آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 هند 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 1,795,050,161 3,464,513,635,281 Rls. 485,518,213 $
2 1381 هند 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 89,660,210 133,259,661,342 Rls. 16,825,714 $
3 1381 هند 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكوردرجاي ديگربامقطعXمدور,باقطرخارجي بي از4/604 15,972,834 79,978,505,173 Rls. 10,098,296 $
4 1381 هند 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 20,834,306 76,739,400,251 Rls. 9,689,320 $
5 1381 هند 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 7,099,524 70,184,532,123 Rls. 8,861,684 $
6 1381 هند 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0ميليمتر آبكاري شده ,,,باق 13,220,981 58,617,829,588 Rls. 7,401,245 $
7 1381 هند 260111 --سنگ هاي (كلوخه هاي ) آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن 244,285,580 52,559,315,127 Rls. 6,636,277 $
8 1381 هند 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 6,408,089 48,414,391,823 Rls. 6,234,850 $
9 1381 هند 260600 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 211,727,621 44,859,514,296 Rls. 5,664,080 $
10 1381 هند 531010 -پارچه تاروپودباف ازكنف ياسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات ,سفيدنشده , 7,129,490 42,354,875,895 Rls. 5,347,840 $
11 1381 هند 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 17,506 38,746,800,165 Rls. 4,892,273 $
12 1381 هند 381710 -الكيل بنزنهاي مخلوط شده ,كه درجاي ديگرمذكور نباشد 5,474,243 37,051,134,344 Rls. 4,678,190 $
13 1381 هند 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 18,000,076 32,394,351,433 Rls. 4,090,196 $
14 1381 هند 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,818,068 29,590,064,993 Rls. 3,917,198 $
15 1381 هند 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 15,120,962 28,622,765,357 Rls. 3,613,985 $
16 1381 هند 294200 ساير تركيبات آلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 42,940 25,721,189,949 Rls. 3,354,519 $
17 1381 هند 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 6,320,194 25,545,759,946 Rls. 3,225,475 $
18 1381 هند 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 62,498 23,488,750,032 Rls. 2,965,753 $
19 1381 هند 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 696,416 18,470,948,407 Rls. 2,642,375 $
20 1381 هند 740311 --كاتودوقطعات كاتودازمس تصفيه شده , 1,401,293 18,127,000,000 Rls. 2,288,763 $
21 1381 هند 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,784,962 18,057,675,489 Rls. 2,280,010 $
22 1381 هند 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 881,655 17,353,582,634 Rls. 2,191,110 $
23 1381 هند 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه اي حرارت (غيرازالياف اپتيكي ), 2,017,908 16,436,938,513 Rls. 2,075,372 $
24 1381 هند 291735 --انيدريد فتاليك 3,455,625 15,983,377,858 Rls. 2,062,178 $
25 1381 هند 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 138,762 15,383,038,072 Rls. 1,942,303 $
26 1381 هند 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 447,993 14,147,963,248 Rls. 1,786,360 $
27 1381 هند 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 858,808 14,055,563,782 Rls. 1,804,012 $
28 1381 هند 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير تركيبات هتروسيكليك 80,171 13,809,440,042 Rls. 1,768,477 $
29 1381 هند 410429 --سايرچرم هاوپوست هاي حيوانات ازجنس گاوواسب ,دباغي شده (باستثناي چرم هاي 4108و4109) 140,118 13,405,794,974 Rls. 1,692,651 $
30 1381 هند 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 196,958 13,397,965,919 Rls. 1,691,662 $
31 1381 هند 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 193,372 12,995,872,342 Rls. 1,640,893 $
32 1381 هند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 270,790 12,655,886,929 Rls. 1,597,964 $
33 1381 هند 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 48,586 12,232,124,035 Rls. 1,544,459 $
34 1381 هند 290241 -- اورتواكسيلن enelyx( -o ) 3,156,000 12,003,355,810 Rls. 1,515,575 $
35 1381 هند 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 197,717 11,831,635,805 Rls. 1,525,559 $
36 1381 هند 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 3,525,199 11,274,806,437 Rls. 1,423,588 $
37 1381 هند 410229 --پوست خام حيوانات ازجنس گوسفندوبره ,بدون پشم ,پيكله نشده ,دباغي نشده 106,991 9,512,755,251 Rls. 1,201,107 $
38 1381 هند 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 167,850 9,509,784,167 Rls. 1,200,731 $
39 1381 هند 293500 سولفوناميدها 97,295 9,475,280,716 Rls. 1,196,375 $
40 1381 هند 291532 --استات وينيل 1,783,352 9,335,855,086 Rls. 1,178,770 $
41 1381 هند 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 19,000 9,224,292,493 Rls. 1,164,683 $
42 1381 هند 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 805,311 9,076,166,451 Rls. 1,145,980 $
43 1381 هند 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 98,773 8,539,620,494 Rls. 1,078,235 $
44 1381 هند 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 1,042,417 8,442,190,609 Rls. 1,095,652 $
45 1381 هند 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 206,890 8,413,445,848 Rls. 1,063,822 $
46 1381 هند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 24,952 8,346,373,887 Rls. 1,053,835 $
47 1381 هند 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 55,479 8,246,369,129 Rls. 1,041,211 $
48 1381 هند 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوش داخلي كوره ها 2,415,370 7,725,891,331 Rls. 975,491 $
49 1381 هند 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 26,513 7,702,273,244 Rls. 972,508 $
50 1381 هند 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ياحيواني , 233,314 7,657,028,597 Rls. 966,796 $
51 1381 هند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 215,776 7,311,522,115 Rls. 923,174 $
52 1381 هند 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 70,489 7,010,386,882 Rls. 1,082,175 $
53 1381 هند 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره ,مشتقات ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 16,500 6,913,233,124 Rls. 872,883 $
54 1381 هند 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 90,050 6,710,589,151 Rls. 847,296 $
55 1381 هند 292111 --متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنها 333,150 6,344,748,277 Rls. 801,105 $
56 1381 هند 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,438 6,256,883,871 Rls. 790,010 $
57 1381 هند 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نشده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 156,000 6,186,194,717 Rls. 781,084 $
58 1381 هند 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 755,734 5,975,643,254 Rls. 754,502 $
59 1381 هند 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 12,671 5,973,631,561 Rls. 754,246 $
60 1381 هند 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 616,065 5,727,646,119 Rls. 753,272 $
61 1381 هند 481320 - كاغذسيگاربصورت رول به عرض حداكثر5سانتيمتر 503,976 5,703,485,089 Rls. 776,651 $
62 1381 هند 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 74,683 5,647,425,057 Rls. 713,058 $
63 1381 هند 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 239,745 5,544,156,248 Rls. 737,404 $
64 1381 هند 401150 - تايربادي نو از كائوچو براي دوچرخه 672,138 5,477,375,822 Rls. 700,057 $
65 1381 هند 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندربي ازCC50و 84,535 5,409,080,274 Rls. 682,965 $
66 1381 هند 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 30,010 5,387,087,421 Rls. 680,188 $
67 1381 هند 291620 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ,,, سيكلوترپنيك ,غيره , مشتقات ,,, آنها 77,760 5,347,602,971 Rls. 966,894 $
68 1381 هند 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 93,500 5,303,590,550 Rls. 798,789 $
69 1381 هند 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 29,140 5,049,201,165 Rls. 637,525 $
70 1381 هند 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 50,970 4,988,353,640 Rls. 809,792 $
71 1381 هند 292212 --دي اتانول آمين و املاح آن 500,020 4,979,766,220 Rls. 628,758 $
72 1381 هند 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 720,621 4,655,742,511 Rls. 655,130 $
73 1381 هند 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 68,731 4,287,538,629 Rls. 541,356 $
74 1381 هند 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرارتي غيرمذكوردرجاي ديگر 18,812 4,226,140,492 Rls. 575,813 $
75 1381 هند 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 34,321 4,152,845,375 Rls. 524,350 $
76 1381 هند 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 7,917 4,120,997,940 Rls. 520,328 $
77 1381 هند 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 107,620 4,112,385,336 Rls. 519,240 $
78 1381 هند 721050 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده ,,,بااكسيدكروم ياباكروم واكسيدكروم , 1,233,270 4,049,837,311 Rls. 511,343 $
79 1381 هند 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي , 227,134 4,031,521,398 Rls. 509,031 $
80 1381 هند 550690 -الياف سنتتيك غيريكسره ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,حلاجي شده ,غيره , 86,255 3,915,229,727 Rls. 494,347 $
81 1381 هند 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 11,810 3,890,326,812 Rls. 491,203 $
82 1381 هند 690810 -كاشي وچهارگو ,مكعب بزرگ كوچك واشياءهمانندورني زده يالعاب زده ,براي موزائيك , 20,700 3,740,370,450 Rls. 472,269 $
83 1381 هند 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 22,300 3,729,048,025 Rls. 470,840 $
84 1381 هند 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 89,861 3,598,559,792 Rls. 454,364 $
85 1381 هند 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 96,795 3,571,897,909 Rls. 450,997 $
86 1381 هند 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 102,984 3,570,161,958 Rls. 450,778 $
87 1381 هند 291531 --استات اتيل 604,800 3,548,843,903 Rls. 448,087 $
88 1381 هند 900110 - الياف اپتيكي , دسته وكابل الياف اپتيكي (غيراز آنهائي كه مشمول 44/58است ) 9,290 3,392,375,604 Rls. 428,330 $
89 1381 هند 292310 -كولين و املاح آن 487,000 3,302,552,501 Rls. 416,989 $
90 1381 هند 290342 -- دي كلرو فلوئور و متان 208,200 3,249,090,221 Rls. 410,237 $
91 1381 هند 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به اشكال ابتدائي 41,000 3,218,592,040 Rls. 406,388 $
92 1381 هند 843920 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن كاغذيامقوا 277,392 3,131,669,445 Rls. 395,412 $
93 1381 هند 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 199,640 3,084,136,224 Rls. 389,411 $
94 1381 هند 560600 نخ گيپه ,نوارگيپه ,نخ شنيل ,نخ گردباف (حلقه دار)موسوم به nraY"elaW pool", 94,996 3,060,674,906 Rls. 386,448 $
95 1381 هند 540331 --نخ يك لاازريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 144,047 3,057,788,588 Rls. 386,082 $
96 1381 هند 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 484,281 3,046,098,889 Rls. 384,610 $
97 1381 هند 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 169,667 3,035,033,301 Rls. 383,212 $
98 1381 هند 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 3,553 3,030,952,813 Rls. 382,696 $
99 1381 هند 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 60,744 3,012,470,047 Rls. 380,362 $
100 1381 هند 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 159,818 3,005,684,335 Rls. 379,506 $
101 1381 هند 482319 --كاغذصمغ زده ياچسب زده (به استثناي كاغذخودچسب )بصورت نواريارول 142,002 3,004,842,061 Rls. 379,400 $
102 1381 هند 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده هاي حيواني 876,000 2,972,603,587 Rls. 375,329 $
103 1381 هند 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 86,725 2,929,706,767 Rls. 369,912 $
104 1381 هند 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 43,876 2,885,599,586 Rls. 364,343 $
105 1381 هند 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 253,728 2,856,939,286 Rls. 360,723 $
106 1381 هند 282630 هگزا فلوئور و آلومينات سديم (كريوليت سينتتيك ) 493,956 2,828,384,712 Rls. 357,119 $
107 1381 هند 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 36,620 2,777,411,030 Rls. 350,683 $
108 1381 هند 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكربورهاي فلزي , 2,586 2,777,000,000 Rls. 350,630 $
109 1381 هند 091030 -زردچوبه 855,959 2,746,476,042 Rls. 346,776 $
110 1381 هند 200710 فراورده هاي هموژنيزه 459,200 2,693,216,994 Rls. 340,052 $
111 1381 هند 291720 -اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك ,,,سيكلوترپنيك ,وغيره ,مشتقات ,,, آنها 40,000 2,662,980,295 Rls. 336,235 $
112 1381 هند 281530 -پراكسيدسديم ياپتاسيم 800 2,642,834,115 Rls. 333,691 $
113 1381 هند 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 77,411 2,637,551,420 Rls. 591,558 $
114 1381 هند 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 170,500 2,608,560,457 Rls. 329,364 $
115 1381 هند 281512 --هيدراكسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليلئي سودسوز آور) 2,532,138 2,591,848,716 Rls. 327,254 $
116 1381 هند 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,براي چرخهاي پائي 447,248 2,590,100,008 Rls. 342,611 $
117 1381 هند 871110 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندرحداكثرCC50 54,410 2,586,111,279 Rls. 326,529 $
118 1381 هند 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 352,800 2,571,738,500 Rls. 324,714 $
119 1381 هند 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 81,464 2,567,382,878 Rls. 324,165 $
120 1381 هند 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 50,789 2,513,915,607 Rls. 317,413 $
121 1381 هند 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 44,930 2,497,574,081 Rls. 315,350 $
122 1381 هند 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 4,000 2,496,000,000 Rls. 315,152 $
123 1381 هند 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 82,500 2,450,495,338 Rls. 309,405 $
124 1381 هند 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازاباقوس الكتريكي غوطه ور,بامقطعXمدوربي از4/064 464,212 2,424,225,623 Rls. 306,089 $
125 1381 هند 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;سايراستروئيدهاي مورداستفاده هورموني , 60 2,416,686,682 Rls. 305,137 $
126 1381 هند 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 10,981 2,370,437,213 Rls. 299,300 $
127 1381 هند 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 743,125 2,311,876,195 Rls. 291,904 $
128 1381 هند 290341 -- تري كلرو فلوئور و متان 238,000 2,310,456,848 Rls. 291,725 $
129 1381 هند 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 271,046 2,309,456,925 Rls. 291,599 $
130 1381 هند 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 9,673 2,293,757,020 Rls. 724,192 $
131 1381 هند 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 112,268 2,258,101,644 Rls. 285,114 $
132 1381 هند 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 199,656 2,232,786,245 Rls. 281,917 $
133 1381 هند 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 100,368 2,202,301,072 Rls. 278,067 $
134 1381 هند 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي , 676,854 2,163,343,722 Rls. 273,150 $
135 1381 هند 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 175,770 2,160,624,379 Rls. 272,805 $
136 1381 هند 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 64,081 2,146,680,835 Rls. 271,045 $
137 1381 هند 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 21,000 2,111,684,857 Rls. 266,627 $
138 1381 هند 530710 -نخ ازكنف ياازسايرالياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 03/53,يك لا, 460,799 2,080,425,321 Rls. 262,682 $
139 1381 هند 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 124,796 2,074,586,705 Rls. 261,943 $
140 1381 هند 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 1,132,000 2,038,503,641 Rls. 257,386 $
141 1381 هند 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 38,000 2,010,153,331 Rls. 253,807 $
142 1381 هند 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماوراء بنف يامادون قرمز 5,657 1,947,365,527 Rls. 245,879 $
143 1381 هند 721230 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي 600mm, آبكاري يااندودشده باروي غيراز آبكاري شده بط 446,193 1,930,696,942 Rls. 243,774 $
144 1381 هند 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 9,853 1,913,295,631 Rls. 241,578 $
145 1381 هند 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,040 1,908,337,978 Rls. 240,952 $
146 1381 هند 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 154,219 1,894,387,799 Rls. 239,190 $
147 1381 هند 292119 --مونو آمين هاي غيرحلقوي واملاح آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند, املاح اين تركيبات 114,614 1,891,355,243 Rls. 238,807 $
148 1381 هند 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 129,560 1,848,108,191 Rls. 233,348 $
149 1381 هند 520547 --نخ ازپنبه ,كابله ,شانه زده ,باحداقل 85%پنبه ,براي خرده فروشي ,بانمره هرنخ يك لاي آن بي از94و 22,056 1,840,952,584 Rls. 232,444 $
150 1381 هند 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXدايره , 168,092 1,839,637,526 Rls. 232,278 $
151 1381 هند 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 47,458 1,834,047,403 Rls. 231,572 $
152 1381 هند 720529 --پودرازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 231,000 1,826,111,186 Rls. 230,568 $
153 1381 هند 401320 - لاستيك توئي ازكائوچو ازانواعي كه براي دوچرخه بكار مي رود 323,908 1,817,290,003 Rls. 237,952 $
154 1381 هند 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 27,431 1,781,636,640 Rls. 224,955 $
155 1381 هند 293329 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه ايميدازول متراكم نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 23,700 1,768,790,046 Rls. 223,332 $
156 1381 هند 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 221,250 1,754,834,097 Rls. 221,570 $
157 1381 هند 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان 26,702 1,715,952,741 Rls. 216,660 $
158 1381 هند 293219 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه متراكم نشده desufnU() فوران ,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 8,545 1,701,835,760 Rls. 214,878 $
159 1381 هند 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 88,995 1,701,498,693 Rls. 214,837 $
160 1381 هند 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 108,896 1,699,371,196 Rls. 214,568 $
161 1381 هند 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 19,747 1,684,076,323 Rls. 212,636 $
162 1381 هند 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 1,475 1,683,425,993 Rls. 212,554 $
163 1381 هند 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 615 1,683,110,607 Rls. 212,514 $
164 1381 هند 293942 -- پزودوافدرين "NNI " "NNI nirdehpeoduesP " و املاح آن 4,050 1,681,350,396 Rls. 212,292 $
165 1381 هند 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود 34,410 1,673,107,546 Rls. 211,251 $
166 1381 هند 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 32,940 1,665,261,569 Rls. 210,260 $
167 1381 هند 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 144,000 1,659,140,705 Rls. 209,488 $
168 1381 هند 150710 -روغن خام سويا 499,000 1,646,774,188 Rls. 207,926 $
169 1381 هند 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 143,580 1,636,842,817 Rls. 206,673 $
170 1381 هند 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 59,278 1,588,262,984 Rls. 211,419 $
171 1381 هند 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 140,950 1,576,449,929 Rls. 206,478 $
172 1381 هند 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهااز50mC3تا250mC3است 20,900 1,542,463,179 Rls. 194,755 $
173 1381 هند 290345 --سايرمشتقات پرهالوژنه فقطبافلوئوروكلر,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 108,732 1,520,000,472 Rls. 191,919 $
174 1381 هند 293690 - ساير ويتامين ها (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي ), كه در جاي ديگري مذكور نباشند 20 1,486,107,775 Rls. 187,640 $
175 1381 هند 291521 --اسيداستيك 354,400 1,486,007,332 Rls. 187,627 $
176 1381 هند 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازاين مواد,اشياءقالب گيري شده ياتراشيده شده ازمو 7,801 1,477,179,276 Rls. 186,512 $
177 1381 هند 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 2,192 1,455,168,020 Rls. 183,733 $
178 1381 هند 290629 -- الكل هاي بودارcitamorA() ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 17,700 1,442,444,113 Rls. 182,127 $
179 1381 هند 550951 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باالياف غيريكسره مصنوعي ,غيرخرده فروشي 65,868 1,440,981,894 Rls. 181,943 $
180 1381 هند 848210 -بلبرينگ , 49,541 1,409,742,813 Rls. 178,000 $
181 1381 هند 281520 -هيدراكسيدپتاسيم (پتاس سوز آور) 320,000 1,398,864,780 Rls. 176,624 $
182 1381 هند 120740 -تخم كنجد 847,285 1,390,736,429 Rls. 175,598 $
183 1381 هند 200980 - آب هر يك از ديگر ميوه ها, تخميرنشده , كه به آن الكل افزوده نشده باشد 98,900 1,388,179,536 Rls. 175,275 $
184 1381 هند 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 27,800 1,380,431,079 Rls. 174,297 $
185 1381 هند 130232 --لعاب و مواد غليظ كننده از خرنوب , از دانه خرنوب يا از دانه گوار 220,000 1,379,984,039 Rls. 174,240 $
186 1381 هند 282759 --برمورهاغيرازبرمورهاي سديم ياپتاسيم 72,090 1,361,219,017 Rls. 171,871 $
187 1381 هند 290319 --سايرمشتقات كلره اشبا ع شده هيدروكربورهاي غيرحلقوي ,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 94,584 1,359,249,823 Rls. 171,623 $
188 1381 هند 151530 -روغن كرچك و اجزاء آن 234,000 1,347,962,410 Rls. 181,298 $
189 1381 هند 820130 -كلنگ ,كج بيل ,كج بيل باغباني ,شن ك , گل ترا 447,920 1,347,275,563 Rls. 176,183 $
190 1381 هند 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 55,660 1,344,430,155 Rls. 169,750 $
191 1381 هند 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 52,808 1,336,057,230 Rls. 168,694 $
192 1381 هند 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر,بادقت تا01/0ميلي متر,باكنترل شماره اي 65,500 1,334,288,678 Rls. 168,470 $
193 1381 هند 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 24,050 1,327,937,997 Rls. 167,670 $
194 1381 هند 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 14,685 1,315,041,349 Rls. 166,040 $
195 1381 هند 130190 -صمغها,رزين ها, صمغهاي رزيني , طبيعي , روغن هاي رزيني و,,,, طبيعي (باستثناي صمغ عربي 12,500 1,300,733,240 Rls. 164,234 $
196 1381 هند 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 12,441 1,300,480,946 Rls. 164,202 $
197 1381 هند 271312 --كك نفت تكليس شده 740,000 1,285,226,965 Rls. 162,276 $
198 1381 هند 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 28,635 1,277,590,594 Rls. 161,313 $
199 1381 هند 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 254,804 1,270,847,042 Rls. 160,460 $
200 1381 هند 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 22,424 1,266,969,887 Rls. 159,970 $
مجموع کل
5,117,121,215,620 ريال
مجموع کل
696,854,475 دلار