آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 لبنان 310210 -اوره , حتي بصورت محلول در آب 29,667,000 95,951,938,417 Rls. 12,115,144 $
2 1381 لبنان 310310 - سوپرفسفات ها 53,385,600 64,195,207,466 Rls. 8,105,455 $
3 1381 لبنان 100510 -دانه ذرت 40,771,995 38,382,155,081 Rls. 4,846,232 $
4 1381 لبنان 240220 -سيگار حاوي توتون 250,000 16,014,505,491 Rls. 2,022,034 $
5 1381 لبنان 230400 كنجاله و ساير آخال هاي جامد, از دانه سويا 7,900,000 13,028,642,085 Rls. 1,645,031 $
6 1381 لبنان 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 321,618 9,375,293,244 Rls. 1,183,750 $
7 1381 لبنان 852452 -- نوار مغناطيسي ضبط شده براي صدا,و غيره بيشتر از4 ميليمتر و حداكثر 5/6 ميليمتر 392 8,583,003,368 Rls. 1,083,713 $
8 1381 لبنان 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 4,115 2,010,633,367 Rls. 253,867 $
9 1381 لبنان 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 153,289 1,415,091,108 Rls. 178,673 $
10 1381 لبنان 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 6,100 1,280,493,705 Rls. 161,679 $
11 1381 لبنان 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 12,500 1,095,100,000 Rls. 138,270 $
12 1381 لبنان 841720 -تنورهاي نانوايي (همچنين تنورهاي شيريني پزي يابيسكويت پزي ) 12,000 861,000,000 Rls. 108,712 $
13 1381 لبنان 847340 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472, 300 745,000,805 Rls. 94,066 $
14 1381 لبنان 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 4,535 658,474,130 Rls. 83,141 $
15 1381 لبنان 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 91 616,935,127 Rls. 77,896 $
16 1381 لبنان 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت اوراق مجزا,حتي تاشده 20,714 515,102,209 Rls. 65,038 $
17 1381 لبنان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 180 504,049,385 Rls. 63,643 $
18 1381 لبنان 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 11,000 434,269,408 Rls. 54,832 $
19 1381 لبنان 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 41 418,890,001 Rls. 52,890 $
20 1381 لبنان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 78 312,763,866 Rls. 39,490 $
21 1381 لبنان 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 18,744 280,502,482 Rls. 35,416 $
22 1381 لبنان 292910 -ايزوسيانات ها 17,280 258,567,516 Rls. 32,648 $
23 1381 لبنان 820420 - آچاربكس ,بايابدون دسته , 1,320 231,600,000 Rls. 29,242 $
24 1381 لبنان 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 38 210,970,467 Rls. 26,638 $
25 1381 لبنان 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 2,754 166,390,238 Rls. 39,958 $
26 1381 لبنان 040229 --شيروخامه شيربه شكل جامدكه ميزان موادچرب آن بي از 5/1 درصد باشد, شيرين شده 2,000 158,583,917 Rls. 20,023 $
27 1381 لبنان 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترونيكي (كارتهاي موسوم به كارت هوشمند) 1,151 154,088,300 Rls. 19,456 $
28 1381 لبنان 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,445 150,334,699 Rls. 18,982 $
29 1381 لبنان 830890 -چفت وبست ,سگك ,,,منجوق وپولك ازفلزمعمولي (هم چنين اجزاءوقطعات ), 11,010 145,440,000 Rls. 18,364 $
30 1381 لبنان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,375 98,203,514 Rls. 12,399 $
31 1381 لبنان 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك (از جمله رزين مصنوعي ) 1,000 53,484,000 Rls. 6,753 $
32 1381 لبنان 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 390 51,306,469 Rls. 6,478 $
33 1381 لبنان 110630 - آرد, زبره و پودر محصولات فصل 8 1,742 41,319,385 Rls. 5,217 $
34 1381 لبنان 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 970 28,098,243 Rls. 3,548 $
35 1381 لبنان 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 6,500 25,054,005 Rls. 3,163 $
36 1381 لبنان 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 1 15,855,106 Rls. 2,002 $
37 1381 لبنان 902990 اجزاء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 29/90 6 11,461,404 Rls. 6,531 $
38 1381 لبنان 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 168 4,490,079 Rls. 567 $
مجموع کل
258,484,298,087 ريال
مجموع کل
32,660,941 دلار