آمار کل " صادرات به" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 5,683,300 38,390,080,330 Rls. 1,183,528 $
2 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,991,252 35,718,744,048 Rls. 1,101,666 $
3 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 33,500,000 27,298,312,500 Rls. 837,500 $
4 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 3,248,526 22,126,818,224 Rls. 682,188 $
5 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 15,461,100 17,695,042,044 Rls. 540,811 $
6 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 2,377,420 16,450,258,697 Rls. 506,167 $
7 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 14,497,660 11,750,337,220 Rls. 362,441 $
8 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 10,102,911 11,720,940,004 Rls. 361,291 $
9 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 1,591,845 10,847,328,400 Rls. 334,286 $
10 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 430,981 9,760,784,335 Rls. 300,785 $
11 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 497,542 8,147,673,522 Rls. 251,130 $
12 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 334,062 7,527,745,406 Rls. 232,040 $
13 1396 جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 900,000 7,064,136,048 Rls. 217,684 $
14 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 241,646 7,054,414,978 Rls. 217,433 $
15 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 312,666 6,325,599,087 Rls. 192,681 $
16 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 471,230 6,141,924,246 Rls. 188,768 $
17 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 269,377 5,556,834,810 Rls. 170,903 $
18 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,510,712 4,664,509,200 Rls. 143,745 $
19 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 416,950 4,260,051,623 Rls. 131,339 $
20 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27132000 قيرنفت 610,690 4,144,511,946 Rls. 126,500 $
21 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 114,048 4,069,086,819 Rls. 125,414 $
22 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 95,040 3,392,671,256 Rls. 104,543 $
23 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 120,163 3,343,565,839 Rls. 103,137 $
24 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 98,780 2,897,760,690 Rls. 88,902 $
25 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 142,580 1,802,105,349 Rls. 55,011 $
26 1396 جمهوري متحده تانزانيا 28362000 کربنات دي سديم 198,870 1,677,084,110 Rls. 51,684 $
27 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 143,600 1,466,848,152 Rls. 45,234 $
28 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 1,411,000 1,374,538,500 Rls. 42,300 $
29 1396 جمهوري متحده تانزانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 334,740 1,237,491,476 Rls. 38,144 $
30 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 161,613 1,153,546,420 Rls. 35,548 $
31 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 421,000 983,298,312 Rls. 30,303 $
32 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 18,806 732,163,748 Rls. 22,567 $
33 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 95,820 686,048,600 Rls. 21,080 $
34 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 679,300,920 Rls. 20,908 $
35 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 39,095 678,242,336 Rls. 20,704 $
36 1396 جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 633,536,750 Rls. 19,250 $
37 1396 جمهوري متحده تانزانيا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,400 609,947,200 Rls. 18,800 $
38 1396 جمهوري متحده تانزانيا 32082010 پوششي ورنگها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,351 584,244,000 Rls. 18,000 $
39 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن 20,520 578,061,064 Rls. 17,612 $
40 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 244,460 570,801,540 Rls. 17,601 $
41 1396 جمهوري متحده تانزانيا 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 4,960 457,460,400 Rls. 14,097 $
42 1396 جمهوري متحده تانزانيا 27101940 روغن پايه معدني 39,840 452,399,136 Rls. 13,944 $
43 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 192,300 395,312,160 Rls. 12,128 $
44 1396 جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 392,317,266 Rls. 12,090 $
45 1396 جمهوري متحده تانزانيا 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 50,000 392,244,702 Rls. 12,094 $
46 1396 جمهوري متحده تانزانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 110,240 374,860,002 Rls. 11,478 $
47 1396 جمهوري متحده تانزانيا 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 5,000 371,452,620 Rls. 11,396 $
48 1396 جمهوري متحده تانزانيا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,750 352,625,310 Rls. 10,782 $
49 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 48,000 344,879,040 Rls. 10,560 $
50 1396 جمهوري متحده تانزانيا 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 54,565 338,780,248 Rls. 10,443 $
51 1396 جمهوري متحده تانزانيا 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 3,450 191,169,675 Rls. 5,865 $
52 1396 جمهوري متحده تانزانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 51,980 187,686,268 Rls. 5,786 $
53 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 23,220 168,109,388 Rls. 5,108 $
54 1396 جمهوري متحده تانزانيا 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 26,320 162,475,992 Rls. 5,001 $
55 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 270,000 148,917,960 Rls. 4,590 $
56 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 48,000 112,126,464 Rls. 3,456 $
57 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 7,500 110,561,625 Rls. 3,375 $
58 1396 جمهوري متحده تانزانيا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 39 109,519,200 Rls. 3,360 $
59 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 15,000 98,277,000 Rls. 3,000 $
60 1396 جمهوري متحده تانزانيا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 27,530 87,593,040 Rls. 2,696 $
61 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70193910 پشم شيشه 2,670 87,028,650 Rls. 2,670 $
62 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 112,240 61,894,575 Rls. 1,908 $
63 1396 جمهوري متحده تانزانيا 25202000 ک گچ 110,200 61,256,465 Rls. 1,873 $
64 1396 جمهوري متحده تانزانيا 70193910 پشم شيشه 1,700 55,142,900 Rls. 1,699 $
65 1396 جمهوري متحده تانزانيا 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,200 23,355,360 Rls. 720 $
66 1396 جمهوري متحده تانزانيا 39241010 ظروف ملامين 76 7,395,864 Rls. 228 $
67 1396 جمهوري متحده تانزانيا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 123 7,173,218 Rls. 221 $
68 1396 جمهوري متحده تانزانيا 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 41 4,671,072 Rls. 144 $
69 1396 جمهوري متحده تانزانيا 73181110 مهره پيچ بزرگ ، از جنس استنلس استيل ، حديده شده 205 3,570,380 Rls. 110 $
مجموع کل
297,356,645,729 ريال
مجموع کل
9,150,450 دلار