آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 سوئد 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 12,962,500 807,580,879,991 Rls. 103,717,198 $
2 1381 سوئد 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 2,977,279 264,096,835,132 Rls. 33,345,596 $
3 1381 سوئد 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تراكمي (ديزل يانيمه ديزل )به وزن بي از5تن 5,319,305 258,937,471,349 Rls. 32,694,124 $
4 1381 سوئد 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشتراز5000كيلووات 576,640 186,983,662,304 Rls. 23,609,048 $
5 1381 سوئد 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان مصون تهيه شده و سايراجزاء خون 2,662 107,580,471,196 Rls. 13,583,392 $
6 1381 سوئد 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 274,442 70,403,428,879 Rls. 8,889,321 $
7 1381 سوئد 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 5,873,625 46,692,892,084 Rls. 5,895,567 $
8 1381 سوئد 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 39,734 40,875,160,959 Rls. 5,161,007 $
9 1381 سوئد 870590 -سايروسايطنقليه موتوري بامصارف خاص (مثلاكاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايطنقليه ازكارافتاده ) 780,047 39,099,936,659 Rls. 4,936,861 $
10 1381 سوئد 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 294,060 37,229,767,557 Rls. 4,875,250 $
11 1381 سوئد 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5/72 كيلو ولت 102,109 35,676,995,065 Rls. 4,504,672 $
12 1381 سوئد 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 62,436 29,577,948,419 Rls. 3,734,592 $
13 1381 سوئد 843031 --ماشين آلات خودروبراي كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 301,925 29,101,028,642 Rls. 3,674,372 $
14 1381 سوئد 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 88,466 28,243,410,464 Rls. 3,604,129 $
15 1381 سوئد 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 126,542 28,096,663,736 Rls. 3,547,559 $
16 1381 سوئد 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 5,255,173 25,690,113,957 Rls. 3,265,515 $
17 1381 سوئد 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 468,902 25,420,558,364 Rls. 3,209,666 $
18 1381 سوئد 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 412,797 25,236,402,842 Rls. 3,186,415 $
19 1381 سوئد 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 502,871 24,448,933,748 Rls. 3,086,986 $
20 1381 سوئد 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 374,548 24,319,581,498 Rls. 3,070,653 $
21 1381 سوئد 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mm, 1,077,810 23,728,559,192 Rls. 2,996,028 $
22 1381 سوئد 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 3,427,625 23,677,404,759 Rls. 3,460,406 $
23 1381 سوئد 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 275,395 15,684,397,952 Rls. 1,983,957 $
24 1381 سوئد 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 35,174 14,748,887,944 Rls. 1,862,232 $
25 1381 سوئد 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيدنشده قشرنزده بشكل رول يا ورق 2,680,575 13,675,557,431 Rls. 1,777,308 $
26 1381 سوئد 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 733,250 12,913,376,699 Rls. 1,630,477 $
27 1381 سوئد 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفات ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ,نيمه سفيدشده ي 2,454,398 12,768,884,331 Rls. 1,612,232 $
28 1381 سوئد 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 7,834 11,717,829,747 Rls. 1,479,524 $
29 1381 سوئد 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm, 639,765 10,481,648,361 Rls. 1,323,440 $
30 1381 سوئد 860210 - لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 129,616 10,235,411,680 Rls. 1,292,350 $
31 1381 سوئد 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 1,072,974 10,199,466,075 Rls. 1,287,811 $
32 1381 سوئد 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 36,361 10,154,025,174 Rls. 1,282,075 $
33 1381 سوئد 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 30,961 9,410,232,159 Rls. 1,388,866 $
34 1381 سوئد 851730 - دستگاههاي قطع و وصل باتغيير خط تلفني يا تلگرافي 8,721 8,939,455,493 Rls. 1,133,390 $
35 1381 سوئد 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 45,119 8,260,749,679 Rls. 1,043,025 $
36 1381 سوئد 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 17,381 8,017,022,806 Rls. 1,012,250 $
37 1381 سوئد 852510 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني بدون وسيله گيرنده 9,495 7,870,202,539 Rls. 993,712 $
38 1381 سوئد 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 712,750 7,222,004,319 Rls. 965,574 $
39 1381 سوئد 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 3,264 7,085,647,643 Rls. 904,511 $
40 1381 سوئد 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 108,455 6,783,751,384 Rls. 856,534 $
41 1381 سوئد 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 35,275 6,398,784,690 Rls. 807,928 $
42 1381 سوئد 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 76,186 6,172,382,191 Rls. 779,340 $
43 1381 سوئد 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 667 5,926,264,471 Rls. 748,266 $
44 1381 سوئد 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافيكي بريده شده به اندازه معين ,غيرمذكوردرجاي ديگر 819,750 5,590,689,152 Rls. 705,895 $
45 1381 سوئد 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 19,276 5,457,427,381 Rls. 809,178 $
46 1381 سوئد 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 5 5,433,033,514 Rls. 685,989 $
47 1381 سوئد 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 269,260 5,143,054,166 Rls. 649,376 $
48 1381 سوئد 854140 -وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور, ديودهاي ساطع نور 28,800 4,866,284,192 Rls. 614,430 $
49 1381 سوئد 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 22 4,842,758,076 Rls. 611,459 $
50 1381 سوئد 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 37,150 4,703,066,216 Rls. 593,821 $
51 1381 سوئد 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,428 4,616,639,577 Rls. 582,909 $
52 1381 سوئد 843910 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسلولزي اليافي 23,460 4,485,933,884 Rls. 566,406 $
53 1381 سوئد 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 3,834 4,469,897,555 Rls. 576,404 $
54 1381 سوئد 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 735 4,444,453,885 Rls. 561,169 $
55 1381 سوئد 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول ياورق هرمترمربع حداكثر 150گرم 256,865 4,364,065,482 Rls. 551,020 $
56 1381 سوئد 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 706,017 4,363,551,270 Rls. 565,449 $
57 1381 سوئد 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه تركيب تكنولوژي دوقطبي (ralopib)و(soM)بدست م 1,605 4,274,919,765 Rls. 539,763 $
58 1381 سوئد 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 10,732 4,229,059,707 Rls. 533,972 $
59 1381 سوئد 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 24,037 4,222,953,223 Rls. 533,201 $
60 1381 سوئد 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 46,580 4,003,824,078 Rls. 505,534 $
61 1381 سوئد 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 22,317 3,890,599,825 Rls. 491,236 $
62 1381 سوئد 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 9,387 3,858,824,969 Rls. 487,226 $
63 1381 سوئد 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 47,261 3,777,938,177 Rls. 477,012 $
64 1381 سوئد 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 62,853 3,757,679,196 Rls. 474,455 $
65 1381 سوئد 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 289,779 3,722,358,445 Rls. 469,994 $
66 1381 سوئد 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 1,113 3,438,358,600 Rls. 434,136 $
67 1381 سوئد 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 621,200 3,423,475,357 Rls. 432,256 $
68 1381 سوئد 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به اشكال ابتدائي 64,000 3,352,252,286 Rls. 423,264 $
69 1381 سوئد 120911 --تخم چغندرقند, براي كشت 9,325 3,266,929,232 Rls. 412,491 $
70 1381 سوئد 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 79,941 3,231,501,029 Rls. 408,018 $
71 1381 سوئد 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 13,373 3,141,162,153 Rls. 426,341 $
72 1381 سوئد 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 23,572 3,135,603,891 Rls. 395,910 $
73 1381 سوئد 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,441 3,096,991,090 Rls. 391,035 $
74 1381 سوئد 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 539,360 3,096,100,305 Rls. 390,922 $
75 1381 سوئد 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,118 3,024,420,522 Rls. 381,872 $
76 1381 سوئد 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 25,630 2,961,312,454 Rls. 373,903 $
77 1381 سوئد 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتراز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده , 65,759 2,851,540,049 Rls. 360,042 $
78 1381 سوئد 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 3,491 2,730,576,749 Rls. 344,770 $
79 1381 سوئد 481690 -كاغذكپي وكاغذانتقال كه درجاي ديگرمذكورنباشد,صفحات افست ازكاغذ 434,280 2,722,515,398 Rls. 343,752 $
80 1381 سوئد 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 12,730 2,720,556,484 Rls. 343,506 $
81 1381 سوئد 848210 -بلبرينگ , 16,632 2,669,120,092 Rls. 337,012 $
82 1381 سوئد 290542 -- پنتا ارتريتول 265,000 2,616,148,846 Rls. 330,322 $
83 1381 سوئد 040510 - كره 219,300 2,530,359,392 Rls. 319,490 $
84 1381 سوئد 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدورسردكشيده شده , 23,175 2,492,864,767 Rls. 314,757 $
85 1381 سوئد 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 383 2,486,456,471 Rls. 313,947 $
86 1381 سوئد 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 106,732 2,464,370,906 Rls. 311,158 $
87 1381 سوئد 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 20,730 2,367,163,415 Rls. 298,884 $
88 1381 سوئد 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 25,005 2,333,437,785 Rls. 294,626 $
89 1381 سوئد 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 111,707 2,299,734,301 Rls. 290,370 $
90 1381 سوئد 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,866 2,260,924,493 Rls. 285,470 $
91 1381 سوئد 722910 -مفتول ازفولادتندبر, 48,696 2,244,514,820 Rls. 283,398 $
92 1381 سوئد 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 10,285 2,160,091,034 Rls. 272,739 $
93 1381 سوئد 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 54,871 2,151,192,680 Rls. 271,617 $
94 1381 سوئد 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 38,532 2,138,641,790 Rls. 270,029 $
95 1381 سوئد 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 427 2,109,054,556 Rls. 266,295 $
96 1381 سوئد 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 1,150 1,986,458,595 Rls. 250,815 $
97 1381 سوئد 720529 --پودرازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 174,572 1,972,956,252 Rls. 249,111 $
98 1381 سوئد 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 316 1,969,951,030 Rls. 248,731 $
99 1381 سوئد 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 19,110 1,925,286,942 Rls. 243,092 $
100 1381 سوئد 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 2,514 1,911,187,246 Rls. 328,336 $
101 1381 سوئد 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ياورق 615,127 1,877,479,488 Rls. 237,055 $
102 1381 سوئد 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 47,690 1,865,797,750 Rls. 235,580 $
103 1381 سوئد 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 674 1,839,808,464 Rls. 232,300 $
104 1381 سوئد 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 13,920 1,803,528,704 Rls. 227,719 $
105 1381 سوئد 950691 --اشياءوادوات براي ژيمناستيك ياورز پهلواني , 18,250 1,801,048,311 Rls. 227,405 $
106 1381 سوئد 820590 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 10/8205لغايت 80/8205 5,455 1,785,701,062 Rls. 225,467 $
107 1381 سوئد 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 4,090 1,769,245,396 Rls. 223,390 $
108 1381 سوئد 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 93,454 1,758,531,211 Rls. 222,037 $
109 1381 سوئد 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 104 1,744,824,720 Rls. 220,306 $
110 1381 سوئد 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 105,550 1,730,490,288 Rls. 218,496 $
111 1381 سوئد 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 189,680 1,709,150,809 Rls. 215,802 $
112 1381 سوئد 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض 19,775 1,666,341,442 Rls. 210,398 $
113 1381 سوئد 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 846 1,654,115,534 Rls. 208,854 $
114 1381 سوئد 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بندي وسايروسايل شكسته بندي 16,756 1,650,502,748 Rls. 208,397 $
115 1381 سوئد 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,750 1,648,952,305 Rls. 229,221 $
116 1381 سوئد 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال ابتدائي 60,700 1,638,514,187 Rls. 206,884 $
117 1381 سوئد 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 1,510 1,638,110,027 Rls. 206,832 $
118 1381 سوئد 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 74,365 1,636,444,202 Rls. 206,622 $
119 1381 سوئد 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 171,930 1,622,869,342 Rls. 204,908 $
120 1381 سوئد 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 1,070 1,615,641,198 Rls. 203,996 $
121 1381 سوئد 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوقطعات توربوجت هاوتوربوپراپلرها) 8 1,587,687,907 Rls. 200,466 $
122 1381 سوئد 481131 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده و,,,باموادپلاستيكي ,سفيدشده به وزن هرمترمربعبي از150گرم 169,786 1,559,788,055 Rls. 196,943 $
123 1381 سوئد 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 2,818 1,553,506,141 Rls. 196,150 $
124 1381 سوئد 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,136 1,545,980,952 Rls. 195,199 $
125 1381 سوئد 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 92,606 1,533,759,817 Rls. 193,655 $
126 1381 سوئد 851719 --دستگاه هاي تلفني (غيرازدستگاه هاي تلفني باسيم مجهزبه متعلقات بي سيم ); آيفون هاي تصويري 1,200 1,467,068,935 Rls. 185,236 $
127 1381 سوئد 841382 --بالابرهاي آبگونها 7,127 1,436,565,633 Rls. 181,384 $
128 1381 سوئد 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 162,236 1,430,637,516 Rls. 180,635 $
129 1381 سوئد 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 504 1,371,234,129 Rls. 173,136 $
130 1381 سوئد 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 1,313 1,367,630,352 Rls. 172,682 $
131 1381 سوئد 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 27,009 1,328,989,428 Rls. 167,802 $
132 1381 سوئد 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرهاازدرجه حل شونده نيمه سفيدشده سفيدشده ازتيره كاج 391,680 1,316,573,960 Rls. 277,103 $
133 1381 سوئد 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 27,544 1,301,384,532 Rls. 181,182 $
134 1381 سوئد 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 183,500 1,265,551,367 Rls. 264,161 $
135 1381 سوئد 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1,476 1,256,710,015 Rls. 158,676 $
136 1381 سوئد 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 8,539 1,213,296,059 Rls. 153,194 $
137 1381 سوئد 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 3,491 1,208,230,284 Rls. 152,554 $
138 1381 سوئد 845020 -ماشين هاي رختشوئي ,خانگي ياغيرخانگي ,باظرفيت بي از10كيلوگرم 4,934 1,196,171,185 Rls. 151,032 $
139 1381 سوئد 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به شكل رول ياورق هرمترمربعحداكثر150گرم 145,943 1,193,544,203 Rls. 150,701 $
140 1381 سوئد 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 3,374 1,186,315,728 Rls. 149,788 $
141 1381 سوئد 842191 --اجزاءوقطعات ماشين هاي گريزازمركز,همچنين خشك كن هاي گريزازمركز 2,649 1,171,850,370 Rls. 147,961 $
142 1381 سوئد 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 264 1,145,604,966 Rls. 145,773 $
143 1381 سوئد 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 1,701 1,132,410,973 Rls. 160,694 $
144 1381 سوئد 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 33,070 1,131,615,474 Rls. 142,880 $
145 1381 سوئد 390290 -ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي اولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به اشكال ابتدائي 98,000 1,125,881,386 Rls. 142,157 $
146 1381 سوئد 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 30,850 1,117,081,306 Rls. 141,046 $
147 1381 سوئد 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 21,585 1,107,273,946 Rls. 139,808 $
148 1381 سوئد 851521 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودكار يا قسمتي خودكار 8,124 1,105,070,325 Rls. 139,529 $
149 1381 سوئد 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 241,630 1,100,579,474 Rls. 138,962 $
150 1381 سوئد 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 388 1,080,984,524 Rls. 136,487 $
151 1381 سوئد 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 16,793 1,077,958,075 Rls. 136,105 $
152 1381 سوئد 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباسايرموادجورنشده بدون لوازم وملحقات 25,659 1,070,196,186 Rls. 135,126 $
153 1381 سوئد 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 15,283 1,052,336,403 Rls. 132,871 $
154 1381 سوئد 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 1,245 1,052,102,029 Rls. 132,842 $
155 1381 سوئد 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 316 1,047,687,805 Rls. 132,284 $
156 1381 سوئد 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 1,300 1,042,594,630 Rls. 131,641 $
157 1381 سوئد 820780 -ابزارهاي تعويضي براي خراطي كردن , 215 1,032,209,440 Rls. 130,329 $
158 1381 سوئد 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 113,348 1,017,320,220 Rls. 128,450 $
159 1381 سوئد 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شماره هاي 842211الي 842240 934 1,014,782,177 Rls. 128,129 $
160 1381 سوئد 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 444 990,447,257 Rls. 125,057 $
161 1381 سوئد 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 834 988,564,107 Rls. 159,874 $
162 1381 سوئد 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 1,758 975,183,866 Rls. 123,129 $
163 1381 سوئد 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 27,413 969,016,195 Rls. 122,350 $
164 1381 سوئد 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 3,335 937,678,661 Rls. 118,395 $
165 1381 سوئد 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آن سفيدشده باشد,به شكل رول ياورق 208,469 936,967,063 Rls. 118,304 $
166 1381 سوئد 480449 -سايركاغذهاومقواهاي كرافت هرمترمربعبي از150وكمتراز225گرم غيرمذكوردرجاي ديگر 98,048 929,021,000 Rls. 117,301 $
167 1381 سوئد 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 217,980 920,005,849 Rls. 116,162 $
168 1381 سوئد 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 26,036 909,254,520 Rls. 114,804 $
169 1381 سوئد 843020 -برف روب ها 7,824 905,359,656 Rls. 114,313 $
170 1381 سوئد 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 56,789 904,424,590 Rls. 114,195 $
171 1381 سوئد 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 1,100 854,590,390 Rls. 107,903 $
172 1381 سوئد 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,600 848,213,998 Rls. 107,098 $
173 1381 سوئد 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 1,502 844,013,988 Rls. 106,568 $
174 1381 سوئد 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 25,416 822,021,617 Rls. 103,791 $
175 1381 سوئد 810510 -مات كبالت وغيره ,كبالت بصورت كارنشده قراضه وضايعات وپودر, 5,000 809,506,416 Rls. 102,210 $
176 1381 سوئد 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 4,180 807,235,714 Rls. 101,924 $
177 1381 سوئد 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 19,765 799,961,192 Rls. 101,005 $
178 1381 سوئد 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 5,286 792,425,233 Rls. 100,054 $
179 1381 سوئد 846692 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8465 464 786,142,427 Rls. 99,260 $
180 1381 سوئد 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 4,392 779,975,122 Rls. 402,681 $
181 1381 سوئد 040700 تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته 8,664 778,653,192 Rls. 98,315 $
182 1381 سوئد 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 106,400 774,045,958 Rls. 97,734 $
183 1381 سوئد 120500 دانه منداب يا لغت 20,000 768,027,280 Rls. 96,973 $
184 1381 سوئد 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,315 757,805,452 Rls. 95,682 $
185 1381 سوئد 761010 در,پنجره وچهارچوب آنهاو آستانه ,از آلومينيوم , 5,494 746,792,410 Rls. 94,292 $
186 1381 سوئد 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 16,065 743,575,509 Rls. 93,886 $
187 1381 سوئد 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 96,000 722,584,421 Rls. 91,235 $
188 1381 سوئد 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 9,832 722,454,769 Rls. 91,219 $
189 1381 سوئد 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 60,480 715,871,899 Rls. 90,388 $
190 1381 سوئد 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 110 681,488,332 Rls. 86,047 $
191 1381 سوئد 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلاويزكردن , 234 678,111,690 Rls. 85,620 $
192 1381 سوئد 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 844 677,276,769 Rls. 85,515 $
193 1381 سوئد 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 29,370 676,826,810 Rls. 85,457 $
194 1381 سوئد 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,030 668,685,400 Rls. 84,430 $
195 1381 سوئد 820600 ابزارهاي مشمول دوياچندشماره 02/82لغايت 05/82 آماده شده بصورت مجموعه براي خرده فروشي , 2,948 655,541,044 Rls. 82,770 $
196 1381 سوئد 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت حداكثر 750 وات 27,890 651,625,667 Rls. 82,276 $
197 1381 سوئد 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 134,520 650,236,346 Rls. 82,099 $
198 1381 سوئد 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 28,750 640,387,356 Rls. 80,857 $
199 1381 سوئد 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 130 625,981,654 Rls. 79,038 $
200 1381 سوئد 731700 ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,بست موجدار,,,,از آهن ياازفولاد, 16,800 624,551,442 Rls. 78,858 $
مجموع کل
2,692,040,107,666 ريال
مجموع کل
343,556,963 دلار