آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1381 سوئد 291211 --متانال (فرمالدئيد) 10,000 623,580,266 Rls. 78,735 $
102 1381 سوئد 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 1,958 622,743,876 Rls. 78,629 $
103 1381 سوئد 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,154 619,331,133 Rls. 78,198 $
104 1381 سوئد 291529 --املاح اسيد استيك (باستثناي سديم و كبالت ) 76,000 616,427,002 Rls. 77,832 $
105 1381 سوئد 870710 بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 03/87 3,773 613,094,871 Rls. 77,410 $
106 1381 سوئد 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 100 591,728,499 Rls. 74,713 $
107 1381 سوئد 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 308 572,784,082 Rls. 72,322 $
108 1381 سوئد 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,002 572,690,956 Rls. 72,309 $
109 1381 سوئد 854390 -اجزاء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 196 564,231,800 Rls. 71,241 $
110 1381 سوئد 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 5,200 548,792,290 Rls. 69,291 $
111 1381 سوئد 848130 -شيريكطرفه , 1,572 547,924,134 Rls. 69,182 $
112 1381 سوئد 722691 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطگرم نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكوردرجاي دي 125,836 538,458,565 Rls. 67,987 $
113 1381 سوئد 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 7,051 536,935,006 Rls. 67,795 $
114 1381 سوئد 810430 -براده ,تراشه ,,,درجه بندي شده برحسب اندازه ,پودرمنيزيم , 2,304 530,513,420 Rls. 66,984 $
115 1381 سوئد 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلومينيوم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 29,740 530,489,155 Rls. 66,981 $
116 1381 سوئد 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 532 526,984,701 Rls. 66,539 $
117 1381 سوئد 271290 -ساير موم هاي پارافين ,,,ومحصولات مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 16,856 521,769,026 Rls. 65,880 $
118 1381 سوئد 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 3,042 521,490,486 Rls. 65,845 $
119 1381 سوئد 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 143,575 511,044,830 Rls. 64,526 $
120 1381 سوئد 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 17 474,545,585 Rls. 59,917 $
121 1381 سوئد 852830 - پروژكتورهاي ويدئويي 96 473,534,016 Rls. 59,790 $
122 1381 سوئد 390220 - پلي ايزوبوتيلن به اشكال ابتدائي 44,000 469,502,598 Rls. 59,281 $
123 1381 سوئد 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 7,478 457,625,014 Rls. 57,781 $
124 1381 سوئد 848230 -رولربيرينگ كره اي , 8,457 449,020,310 Rls. 56,695 $
125 1381 سوئد 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 3,743 422,777,134 Rls. 53,380 $
126 1381 سوئد 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 18,750 421,223,381 Rls. 53,185 $
127 1381 سوئد 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 4 420,576,865 Rls. 53,103 $
128 1381 سوئد 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 166 414,814,357 Rls. 52,376 $
129 1381 سوئد 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمتراز600mm,كه درجاي ديگرذكرنشده , 5,422 413,060,700 Rls. 52,154 $
130 1381 سوئد 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي يك عامل اكسيژنه ,غيرمذكوردرجاي ديگر 27,400 412,911,960 Rls. 52,135 $
131 1381 سوئد 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 1,405 404,364,651 Rls. 51,056 $
132 1381 سوئد 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 8,416 402,525,864 Rls. 50,824 $
133 1381 سوئد 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 149 402,037,355 Rls. 50,763 $
134 1381 سوئد 843610 --ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانواله براي حيوانات 40,900 401,700,867 Rls. 50,720 $
135 1381 سوئد 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 18,281 400,591,361 Rls. 50,580 $
136 1381 سوئد 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 80 400,568,034 Rls. 50,577 $
137 1381 سوئد 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ياپرور نبورعسل ,غيرمذكوردرجاي ديگر 37 400,216,258 Rls. 50,532 $
138 1381 سوئد 760410 -ميله ,پروفيل از آلومينيوم ,غيرممزوج , 16,536 396,344,664 Rls. 50,044 $
139 1381 سوئد 591132 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع650گرم وبيشتر, 867 384,583,145 Rls. 48,559 $
140 1381 سوئد 842820 -بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك , 320 374,694,999 Rls. 47,310 $
141 1381 سوئد 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 653 372,740,749 Rls. 47,063 $
142 1381 سوئد 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 2,112 371,749,809 Rls. 46,937 $
143 1381 سوئد 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولاد, 153 371,180,961 Rls. 46,866 $
144 1381 سوئد 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 196 368,972,541 Rls. 46,588 $
145 1381 سوئد 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 670 368,887,390 Rls. 46,577 $
146 1381 سوئد 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 205 366,055,780 Rls. 46,219 $
147 1381 سوئد 846789 --ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 180 360,419,954 Rls. 45,507 $
148 1381 سوئد 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 497 353,574,556 Rls. 44,644 $
149 1381 سوئد 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 7,400 342,122,066 Rls. 43,197 $
150 1381 سوئد 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,481 338,841,569 Rls. 42,784 $
151 1381 سوئد 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 12,615 334,714,618 Rls. 42,262 $
152 1381 سوئد 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 83,200 334,581,736 Rls. 42,245 $
153 1381 سوئد 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرازگلوله ,سوزن وغلتك ), 2,264 332,032,487 Rls. 41,923 $
154 1381 سوئد 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 515 330,743,387 Rls. 41,761 $
155 1381 سوئد 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 189 327,223,417 Rls. 41,317 $
156 1381 سوئد 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 242 324,676,707 Rls. 40,995 $
157 1381 سوئد 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 176 321,439,741 Rls. 40,586 $
158 1381 سوئد 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 800 320,471,670 Rls. 40,464 $
159 1381 سوئد 293359 --تركيبات داراي حلقه پيريميدين (هيدروژنه شده يانشده )ياحلقه پي پر آزين ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 4,200 318,239,232 Rls. 40,182 $
160 1381 سوئد 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 980 313,998,460 Rls. 39,646 $
161 1381 سوئد 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 12,392 309,540,454 Rls. 39,083 $
162 1381 سوئد 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 2,215 305,853,089 Rls. 38,617 $
163 1381 سوئد 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 3,162 297,552,281 Rls. 37,570 $
164 1381 سوئد 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 158 293,481,806 Rls. 37,056 $
165 1381 سوئد 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 800 285,120,672 Rls. 36,001 $
166 1381 سوئد 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 41,980 282,977,496 Rls. 35,729 $
167 1381 سوئد 810890 -مصنوعات ازتيتان ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 106 282,553,557 Rls. 35,676 $
168 1381 سوئد 843359 --ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 35,800 282,461,835 Rls. 35,664 $
169 1381 سوئد 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 29,075 281,334,210 Rls. 35,522 $
170 1381 سوئد 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,012 275,538,908 Rls. 34,790 $
171 1381 سوئد 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 1,073 272,783,512 Rls. 34,443 $
172 1381 سوئد 820570 -گيره ,قيدوهمانند, 218 269,327,871 Rls. 34,006 $
173 1381 سوئد 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 1,056 268,977,197 Rls. 33,962 $
174 1381 سوئد 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 687 267,690,600 Rls. 33,799 $
175 1381 سوئد 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 3,847 267,555,190 Rls. 33,782 $
176 1381 سوئد 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر, 57 267,067,433 Rls. 33,721 $
177 1381 سوئد 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 5,800 265,999,741 Rls. 33,586 $
178 1381 سوئد 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 4,769 264,044,972 Rls. 33,339 $
179 1381 سوئد 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 927 260,946,705 Rls. 32,948 $
180 1381 سوئد 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 1,568 257,369,003 Rls. 32,496 $
181 1381 سوئد 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 7,709 249,456,016 Rls. 31,497 $
182 1381 سوئد 721114 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز600mmبضخامت حداقل 75/4يابيشترروك يا آبكاري نشد 2,400 249,282,869 Rls. 31,475 $
183 1381 سوئد 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 17,113 249,064,764 Rls. 31,448 $
184 1381 سوئد 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 20,400 247,370,003 Rls. 31,234 $
185 1381 سوئد 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باستثناءقسمت عامل ازفولاد),اجزاءوقطعات , 894 247,019,458 Rls. 31,189 $
186 1381 سوئد 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودsmool(),غيرمذكوردرجاي ديگر 67 238,026,280 Rls. 30,053 $
187 1381 سوئد 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 5,601 232,557,962 Rls. 29,364 $
188 1381 سوئد 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 250 231,657,406 Rls. 29,250 $
189 1381 سوئد 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 3,340 228,295,644 Rls. 28,825 $
190 1381 سوئد 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 222 225,705,132 Rls. 28,498 $
191 1381 سوئد 732219 --رادياتور,باگرم كننده غيربرقي واجزاءوقطعات آنها,از آهن ياازفولاد, 257 222,232,462 Rls. 28,060 $
192 1381 سوئد 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 420 218,735,767 Rls. 27,618 $
193 1381 سوئد 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 120 218,178,050 Rls. 27,548 $
194 1381 سوئد 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,450 217,687,137 Rls. 27,486 $
195 1381 سوئد 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 9,200 212,617,750 Rls. 26,846 $
196 1381 سوئد 841960 -ماشين آلات ودستگاههابراي مايعكردن هواياسايرگازها 4,486 208,338,000 Rls. 26,305 $
197 1381 سوئد 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 4,732 207,962,020 Rls. 26,258 $
198 1381 سوئد 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,263 207,614,329 Rls. 26,215 $
199 1381 سوئد 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 2,820 207,605,314 Rls. 26,213 $
200 1381 سوئد 901780 - ساير آلات 6 207,434,403 Rls. 26,191 $
201 1381 سوئد 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,036 203,918,419 Rls. 25,747 $
202 1381 سوئد 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگر مذكور نباشد 147 203,717,812 Rls. 25,722 $
203 1381 سوئد 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 1,025 203,015,355 Rls. 25,633 $
204 1381 سوئد 481129 --كاغذومقواي صمغزده (به استثناءخودچسب ) 23,673 201,225,107 Rls. 25,407 $
205 1381 سوئد 841410 -تلمبه هاي خلاء 4,225 200,872,866 Rls. 25,362 $
206 1381 سوئد 282720 -كلروركلسيم 80,000 196,511,833 Rls. 24,812 $
207 1381 سوئد 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 5,000 188,043,797 Rls. 23,743 $
208 1381 سوئد 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 54,592 184,123,755 Rls. 23,248 $
209 1381 سوئد 820420 - آچاربكس ,بايابدون دسته , 164 182,871,284 Rls. 23,090 $
210 1381 سوئد 831000 تابلوهاي راهنما,تابلوهاي اماكن ,تابلوهاي نام ونشان وغيره ,ازفلزمعمولي , 3,420 181,829,096 Rls. 22,958 $
211 1381 سوئد 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 17,600 180,826,497 Rls. 22,832 $
212 1381 سوئد 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 11,000 176,118,087 Rls. 22,237 $
213 1381 سوئد 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 16 176,082,286 Rls. 22,232 $
214 1381 سوئد 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 37 175,493,921 Rls. 22,159 $
215 1381 سوئد 903120 - دستگاههاي آزماي 29 174,591,596 Rls. 22,044 $
216 1381 سوئد 903090 - اجزاءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 30/90 35 170,052,070 Rls. 21,471 $
217 1381 سوئد 340212 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) كاتيونيك 10,200 169,376,641 Rls. 21,386 $
218 1381 سوئد 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,530 169,374,477 Rls. 21,386 $
219 1381 سوئد 441191 --تخته فيبرباجرم مخصوص rg mc/3 35/0 ,كارنشده به طريق مكانيكي وسطح آن پوشانده نشده 12,027 163,991,243 Rls. 20,706 $
220 1381 سوئد 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 22 163,904,226 Rls. 20,695 $
221 1381 سوئد 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 2,520 163,750,208 Rls. 20,676 $
222 1381 سوئد 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 548 162,605,383 Rls. 20,531 $
223 1381 سوئد 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 2,000 160,847,659 Rls. 20,309 $
224 1381 سوئد 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 265 159,810,815 Rls. 20,178 $
225 1381 سوئد 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 5,759 157,762,703 Rls. 19,920 $
226 1381 سوئد 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم نشده ياجورنشده باسايرمواد,بدون ملحقات 3,394 157,481,039 Rls. 19,884 $
227 1381 سوئد 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 3,492 155,018,800 Rls. 19,573 $
228 1381 سوئد 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 109 148,117,177 Rls. 18,701 $
229 1381 سوئد 630299 --شستني هاي توالت يا آشپزخانه ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 786 145,820,542 Rls. 18,412 $
230 1381 سوئد 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 587 145,559,567 Rls. 18,379 $
231 1381 سوئد 843991 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن خميرازموادسلولزي اليافي 4 143,883,996 Rls. 18,167 $
232 1381 سوئد 840734 --موتورهاي پيستوني جرقه اي برقي وسايط نقليه فصل 87 باسيلندر بي از1000mC 3 852 142,470,759 Rls. 17,989 $
233 1381 سوئد 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 414 140,539,889 Rls. 17,745 $
234 1381 سوئد 441019 --تخته ازخرده چوب (غيرازتخته هاي نازك ,ياتخته از رشته هاي هدايت شده ) 14,440 139,376,035 Rls. 17,598 $
235 1381 سوئد 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 247 138,289,757 Rls. 17,461 $
236 1381 سوئد 390422 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشكال ابتدائي 20,700 138,031,905 Rls. 17,428 $
237 1381 سوئد 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 475 136,855,662 Rls. 17,280 $
238 1381 سوئد 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 60 136,246,047 Rls. 17,203 $
239 1381 سوئد 851490 - اجزاء و قطعات كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي ,وغيره مشمول رديف 8514 130 134,864,194 Rls. 17,028 $
240 1381 سوئد 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,809 134,254,279 Rls. 16,951 $
241 1381 سوئد 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 299 133,813,833 Rls. 16,896 $
242 1381 سوئد 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 1,917 133,679,794 Rls. 16,879 $
243 1381 سوئد 730830 -در,پنجره -چارچوپ و آستانه دراز آهن ياازفولاد, 932 132,176,028 Rls. 16,689 $
244 1381 سوئد 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 505 131,473,161 Rls. 16,601 $
245 1381 سوئد 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 440 131,231,067 Rls. 16,570 $
246 1381 سوئد 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 303 130,960,650 Rls. 16,535 $
247 1381 سوئد 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي ,,,, 124 126,574,079 Rls. 15,982 $
248 1381 سوئد 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 269 124,738,788 Rls. 15,749 $
249 1381 سوئد 841320 -تلمبه هاي دستي مايعات (غيرازتلمبه هاي مشمول رديف 841311يا841319) 619 123,803,782 Rls. 15,632 $
250 1381 سوئد 720221 --فروسيلسيوم ,داراي بي از55%وزني سيلسيوم , 40,000 123,624,643 Rls. 70,441 $
251 1381 سوئد 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 42 123,074,867 Rls. 15,540 $
252 1381 سوئد 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 100 123,069,945 Rls. 15,539 $
253 1381 سوئد 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور برقي 23 117,866,524 Rls. 14,882 $
254 1381 سوئد 711019 --پلاتين به شكل نيمه ساخته , 1 117,255,817 Rls. 14,805 $
255 1381 سوئد 854240 مدارهاي مجتمع الكترونيك مختلط(dirbyH) 2 117,047,413 Rls. 14,779 $
256 1381 سوئد 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 221 112,146,096 Rls. 14,160 $
257 1381 سوئد 722920 -مفتول ازفولادسيليكومنگنز, 5,577 110,676,090 Rls. 13,975 $
258 1381 سوئد 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 104 110,467,054 Rls. 13,948 $
259 1381 سوئد 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 203 108,667,353 Rls. 13,721 $
260 1381 سوئد 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 15 107,692,327 Rls. 13,598 $
261 1381 سوئد 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 127 105,473,310 Rls. 13,317 $
262 1381 سوئد 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 19,000 105,230,033 Rls. 13,287 $
263 1381 سوئد 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 284 103,803,056 Rls. 13,106 $
264 1381 سوئد 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي از4/406mm, 3,393 103,541,322 Rls. 13,073 $
265 1381 سوئد 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 12,000 101,974,266 Rls. 12,876 $
266 1381 سوئد 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 5 99,935,329 Rls. 12,618 $
267 1381 سوئد 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترونيكي (كارتهاي موسوم به كارت هوشمند) 13 98,344,455 Rls. 12,417 $
268 1381 سوئد 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 1,575 97,598,235 Rls. 12,323 $
269 1381 سوئد 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 244 96,826,488 Rls. 12,225 $
270 1381 سوئد 820310 -سوهان ,چوب ساب وابزارهاي همانند, 5 96,410,709 Rls. 12,173 $
271 1381 سوئد 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 5,280 94,482,286 Rls. 11,930 $
272 1381 سوئد 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 13 93,385,655 Rls. 11,791 $
273 1381 سوئد 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 25 92,227,257 Rls. 11,645 $
274 1381 سوئد 846510 -ماشين هائي كه انوا ع مختلف عمليات ماشين كاري رابدون تعويض ابزارهاانجام ميدهند 668 86,597,744 Rls. 10,934 $
275 1381 سوئد 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده , 744 86,410,082 Rls. 10,910 $
276 1381 سوئد 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 200 86,161,572 Rls. 10,879 $
277 1381 سوئد 902990 اجزاء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 29/90 1,000 85,545,428 Rls. 10,801 $
278 1381 سوئد 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 300 82,634,079 Rls. 10,434 $
279 1381 سوئد 850520 -كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي الكترومغناطيسي 57 81,191,302 Rls. 10,251 $
280 1381 سوئد 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 1,114 80,895,330 Rls. 10,214 $
281 1381 سوئد 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 3,056 80,756,569 Rls. 10,197 $
282 1381 سوئد 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 352 80,362,557 Rls. 10,147 $
283 1381 سوئد 810590 -مصنوعات ازكبالت ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 200 79,882,076 Rls. 10,086 $
284 1381 سوئد 722880 -ميله هاي توخالي براي حفاري ,ازفولادممزوج ياازفولادغيرممزوج , 11,294 78,460,016 Rls. 9,906 $
285 1381 سوئد 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 2,383 78,003,516 Rls. 9,849 $
286 1381 سوئد 901841 --چرخ دندانپزشكي ,حتي توام باسايرتجهيزات دندانپزشكي روي يك پايه مشترك 360 76,840,119 Rls. 9,702 $
287 1381 سوئد 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 205 76,387,007 Rls. 9,645 $
288 1381 سوئد 844190 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگ 34 76,323,876 Rls. 9,637 $
289 1381 سوئد 850740 - انباره هاي برقي با نيكل - آهن 500 73,662,487 Rls. 9,301 $
290 1381 سوئد 831130 -ميله هاي اندودشده ومفتول پرشده ازفلزمعمولي براي لحيم كاري ,,,, 791 73,306,597 Rls. 9,256 $
291 1381 سوئد 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 247 72,537,871 Rls. 9,159 $
292 1381 سوئد 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 2,504 71,910,328 Rls. 9,079 $
293 1381 سوئد 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 119 71,808,157 Rls. 10,407 $
294 1381 سوئد 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 132 70,898,114 Rls. 8,952 $
295 1381 سوئد 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 925 66,764,839 Rls. 8,430 $
296 1381 سوئد 903281 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 73 66,568,535 Rls. 8,405 $
297 1381 سوئد 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 253 66,395,171 Rls. 8,383 $
298 1381 سوئد 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 21 65,709,573 Rls. 8,297 $
299 1381 سوئد 820220 -تيغه اره نواري , 1,291 65,485,091 Rls. 8,269 $
300 1381 سوئد 871680 - وسايط نقليه غيرمذكور, كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 380 65,442,518 Rls. 8,263 $
مجموع کل
48,849,656,391 ريال
مجموع کل
6,224,065 دلار