آمار کل " صادرات به" کشور "الجزاير" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 215,250 16,966,425,849 Rls. 523,059 $
2 1396 الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 214,000 16,865,266,770 Rls. 520,021 $
3 1396 الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 102,043 13,397,087,028 Rls. 408,174 $
4 1396 الجزاير 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 77,000 6,096,140,050 Rls. 187,880 $
5 1396 الجزاير 84191900 آبگرم کن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 41,438 5,440,312,144 Rls. 165,752 $
6 1396 الجزاير 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 100,000 5,255,766,000 Rls. 162,000 $
7 1396 الجزاير 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 18,680 4,735,948,000 Rls. 146,000 $
8 1396 الجزاير 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 68,000 4,411,568,000 Rls. 136,000 $
9 1396 الجزاير 08062030 کشمش تيزابي بي دانه 60,000 3,152,973,600 Rls. 97,200 $
10 1396 الجزاير 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 85,750 3,095,935,150 Rls. 94,325 $
11 1396 الجزاير 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 32,000 262,072,000 Rls. 8,000 $
12 1396 الجزاير 09102090 زعفران به صورت فله 3 147,597,450 Rls. 4,549 $
13 1396 الجزاير 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 43 649,800 Rls. 20 $
مجموع کل
79,827,741,841 ريال
مجموع کل
2,452,980 دلار