4,560 $
221 1394 تاجيكستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,541 135,775,216 Rls. 4,574 $
222 1394 تاجيكستان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 530 133,412,369 Rls. 4,681 $
223 1394 تاجيكستان 48062000 کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق 2,426 130,376,273 Rls. 4,367 $
224 1394 تاجيكستان 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,000 129,490,000 Rls. 4,583 $
225 1394 تاجيكستان 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 554 128,306,400 Rls. 4,432 $
226 1394 تاجيكستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 2,672 128,132,160 Rls. 4,521 $
227 1394 تاجيكستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 321 128,095,200 Rls. 4,320 $
228 1394 تاجيكستان 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 2,500 127,665,000 Rls. 4,500 $
229 1394 تاجيكستان 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 18,540 126,497,678 Rls. 4,450 $
230 1394 تاجيكستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 2,413 122,125,710 Rls. 4,089 $
231 1394 تاجيكستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 1,326 120,067,974 Rls. 3,978 $
232 1394 تاجيكستان 73211900 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,900 120,047,616 Rls. 4,008 $
233 1394 تاجيكستان 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 900 119,921,180 Rls. 4,020 $
234 1394 تاجيكستان 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,500 116,910,300 Rls. 3,900 $
235 1394 تاجيكستان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 341 113,340,150 Rls. 3,850 $
236 1394 تاجيكستان 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 1,242 112,457,174 Rls. 92,294 $
237 1394 تاجيكستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,228 110,343,480 Rls. 3,684 $
238 1394 تاجيكستان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,790 108,701,190 Rls. 3,627 $
239 1394 تاجيكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 3,187 105,856,658 Rls. 3,506 $
240 1394 تاجيكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 6,613 103,180,818 Rls. 3,482 $
241 1394 تاجيكستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 95 102,468,786 Rls. 3,518 $
242 1394 تاجيكستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 2,690 101,352,230 Rls. 3,531 $
243 1394 تاجيكستان 84303190 سايرماشين آلات خودروکندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل غيرمذکوردرجاي ديگر 370 98,161,740 Rls. 3,468 $
244 1394 تاجيكستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 1,623 98,037,940 Rls. 3,245 $
245 1394 تاجيكستان 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 1,734 93,486,434 Rls. 3,121 $
246 1394 تاجيكستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,734 92,287,610 Rls. 3,253 $
247 1394 تاجيكستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 20,900 90,853,091 Rls. 3,010 $
248 1394 تاجيكستان 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا کثر75 کيلووا ت (KW) 500 90,606,000 Rls. 3,000 $
249 1394 تاجيكستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 3,445 90,475,934 Rls. 3,008 $
250 1394 تاجيكستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 8,400 89,661,301 Rls. 2,993 $
251 1394 تاجيكستان 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 26,460 89,169,875 Rls. 3,168 $
252 1394 تاجيكستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 364 88,767,420 Rls. 2,940 $
253 1394 تاجيكستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 3,435 83,911,585 Rls. 2,915 $
254 1394 تاجيكستان 32049090 ---ساير مواد رنگ كننده الي سنتيك غير مذكور 3,990 83,650,350 Rls. 2,793 $
255 1394 تاجيكستان 17024090 گلوکز وشربت گلوکز خشک دا را ي 20 تاکمتر از50 درصدوزني فروکتوز به غيرا ز ساكاروزودكستروز 5,200 83,612,100 Rls. 2,860 $
256 1394 تاجيكستان 96190010 پوشاك كامل بزرگسالان به طوري كه حداقل طول پوشش خارجي آن 660 ميليمتر باشد 800 83,376,000 Rls. 2,880 $
257 1394 تاجيكستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 553 83,023,857 Rls. 2,873 $
258 1394 تاجيكستان 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,554 82,365,134 Rls. 2,796 $
259 1394 تاجيكستان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,543 81,752,103 Rls. 2,777 $
260 1394 تاجيكستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 1,369 81,618,977 Rls. 2,851 $
261 1394 تاجيكستان 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 1,336 80,704,960 Rls. 2,672 $
262 1394 تاجيكستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 2,950 76,855,083 Rls. 2,617 $
263 1394 تاجيكستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 570 75,841,920 Rls. 2,565 $
264 1394 تاجيكستان 56029000 نمد,که درجاي ديگرگفته نشده. 634 75,376,215 Rls. 2,663 $
265 1394 تاجيكستان 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 479 72,278,705 Rls. 2,395 $
266 1394 تاجيكستان 29181400 اسيد سيتريك 1,500 72,230,400 Rls. 2,400 $
267 1394 تاجيكستان 20095000 آب گوجه فرنگي,تخميرنشده , که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 4,560 71,299,083 Rls. 2,417 $
268 1394 تاجيكستان 61121900 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 150 70,951,200 Rls. 2,400 $
269 1394 تاجيكستان 29221220 دي اتانول آمين 1,610 68,481,702 Rls. 2,286 $
270 1394 تاجيكستان 34029040 مواد تعاون نساجي 1,740 65,484,900 Rls. 2,262 $
271 1394 تاجيكستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 1,500 63,965,250 Rls. 2,250 $
272 1394 تاجيكستان 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 89,400 63,656,349 Rls. 2,145 $
273 1394 تاجيكستان 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 2,500 63,424,200 Rls. 2,100 $
274 1394 تاجيكستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 1,289 63,093,400 Rls. 2,168 $
275 1394 تاجيكستان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 2,666 61,465,560 Rls. 2,132 $
276 1394 تاجيكستان 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد 7,000 60,881,730 Rls. 2,030 $
277 1394 تاجيكستان 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,924 59,084,418 Rls. 2,032 $
278 1394 تاجيكستان 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بکر) 472 58,977,364 Rls. 2,000 $
279 1394 تاجيكستان 95030090 ---اجزاء وقطعات 651 58,966,929 Rls. 1,953 $
280 1394 تاجيكستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,000 58,726,200 Rls. 1,950 $
281 1394 تاجيكستان 30049050 انواع دارو با منشا طبيعي براي مصرف انسان 1,241 58,671,040 Rls. 1,944 $
282 1394 تاجيكستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 680 57,993,920 Rls. 1,952 $
283 1394 تاجيكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 690 57,770,090 Rls. 1,969 $
284 1394 تاجيكستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 19,441 57,249,579 Rls. 1,944 $
285 1394 تاجيكستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,107 56,991,120 Rls. 1,992 $
286 1394 تاجيكستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 4,359 56,906,820 Rls. 1,900 $
287 1394 تاجيكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 873 56,718,032 Rls. 1,900 $
288 1394 تاجيكستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 1,200 56,172,424 Rls. 1,861 $
289 1394 تاجيكستان 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 201 55,976,582 Rls. 1,855 $
290 1394 تاجيكستان 64039900 کفش باتخت كائوچوياپلاستيك ورويه ا زچرم طبيعي,که قوزک پارا نميپوشاند. 74 55,268,820 Rls. 1,845 $
291 1394 تاجيكستان 84341000 ماشين هاي شيردوش 636 53,104,816 Rls. 1,772 $
292 1394 تاجيكستان 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 368 52,477,470 Rls. 1,854 $
293 1394 تاجيكستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 4,900 51,796,430 Rls. 1,715 $
294 1394 تاجيكستان 94036010 مبلهاي صنايع دستي ( خراطي ، معرق ، خاتم ؤ منبت و ....) 270 51,163,200 Rls. 1,700 $
295 1394 تاجيكستان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 3,400 50,925,200 Rls. 1,700 $
296 1394 تاجيكستان 10051000 بذر ذرت 500 50,769,250 Rls. 1,750 $
297 1394 تاجيكستان 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 1,000 49,985,920 Rls. 1,660 $
298 1394 تاجيكستان 34011110 صابون حمام و دستشويي 1,772 49,609,290 Rls. 1,689 $
299 1394 تاجيكستان 84411000 ماشينهاي برش 271 49,108,452 Rls. 1,626 $
300 1394 تاجيكستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 999 48,907,896 Rls. 1,670 $
301 1394 تاجيكستان 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 790 47,321,000 Rls. 1,580 $
302 1394 تاجيكستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 512 46,648,185 Rls. 1,545 $
303 1394 تاجيكستان 76110000 مخزن، منبع (Tanks)، بشكه و ظروف همانند براي هر گونه مواد (باستثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)،ک از آلومينيوم به گنجايش بيش از 300 ليتر، بدون دستگاهکهاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت. 1,250 45,318,000 Rls. 1,500 $
304 1394 تاجيكستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 210 44,775,675 Rls. 1,575 $
305 1394 تاجيكستان 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 300 44,336,250 Rls. 1,575 $
306 1394 تاجيكستان 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآوردهکهاي غذايي بر اساس اين محصولات. 407 44,148,906 Rls. 1,506 $
307 1394 تاجيكستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 349 42,055,796 Rls. 1,396 $
308 1394 تاجيكستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 1,110 41,861,700 Rls. 1,446 $
309 1394 تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 530 40,440,450 Rls. 1,350 $
310 1394 تاجيكستان 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 10 40,410,276 Rls. 1,338 $
311 1394 تاجيكستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 272 40,205,680 Rls. 1,360 $
312 1394 تاجيكستان 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذکور 1,896 39,830,171 Rls. 1,329 $
313 1394 تاجيكستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 953 39,275,094 Rls. 1,348 $
314 1394 تاجيكستان 11081100 نشاسته گندم 2,500 37,908,250 Rls. 1,325 $
315 1394 تاجيكستان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 600 35,652,000 Rls. 1,200 $
316 1394 تاجيكستان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 580 34,921,800 Rls. 1,160 $
317 1394 تاجيكستان 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 1,036 34,154,400 Rls. 1,140 $
318 1394 تاجيكستان 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 375 33,700,500 Rls. 1,125 $
319 1394 تاجيكستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 232 31,928,832 Rls. 1,066 $
320 1394 تاجيكستان 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 247 31,725,723 Rls. 1,059 $
321 1394 تاجيكستان 84501900 -- ساير ماشين هاي لباسشويي تمام اتوماتيك غير مذكور 205 30,709,000 Rls. 1,025 $
322 1394 تاجيكستان 33019012 ساير عرقيات سنتي 294 30,469,890 Rls. 1,042 $
323 1394 تاجيكستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 1,000 30,180,000 Rls. 1,000 $
324 1394 تاجيكستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 350 29,720,250 Rls. 1,050 $
325 1394 تاجيكستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 350 29,720,250 Rls. 1,050 $
326 1394 تاجيكستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 318 29,618,140 Rls. 1,047 $
327 1394 تاجيكستان 12092100 دانه بذر يونجه (alfalfa) براي كشت 2,000 29,011,000 Rls. 1,000 $
328 1394 تاجيكستان 90183120 انواع سرنگ هاي سرپيچ دار وسرنگ هاي ساده 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي 149 28,377,126 Rls. 940 $
329 1394 تاجيكستان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 230 27,785,840 Rls. 920 $
330 1394 تاجيكستان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 350 26,127,500 Rls. 875 $
331 1394 تاجيكستان 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 565 25,504,950 Rls. 881 $
332 1394 تاجيكستان 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي تمام ياقسمتي خودکارغيرمذکوردرجاي ديگر 230 23,980,388 Rls. 794 $
333 1394 تاجيكستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 2,617 23,795,156 Rls. 807 $
334 1394 تاجيكستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 99 23,417,856 Rls. 792 $
335 1394 تاجيكستان 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 190 23,358,546 Rls. 774 $
336 1394 تاجيكستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 455 22,628,580 Rls. 780 $
337 1394 تاجيكستان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 18 22,244,702 Rls. 737 $
338 1394 تاجيكستان 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 778 22,183,535 Rls. 747 $
339 1394 تاجيكستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 435 22,041,450 Rls. 783 $
340 1394 تاجيكستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 250 21,758,250 Rls. 750 $
341 1394 تاجيكستان 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 104 20,549,430 Rls. 726 $
342 1394 تاجيكستان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذکوردرجاي ديگر 1,126 20,150,360 Rls. 676 $
343 1394 تاجيكستان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 100 19,538,145 Rls. 649 $
344 1394 تاجيكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 400 19,454,800 Rls. 680 $
345 1394 تاجيكستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده ) ,که به آن قند,شيرين کننده ... ,ا فزوده شده باشد 1,023 19,418,112 Rls. 676 $
346 1394 تاجيكستان 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 42 19,015,920 Rls. 630 $
347 1394 تاجيكستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 79 18,941,895 Rls. 649 $
348 1394 تاجيكستان 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 350 18,871,020 Rls. 630 $
349 1394 تاجيكستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 6,972 18,832,350 Rls. 666 $
350 1394 تاجيكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 297 17,799,210 Rls. 594 $
351 1394 تاجيكستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 23,970 17,001,600 Rls. 575 $
352 1394 تاجيكستان 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 100 16,557,750 Rls. 550 $
353 1394 تاجيكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 273 16,253,406 Rls. 546 $
354 1394 تاجيكستان 63031200 پشت دري, پرده, غيره, وا لان ا زا لياف سنتتيک, کشباف ياقلاب باف. 135 16,187,580 Rls. 540 $
355 1394 تاجيكستان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 828 16,144,709 Rls. 541 $
356 1394 تاجيكستان 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 48 15,965,784 Rls. 544 $
357 1394 تاجيكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 193 15,738,250 Rls. 524 $
358 1394 تاجيكستان 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 174 15,726,816 Rls. 522 $
359 1394 تاجيكستان 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 5,850 15,651,400 Rls. 554 $
360 1394 تاجيكستان 55099900 سايرنخها, از الياف غيريکسره سنتتيک,مخلوط باالياف غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 900 14,288,535 Rls. 477 $
361 1394 تاجيكستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 230 13,783,900 Rls. 460 $
362 1394 تاجيكستان 32041410 ---گرانول مستربچ 160 13,732,800 Rls. 480 $
363 1394 تاجيكستان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 75 13,543,200 Rls. 450 $
364 1394 تاجيكستان 08071100 هندوا نه , تازه 1,900 13,475,750 Rls. 475 $
365 1394 تاجيكستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 240 12,847,248 Rls. 432 $
366 1394 تاجيكستان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 2,970 12,745,755 Rls. 446 $
367 1394 تاجيكستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 12,001,320 Rls. 424 $
368 1394 تاجيكستان 04090000 عسل طبيعي 81 11,760,455 Rls. 405 $
369 1394 تاجيكستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 107 11,500,104 Rls. 381 $
370 1394 تاجيكستان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 196 10,949,518 Rls. 366 $
371 1394 تاجيكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 376 10,512,663 Rls. 349 $
372 1394 تاجيكستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 128 10,366,160 Rls. 346 $
373 1394 تاجيكستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 163 10,351,630 Rls. 350 $
374 1394 تاجيكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 622 10,320,465 Rls. 363 $
375 1394 تاجيكستان 04011000 شيروخامه شيرکه ميزا ن موا د چرب آن يک درصد وزني بيشتر نباشد,تغليظ نشده يا شيرين نشده 407 9,899,060 Rls. 346 $
376 1394 تاجيكستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 440 9,888,450 Rls. 330 $
377 1394 تاجيكستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 80 9,774,216 Rls. 324 $
378 1394 تاجيكستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 3,541 9,762,142 Rls. 334 $
379 1394 تاجيكستان 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 11 9,744,603 Rls. 323 $
380 1394 تاجيكستان 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسرکه ياجوهرسرکه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 86 9,736,920 Rls. 344 $
381 1394 تاجيكستان 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 80 9,664,640 Rls. 320 $
382 1394 تاجيكستان 39269020 کيسه ا درا رازمواد پلاستيكي 51 9,598,512 Rls. 318 $
383 1394 تاجيكستان 73211110 ا جاق گازفردا رمبله 210 9,438,975 Rls. 315 $
384 1394 تاجيكستان 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 90 9,367,785 Rls. 315 $
385 1394 تاجيكستان 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 200 9,032,400 Rls. 312 $
386 1394 تاجيكستان 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 34 8,964,648 Rls. 297 $
387 1394 تاجيكستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 106 8,328,020 Rls. 278 $
388 1394 تاجيكستان 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 160 7,667,712 Rls. 256 $
389 1394 تاجيكستان 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 940 7,489,000 Rls. 250 $
390 1394 تاجيكستان 38089111 - - - - 50 LD حداكثر 2000 داراي توليد داخل ، تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 120 7,246,320 Rls. 240 $
391 1394 تاجيكستان 87081090 سايرسپرها واجزا وقطعات آنها بغيراز ا نوا ع مورد استفاده در سوا ري و وا نت 239 7,216,127 Rls. 239 $
392 1394 تاجيكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 80 7,014,955 Rls. 241 $
393 1394 تاجيكستان 64041190 سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 56 6,471,360 Rls. 216 $
394 1394 تاجيكستان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 119 6,410,798 Rls. 214 $
395 1394 تاجيكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 92 6,378,075 Rls. 219 $
396 1394 تاجيكستان 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 5 6,042,400 Rls. 200 $
397 1394 تاجيكستان 70119000 غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,که درجاي ديگرذکرنشده. 286 5,912,600 Rls. 200 $
398 1394 تاجيكستان 34053000 واكس و فرآوردهکهاي همانند براي بدنه وسايل نقليه باستثناي واكسکها براي فلزات 100 5,790,000 Rls. 200 $
399 1394 تاجيكستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 105 5,264,730 Rls. 186 $
400 1394 تاجيكستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 33 4,980,360 Rls. 165 $
مجموع کل
11,668,616,660 ريال
مجموع کل
483,712 دلار