آمار کل " صادرات به" کشور "������������������������������������������������������" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1394 تايوان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 3,499,860 183,394,067,398 Rls. 6,149,762 $
302 1394 افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 684,209 182,801,369,157 Rls. 6,164,152 $
303 1394 امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 826,549 182,371,177,645 Rls. 6,132,868 $
304 1394 جمهوري كره 79011100 روي به صورت كارنشده غيرممزوج كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 2,967,639 181,057,881,408 Rls. 6,222,494 $
305 1394 چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 3,654,010 180,788,889,252 Rls. 6,140,279 $
306 1394 ترکيه 72027000 فروموليبدن. 399,500 180,523,457,577 Rls. 6,106,034 $
307 1394 افغانستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 7,224,879 180,517,174,560 Rls. 6,109,627 $
308 1394 امارات متحده عربي 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 5,508,340 180,212,715,286 Rls. 6,059,329 $
309 1394 عراق 25239010 ک کسيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 148,053,222 179,797,089,865 Rls. 6,003,449 $
310 1394 عراق 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,194,574 179,431,023,610 Rls. 6,171,726 $
311 1394 عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 568,814 179,342,007,208 Rls. 5,972,098 $
312 1394 ويتنام 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,603,500 178,813,764,360 Rls. 5,924,026 $
313 1394 بلژيك 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 20,184,591 178,668,709,175 Rls. 6,382,621 $
314 1394 اندونزي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 19,432,242 178,514,631,098 Rls. 6,138,944 $
315 1394 عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 710,868 178,407,835,983 Rls. 6,030,428 $
316 1394 پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 360,210 177,092,811,885 Rls. 5,943,465 $
317 1394 اردن 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 743,550 176,623,065,325 Rls. 5,964,589 $
318 1394 هند 39076010 گريد نساجي (پلي اتيلن فتالات ) 6,092,000 176,540,787,362 Rls. 5,848,137 $
319 1394 چين 29221310 تري اتانول آمين 4,268,800 176,487,832,368 Rls. 5,980,000 $
320 1394 عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 13,220,846 175,730,332,866 Rls. 5,928,576 $
321 1394 ترکيه 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 207,512 175,700,161,855 Rls. 5,978,346 $
322 1394 ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,789,080 175,678,472,663 Rls. 5,949,322 $
323 1394 عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 21,360,371 175,636,248,694 Rls. 5,854,711 $
324 1394 هند 29173500 انيدريد فتاليك 4,410,000 175,598,265,800 Rls. 6,036,600 $
325 1394 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 15,998,097 175,437,098,171 Rls. 5,846,831 $
326 1394 امارات متحده عربي 25291000 فلداسپات (Feldspat) 104,241,764 175,422,592,539 Rls. 5,941,855 $
327 1394 پاكستان 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 97,699,125 174,844,038,837 Rls. 6,024,093 $
328 1394 افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,474,777 174,636,109,967 Rls. 5,940,631 $
329 1394 پاكستان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 173,243 174,070,197,199 Rls. 5,841,017 $
330 1394 آلمان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 164,005 173,797,889,381 Rls. 5,869,335 $
331 1394 جمهوري عربي سوريه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 467,945 173,630,666,248 Rls. 5,766,536 $
332 1394 افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,475,012 173,257,010,610 Rls. 5,842,675 $
333 1394 ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 1,032,055 172,966,551,074 Rls. 5,868,927 $
334 1394 ويتنام 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,223,610 172,551,672,740 Rls. 5,813,190 $
335 1394 عراق 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 1,686,275 172,409,584,049 Rls. 5,758,489 $
336 1394 ترکيه 29152100 اسيد استيك 10,293,691 171,507,894,641 Rls. 5,702,704 $
337 1394 چين 25309030 سلستيت 134,284,213 171,350,714,186 Rls. 5,740,411 $
338 1394 تركمنستان 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 4,153,890 171,330,306,945 Rls. 5,736,410 $
339 1394 پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 5,481,545 171,253,160,313 Rls. 5,793,365 $
340 1394 ويتنام 02071430 احشاء منجمد مرغ تازه سرد كرده منجمد 12,245,110 171,223,539,941 Rls. 5,797,691 $
341 1394 افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,420,301 170,900,682,988 Rls. 5,825,366 $
342 1394 افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 1,965,238 170,265,357,560 Rls. 5,866,842 $
343 1394 عراق 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,041,978 169,934,034,396 Rls. 5,737,855 $
344 1394 فدراسيون روسيه 20029010 رب گوجه فرنگي 4,858,675 169,409,543,988 Rls. 5,790,475 $
345 1394 پاكستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,954,424 168,597,056,522 Rls. 5,681,783 $
346 1394 ترکيه 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 4,503,230 168,325,073,137 Rls. 5,629,593 $
347 1394 عربستان سعودي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,628,000 167,309,523,500 Rls. 5,696,791 $
348 1394 افغانستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 6,420,727 167,154,245,910 Rls. 5,670,281 $
349 1394 عراق 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 4,671,415 166,439,696,159 Rls. 5,531,549 $
350 1394 عراق 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,728,270 165,508,057,624 Rls. 5,615,174 $
351 1394 ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 33,685,947 165,394,420,659 Rls. 5,610,578 $
352 1394 تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 7,017,948 164,870,833,376 Rls. 5,608,299 $
353 1394 پاكستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,854,540 164,296,963,560 Rls. 5,561,954 $
354 1394 ايتاليا 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 244,400 163,908,846,116 Rls. 5,496,574 $
355 1394 سري لانكا 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 7,501,882 163,125,925,826 Rls. 5,576,154 $
356 1394 افغانستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,830,914 162,707,443,553 Rls. 5,487,364 $
357 1394 عراق 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 452,169 162,530,745,692 Rls. 5,441,681 $
358 1394 تايوان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,550,000 162,261,099,000 Rls. 5,370,750 $
359 1394 برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 31,201 162,119,888,716 Rls. 5,442,252 $
360 1394 ترکيه 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شکل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 3,918,125 162,096,259,529 Rls. 5,421,538 $
361 1394 هند 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 454,427,660 161,955,946,330 Rls. 5,452,040 $
362 1394 افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,667,206 161,324,520,377 Rls. 5,474,696 $
363 1394 امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 12,842,377 161,320,491,355 Rls. 5,444,158 $
364 1394 عراق 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,399,782 160,480,688,961 Rls. 5,447,039 $
365 1394 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 682,167 160,249,527,312 Rls. 5,452,695 $
366 1394 آذربايجان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 115,719,665 159,940,908,853 Rls. 5,478,139 $
367 1394 كويت 25202000 ک گچ 153,645,998 159,419,108,286 Rls. 5,348,548 $
368 1394 تايوان 27132000 قيرنفت 13,149,238 159,057,506,881 Rls. 5,345,857 $
369 1394 فدراسيون روسيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,473,740 158,835,342,660 Rls. 5,311,501 $
370 1394 عراق 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 877,265 158,259,306,200 Rls. 5,305,602 $
371 1394 چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,548 158,204,870,954 Rls. 5,343,226 $
372 1394 ترکيه 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 931,815 157,911,446,257 Rls. 5,320,547 $
373 1394 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 152,575,166 157,907,785,469 Rls. 5,335,421 $
374 1394 عراق 61159900 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 540,036 157,581,780,135 Rls. 5,352,806 $
375 1394 افغانستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,679,985 157,524,894,347 Rls. 5,333,807 $
376 1394 عراق 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,590,474 155,829,887,474 Rls. 5,291,119 $
377 1394 افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 975,318 155,811,932,246 Rls. 5,223,935 $
378 1394 اردن 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 636,100 155,500,802,000 Rls. 5,181,300 $
379 1394 امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,968,562 154,985,722,847 Rls. 5,267,852 $
380 1394 تايوان 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 2,537,182 154,638,904,484 Rls. 5,185,045 $
381 1394 عراق 08105000 کيوي، تازه 9,658,046 154,581,062,959 Rls. 5,217,854 $
382 1394 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 433,822,206 154,270,372,015 Rls. 5,203,386 $
383 1394 ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 4,358,860 154,044,033,984 Rls. 5,235,821 $
384 1394 پاكستان 27101940 روغن پايه معدني 6,480,572 153,897,405,143 Rls. 5,188,973 $
385 1394 پاكستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 6,014,528 152,969,763,697 Rls. 5,134,047 $
386 1394 پاكستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 150,302,963 152,514,757,022 Rls. 5,222,471 $
387 1394 ترکيه 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 4,733,700 152,296,060,301 Rls. 5,120,711 $
388 1394 آفريقاي جنوبي 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت بيشتراز 10000 کيلوولت آمپر 435,500 150,875,060,000 Rls. 5,040,000 $
389 1394 عراق 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 3,759,355 150,841,431,053 Rls. 5,038,018 $
390 1394 ترکيه 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 557,977 150,605,159,245 Rls. 5,106,980 $
391 1394 اندونزي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,691,790 150,331,613,340 Rls. 5,109,718 $
392 1394 پاكستان 08061000 ا نگور تازه 6,590,834 149,605,142,975 Rls. 4,984,860 $
393 1394 ساحل عاج 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,835,709 149,436,651,867 Rls. 5,151,247 $
394 1394 اندونزي 85261000 دستگاههاي را دا ر 1,900 148,747,878,400 Rls. 4,956,806 $
395 1394 تركمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,847,118 148,677,346,313 Rls. 5,025,968 $
396 1394 امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 13,220,589 148,643,386,270 Rls. 5,226,510 $
397 1394 عراق 28289010 هيپوکلريت سديم 11,900,188 148,125,777,168 Rls. 5,001,532 $
398 1394 مالزي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,795,909 148,103,479,160 Rls. 5,107,796 $
399 1394 افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 5,266,550 147,669,605,914 Rls. 5,012,373 $
400 1394 امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 453,417 146,739,191,329 Rls. 4,962,936 $
401 1394 ويتنام 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,861,000 146,635,290,864 Rls. 4,863,583 $
402 1394 ايتاليا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 3,046 146,516,542,200 Rls. 4,958,763 $
403 1394 افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 6,686,116 146,131,868,951 Rls. 4,981,502 $
404 1394 آذربايجان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 2,620,389 145,924,325,678 Rls. 4,971,224 $
405 1394 چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 522,335 145,566,275,078 Rls. 4,967,659 $
406 1394 كويت 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 560,374 145,266,411,982 Rls. 4,908,568 $
407 1394 افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,237,733 145,049,986,169 Rls. 4,882,006 $
408 1394 ترکيه 38170090 ا لکيل بنزنهامخلوطشده وا لکيل نفتالن هاي مخلوط شده بجز ا لکيل بنزن خطي وتعرفه هاي مشمول شماره هاي 2707و2902 7,136,012 144,863,680,739 Rls. 4,906,643 $
409 1394 امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 7,268,139 144,805,401,803 Rls. 4,882,367 $
410 1394 عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,196,949 144,716,462,880 Rls. 4,868,715 $
411 1394 قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 508,788 144,629,300,736 Rls. 4,921,772 $
412 1394 عراق 27101910 روغن موتور 3,458,345 144,521,960,370 Rls. 4,906,387 $
413 1394 آذربايجان 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 76,972 142,927,072,539 Rls. 4,736,197 $
414 1394 افغانستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 873,386 142,549,264,841 Rls. 6,511,636 $
415 1394 ازبكستان 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 3,138,810 142,289,745,336 Rls. 4,833,415 $
416 1394 عراق 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 1,452,965 142,128,817,833 Rls. 4,770,053 $
417 1394 اسلواكي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 582,250 141,744,632,700 Rls. 4,762,262 $
418 1394 افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 15,385,330 140,756,821,594 Rls. 4,802,786 $
419 1394 عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 1,972,165 139,902,769,266 Rls. 4,701,645 $
420 1394 عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,506,581 139,727,182,989 Rls. 4,701,342 $
421 1394 عراق 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,586,303 139,096,038,573 Rls. 4,655,819 $
422 1394 آذربايجان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 1,590,530 138,651,278,950 Rls. 4,718,430 $
423 1394 آلمان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,018,735 138,487,928,438 Rls. 4,655,923 $
424 1394 افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 3,038,441 138,459,225,692 Rls. 4,747,307 $
425 1394 ترکيه 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,307,953 138,451,162,204 Rls. 4,622,435 $
426 1394 عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,410,901 138,297,696,808 Rls. 4,644,179 $
427 1394 چين 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 8,707,073 138,173,026,150 Rls. 4,819,051 $
428 1394 امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 11,090,815 137,534,779,598 Rls. 4,638,102 $
429 1394 كانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 278,750 137,376,318,420 Rls. 4,598,327 $
430 1394 تركمنستان 73142000 شبکه،توروپرچين ،ا زمفتول آهني يافولادي,كه بزرگترين قطر مقطع عرضي انها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي انها 100 سانتيمتر مربع 2,312,350 137,366,142,034 Rls. 4,715,116 $
431 1394 تركمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,117,963 137,328,877,648 Rls. 4,654,514 $
432 1394 عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 42,269,648 136,986,063,866 Rls. 4,688,050 $
433 1394 تايوان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 504,290 136,793,731,400 Rls. 4,553,610 $
434 1394 هند 51013000 پشم کربونيزه شده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,544,066 136,783,806,376 Rls. 4,596,957 $
435 1394 عراق 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 211,354,669 136,759,907,363 Rls. 4,479,496 $
436 1394 چين 25030010 گوگرد خام يا تصفيه نشده 30,000,000 136,381,275,000 Rls. 4,665,000 $
437 1394 ترکيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 178,000 136,298,926,000 Rls. 4,546,429 $
438 1394 چين 29024100 ا ورتوا کسيلن ( o-xylene ) 6,296,939 136,084,367,822 Rls. 4,616,705 $
439 1394 پاكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 7,022,558 135,969,446,678 Rls. 4,587,541 $
440 1394 افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 3,658,095 135,883,163,679 Rls. 4,677,877 $
441 1394 ويتنام 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 250,740 135,745,291,520 Rls. 4,594,071 $
442 1394 چين 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 3,789,520 135,653,416,104 Rls. 4,525,333 $
443 1394 امارات متحده عربي 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,633,700 135,347,208,836 Rls. 4,548,189 $
444 1394 عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 13,011,868 135,292,840,534 Rls. 4,571,193 $
445 1394 افغانستان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 420,615 134,601,980,919 Rls. 4,506,539 $
446 1394 لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 488,680 134,505,023,320 Rls. 4,470,424 $
447 1394 چين 29031500 1,2 -دي کلروا تان (ا تيلن دي کلريد) 15,038,974 134,224,176,799 Rls. 4,754,934 $
448 1394 عراق 68109110 قطعات پيش ساخته براي ساختمان يا مهندسي راه وساختمان از بتون يا از سنگ مصنوعي ، حتي مسلح شده براي كف 32,382,824 134,113,835,888 Rls. 4,551,263 $
449 1394 آفريقاي جنوبي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,168,000 133,969,141,026 Rls. 4,773,125 $
450 1394 امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 10,879,040 133,590,711,609 Rls. 4,590,379 $
451 1394 تركمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 8,420,344 133,565,357,632 Rls. 4,589,249 $
452 1394 ترکيه 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 11,786,131 133,278,056,791 Rls. 4,712,941 $
453 1394 افغانستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 2,632,936 133,256,071,090 Rls. 4,460,204 $
454 1394 عراق 61149000 لباس هاي کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 373,128 132,929,353,140 Rls. 4,487,793 $
455 1394 افغانستان 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 920,322 132,704,292,759 Rls. 4,411,080 $
456 1394 عراق 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 2,545,170 132,348,865,040 Rls. 4,464,988 $
457 1394 افغانستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 1,673,246 132,199,893,949 Rls. 4,495,289 $
458 1394 ترکيه 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 1,589,507 132,027,501,851 Rls. 4,477,406 $
459 1394 ازبكستان 27132000 قيرنفت 8,329,317 131,979,249,656 Rls. 4,456,016 $
460 1394 افغانستان 07031000 پيازوموسير 13,464,715 131,775,526,309 Rls. 4,641,034 $
461 1394 پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 10,964,525 131,658,007,316 Rls. 4,390,794 $
462 1394 افغانستان 55081000 نخ دوخت ا زا لياف سنتتيک غيريکسره براي خرده فروشي 744,134 131,637,331,387 Rls. 4,516,404 $
463 1394 آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 4,938,719 131,581,036,089 Rls. 4,512,746 $
464 1394 عراق 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 1,530,601 130,268,653,508 Rls. 4,447,283 $
465 1394 عراق 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 501,085 130,165,774,395 Rls. 4,382,917 $
466 1394 هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 501,650 129,805,570,070 Rls. 4,329,560 $
467 1394 افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,359,242 129,571,680,846 Rls. 4,405,758 $
468 1394 تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 15,097,366 128,804,997,508 Rls. 4,353,872 $
469 1394 افغانستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 974,827 128,513,878,979 Rls. 4,341,416 $
470 1394 عراق 04022110 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويک کيلوگرم وکمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 505,565 128,020,125,384 Rls. 4,297,301 $
471 1394 امارات متحده عربي 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,777,285 127,738,994,833 Rls. 4,320,442 $
472 1394 فدراسيون روسيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 506,854 127,502,665,700 Rls. 4,238,593 $
473 1394 افغانستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 6,551,021 126,697,657,998 Rls. 4,324,687 $
474 1394 پاكستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 1,325,890 126,590,271,559 Rls. 4,269,168 $
475 1394 عراق 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ، باحجم سيلندربيشتراز 1000سانتي متر مكعب اما از 1500سانتيمترمکعب بيشتر نباشد 768,020 126,109,864,000 Rls. 4,930,612 $
476 1394 عراق 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 502,344 126,094,092,698 Rls. 4,267,977 $
477 1394 فدراسيون روسيه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 334,431 125,773,814,811 Rls. 4,282,366 $
478 1394 امارات متحده عربي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 10,179,226 125,754,483,736 Rls. 4,209,932 $
479 1394 هند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 20,754,567 125,454,355,644 Rls. 4,217,731 $
480 1394 چين 27132000 قيرنفت 10,361,480 124,999,982,338 Rls. 4,291,196 $
481 1394 افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 808,531 124,535,145,787 Rls. 4,256,543 $
482 1394 امارات متحده عربي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 9,313,874 123,992,711,952 Rls. 4,167,945 $
483 1394 عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 970,876 123,900,378,137 Rls. 4,130,349 $
484 1394 ايتاليا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 93,560 123,765,872,878 Rls. 4,184,640 $
485 1394 ترکيه 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,440,166 123,348,713,650 Rls. 4,282,982 $
486 1394 بلغارستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 3,124,000 123,313,466,972 Rls. 4,124,673 $
487 1394 هند 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 2,400,000 123,134,400,000 Rls. 4,080,000 $
488 1394 افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 6,785,544 122,832,280,130 Rls. 4,124,423 $
489 1394 عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 13,711,000 122,745,070,682 Rls. 4,138,338 $
490 1394 سومالي 27132000 قيرنفت 10,291,597 122,535,450,778 Rls. 4,219,337 $
491 1394 عراق 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,299,474 122,029,072,308 Rls. 4,099,616 $
492 1394 ترکيه 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 1,216,823 121,879,466,947 Rls. 4,172,436 $
493 1394 تاجيكستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 1,455,814 121,821,765,219 Rls. 4,093,209 $
494 1394 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 5,408,449 121,816,888,318 Rls. 4,282,546 $
495 1394 عراق 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 11,806,029 121,559,059,209 Rls. 4,096,327 $
496 1394 عراق 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 6,200,293 121,379,105,813 Rls. 4,054,150 $
497 1394 تركمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 679,874 120,985,870,955 Rls. 4,039,161 $
498 1394 عراق 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 5,714,551 120,773,239,304 Rls. 4,209,676 $
499 1394 جمهوري عربي سوريه 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 303,324 120,258,193,384 Rls. 4,024,415 $
500 1394 هند 28362000 کربنات دي سديم 15,450,400 119,947,151,401 Rls. 4,016,969 $
مجموع کل
29,862,512,363,275 ريال
مجموع کل
1,012,411,269 دلار