آمار کل " واردات از" کشور "آرژانتين" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 آرژانتين 150710 -روغن خام سويا 85,000,000 262,241,033,532 Rls. 33,111,242 $
2 1381 آرژانتين 151211 --روغن دانه آفتابگردان , روغن گلرنگ يا زعفران كاذب (كارتام emahtraC ), خام 34,151,000 157,025,270,842 Rls. 19,826,367 $
3 1381 آرژانتين 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 60,534,850 127,687,901,135 Rls. 16,122,209 $
4 1381 آرژانتين 100110 -گندم سخت 185,457,000 85,328,345,320 Rls. 23,076,609 $
5 1381 آرژانتين 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 4,525,627 12,457,482,804 Rls. 1,572,914 $
6 1381 آرژانتين 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 32,737 5,216,999,177 Rls. 658,711 $
7 1381 آرژانتين 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,833 1,534,857,877 Rls. 193,795 $
8 1381 آرژانتين 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 580,000 1,111,727,423 Rls. 140,370 $
9 1381 آرژانتين 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 35,700 1,037,810,843 Rls. 131,037 $
10 1381 آرژانتين 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 26,470 466,243,177 Rls. 58,869 $
11 1381 آرژانتين 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 38,200 285,894,855 Rls. 36,098 $
12 1381 آرژانتين 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 25,066 241,107,969 Rls. 30,443 $
13 1381 آرژانتين 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 246 178,824,281 Rls. 22,579 $
14 1381 آرژانتين 731824 --خاروميخ اشپيل , 5 53,480,790 Rls. 6,753 $
15 1381 آرژانتين 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 40 38,007,000 Rls. 4,799 $
16 1381 آرژانتين 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 25 15,378,712 Rls. 1,942 $
17 1381 آرژانتين 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 2,000 11,741,511 Rls. 1,483 $
مجموع کل
654,932,107,248 ريال
مجموع کل
94,996,220 دلار