آمار کل " واردات از" کشور "مجارستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 مجارستان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 1,205,342 49,411,056,605 Rls. 6,238,769 $
2 1381 مجارستان 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 405,000 18,673,056,141 Rls. 2,357,709 $
3 1381 مجارستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 88,595 18,460,722,849 Rls. 2,330,899 $
4 1381 مجارستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 42,262 12,603,113,662 Rls. 1,591,303 $
5 1381 مجارستان 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;سايراستروئيدهاي مورداستفاده هورموني , 1,054 10,908,694,487 Rls. 1,377,361 $
6 1381 مجارستان 292910 -ايزوسيانات ها 674,880 9,767,658,401 Rls. 1,233,290 $
7 1381 مجارستان 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,000 9,242,054,576 Rls. 1,166,926 $
8 1381 مجارستان 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل استخوان شاه ماهي يامشابه غيرمذكور درجاي ديگر 270,124 7,211,172,262 Rls. 910,502 $
9 1381 مجارستان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 19,116 6,405,276,674 Rls. 808,747 $
10 1381 مجارستان 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 95,602 5,982,753,156 Rls. 810,649 $
11 1381 مجارستان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 179,856 5,873,075,304 Rls. 741,550 $
12 1381 مجارستان 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 10,000 5,479,230,653 Rls. 691,822 $
13 1381 مجارستان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 21,273 4,028,639,556 Rls. 518,241 $
14 1381 مجارستان 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 5,682 3,548,041,533 Rls. 447,985 $
15 1381 مجارستان 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 27,412 3,303,352,424 Rls. 417,090 $
16 1381 مجارستان 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 1,190 2,547,174,084 Rls. 321,613 $
17 1381 مجارستان 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي روشنائي برق , 280,508 2,368,793,474 Rls. 299,092 $
18 1381 مجارستان 271210 -وازلين 462,000 2,332,482,675 Rls. 294,504 $
19 1381 مجارستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 5,510 2,137,000,422 Rls. 269,823 $
20 1381 مجارستان 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگرم 148,896 2,098,819,869 Rls. 265,002 $
21 1381 مجارستان 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 500 36,428 2,065,566,744 Rls. 260,804 $
22 1381 مجارستان 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 4,800 1,594,315,390 Rls. 201,302 $
23 1381 مجارستان 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 25,957 1,315,749,424 Rls. 166,130 $
24 1381 مجارستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 29,436 1,229,607,000 Rls. 155,253 $
25 1381 مجارستان 292800 مشتقات آلي هيد آزين يا هيدروكسي آمين 900 1,188,289,198 Rls. 150,037 $
26 1381 مجارستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 4,500 1,114,000,638 Rls. 140,657 $
27 1381 مجارستان 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 35,970 1,064,979,738 Rls. 134,467 $
28 1381 مجارستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 5,119 1,044,321,212 Rls. 131,859 $
29 1381 مجارستان 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 12,599 1,026,277,774 Rls. 129,581 $
30 1381 مجارستان 292310 -كولين و املاح آن 110,000 927,344,296 Rls. 117,089 $
31 1381 مجارستان 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 67,820 894,731,072 Rls. 112,971 $
32 1381 مجارستان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبراي بيشترازV 100, غير مذكور درجاي ديگر 17,208 879,190,419 Rls. 111,009 $
33 1381 مجارستان 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (اتم هاي )نيتروژن باشند,غيرمذكوردرجاي ديگر, 800 854,929,075 Rls. 107,946 $
34 1381 مجارستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 1,519 827,337,992 Rls. 104,463 $
35 1381 مجارستان 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 74,250 783,890,426 Rls. 98,976 $
36 1381 مجارستان 293351 -- مالونيل اوره (اسيد باربي توريك )ومشتقات آن , املاح اين تركيبات 2,950 751,334,716 Rls. 94,865 $
37 1381 مجارستان 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,867 720,085,184 Rls. 90,920 $
38 1381 مجارستان 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 1,673 688,012,467 Rls. 86,870 $
39 1381 مجارستان 293500 سولفوناميدها 1,548 666,547,473 Rls. 136,651 $
40 1381 مجارستان 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 16,263 655,217,006 Rls. 82,729 $
41 1381 مجارستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 3,770 643,396,348 Rls. 81,237 $
42 1381 مجارستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 46,030 631,205,825 Rls. 79,698 $
43 1381 مجارستان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 949 613,540,901 Rls. 77,467 $
44 1381 مجارستان 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 14 610,657,330 Rls. 77,103 $
45 1381 مجارستان 300440 داروهاحاوي آلكالوئيدها يامشتقات آنها, آماده شده براي خرده فروشي 720 603,504,559 Rls. 76,200 $
46 1381 مجارستان 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 60,776 601,792,444 Rls. 75,984 $
47 1381 مجارستان 845290 -اجزاءوقطعات چرخهاي دوزندگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,325 576,469,944 Rls. 72,786 $
48 1381 مجارستان 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 2,500 574,409,932 Rls. 72,527 $
49 1381 مجارستان 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 252 569,236,717 Rls. 71,873 $
50 1381 مجارستان 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 610 538,910,225 Rls. 68,044 $
51 1381 مجارستان 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 743 533,820,060 Rls. 67,402 $
52 1381 مجارستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 3,734 488,316,185 Rls. 61,656 $
53 1381 مجارستان 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 141 478,893,546 Rls. 60,466 $
54 1381 مجارستان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 300 443,449,346 Rls. 55,991 $
55 1381 مجارستان 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50%گرافيت ياديگركربن ها, 15,542 423,638,845 Rls. 53,490 $
56 1381 مجارستان 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 4,924 413,591,116 Rls. 52,221 $
57 1381 مجارستان 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 19,500 412,886,639 Rls. 52,132 $
58 1381 مجارستان 870892 --انباره هاي ولوله هاي اگزوز براي وسايط نقليه شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 1,200 396,710,204 Rls. 50,090 $
59 1381 مجارستان 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,748 367,791,267 Rls. 46,438 $
60 1381 مجارستان 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 15,027 350,050,350 Rls. 44,199 $
61 1381 مجارستان 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير تركيبات هتروسيكليك 800 317,575,273 Rls. 40,098 $
62 1381 مجارستان 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 800 316,554,967 Rls. 39,969 $
63 1381 مجارستان 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 13,965 311,352,116 Rls. 39,312 $
64 1381 مجارستان 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 9,873 296,059,220 Rls. 37,382 $
65 1381 مجارستان 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 4,207 292,122,182 Rls. 36,884 $
66 1381 مجارستان 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 1,288 287,379,932 Rls. 36,285 $
67 1381 مجارستان 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 2,820 283,282,671 Rls. 35,768 $
68 1381 مجارستان 293311 --فتازون ( آنتي پيرين ) و مشتقات آن 950 265,706,640 Rls. 33,549 $
69 1381 مجارستان 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 2,800 262,160,703 Rls. 33,101 $
70 1381 مجارستان 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 15,265 259,123,668 Rls. 32,718 $
71 1381 مجارستان 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ازفلزوساير. 40,000 257,260,874 Rls. 32,482 $
72 1381 مجارستان 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 19,500 228,015,565 Rls. 28,790 $
73 1381 مجارستان 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 19,500 228,015,565 Rls. 28,790 $
74 1381 مجارستان 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 116 218,551,074 Rls. 27,595 $
75 1381 مجارستان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,852 217,779,459 Rls. 27,497 $
76 1381 مجارستان 271220 -موم پارافين , داراي كمتر از 75% درصد وزني روغن 36,960 217,543,109 Rls. 27,468 $
77 1381 مجارستان 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 98 214,307,043 Rls. 27,059 $
78 1381 مجارستان 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 595 214,296,325 Rls. 27,058 $
79 1381 مجارستان 293921 -- گنه گنه (كينين ) و املاح آن 1,000 196,783,282 Rls. 24,846 $
80 1381 مجارستان 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 5,712 156,724,800 Rls. 19,788 $
81 1381 مجارستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 146 151,256,277 Rls. 19,098 $
82 1381 مجارستان 290719 -- ساير منوفنل ها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 460 135,630,621 Rls. 17,125 $
83 1381 مجارستان 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 926 133,070,240 Rls. 16,802 $
84 1381 مجارستان 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 38,000 123,475,010 Rls. 15,590 $
85 1381 مجارستان 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 105 112,111,537 Rls. 14,155 $
86 1381 مجارستان 290890 -سايرمشتقات هالوژنه ,,,يانيتروزه فنل ها,غيره ,كه درجاي ديگر مذكور نباشند 100 106,168,933 Rls. 13,405 $
87 1381 مجارستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 15 99,931,380 Rls. 12,618 $
88 1381 مجارستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 55 94,554,507 Rls. 11,939 $
89 1381 مجارستان 850511 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,ازفلز 4 86,730,390 Rls. 10,951 $
90 1381 مجارستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 11,000 86,198,283 Rls. 10,884 $
91 1381 مجارستان 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي ,,,, 80 85,944,402 Rls. 10,852 $
92 1381 مجارستان 290369 -- مشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي بودارcitamorA(), كه درجاي ديگري مذكور نباشند 78 85,699,138 Rls. 10,821 $
93 1381 مجارستان 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 500 80,060,000 Rls. 10,109 $
94 1381 مجارستان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 230 76,946,480 Rls. 9,716 $
95 1381 مجارستان 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 68 75,178,567 Rls. 9,492 $
96 1381 مجارستان 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 7,050 72,224,338 Rls. 9,119 $
97 1381 مجارستان 853400 - مدارهاي چاپي 66 70,923,931 Rls. 8,955 $
98 1381 مجارستان 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 145 68,707,749 Rls. 8,675 $
99 1381 مجارستان 820231 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست بروگردبر)داراي قسمت عامل ازفولاد, 240 60,623,596 Rls. 7,654 $
100 1381 مجارستان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 150 58,411,264 Rls. 7,375 $
101 1381 مجارستان 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت بيشتراز750 كيلوولت آمپر 93 54,411,786 Rls. 6,870 $
102 1381 مجارستان 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 16,570 52,751,194 Rls. 6,661 $
103 1381 مجارستان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 3 51,293,522 Rls. 6,476 $
104 1381 مجارستان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 2,336 48,803,899 Rls. 19,918 $
105 1381 مجارستان 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 17 47,648,676 Rls. 6,016 $
106 1381 مجارستان 292111 --متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنها 2 44,062,573 Rls. 5,563 $
107 1381 مجارستان 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 136 41,837,965 Rls. 5,283 $
108 1381 مجارستان 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 4,500 30,141,885 Rls. 3,806 $
109 1381 مجارستان 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 1,000 29,575,285 Rls. 3,734 $
110 1381 مجارستان 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1 28,828,863 Rls. 3,640 $
111 1381 مجارستان 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 21 22,388,350 Rls. 2,827 $
112 1381 مجارستان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 3 22,356,584 Rls. 2,823 $
113 1381 مجارستان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 280 20,185,120 Rls. 2,549 $
114 1381 مجارستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 13 19,514,821 Rls. 2,464 $
115 1381 مجارستان 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 70 19,071,236 Rls. 2,408 $
116 1381 مجارستان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 8 15,861,639 Rls. 2,003 $
117 1381 مجارستان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 14 15,461,908 Rls. 1,952 $
118 1381 مجارستان 700210 -گلوله ازشيشه ,كارشده , 1,350 13,043,520 Rls. 1,647 $
119 1381 مجارستان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 8 11,239,725 Rls. 1,419 $
120 1381 مجارستان 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مشخص شده يانشده باشد 967 11,009,298 Rls. 1,390 $
121 1381 مجارستان 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 250 10,321,881 Rls. 1,303 $
122 1381 مجارستان 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 10 9,374,954 Rls. 1,184 $
123 1381 مجارستان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 5 8,089,196 Rls. 1,021 $
124 1381 مجارستان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 38 5,716,459 Rls. 722 $
125 1381 مجارستان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 110 5,534,174 Rls. 699 $
126 1381 مجارستان 620349 --شلوار,شلوارسرهم داراي بندوپي بند,نيم شلوارمردانه ياپسرانه ازسايرموادنسجي ,غيرمذكورد 3 912,513 Rls. 115 $
مجموع کل
220,490,045,972 ريال
مجموع کل
27,970,726 دلار