آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 قرقيزستان 100110 -گندم سخت 52,500,000 13,651,464,696 Rls. 1,723,670 $
2 1381 قرقيزستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 146,972 8,138,397,658 Rls. 1,027,575 $
3 1381 قرقيزستان 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 389,300 6,496,957,790 Rls. 820,323 $
4 1381 قرقيزستان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 416,785 5,031,685,202 Rls. 635,315 $
5 1381 قرقيزستان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبراي بيشترازV 100, غير مذكور درجاي ديگر 139,631 4,809,468,072 Rls. 607,258 $
6 1381 قرقيزستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 353,295 3,943,336,633 Rls. 497,895 $
7 1381 قرقيزستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 719,361 2,301,452,507 Rls. 290,589 $
8 1381 قرقيزستان 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 160,777 2,100,371,058 Rls. 265,197 $
9 1381 قرقيزستان 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 122,965 2,035,318,771 Rls. 256,985 $
10 1381 قرقيزستان 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 112,765 1,420,166,328 Rls. 179,314 $
11 1381 قرقيزستان 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 117,257 1,334,123,390 Rls. 168,449 $
12 1381 قرقيزستان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 60,700 1,293,194,843 Rls. 163,282 $
13 1381 قرقيزستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 107,200 1,282,476,717 Rls. 161,929 $
14 1381 قرقيزستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 130,000 1,225,408,444 Rls. 154,724 $
15 1381 قرقيزستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 85,715 956,185,206 Rls. 120,729 $
16 1381 قرقيزستان 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 237,750 641,134,862 Rls. 80,951 $
17 1381 قرقيزستان 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 38,710 632,986,279 Rls. 79,923 $
18 1381 قرقيزستان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 60,000 609,484,131 Rls. 76,954 $
19 1381 قرقيزستان 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 51,970 585,936,603 Rls. 73,983 $
20 1381 قرقيزستان 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,138 524,706,000 Rls. 74,036 $
21 1381 قرقيزستان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 48,800 519,647,510 Rls. 65,612 $
22 1381 قرقيزستان 848010 -شاسي قالب گيري براي ريخته گري فلزات . 28,375 486,022,048 Rls. 61,366 $
23 1381 قرقيزستان 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 8,500 485,926,467 Rls. 61,354 $
24 1381 قرقيزستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 37,950 481,590,960 Rls. 60,807 $
25 1381 قرقيزستان 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 38,500 449,254,566 Rls. 56,724 $
26 1381 قرقيزستان 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 23,000 435,635,794 Rls. 55,005 $
27 1381 قرقيزستان 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ياسرمت ها 38,350 394,101,589 Rls. 49,761 $
28 1381 قرقيزستان 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 15,690 329,109,044 Rls. 41,555 $
29 1381 قرقيزستان 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 48,200 291,920,358 Rls. 36,858 $
30 1381 قرقيزستان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 18,000 283,172,201 Rls. 35,754 $
31 1381 قرقيزستان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 25,900 282,946,748 Rls. 35,726 $
32 1381 قرقيزستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 254,030 268,523,559 Rls. 33,904 $
33 1381 قرقيزستان 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,000 266,875,347 Rls. 33,697 $
34 1381 قرقيزستان 845961 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,باكنترل شماره اي (غيرازنو ع زانوئي ) 13,000 250,675,396 Rls. 31,651 $
35 1381 قرقيزستان 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,700 237,163,707 Rls. 29,944 $
36 1381 قرقيزستان 500100 پيله كرم ابريشم مناسب براي بازكردن , 6,990 235,485,972 Rls. 29,733 $
37 1381 قرقيزستان 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي فلزات 18,000 233,862,468 Rls. 29,528 $
38 1381 قرقيزستان 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 31,450 232,481,472 Rls. 29,354 $
39 1381 قرقيزستان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 17,000 215,067,060 Rls. 27,155 $
40 1381 قرقيزستان 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 57,500 199,440,751 Rls. 25,182 $
41 1381 قرقيزستان 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 2,500 158,620,000 Rls. 20,028 $
42 1381 قرقيزستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 2,005 158,500,000 Rls. 20,012 $
43 1381 قرقيزستان 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 13,500 148,016,855 Rls. 18,690 $
44 1381 قرقيزستان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 14,000 145,646,726 Rls. 18,390 $
45 1381 قرقيزستان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 25,000 118,742,325 Rls. 14,993 $
46 1381 قرقيزستان 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 12,000 114,773,984 Rls. 14,491 $
47 1381 قرقيزستان 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 18,500 104,142,883 Rls. 13,150 $
48 1381 قرقيزستان 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 18,960 103,406,436 Rls. 13,056 $
49 1381 قرقيزستان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 6,320 96,532,265 Rls. 12,188 $
50 1381 قرقيزستان 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 16,900 95,648,229 Rls. 12,077 $
51 1381 قرقيزستان 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي فلزات ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 6,270 91,314,405 Rls. 11,530 $
52 1381 قرقيزستان 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 2,000 84,507,298 Rls. 10,670 $
53 1381 قرقيزستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 10,000 80,588,659 Rls. 10,175 $
54 1381 قرقيزستان 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 9,000 76,112,491 Rls. 9,610 $
55 1381 قرقيزستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 9,500 71,249,029 Rls. 8,996 $
56 1381 قرقيزستان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 6,000 70,492,685 Rls. 8,901 $
57 1381 قرقيزستان 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 21,200 67,473,364 Rls. 8,519 $
58 1381 قرقيزستان 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,000 62,797,464 Rls. 7,929 $
59 1381 قرقيزستان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 1,760 57,494,493 Rls. 7,259 $
60 1381 قرقيزستان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 11,405 54,584,712 Rls. 6,892 $
61 1381 قرقيزستان 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 5,000 52,368,317 Rls. 6,612 $
62 1381 قرقيزستان 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 4,800 51,971,093 Rls. 6,562 $
63 1381 قرقيزستان 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,950 51,693,805 Rls. 6,527 $
64 1381 قرقيزستان 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده ,كشيده شده يااكسترودشده , 14,000 45,357,512 Rls. 5,727 $
65 1381 قرقيزستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 43,150,467 Rls. 5,448 $
66 1381 قرقيزستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 19,540 43,053,256 Rls. 5,436 $
67 1381 قرقيزستان 721922 --فولادزنگ نزن نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm, 4,300 41,226,433 Rls. 5,205 $
68 1381 قرقيزستان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 34 39,920,615 Rls. 5,040 $
69 1381 قرقيزستان 720229 --فروسيلسيوم داراي 55%وزني ياكمترسيلسيوم , 21,770 39,837,952 Rls. 5,030 $
70 1381 قرقيزستان 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 20,000 36,065,631 Rls. 4,554 $
71 1381 قرقيزستان 722219 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXغيردايره , 3,000 35,486,013 Rls. 4,481 $
72 1381 قرقيزستان 722691 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطگرم نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكوردرجاي دي 11,000 35,009,764 Rls. 4,420 $
73 1381 قرقيزستان 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 31,367,777 Rls. 3,961 $
74 1381 قرقيزستان 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 826 24,381,272 Rls. 3,078 $
75 1381 قرقيزستان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 1,800 23,605,570 Rls. 2,981 $
76 1381 قرقيزستان 721123 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,ازلحاظوزن داراي كمتراز25/0%كربن 10,000 21,785,129 Rls. 2,751 $
77 1381 قرقيزستان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 375 20,218,276 Rls. 2,552 $
78 1381 قرقيزستان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 1,550 17,438,059 Rls. 2,201 $
79 1381 قرقيزستان 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 17,140,199 Rls. 2,164 $
80 1381 قرقيزستان 720810 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربانق برجسته , 5,000 15,447,860 Rls. 1,950 $
81 1381 قرقيزستان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 29,000 12,879,016 Rls. 1,626 $
82 1381 قرقيزستان 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 3,437 11,491,851 Rls. 1,451 $
83 1381 قرقيزستان 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن روي فلز, 220 10,673,548 Rls. 1,348 $
84 1381 قرقيزستان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 380 8,161,673 Rls. 1,030 $
85 1381 قرقيزستان 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسايل حساس دربرابر نور 275 7,302,979 Rls. 922 $
86 1381 قرقيزستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 420 7,273,420 Rls. 918 $
87 1381 قرقيزستان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 450 7,182,570 Rls. 907 $
88 1381 قرقيزستان 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 1,058 6,176,790 Rls. 780 $
89 1381 قرقيزستان 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور),به قدرت انتشارامواج كمترازيك وات 220 5,315,101 Rls. 671 $
90 1381 قرقيزستان 920190 -پيانوي خودكار,كلاوسن وساير آلات سيمي يازهي شستي داركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 100 5,303,583 Rls. 670 $
91 1381 قرقيزستان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 300 5,178,072 Rls. 654 $
92 1381 قرقيزستان 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 750 4,732,048 Rls. 597 $
93 1381 قرقيزستان 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز600mm,بضخامت كمتراز75/4mmروك نش 7,800 3,464,011 Rls. 437 $
94 1381 قرقيزستان 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت حداكثر 75كيلوولت آمپرAVK 25 3,446,254 Rls. 435 $
95 1381 قرقيزستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 120 3,268,359 Rls. 413 $
96 1381 قرقيزستان 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 82 2,258,138 Rls. 285 $
97 1381 قرقيزستان 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در برابر نور) 33 1,300,642 Rls. 164 $
98 1381 قرقيزستان 820291 --تيغه اره هاي مستقيم ,براي كاركردن روي فلزات , 35 887,259 Rls. 112 $
99 1381 قرقيزستان 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ازجمله الماس شيشه بري ), 30 836,558 Rls. 106 $
100 1381 قرقيزستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 40 777,407 Rls. 98 $
101 1381 قرقيزستان 901720 -ساير آلات رسامي , خط كشي يامحاسبه رياضي 10 424,462 Rls. 54 $
102 1381 قرقيزستان 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 3 75,950 Rls. 10 $
مجموع کل
68,348,737,201 ريال
مجموع کل
8,637,675 دلار