آمار کل " صادرات به" کشور "ساير كشورهاي خارجي" سال "1396"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1396 ساير كشورهاي خارجي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 305,850 47,037,503,891 Rls. 1,447,549 $
2 1396 ساير كشورهاي خارجي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 306,260 42,131,667,420 Rls. 1,296,758 $
3 1396 ساير كشورهاي خارجي 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 248,560 35,214,516,983 Rls. 1,078,248 $
4 1396 ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 4,935,150 33,628,072,808 Rls. 1,036,381 $
5 1396 ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 2,202,000 29,006,958,474 Rls. 892,159 $
6 1396 ساير كشورهاي خارجي 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 178,500 24,985,040,602 Rls. 770,311 $
7 1396 ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 2,973,200 20,242,140,240 Rls. 624,372 $
8 1396 ساير كشورهاي خارجي 27132000 قيرنفت 2,943,735 19,926,400,015 Rls. 613,277 $
9 1396 ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,336,000 19,506,529,320 Rls. 596,070 $
10 1396 ساير كشورهاي خارجي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 245,000 16,245,000,000 Rls. 500,000 $
11 1396 ساير كشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 531,720 15,529,361,148 Rls. 478,548 $
12 1396 ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,008,000 15,307,552,570 Rls. 471,742 $
13 1396 ساير كشورهاي خارجي 28421090 سيليكاتکهاي مضاعف يا كمپلكس، از جمله آلومينيو سيليكات با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 147,000 10,638,758,970 Rls. 324,135 $
14 1396 ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 668,000 10,181,673,918 Rls. 313,794 $
15 1396 ساير كشورهاي خارجي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 334,000 4,715,685,546 Rls. 143,286 $
16 1396 ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 340,000 4,540,918,932 Rls. 140,074 $
17 1396 ساير كشورهاي خارجي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 75,000 3,648,937,500 Rls. 112,445 $
18 1396 ساير كشورهاي خارجي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 38,516 2,275,549,260 Rls. 69,330 $
19 1396 ساير كشورهاي خارجي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 16,200 1,470,571,200 Rls. 45,360 $
20 1396 ساير كشورهاي خارجي 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene 9,511 1,110,158,060 Rls. 34,243 $
21 1396 ساير كشورهاي خارجي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12,000 1,089,816,000 Rls. 33,600 $
22 1396 ساير كشورهاي خارجي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 12,856 750,670,899 Rls. 23,141 $
23 1396 ساير كشورهاي خارجي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 40 653,482,566 Rls. 20,113 $
24 1396 ساير كشورهاي خارجي 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,987 447,727,200 Rls. 13,800 $
25 1396 ساير كشورهاي خارجي 19053200 ويفل ها و ويفرها 4,776 278,714,740 Rls. 8,597 $
26 1396 ساير كشورهاي خارجي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 30 261,275,255 Rls. 8,055 $
27 1396 ساير كشورهاي خارجي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 3,259 185,949,855 Rls. 5,733 $
28 1396 ساير كشورهاي خارجي 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 22,210 158,555,586 Rls. 4,886 $
29 1396 ساير كشورهاي خارجي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,858 138,562,320 Rls. 4,272 $
30 1396 ساير كشورهاي خارجي 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 18,200 118,263,600 Rls. 3,640 $
31 1396 ساير كشورهاي خارجي 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,651 96,396,820 Rls. 2,972 $
32 1396 ساير كشورهاي خارجي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,980 28,375,888 Rls. 875 $
33 1396 ساير كشورهاي خارجي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 720 14,035,680 Rls. 432 $
34 1396 ساير كشورهاي خارجي 20029010 رب گوجه فرنگي 133 5,218,698 Rls. 159 $
مجموع کل
361,570,041,964 ريال
مجموع کل
11,118,357 دلار