آمار کل " صادرات به" کشور "������������������������������������������������������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 1,988,530,580 43,058,559,927,217 Rls. 1,469,574,292 $
2 1394 چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 2,717,039,529 35,616,159,990,514 Rls. 1,211,083,282 $
3 1394 چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 1,309,042,873 18,029,296,622,982 Rls. 614,505,790 $
4 1394 چين 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 472,933,640 17,857,650,780,159 Rls. 601,431,711 $
5 1394 چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 2,340,343,827 16,163,678,043,334 Rls. 547,659,354 $
6 1394 چين 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 436,065,667 16,079,897,844,873 Rls. 543,551,462 $
7 1394 ايتاليا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 698,709,485 15,156,875,314,382 Rls. 510,174,327 $
8 1394 هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,616,686,049 15,093,294,067,575 Rls. 513,993,341 $
9 1394 چين 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 12,504,113,339 14,500,198,455,123 Rls. 487,735,254 $
10 1394 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 378,001,998 12,734,852,146,639 Rls. 430,375,893 $
11 1394 چين 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 316,750,800 11,830,244,374,349 Rls. 397,852,115 $
12 1394 چين 29024300 پارا ا کسيلن (xylene-p) 459,485,609 11,736,242,999,963 Rls. 400,316,710 $
13 1394 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 258,406,740 9,410,902,333,253 Rls. 321,946,469 $
14 1394 عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,454,892,000 9,229,492,384,852 Rls. 313,199,227 $
15 1394 هند 27132000 قيرنفت 791,453,232 8,992,309,272,470 Rls. 305,355,524 $
16 1394 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 503,275,744 8,981,047,602,231 Rls. 306,780,618 $
17 1394 هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 1,109,360,583 8,889,415,054,722 Rls. 300,456,581 $
18 1394 افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 389,761,784 8,796,372,567,713 Rls. 297,385,439 $
19 1394 چين 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 235,958,400 8,786,531,813,247 Rls. 297,953,779 $
20 1394 چين 29025000 ا ستيرن 257,370,192 8,148,440,491,737 Rls. 275,484,422 $
21 1394 امارات متحده عربي 27132000 قيرنفت 734,046,373 7,823,010,616,248 Rls. 266,299,775 $
22 1394 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 291,570,422 7,142,885,503,663 Rls. 240,270,232 $
23 1394 عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 5,241,993,410 7,094,723,584,922 Rls. 355,397,561 $
24 1394 هنگ كنگ 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 28,615,660 6,846,003,653,960 Rls. 228,571,235 $
25 1394 هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 555,547,651 6,760,361,876,417 Rls. 229,315,607 $
26 1394 امارات متحده عربي 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 336,381,145 6,734,471,104,292 Rls. 226,434,882 $
27 1394 عراق 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,070,997 6,095,900,712,930 Rls. 205,784,877 $
28 1394 چين 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 200,754,777 5,846,945,554,016 Rls. 197,164,050 $
29 1394 افغانستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 233,603,915 5,773,863,277,235 Rls. 197,506,202 $
30 1394 چين 29094300 اترهاي مونو بوتيليك اتيلن گليكول يا دي اتيلن گليكول 187,529,207 5,143,192,305,152 Rls. 174,830,533 $
31 1394 چين 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 53,018,596 4,849,493,924,457 Rls. 164,360,429 $
32 1394 افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 307,682,915 4,482,753,494,261 Rls. 149,848,847 $
33 1394 ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 721,835 4,474,404,537,805 Rls. 149,810,677 $
34 1394 افغانستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 259,947,869 4,468,540,887,230 Rls. 150,285,860 $
35 1394 چين 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 117,608,110 4,383,480,011,927 Rls. 151,540,363 $
36 1394 عراق 04031090 ماست 133,209,507 3,928,742,211,375 Rls. 133,650,019 $
37 1394 عراق 20029010 رب گوجه فرنگي 73,025,433 3,797,405,530,859 Rls. 128,502,464 $
38 1394 عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 38,190,283 3,780,535,235,372 Rls. 128,398,302 $
39 1394 عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 398,343,035 3,647,563,377,614 Rls. 122,452,727 $
40 1394 مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 269,808,304 3,580,870,952,454 Rls. 121,409,604 $
41 1394 امارات متحده عربي 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 310,605,049 3,566,780,128,783 Rls. 120,080,216 $
42 1394 پرتغال 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 152,896,000 3,352,440,385,370 Rls. 111,556,064 $
43 1394 عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 38,063,665 3,315,201,770,612 Rls. 113,960,615 $
44 1394 عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 351,914,755 3,301,294,879,675 Rls. 112,185,584 $
45 1394 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 250,085,613 3,218,040,711,898 Rls. 108,412,580 $
46 1394 افغانستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,010,922 3,165,467,620,128 Rls. 106,920,504 $
47 1394 امارات متحده عربي 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 277,013,530 3,066,547,127,335 Rls. 103,223,117 $
48 1394 عربستان سعودي 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 253,044,551 3,039,780,330,814 Rls. 103,242,176 $
49 1394 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 158,137,912 3,031,596,007,212 Rls. 102,037,396 $
50 1394 چين 29022000 بنزن 87,876,027 3,031,124,651,318 Rls. 104,315,132 $
51 1394 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 36,050,732 2,948,709,107,741 Rls. 100,171,508 $
52 1394 پاكستان 27132000 قيرنفت 218,646,199 2,919,164,851,630 Rls. 98,540,007 $
53 1394 هند 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 100,415,124 2,915,872,968,744 Rls. 98,202,233 $
54 1394 چين 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 66,552,750 2,823,721,257,198 Rls. 123,907,787 $
55 1394 مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 216,576,277 2,817,920,968,262 Rls. 95,672,866 $
56 1394 ويتنام 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,731,465 2,800,125,995,726 Rls. 93,455,099 $
57 1394 اردن 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 225,281,730 2,789,464,985,142 Rls. 95,648,913 $
58 1394 اسپانيا 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 127,873,635 2,725,715,059,215 Rls. 93,341,816 $
59 1394 چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 742,342,209 2,724,310,062,998 Rls. 92,733,662 $
60 1394 ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 45,571,028 2,679,538,598,289 Rls. 90,481,316 $
61 1394 عراق 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 40,882,254 2,664,089,678,452 Rls. 90,961,394 $
62 1394 عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 266,263,340 2,661,869,829,990 Rls. 89,330,300 $
63 1394 عراق 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 11,942,484 2,651,340,699,235 Rls. 89,783,863 $
64 1394 هنگ كنگ 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 10,771,506 2,593,513,124,390 Rls. 86,311,404 $
65 1394 عراق 08071100 هندوا نه , تازه 389,801,978 2,556,248,912,152 Rls. 87,631,643 $
66 1394 هند 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 103,554,281 2,529,407,596,980 Rls. 86,034,319 $
67 1394 ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 251,729,066 2,460,648,801,360 Rls. 84,011,955 $
68 1394 چين 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 46,786,960 2,369,992,042,485 Rls. 80,528,887 $
69 1394 چين 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 398,075,999 2,362,130,436,446 Rls. 79,608,043 $
70 1394 امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,177,930 2,274,693,799,384 Rls. 77,051,761 $
71 1394 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 133,674,566 2,187,728,787,148 Rls. 74,878,147 $
72 1394 عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 36,738,542 2,183,458,728,249 Rls. 73,926,478 $
73 1394 عراق 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 55,921,095 2,101,964,004,317 Rls. 70,974,046 $
74 1394 بنگلادش 27132000 قيرنفت 182,926,514 2,089,109,785,357 Rls. 70,295,376 $
75 1394 ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 60,778,475 2,081,657,008,292 Rls. 70,827,824 $
76 1394 امارات متحده عربي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 51,282,000 2,060,277,297,379 Rls. 68,750,149 $
77 1394 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 185,346,589 2,032,005,871,137 Rls. 68,971,214 $
78 1394 عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,643,066 2,029,073,209,719 Rls. 68,091,019 $
79 1394 عراق 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 71,410,100 2,018,354,601,358 Rls. 68,887,457 $
80 1394 ميانمار 27132000 قيرنفت 166,465,496 2,002,070,034,416 Rls. 67,880,883 $
81 1394 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 83,455,394 1,959,696,882,615 Rls. 66,423,199 $
82 1394 عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 36,177,821 1,946,576,060,687 Rls. 66,006,147 $
83 1394 عمان 27132000 قيرنفت 198,861,633 1,928,767,995,170 Rls. 65,264,540 $
84 1394 تايلند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 90,222,758 1,920,130,584,941 Rls. 65,818,121 $
85 1394 عراق 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 112,820,274 1,910,675,987,864 Rls. 65,385,828 $
86 1394 عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,566,315 1,896,576,803,068 Rls. 63,628,616 $
87 1394 هند 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 35,799,000 1,887,126,528,600 Rls. 63,485,933 $
88 1394 عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 21,493,084 1,874,422,623,752 Rls. 63,339,393 $
89 1394 عراق 08081000 سيب , تازه 155,319,020 1,871,420,578,302 Rls. 62,321,418 $
90 1394 كويت 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 12,061,907 1,785,540,142,809 Rls. 59,933,289 $
91 1394 عراق 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 113,139,225 1,779,618,908,435 Rls. 59,828,719 $
92 1394 عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 127,532,840 1,775,985,221,299 Rls. 59,646,256 $
93 1394 عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 95,809,964 1,723,303,714,606 Rls. 58,623,473 $
94 1394 عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,002,432 1,704,345,895,078 Rls. 57,452,406 $
95 1394 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 49,038,186 1,683,315,433,335 Rls. 57,362,508 $
96 1394 تركمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 149,647,517 1,666,770,335,266 Rls. 56,099,788 $
97 1394 عراق 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 19,060,998 1,666,251,977,512 Rls. 56,123,558 $
98 1394 اندونزي 27132000 قيرنفت 138,934,135 1,646,315,049,174 Rls. 55,448,056 $
99 1394 عراق 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 84,674,985 1,630,853,456,149 Rls. 55,223,419 $
100 1394 چين 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 10,949,630 1,608,729,375,676 Rls. 53,299,604 $
101 1394 عمان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 140,867,455 1,607,341,581,178 Rls. 54,309,063 $
102 1394 افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 27,311,364 1,605,609,405,977 Rls. 54,422,296 $
103 1394 عراق 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 7,929,109 1,602,124,140,938 Rls. 54,334,425 $
104 1394 ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 43,765,133 1,561,549,430,286 Rls. 53,257,688 $
105 1394 افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 155,031,730 1,533,268,036,310 Rls. 51,795,203 $
106 1394 عراق 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 81,148,826 1,532,985,042,043 Rls. 52,058,830 $
107 1394 مصر 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 55,978,334 1,521,725,214,425 Rls. 52,016,187 $
108 1394 چين 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 106,933,226 1,516,098,798,541 Rls. 51,559,052 $
109 1394 آلمان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 815,713 1,513,406,618,564 Rls. 50,922,430 $
110 1394 ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 40,974,486 1,506,984,987,132 Rls. 51,583,857 $
111 1394 عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 17,099,690 1,497,971,624,743 Rls. 50,886,506 $
112 1394 چين 26030000 سنگ مس وکنسانتره هاي آن 285,526,994 1,491,670,134,716 Rls. 49,979,838 $
113 1394 چين 26100000 سنگ کروم وکنسانتره هاي آن 348,111,335 1,490,262,885,275 Rls. 50,587,232 $
114 1394 عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 9,790,881 1,488,600,429,887 Rls. 50,033,643 $
115 1394 افغانستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 838,633 1,483,996,442,825 Rls. 49,537,339 $
116 1394 عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,721,418 1,467,254,352,041 Rls. 49,914,646 $
117 1394 چين 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 43,041,045 1,455,050,516,282 Rls. 49,033,258 $
118 1394 آلمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,993,621 1,453,273,756,667 Rls. 48,957,096 $
119 1394 هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 37,985,912 1,443,382,750,298 Rls. 48,552,028 $
120 1394 عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 86,071,963 1,440,161,840,544 Rls. 49,606,023 $
121 1394 ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 37,224,850 1,438,276,064,549 Rls. 48,930,560 $
122 1394 افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 967,212,278 1,437,921,191,807 Rls. 48,686,568 $
123 1394 امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 31,539 1,409,073,210,908 Rls. 47,821,038 $
124 1394 عراق 07031000 پيازوموسير 129,694,506 1,404,303,541,516 Rls. 47,850,421 $
125 1394 چين 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 569,588,642 1,399,860,375,002 Rls. 47,521,157 $
126 1394 عراق 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 14,454,895 1,395,856,185,406 Rls. 48,547,866 $
127 1394 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 94,710,742 1,392,287,522,240 Rls. 47,376,394 $
128 1394 ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 35,444,028 1,364,056,438,008 Rls. 46,253,451 $
129 1394 افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 19,057,705 1,361,800,410,001 Rls. 46,280,214 $
130 1394 هند 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 48,607,084 1,340,334,099,983 Rls. 45,133,005 $
131 1394 امارات متحده عربي 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 9,092,204 1,332,556,329,980 Rls. 44,117,111 $
132 1394 ويتنام 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 5,576,640 1,328,791,882,260 Rls. 44,272,760 $
133 1394 جمهوري عربي سوريه 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 3,661,886 1,328,580,260,000 Rls. 44,100,000 $
134 1394 عمان 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 8,873,327 1,327,138,601,940 Rls. 44,460,194 $
135 1394 آلمان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 979,472 1,322,202,315,160 Rls. 44,760,000 $
136 1394 امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,667,143 1,307,066,928,155 Rls. 44,085,200 $
137 1394 عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 90,795,207 1,299,098,474,769 Rls. 44,302,938 $
138 1394 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 23,539,479 1,286,738,556,848 Rls. 43,346,902 $
139 1394 عراق 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 15,407,429 1,251,615,768,921 Rls. 42,121,739 $
140 1394 سري لانكا 27132000 قيرنفت 102,662,360 1,247,425,792,476 Rls. 42,484,564 $
141 1394 عراق 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 56,152,368 1,243,197,147,743 Rls. 41,630,752 $
142 1394 اردن 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 100,425,917 1,189,694,878,513 Rls. 40,079,374 $
143 1394 عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 19,224,417 1,178,804,122,513 Rls. 40,339,002 $
144 1394 تايوان 28141000 آمونياک بدون آ ب 92,183,607 1,173,893,400,495 Rls. 39,956,936 $
145 1394 هند 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 166,048,785 1,166,676,072,663 Rls. 39,674,631 $
146 1394 هند 27101940 روغن پايه معدني 37,919,884 1,164,844,810,790 Rls. 39,308,071 $
147 1394 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 20,774,172 1,155,404,894,048 Rls. 38,800,243 $
148 1394 عراق 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 91,893 1,136,940,064,280 Rls. 37,895,666 $
149 1394 تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 18,517,876 1,128,444,890,515 Rls. 38,270,491 $
150 1394 هند 29152100 اسيد استيك 69,221,135 1,127,242,074,801 Rls. 38,334,175 $
151 1394 افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 58,480,033 1,122,387,283,582 Rls. 38,208,615 $
152 1394 امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 289,358 1,118,539,895,903 Rls. 37,673,365 $
153 1394 جمهوري كره 29012400 بوتا1، 3ديکان و ايزوپرن (Isoprene) اشباع نشده 12,297,142 1,115,948,913,201 Rls. 38,082,739 $
154 1394 عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 12,574,344 1,105,427,164,805 Rls. 37,662,182 $
155 1394 ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 26,476,660 1,099,526,857,356 Rls. 37,903,377 $
156 1394 اسپانيا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 27,767 1,093,933,359,509 Rls. 37,096,059 $
157 1394 عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,057,303 1,081,935,508,257 Rls. 36,743,633 $
158 1394 پاكستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 89,826,260 1,069,670,736,365 Rls. 36,126,826 $
159 1394 چين 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 94,492,359 1,059,374,897,560 Rls. 35,715,945 $
160 1394 تاجيكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 120,000 1,053,870,465,780 Rls. 35,186,404 $
161 1394 تركمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 36,919,970 1,046,176,396,519 Rls. 35,304,497 $
162 1394 تركمنستان 27132000 قيرنفت 71,783,751 1,037,907,554,183 Rls. 35,906,809 $
163 1394 تايلند 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 103,881,679 1,036,730,584,730 Rls. 35,474,653 $
164 1394 كنيا 27132000 قيرنفت 87,591,047 1,034,171,995,108 Rls. 35,071,190 $
165 1394 عراق 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 11,418,303 1,027,553,802,567 Rls. 34,305,959 $
166 1394 عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 11,709,306 1,026,458,473,881 Rls. 34,710,270 $
167 1394 تركمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 11,746,439 995,349,104,485 Rls. 33,466,216 $
168 1394 عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 861,636,577 990,969,657,797 Rls. 33,830,962 $
169 1394 عمان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 45,619,903 989,339,197,926 Rls. 33,294,791 $
170 1394 تركمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 51,951,411 988,059,114,680 Rls. 33,537,915 $
171 1394 عراق 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 10,350,550 985,786,060,582 Rls. 33,762,880 $
172 1394 كويت 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 6,870,073 984,976,035,125 Rls. 34,278,936 $
173 1394 افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 144,904,657 981,088,778,260 Rls. 33,478,761 $
174 1394 افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 16,220,218 977,921,189,860 Rls. 33,383,094 $
175 1394 عراق 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 15,658,057 971,719,182,231 Rls. 32,431,830 $
176 1394 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 7,320,658 963,527,628,255 Rls. 32,056,012 $
177 1394 ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 152,460,591 960,597,938,293 Rls. 32,638,819 $
178 1394 آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,591,647 955,166,885,690 Rls. 32,111,008 $
179 1394 عمان 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 5,782,936 954,283,052,954 Rls. 32,364,965 $
180 1394 جمهوري كره 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 10,141,984 939,556,764,887 Rls. 31,440,151 $
181 1394 چين 29094100 2، 2 اكسي دي اتانول (دي اتيلن گليكول) 24,426,902 926,212,147,565 Rls. 31,190,874 $
182 1394 عراق 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 32,108,598 917,291,067,720 Rls. 31,150,896 $
183 1394 عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 10,142,671 915,643,912,192 Rls. 30,934,963 $
184 1394 هند 29023000 تولوئن 44,614,637 907,895,925,824 Rls. 30,560,624 $
185 1394 عراق 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 190,000 884,221,990,870 Rls. 29,276,935 $
186 1394 ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,791,744 882,208,998,080 Rls. 29,685,195 $
187 1394 هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,796,432 877,426,407,297 Rls. 29,632,613 $
188 1394 عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 2,560,011 870,819,203,678 Rls. 44,481,048 $
189 1394 عمان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 24,229,253 853,289,431,787 Rls. 29,412,617 $
190 1394 پاكستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 64,778,287 850,359,961,747 Rls. 28,590,148 $
191 1394 چين 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 41,605,497 849,969,300,406 Rls. 28,712,325 $
192 1394 عراق 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 17,094,167 847,901,148,224 Rls. 28,524,395 $
193 1394 آذربايجان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 87,898,629 847,786,342,906 Rls. 28,527,634 $
194 1394 قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 787,544,740 846,524,744,189 Rls. 28,590,450 $
195 1394 هند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 15,705,115 844,958,556,907 Rls. 28,475,277 $
196 1394 عراق 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 5,299,549 835,679,875,436 Rls. 28,130,260 $
197 1394 ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 24,743,469 827,851,794,086 Rls. 27,975,150 $
198 1394 بلژيك 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 36,972,000 808,508,905,335 Rls. 26,990,775 $
199 1394 عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,977,196 794,627,877,233 Rls. 26,687,399 $
200 1394 عراق 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 41,365,235 791,890,469,705 Rls. 27,019,417 $
مجموع کل
664,557,352,546,676 ريال
مجموع کل
22,670,074,781 دلار