آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1381 سوئد 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيرازنو ع ديجيتال ) 1 64,330,000 Rls. 8,122 $
202 1381 سوئد 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 400 64,262,866 Rls. 8,114 $
203 1381 سوئد 846890 -سايراجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري 25 63,462,785 Rls. 8,130 $
204 1381 سوئد 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 925 62,045,959 Rls. 7,834 $
205 1381 سوئد 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير مذكور در جاي ديگر, براي موتورهاي درونسوز 121 61,408,100 Rls. 7,754 $
206 1381 سوئد 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 23 61,207,089 Rls. 7,728 $
207 1381 سوئد 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 920 60,909,175 Rls. 7,691 $
208 1381 سوئد 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 1,915 59,283,768 Rls. 7,485 $
209 1381 سوئد 890520 -سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا استخراج 100 58,800,000 Rls. 7,424 $
210 1381 سوئد 847210 -ماشين هاي تكثيرهكتوگراف يااستنسيل 128 57,599,125 Rls. 7,273 $
211 1381 سوئد 290539 -- ساير دي ئول ها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 7,000 55,794,720 Rls. 7,045 $
212 1381 سوئد 843410 -ماشين هاي شيردو 796 54,471,484 Rls. 6,877 $
213 1381 سوئد 700910 - آينه هاي عقب بين براي وسائطنقليه زميني ,ازشيشه , 560 53,848,213 Rls. 6,799 $
214 1381 سوئد 490191 --فرهنگ لغات ودائره المعارف حتي بصورت جزءجزء 1,200 52,063,813 Rls. 6,574 $
215 1381 سوئد 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 26 51,197,333 Rls. 6,464 $
216 1381 سوئد 900719 -- دوربين هاي فيلمبرداري , غيرمذكور 26 50,078,758 Rls. 6,323 $
217 1381 سوئد 480429 --كاغذكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد(به استثناي سفيدنشده ),قشرنزده ,به شكل رول ياورق 23,981 48,945,005 Rls. 27,889 $
218 1381 سوئد 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 240 47,732,400 Rls. 6,027 $
219 1381 سوئد 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 50 47,648,476 Rls. 6,016 $
220 1381 سوئد 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 19 46,895,255 Rls. 5,921 $
221 1381 سوئد 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,150 46,341,205 Rls. 5,851 $
222 1381 سوئد 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 70 46,042,820 Rls. 5,813 $
223 1381 سوئد 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 694 45,839,599 Rls. 5,788 $
224 1381 سوئد 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 250 45,665,202 Rls. 5,766 $
225 1381 سوئد 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان 489 45,206,775 Rls. 5,708 $
226 1381 سوئد 847149 --ماشين هاي خودكارداده پردازي PDA()غيرقابل حمل ,غيرمذكوردرجاي ديگرعرضه شده بشكل يك سيستم 26 44,038,361 Rls. 5,560 $
227 1381 سوئد 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 316 43,865,400 Rls. 5,539 $
228 1381 سوئد 721230 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي 600mm, آبكاري يااندودشده باروي غيراز آبكاري شده بط 5,186 43,582,674 Rls. 5,503 $
229 1381 سوئد 391212 -- استات هاي سلولزنرم شده , به اشكال ابتدائي 1,300 43,563,364 Rls. 5,500 $
230 1381 سوئد 290541 -- 2-اتيل -2-(هيدروكسي متيل ) پروپان -1,3- دي ئول (تري متيلول پروپان ) 4,125 43,362,337 Rls. 5,475 $
231 1381 سوئد 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 900 42,860,690 Rls. 5,412 $
232 1381 سوئد 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 38 42,475,905 Rls. 5,363 $
233 1381 سوئد 480459 --كاغذومقواي كرافت به وزن هرمترمربع حداقل 225 گرم كه درجاي ديگرمذكور نباشد 483 41,593,758 Rls. 5,252 $
234 1381 سوئد 284210 -سيليكات هاي كمپلكس يا مضاعف 2,465 38,607,984 Rls. 4,875 $
235 1381 سوئد 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 1,430 36,770,380 Rls. 4,643 $
236 1381 سوئد 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 61 36,626,041 Rls. 4,625 $
237 1381 سوئد 750890 -مصنوعات ازنيكل كه درجاي ديگرگفته نشده است , 385 35,008,049 Rls. 4,420 $
238 1381 سوئد 853400 - مدارهاي چاپي 1 34,728,000 Rls. 4,385 $
239 1381 سوئد 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 169 34,224,081 Rls. 4,321 $
240 1381 سوئد 842541 --سيستم بالابرثابت ازنوعي كه درتعميرگاههابكارميروند 270 33,517,746 Rls. 4,232 $
241 1381 سوئد 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 1وحداكثرAVK 16 80 32,380,460 Rls. 4,088 $
242 1381 سوئد 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 120 30,348,496 Rls. 3,832 $
243 1381 سوئد 820840 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كشاورزي ,باغباني وگلكاري , 1,396 29,025,661 Rls. 3,665 $
244 1381 سوئد 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 50 29,018,795 Rls. 3,664 $
245 1381 سوئد 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 1 27,917,434 Rls. 3,525 $
246 1381 سوئد 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 474 27,515,316 Rls. 3,474 $
247 1381 سوئد 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 680 27,296,325 Rls. 3,447 $
248 1381 سوئد 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 2,962 26,490,963 Rls. 3,345 $
249 1381 سوئد 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه درجاي ديگرگفته نشده است ازپنبه نسوز,,, 30 25,587,013 Rls. 3,231 $
250 1381 سوئد 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 8 25,574,807 Rls. 3,229 $
251 1381 سوئد 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 320 25,433,790 Rls. 3,211 $
252 1381 سوئد 820291 --تيغه اره هاي مستقيم ,براي كاركردن روي فلزات , 744 24,581,387 Rls. 3,104 $
253 1381 سوئد 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 6 24,296,840 Rls. 3,068 $
254 1381 سوئد 843860 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 485 22,882,163 Rls. 2,889 $
255 1381 سوئد 844110 -ماشينهاي بر 12,480 22,485,400 Rls. 2,839 $
256 1381 سوئد 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي , 503 22,260,284 Rls. 2,811 $
257 1381 سوئد 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 50 21,547,077 Rls. 2,721 $
258 1381 سوئد 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 189 21,295,851 Rls. 2,689 $
259 1381 سوئد 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 600 21,009,289 Rls. 2,653 $
260 1381 سوئد 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 3,000 20,968,701 Rls. 2,648 $
261 1381 سوئد 902490 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابراي آزماي مشمول 24/90 6,004 20,713,888 Rls. 2,615 $
262 1381 سوئد 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 20 19,469,870 Rls. 2,458 $
263 1381 سوئد 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 13 19,120,575 Rls. 2,414 $
264 1381 سوئد 853120 - تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع(DCL)ياباديودهاي ساطع نور(DEL) 190 18,890,638 Rls. 2,385 $
265 1381 سوئد 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ازجمله الماس شيشه بري ), 293 18,789,038 Rls. 2,373 $
266 1381 سوئد 731823 --ميخ پرچ , 10 18,367,620 Rls. 2,319 $
267 1381 سوئد 392119 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازسايرموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنب 35 17,927,579 Rls. 2,264 $
268 1381 سوئد 740819 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن 6ميليمترياكمترباشد, 774 17,494,919 Rls. 2,209 $
269 1381 سوئد 961100 مهرهاي تاريخ زني ,لاك ومهركردن ياشماره زني ,وهمانند((همچنين وسايل براي چاپ ) 200 16,068,943 Rls. 2,029 $
270 1381 سوئد 852821 -- مونيتورهاي ويدئويي رنگي 26 15,502,693 Rls. 1,957 $
271 1381 سوئد 740940 --صفحه ,ورق ونوار,ازمس نيكل يانيكل نقره ,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 75 14,420,023 Rls. 1,821 $
272 1381 سوئد 321511 -- مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 134 14,198,418 Rls. 1,793 $
273 1381 سوئد 830520 -سوزن هاي دوخت بصورت نوار,ازفلزمعمولي , 536 13,599,845 Rls. 1,717 $
274 1381 سوئد 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ازفلزوساير. 1,000 13,102,250 Rls. 1,654 $
275 1381 سوئد 843320 --ماشين هاي علف زني (همچنين ميله هاي بر براي سواركردن روي تراكتور),غيرمذكوردرجاي ديگر 450 13,037,266 Rls. 1,646 $
276 1381 سوئد 820340 -لوله بر,پيچ بر,منگنه سوراخ كن وابزارهاي همانند, 9 12,606,413 Rls. 1,591 $
277 1381 سوئد 903031 -- مولتي متر 200 11,868,466 Rls. 1,499 $
278 1381 سوئد 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتريكي (ازجمله قوس پلاسمائي ), غيرخودكار 170 11,778,424 Rls. 6,711 $
279 1381 سوئد 830210 -لولاازفلزمعمولي , 4,500 11,098,723 Rls. 1,401 $
280 1381 سوئد 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,300 10,792,959 Rls. 1,363 $
281 1381 سوئد 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 19 9,781,466 Rls. 1,235 $
282 1381 سوئد 381900 مايعات براي ترمزهاي هيدروليك وادوات هيدروليكي انتقال نيرو,كمتراز70%وزني روغنهاي نفتي 11 8,603,024 Rls. 1,086 $
283 1381 سوئد 401029 --سايرتسمه هاي انتقال نيروكه درجاي ديگر مذكورنباشد 6 8,554,055 Rls. 1,080 $
284 1381 سوئد 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 1,157 8,440,683 Rls. 1,066 $
285 1381 سوئد 820411 -- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت , 114 8,439,186 Rls. 1,066 $
286 1381 سوئد 850511 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,ازفلز 43 6,715,500 Rls. 848 $
287 1381 سوئد 702000 سايراشياءازشيشه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 108 6,482,542 Rls. 819 $
288 1381 سوئد 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,049 6,260,578 Rls. 790 $
289 1381 سوئد 391721 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن 80 6,158,795 Rls. 778 $
290 1381 سوئد 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكسيدمنيزيم ,اكسيدكلسيم ,اكسيدكرم , 15 5,458,064 Rls. 689 $
291 1381 سوئد 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذوب شده كارشده , 3 5,286,401 Rls. 668 $
292 1381 سوئد 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 26 5,107,212 Rls. 645 $
293 1381 سوئد 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 5 4,924,388 Rls. 622 $
294 1381 سوئد 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 46 4,697,995 Rls. 593 $
295 1381 سوئد 846781 --اره زنجيري باموتورغيربرقي 450 4,352,527 Rls. 550 $
296 1381 سوئد 650610 -پوش هاي ايمني سر, 45 3,918,379 Rls. 495 $
297 1381 سوئد 903210 - ترموستات 121 2,881,754 Rls. 364 $
298 1381 سوئد 900490 -عينك ,محافظ چشم وهمانند,براي اصلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرازعينك آفتابي ) 50 2,788,150 Rls. 352 $
299 1381 سوئد 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 35 2,746,313 Rls. 347 $
300 1381 سوئد 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 100 2,535,140 Rls. 320 $
301 1381 سوئد 940599 --اجزاءوقطعات (غيراز شيشه وپلاستيك ),براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكنها 6 1,629,685 Rls. 206 $
302 1381 سوئد 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 13 1,518,756 Rls. 192 $
303 1381 سوئد 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 6 1,377,440 Rls. 174 $
304 1381 سوئد 391723 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي كلروروينيل 51 1,171,186 Rls. 148 $
305 1381 سوئد 731821 --واشرفنري وسايرواشرهاي خاردارفنري , 1 1,005,316 Rls. 127 $
306 1381 سوئد 845921 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,باكنترل شماره اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40 981,388 Rls. 124 $
307 1381 سوئد 850820 - اره براي كاركردن بادست توام شده با موتور برقي 390 859,037 Rls. 108 $
308 1381 سوئد 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 9 811,582 Rls. 102 $
309 1381 سوئد 620339 --ژاكت وژاكت ورزشي ,مردانه ياپسرانه ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 15 667,720 Rls. 84 $
310 1381 سوئد 731910 -سوزن دوزندگي ,رفوگري ياگلدوزي از آهن ياازفولاد, 4 532,546 Rls. 67 $
311 1381 سوئد 871200 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ازجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور 20 480,200 Rls. 61 $
312 1381 سوئد 401519 --دستك ازكائوچوي ولكانيزه سغت نشده (به استثناء دستك جراحي ) 10 468,807 Rls. 59 $
313 1381 سوئد 845190 -اجزاءوقطعات ماشينهاي پاك كردن ,خشك كردن ,اتوكردن ,وغيره .پارچه 1 171,121 Rls. 22 $
مجموع کل
2,888,476,232 ريال
مجموع کل
391,759 دلار