آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1381 فدراسيون روسيه 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل MDPE() 58,500 472,262,454 Rls. 59,628 $
102 1381 فدراسيون روسيه 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 75,444 469,576,428 Rls. 59,290 $
103 1381 فدراسيون روسيه 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 6,352 467,877,878 Rls. 59,076 $
104 1381 فدراسيون روسيه 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 8,163 458,174,271 Rls. 57,850 $
105 1381 فدراسيون روسيه 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 533,610 454,754,042 Rls. 57,418 $
106 1381 فدراسيون روسيه 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 46,240 454,120,356 Rls. 57,338 $
107 1381 فدراسيون روسيه 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 20,220 453,957,006 Rls. 57,318 $
108 1381 فدراسيون روسيه 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 31,000 445,861,259 Rls. 56,296 $
109 1381 فدراسيون روسيه 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 94 434,114,748 Rls. 54,812 $
110 1381 فدراسيون روسيه 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 7,880 432,923,861 Rls. 54,663 $
111 1381 فدراسيون روسيه 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 619 421,637,303 Rls. 53,238 $
112 1381 فدراسيون روسيه 292119 --مونو آمين هاي غيرحلقوي واملاح آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند, املاح اين تركيبات 28,000 418,207,936 Rls. 52,804 $
113 1381 فدراسيون روسيه 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 54,334 416,724,848 Rls. 52,617 $
114 1381 فدراسيون روسيه 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, براي ولتاژبيشتراز 1000 ولت 1,629 410,795,104 Rls. 51,868 $
115 1381 فدراسيون روسيه 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 77,400 408,290,043 Rls. 51,552 $
116 1381 فدراسيون روسيه 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 133,056 406,461,769 Rls. 51,321 $
117 1381 فدراسيون روسيه 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 19,600 405,371,770 Rls. 51,183 $
118 1381 فدراسيون روسيه 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 17,500 398,660,954 Rls. 50,336 $
119 1381 فدراسيون روسيه 903210 - ترموستات 2,422 398,527,383 Rls. 50,319 $
120 1381 فدراسيون روسيه 732510 -مصنوعات ازچدن غيرچك خوار,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,550 396,400,000 Rls. 50,051 $
121 1381 فدراسيون روسيه 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 28,800 394,023,134 Rls. 49,750 $
122 1381 فدراسيون روسيه 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 532 391,852,783 Rls. 49,476 $
123 1381 فدراسيون روسيه 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 4,900 380,312,436 Rls. 48,019 $
124 1381 فدراسيون روسيه 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 15,400 376,510,882 Rls. 47,539 $
125 1381 فدراسيون روسيه 283325 --سولفات هاي مس 119,472 369,995,681 Rls. 46,717 $
126 1381 فدراسيون روسيه 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون - آندن ,وبه اشكال اوليه غيرمذكوردرجاي ديگر 136,896 369,497,422 Rls. 46,653 $
127 1381 فدراسيون روسيه 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 15,750 368,026,530 Rls. 46,468 $
128 1381 فدراسيون روسيه 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 24,150 367,764,169 Rls. 46,436 $
129 1381 فدراسيون روسيه 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 542 360,389,633 Rls. 45,504 $
130 1381 فدراسيون روسيه 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 764 353,199,385 Rls. 44,596 $
131 1381 فدراسيون روسيه 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي ) 8,160 352,559,606 Rls. 44,515 $
132 1381 فدراسيون روسيه 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 21,240 342,256,465 Rls. 43,214 $
133 1381 فدراسيون روسيه 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 18,967 341,580,441 Rls. 43,129 $
134 1381 فدراسيون روسيه 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 14,100 336,829,946 Rls. 42,529 $
135 1381 فدراسيون روسيه 283324 --سولفات هاي نيكل 39,884 335,028,579 Rls. 42,301 $
136 1381 فدراسيون روسيه 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 5,831 317,273,368 Rls. 40,060 $
137 1381 فدراسيون روسيه 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 48,620 316,929,431 Rls. 44,655 $
138 1381 فدراسيون روسيه 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 56,000 315,509,615 Rls. 39,838 $
139 1381 فدراسيون روسيه 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 55,500 312,147,658 Rls. 39,413 $
140 1381 فدراسيون روسيه 540261 --نخ ازنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياكابله , آماده نشده براي خرده فروشي , 21,332 308,276,179 Rls. 38,924 $
141 1381 فدراسيون روسيه 761090 -اسكلت فلزي وقطعات اسكلت فلزي از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 60,346 301,129,656 Rls. 38,021 $
142 1381 فدراسيون روسيه 842390 -انوا ع وزنه براي ماشين هاي توزين ,اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات توزين 907 296,316,266 Rls. 37,414 $
143 1381 فدراسيون روسيه 010111 --اسب زنده مولد نژاد خالص 8,828 284,314,191 Rls. 35,898 $
144 1381 فدراسيون روسيه 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,062 284,092,921 Rls. 35,870 $
145 1381 فدراسيون روسيه 281310 -دي سولفوركربن 100,000 278,834,000 Rls. 35,206 $
146 1381 فدراسيون روسيه 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 48,484 272,169,541 Rls. 34,365 $
147 1381 فدراسيون روسيه 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 17,797 266,736,901 Rls. 33,679 $
148 1381 فدراسيون روسيه 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پيچي يابازكردن موادنسجي 15,000 263,277,758 Rls. 33,242 $
149 1381 فدراسيون روسيه 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 100 263,200,000 Rls. 33,232 $
150 1381 فدراسيون روسيه 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 7,390 257,146,600 Rls. 32,468 $
151 1381 فدراسيون روسيه 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 10,117 256,036,163 Rls. 32,328 $
152 1381 فدراسيون روسيه 440610 - تراورس چوبي براي راه آهن ياهمانند, آغشته نشده 170,255 244,373,181 Rls. 30,855 $
153 1381 فدراسيون روسيه 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,000 242,115,745 Rls. 30,570 $
154 1381 فدراسيون روسيه 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 179,999 239,058,554 Rls. 30,184 $
155 1381 فدراسيون روسيه 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در برابر نور) 607 237,158,188 Rls. 29,944 $
156 1381 فدراسيون روسيه 731419 --تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنواربي سروته يافولادزنگ نزن ), 360 226,036,850 Rls. 28,540 $
157 1381 فدراسيون روسيه 290719 -- ساير منوفنل ها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 10,000 222,221,596 Rls. 28,058 $
158 1381 فدراسيون روسيه 846420 -ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن ,براي كارروي سنگ ,سراميك وغيره 14,000 218,222,730 Rls. 27,553 $
159 1381 فدراسيون روسيه 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 171 215,121,128 Rls. 27,162 $
160 1381 فدراسيون روسيه 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 128,510 210,177,781 Rls. 26,538 $
161 1381 فدراسيون روسيه 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 41,170 205,714,489 Rls. 25,974 $
162 1381 فدراسيون روسيه 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 16,894 204,133,933 Rls. 25,774 $
163 1381 فدراسيون روسيه 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 19,620 203,434,250 Rls. 25,686 $
164 1381 فدراسيون روسيه 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 43,750 203,333,625 Rls. 25,673 $
165 1381 فدراسيون روسيه 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,بااندازه هرنخ يك لاي آن حداكثر50تكس غيرخرده فروشي 13,073 199,044,496 Rls. 25,132 $
166 1381 فدراسيون روسيه 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 99 195,807,361 Rls. 24,723 $
167 1381 فدراسيون روسيه 852439 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5 194,470,640 Rls. 24,554 $
168 1381 فدراسيون روسيه 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 20,000 194,402,530 Rls. 24,546 $
169 1381 فدراسيون روسيه 920190 -پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شستي داركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 9,560 192,061,516 Rls. 24,251 $
170 1381 فدراسيون روسيه 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 20,000 188,075,005 Rls. 23,747 $
171 1381 فدراسيون روسيه 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 20,000 187,680,000 Rls. 23,697 $
172 1381 فدراسيون روسيه 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب ) 17,480 187,670,533 Rls. 23,696 $
173 1381 فدراسيون روسيه 920991 -- اجزاء و قطعات و متفرعات پيانو 9,368 183,564,159 Rls. 23,177 $
174 1381 فدراسيون روسيه 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 1,160 182,268,109 Rls. 23,015 $
175 1381 فدراسيون روسيه 380400 موادقليائي باقيمانده ازساختن خميرچوب ,حتي كنسانتره ,قندگرفته ياعمل آمده ازلحاظ شيميائي , 75,000 181,118,426 Rls. 22,868 $
176 1381 فدراسيون روسيه 720928 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت كمتراز5/0mm 61,070 175,453,420 Rls. 22,153 $
177 1381 فدراسيون روسيه 740811 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن بي از6ميليمترباشد, 12,234 173,964,460 Rls. 21,965 $
178 1381 فدراسيون روسيه 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 588 173,608,794 Rls. 21,920 $
179 1381 فدراسيون روسيه 284140 -دي كرمات پتاسيم 19,500 167,404,320 Rls. 21,137 $
180 1381 فدراسيون روسيه 480630 -كاغذ رسامي (كالك ),به شكل رول يا ورق 19,909 166,243,414 Rls. 20,990 $
181 1381 فدراسيون روسيه 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 924 165,854,480 Rls. 20,941 $
182 1381 فدراسيون روسيه 281910 -تري اكسيدكروم 19,000 161,944,402 Rls. 20,448 $
183 1381 فدراسيون روسيه 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك ,انباره ,ماگنتو كار مي كند 480 161,214,823 Rls. 20,355 $
184 1381 فدراسيون روسيه 440810 ورق روك ورق لائي براي تخته چندلا,سايرچوبهائي كه به درازااره شده كه ضخامت آن از6mmكمترنباشد,كاج 10,300 160,365,466 Rls. 20,248 $
185 1381 فدراسيون روسيه 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 3,785 152,411,813 Rls. 19,244 $
186 1381 فدراسيون روسيه 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع بي از 150 گرم 40,000 151,948,771 Rls. 19,186 $
187 1381 فدراسيون روسيه 820120 -چنگك , 33,500 150,569,911 Rls. 19,012 $
188 1381 فدراسيون روسيه 440791 --چوب اره شده يابدون ناهمواري ازدرازا,لايه بري شده بضخامت بي از6ميليمترازگونه بلوط 120,000 148,794,545 Rls. 18,787 $
189 1381 فدراسيون روسيه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 6,574 147,009,435 Rls. 18,562 $
190 1381 فدراسيون روسيه 854190 - اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 120 146,851,677 Rls. 18,542 $
191 1381 فدراسيون روسيه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 10,500 145,060,000 Rls. 18,316 $
192 1381 فدراسيون روسيه 284920 -كربورهاي سيليسيم 26,100 139,696,738 Rls. 17,639 $
193 1381 فدراسيون روسيه 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 11,475 139,169,733 Rls. 17,572 $
194 1381 فدراسيون روسيه 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 5,168 137,248,669 Rls. 17,329 $
195 1381 فدراسيون روسيه 440410 -تركه وچوب دونيم شده ,چوب بطورساده هموارياگردشده ولي خراطي ياخم نشده براي ساختن عصاچترياهما 86,231 136,720,565 Rls. 17,263 $
196 1381 فدراسيون روسيه 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 434 134,031,262 Rls. 16,923 $
197 1381 فدراسيون روسيه 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 13 128,554,272 Rls. 16,232 $
198 1381 فدراسيون روسيه 820820 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي چوب , 30,000 126,766,679 Rls. 16,006 $
199 1381 فدراسيون روسيه 252329 --سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 24,000 123,085,941 Rls. 15,542 $
200 1381 فدراسيون روسيه 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 4,375 118,192,125 Rls. 14,923 $
201 1381 فدراسيون روسيه 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 44,910 117,305,444 Rls. 14,812 $
202 1381 فدراسيون روسيه 681410 -صفحه ,ورق ونوارازميكاي فشرده يادوباره ساخته شده , 1,600 116,257,304 Rls. 14,679 $
203 1381 فدراسيون روسيه 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 6,100 115,476,188 Rls. 14,580 $
204 1381 فدراسيون روسيه 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1 113,750,848 Rls. 14,362 $
205 1381 فدراسيون روسيه 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 541 112,132,672 Rls. 14,158 $
206 1381 فدراسيون روسيه 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 838 111,162,385 Rls. 14,036 $
207 1381 فدراسيون روسيه 290713 -- اكتيل فنل , نانيل فنل و ايزومرهاي آنها; املاح آنها 16,640 105,744,921 Rls. 13,352 $
208 1381 فدراسيون روسيه 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 13,330 104,784,216 Rls. 13,230 $
209 1381 فدراسيون روسيه 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 15,300 104,201,451 Rls. 13,157 $
210 1381 فدراسيون روسيه 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 4,000 102,427,404 Rls. 12,933 $
211 1381 فدراسيون روسيه 841340 -تلمبه هاي بتون 7,850 102,083,906 Rls. 12,889 $
212 1381 فدراسيون روسيه 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس اين مواد 4,000 100,881,701 Rls. 12,738 $
213 1381 فدراسيون روسيه 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 116,000 99,486,189 Rls. 56,687 $
214 1381 فدراسيون روسيه 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 320 97,043,854 Rls. 12,253 $
215 1381 فدراسيون روسيه 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 82 95,369,018 Rls. 12,042 $
216 1381 فدراسيون روسيه 271490 -قيرو آسفالت ,طبيعي , آسفالتيت هاي طبيعي وصخره هاي آسفالت دار طبيعي 12,800 91,965,790 Rls. 11,612 $
217 1381 فدراسيون روسيه 851010 -ريش تراش توام شده باموتوربرقي 1,077 90,454,350 Rls. 11,421 $
218 1381 فدراسيون روسيه 845630 -ماشين هاي ابزاركه بافر آيندهاي تخليه الكتريكي عمل مي كنند 7,200 89,539,401 Rls. 11,305 $
219 1381 فدراسيون روسيه 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 1,150 88,123,984 Rls. 11,127 $
220 1381 فدراسيون روسيه 910400 ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوبراي كليه وسايط نقليه , 45 86,489,514 Rls. 10,920 $
221 1381 فدراسيون روسيه 440910 -چوب ازتيره كاج ,كه هريك ازلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 16,150 85,463,236 Rls. 10,791 $
222 1381 فدراسيون روسيه 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 2,716 81,280,572 Rls. 10,263 $
223 1381 فدراسيون روسيه 283640 -كربنات هاي پتاسيم 31,910 80,394,041 Rls. 10,151 $
224 1381 فدراسيون روسيه 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 2,025 80,299,270 Rls. 10,139 $
225 1381 فدراسيون روسيه 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 3,050 78,427,918 Rls. 9,903 $
226 1381 فدراسيون روسيه 841932 --خشك كننده هابراي چوب ,خميركاغذ,كاغذيامقوا 15,800 73,640,601 Rls. 9,298 $
227 1381 فدراسيون روسيه 283630 -هيدروژنو كربنات سديم (بي كربنات سديم ) 221,000 72,946,843 Rls. 9,210 $
228 1381 فدراسيون روسيه 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 6,386 71,765,974 Rls. 9,061 $
229 1381 فدراسيون روسيه 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 45 71,663,619 Rls. 9,048 $
230 1381 فدراسيون روسيه 731519 اجزاءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده از آهن ياازفولاد, 6,735 70,197,243 Rls. 8,863 $
231 1381 فدراسيون روسيه 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 917 69,452,230 Rls. 8,769 $
232 1381 فدراسيون روسيه 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 355 69,103,672 Rls. 8,725 $
233 1381 فدراسيون روسيه 290312 -- دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 21,600 68,348,051 Rls. 8,630 $
234 1381 فدراسيون روسيه 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مشخص شده يانشده باشد 20,000 67,364,633 Rls. 8,506 $
235 1381 فدراسيون روسيه 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمتراز600mm,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,092 67,315,946 Rls. 8,499 $
236 1381 فدراسيون روسيه 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 11,000 65,852,349 Rls. 8,315 $
237 1381 فدراسيون روسيه 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,750 64,059,905 Rls. 8,089 $
238 1381 فدراسيون روسيه 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 19,560 64,000,632 Rls. 25,410 $
239 1381 فدراسيون روسيه 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز75كيلووات و حداكثر 375 كيلووات 2,780 61,085,592 Rls. 7,713 $
240 1381 فدراسيون روسيه 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 3 56,473,550 Rls. 7,130 $
241 1381 فدراسيون روسيه 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء بنف ,بخارجيوه ياسديم 60 52,024,286 Rls. 6,569 $
242 1381 فدراسيون روسيه 731590 --اجزاءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده از آهن ياازفولاد, 4,150 51,663,480 Rls. 6,524 $
243 1381 فدراسيون روسيه 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 5,000 51,110,790 Rls. 6,453 $
244 1381 فدراسيون روسيه 870390 -سايروسايط نقليه موتوري غيرمذكوربراي حمل ونقل اشخاص , 910 50,478,708 Rls. 6,374 $
245 1381 فدراسيون روسيه 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,860 50,464,482 Rls. 6,371 $
246 1381 فدراسيون روسيه 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 1,498 47,682,976 Rls. 6,021 $
247 1381 فدراسيون روسيه 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي وسايط نقليه موتوري 8,242 46,339,675 Rls. 5,851 $
248 1381 فدراسيون روسيه 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم نشده ياجورنشده باسايرمواد,بدون ملحقات 890 42,016,046 Rls. 5,305 $
249 1381 فدراسيون روسيه 851030 - وسايل برطرف كننده مو توام شده با موتور برقي ,(غيراز ري ترا و ماشين هاي موزني 53 39,867,700 Rls. 5,034 $
250 1381 فدراسيون روسيه 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 40,000 39,511,440 Rls. 4,989 $
251 1381 فدراسيون روسيه 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 1,300 38,912,623 Rls. 4,913 $
252 1381 فدراسيون روسيه 291521 --اسيداستيك 38,350 37,526,026 Rls. 4,738 $
253 1381 فدراسيون روسيه 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي پائي selcyc()ياوسايط نقليه موتوري 2,211 37,007,110 Rls. 4,673 $
254 1381 فدراسيون روسيه 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 4,550 36,820,300 Rls. 4,649 $
255 1381 فدراسيون روسيه 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 200 35,038,735 Rls. 4,424 $
256 1381 فدراسيون روسيه 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 2,600 33,497,183 Rls. 4,229 $
257 1381 فدراسيون روسيه 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 2,000 30,415,913 Rls. 3,840 $
258 1381 فدراسيون روسيه 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 200 30,064,512 Rls. 3,796 $
259 1381 فدراسيون روسيه 851830 - گوشي enohpdaeh( -enohpraE ) و دستگاه ميكروفون و بلندگوي توام شده 36 29,903,803 Rls. 3,776 $
260 1381 فدراسيون روسيه 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 850 29,830,948 Rls. 3,767 $
261 1381 فدراسيون روسيه 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 180 29,046,115 Rls. 3,667 $
262 1381 فدراسيون روسيه 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودsmool(),غيرمذكوردرجاي ديگر 1,700 28,975,540 Rls. 3,659 $
263 1381 فدراسيون روسيه 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 15 28,305,696 Rls. 3,574 $
264 1381 فدراسيون روسيه 440690 - تراورس چوبي براي راه آهن ياهمانند, آغشته 17,790 28,301,389 Rls. 3,573 $
265 1381 فدراسيون روسيه 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,800 28,071,912 Rls. 3,544 $
266 1381 فدراسيون روسيه 860692 --واگنهاي باري سبك وسنگين راه آهن ياتراموا,روباز,باديواره هاي جداشدني به ارتفا ع بي ازmC 0 38,610 26,775,639 Rls. 15,257 $
267 1381 فدراسيون روسيه 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 114 26,129,489 Rls. 14,889 $
268 1381 فدراسيون روسيه 843710 -ماشين براي پاك كردن ,جوركردن يادرجه بندي كردن دانه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 1,090 25,566,011 Rls. 3,228 $
269 1381 فدراسيون روسيه 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,240 24,494,450 Rls. 3,093 $
270 1381 فدراسيون روسيه 320415 --موادرنگي خمي (ازجمله آنهائيكه به عنوان موادرنگي پيگماني مصرف مي شوند) 800 20,579,209 Rls. 2,598 $
271 1381 فدراسيون روسيه 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 419 20,462,723 Rls. 2,584 $
272 1381 فدراسيون روسيه 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت حداكثر 750 وات 2,000 19,413,874 Rls. 2,451 $
273 1381 فدراسيون روسيه 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 65 19,292,776 Rls. 2,436 $
274 1381 فدراسيون روسيه 721899 -محصولات نيمه تمام ازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,000 18,800,881 Rls. 2,374 $
275 1381 فدراسيون روسيه 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 225 17,868,821 Rls. 2,256 $
276 1381 فدراسيون روسيه 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 333 17,630,070 Rls. 2,226 $
277 1381 فدراسيون روسيه 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 286 17,598,053 Rls. 2,222 $
278 1381 فدراسيون روسيه 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 100 17,582,000 Rls. 2,220 $
279 1381 فدراسيون روسيه 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,060 16,408,554 Rls. 2,072 $
280 1381 فدراسيون روسيه 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 255 13,479,816 Rls. 1,702 $
281 1381 فدراسيون روسيه 902511 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرشده بامايع ,براي خواندن مستقيم 39 12,858,636 Rls. 1,624 $
282 1381 فدراسيون روسيه 350520 -چسب هابراساس نشاسته يافكول يابراساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 367 12,673,742 Rls. 1,600 $
283 1381 فدراسيون روسيه 960200 موادنباتي يامعدني ترا پذيركارشده واشياءازاين مواد,اشياءقالب گيري شده ياتراشيده شده ازمو 315 12,481,875 Rls. 1,576 $
284 1381 فدراسيون روسيه 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 116 12,415,500 Rls. 1,568 $
285 1381 فدراسيون روسيه 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 4,400 11,296,937 Rls. 1,426 $
286 1381 فدراسيون روسيه 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 13 10,135,200 Rls. 1,280 $
287 1381 فدراسيون روسيه 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 791 9,718,822 Rls. 1,227 $
288 1381 فدراسيون روسيه 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 4 9,169,899 Rls. 1,158 $
289 1381 فدراسيون روسيه 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 90 7,978,000 Rls. 1,007 $
290 1381 فدراسيون روسيه 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 400 7,434,627 Rls. 939 $
291 1381 فدراسيون روسيه 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 800 6,759,092 Rls. 853 $
292 1381 فدراسيون روسيه 320820 - رنگها و ورني ها براساس پليمرهاي آكريليك يا وينيل , در محيطي غير آبي 390 6,633,048 Rls. 3,780 $
293 1381 فدراسيون روسيه 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 184 6,360,507 Rls. 803 $
294 1381 فدراسيون روسيه 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 124 6,143,492 Rls. 776 $
295 1381 فدراسيون روسيه 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 10 5,360,557 Rls. 677 $
296 1381 فدراسيون روسيه 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 198 4,983,676 Rls. 2,840 $
297 1381 فدراسيون روسيه 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 1,174 4,915,792 Rls. 621 $
298 1381 فدراسيون روسيه 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخهاي پائي باموتورپيستوني باسيلندربي ازCC50و 310 3,810,807 Rls. 482 $
299 1381 فدراسيون روسيه 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 70 3,725,490 Rls. 470 $
300 1381 فدراسيون روسيه 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 50 3,397,820 Rls. 429 $
مجموع کل
32,224,376,982 ريال
مجموع کل
4,163,451 دلار