آمار کل " صادرات به" کشور "هنگ كنگ" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 هنگ كنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 28,615,660 6,846,003,653,960 Rls. 228,571,235 $
2 1394 هنگ كنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 10,771,506 2,593,513,124,390 Rls. 86,311,404 $
3 1394 هنگ كنگ 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 2,268 100,559,166,253 Rls. 3,390,904 $
4 1394 هنگ كنگ 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,362,243 43,754,381,323 Rls. 1,476,956 $
5 1394 هنگ كنگ 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 294,149 34,593,917,208 Rls. 1,153,229 $
6 1394 هنگ كنگ 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 650,610 21,081,232,281 Rls. 712,419 $
7 1394 هنگ كنگ 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 132,215 20,626,477,890 Rls. 730,456 $
8 1394 هنگ كنگ 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 290 12,979,120,312 Rls. 449,606 $
9 1394 هنگ كنگ 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,920 11,705,134,830 Rls. 391,180 $
10 1394 هنگ كنگ 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 11,500 9,590,904,400 Rls. 321,954 $
11 1394 هنگ كنگ 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 542,000 7,896,756,000 Rls. 270,976 $
12 1394 هنگ كنگ 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 128,700 7,602,083,760 Rls. 256,865 $
13 1394 هنگ كنگ 08025110 انواع پسته خندان در داخل پوسته تازه يا خشك 25,000 6,031,800,000 Rls. 200,000 $
14 1394 هنگ كنگ 51053900 موي نرم (کرک )حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بزکشميري 4,773 4,931,356,080 Rls. 164,598 $
15 1394 هنگ كنگ 02071420 قطعات منجمد مرغ 242,000 4,497,772,000 Rls. 149,000 $
16 1394 هنگ كنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 128,860 4,160,273,839 Rls. 141,652 $
17 1394 هنگ كنگ 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 19,200 3,648,240,000 Rls. 129,109 $
18 1394 هنگ كنگ 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 49,000 2,378,932,857 Rls. 80,566 $
19 1394 هنگ كنگ 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,306,400,000 Rls. 80,000 $
20 1394 هنگ كنگ 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 45,900 2,282,778,700 Rls. 78,030 $
21 1394 هنگ كنگ 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 25,300 2,047,165,120 Rls. 67,760 $
22 1394 هنگ كنگ 27101940 روغن پايه معدني 39,180 1,442,795,200 Rls. 47,800 $
23 1394 هنگ كنگ 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 26 1,326,120,367 Rls. 44,587 $
24 1394 هنگ كنگ 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 20,426 1,040,331,040 Rls. 34,724 $
25 1394 هنگ كنگ 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 1,000 843,584,000 Rls. 28,000 $
26 1394 هنگ كنگ 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 677 843,472,320 Rls. 28,291 $
27 1394 هنگ كنگ 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 2,200 793,966,500 Rls. 26,600 $
28 1394 هنگ كنگ 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 23,690 780,623,404 Rls. 26,059 $
29 1394 هنگ كنگ 90183923 دستگاه تزريق سرنگ بصورت خودكار باقابليت نصب روي كمر بيمار 48 623,910,000 Rls. 21,000 $
30 1394 هنگ كنگ 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 16,320 440,400,000 Rls. 15,000 $
31 1394 هنگ كنگ 29391110 كدئين فسفات 20 427,590,400 Rls. 14,200 $
32 1394 هنگ كنگ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 20 301,996,800 Rls. 10,080 $
33 1394 هنگ كنگ 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت 40 225,973,800 Rls. 7,540 $
34 1394 هنگ كنگ 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 10 212,299,776 Rls. 7,088 $
35 1394 هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 325 194,805,000 Rls. 6,500 $
36 1394 هنگ كنگ 71031010 فيروزه طبيعى كارنشده يا به طورساده اره شده يا ناهموارى گرفته شده 49 140,487,900 Rls. 4,655 $
37 1394 هنگ كنگ 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,000 108,656,640 Rls. 3,600 $
38 1394 هنگ كنگ 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 800 100,452,150 Rls. 3,330 $
39 1394 هنگ كنگ 04090000 عسل طبيعي 600 89,933,000 Rls. 3,000 $
40 1394 هنگ كنگ 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 96 81,380,160 Rls. 2,875 $
41 1394 هنگ كنگ 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 315 35,035,588 Rls. 1,168 $
42 1394 هنگ كنگ 68062010 رسهاي منبسط شده 8,800 34,540,792 Rls. 1,144 $
43 1394 هنگ كنگ 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 280 27,817,020 Rls. 924 $
44 1394 هنگ كنگ 03061100 خرچنگ صخره ا ي و ساير خرچنگ هاي دريائي آب شيرين يا خاردا ر ,يخ زده palinurusگونه ،panulirusگونه ،گونه gasusگونه) 100 11,982,400 Rls. 400 $
45 1394 هنگ كنگ 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 800 11,260,000 Rls. 398 $
46 1394 هنگ كنگ 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 50 7,487,500 Rls. 250 $
مجموع کل
9,752,337,572,960 ريال
مجموع کل
325,467,115 دلار