آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 مراکش 310530 - هيدروژنو اورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 41,334,000 64,855,360,704 Rls. 8,188,808 $
2 1381 مراکش 280920 - اسيد فسفريك و اسيدهاي پلي فسفريك 21,541,653 55,429,698,225 Rls. 6,998,699 $
3 1381 مراکش 310310 - سوپرفسفات ها 59,217,000 42,608,760,499 Rls. 8,589,127 $
4 1381 مراکش 251020 -فسفات كلسيم طبيعي آسياب شده ,فسفات هاي آلومينيم كلسيم طبيعي آسياب شده 109,800,000 35,202,700,531 Rls. 4,444,786 $
5 1381 مراکش 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 278 46,171,610 Rls. 5,830 $
مجموع کل
198,142,691,569 ريال
مجموع کل
28,227,250 دلار