آمار کل " صادرات به" کشور "مجارستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 مجارستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,660,930 74,119,482,455 Rls. 2,504,961 $
2 1394 مجارستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 159,944 8,852,774,090 Rls. 295,291 $
3 1394 مجارستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 112,400 6,562,522,280 Rls. 217,882 $
4 1394 مجارستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 41,540 4,363,198,035 Rls. 145,390 $
5 1394 مجارستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,350 4,329,425,329 Rls. 148,046 $
6 1394 مجارستان 08062040 آفتابي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 24,000 3,917,364,000 Rls. 132,003 $
7 1394 مجارستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 67,000 3,754,816,100 Rls. 127,241 $
8 1394 مجارستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 122,680 3,722,853,478 Rls. 126,924 $
9 1394 مجارستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 52,000 2,355,621,000 Rls. 78,000 $
10 1394 مجارستان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 500 1,797,240,000 Rls. 60,004 $
11 1394 مجارستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 40,500 1,588,799,550 Rls. 52,650 $
12 1394 مجارستان 08071100 هندوا نه , تازه 128,001 1,158,086,241 Rls. 40,937 $
13 1394 مجارستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 6,150 1,083,749,900 Rls. 36,700 $
14 1394 مجارستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,419 945,199,377 Rls. 31,442 $
15 1394 مجارستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 21,440 712,833,120 Rls. 25,184 $
16 1394 مجارستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 28 534,577,550 Rls. 17,849 $
17 1394 مجارستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 600 197,683,200 Rls. 6,600 $
18 1394 مجارستان 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 300 138,384,000 Rls. 4,800 $
19 1394 مجارستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 140 50,361,360 Rls. 1,680 $
20 1394 مجارستان 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1 21,957,000 Rls. 777 $
21 1394 مجارستان 29391110 كدئين فسفات 0 21,278,700 Rls. 710 $
22 1394 مجارستان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 40 3,597,240 Rls. 120 $
مجموع کل
120,231,804,005 ريال
مجموع کل
4,055,191 دلار