آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 منطقه آزاد چابهار 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط نشده , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 4,706 732,490,094 Rls. 92,487 $
2 1381 منطقه آزاد چابهار 900912 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك ,طريقه نسخه برداري ازتصويراصلي بايك واسطه روي كپي 15,000 689,146,688 Rls. 87,014 $
3 1381 منطقه آزاد چابهار 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 43,547 662,291,365 Rls. 83,623 $
4 1381 منطقه آزاد چابهار 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 65,621 493,075,230 Rls. 62,256 $
5 1381 منطقه آزاد چابهار 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت بيشتراز75 كيلووات 27,910 227,907,500 Rls. 28,777 $
6 1381 منطقه آزاد چابهار 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 30,231 220,228,118 Rls. 27,807 $
7 1381 منطقه آزاد چابهار 950640 -اشياءوادوات براي تنيس روي ميز 4,329 157,495,668 Rls. 19,886 $
8 1381 منطقه آزاد چابهار 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 9,045 135,818,170 Rls. 17,148 $
9 1381 منطقه آزاد چابهار 850980 - دستگاههاي الكترونيكي خانگي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توام شده با موتور برقي 10,167 120,179,647 Rls. 15,174 $
10 1381 منطقه آزاد چابهار 910519 --ساعتهاي شماته اي (غيراز آنهائي كه با نيروي برق كار مي كنند) 2,646 118,387,960 Rls. 14,948 $
11 1381 منطقه آزاد چابهار 940591 --اجزاءوقطعات ازشيشه براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكن ها 11,731 115,617,279 Rls. 14,598 $
12 1381 منطقه آزاد چابهار 292310 -كولين و املاح آن 26,000 106,155,411 Rls. 13,403 $
13 1381 منطقه آزاد چابهار 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتيتر(retehtoc),كانول ,همانندمورداستفاده درعل 3,075 105,798,329 Rls. 13,358 $
14 1381 منطقه آزاد چابهار 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,875 102,513,814 Rls. 12,944 $
15 1381 منطقه آزاد چابهار 580640 -پارچه هاي متشكل ازتاروبدون پود,كه بوسيله چسپ بهم متصل شده است (scudloB). 3,800 97,795,016 Rls. 12,348 $
16 1381 منطقه آزاد چابهار 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 13,508 97,124,135 Rls. 12,263 $
17 1381 منطقه آزاد چابهار 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 2,469 87,739,592 Rls. 11,078 $
18 1381 منطقه آزاد چابهار 830890 -چفت وبست ,سگك ,,,منجوق وپولك ازفلزمعمولي (هم چنين اجزاءوقطعات ), 9,571 78,865,020 Rls. 9,958 $
19 1381 منطقه آزاد چابهار 961700 فلاسك وسايرظروف عايق حرارت بامحفظه ,عايق خلاء,وهمچنين قطعات آنها(غيرازشيشه يدكي داخلي ) 11,244 71,843,035 Rls. 9,071 $
20 1381 منطقه آزاد چابهار 401590 -ملبوس ومضافات لباس ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,براي هرنو ع مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 9,300 69,960,911 Rls. 8,833 $
21 1381 منطقه آزاد چابهار 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 2,902 64,904,848 Rls. 8,195 $
22 1381 منطقه آزاد چابهار 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 2,580 63,570,203 Rls. 8,027 $
23 1381 منطقه آزاد چابهار 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 2,944 60,058,335 Rls. 7,583 $
24 1381 منطقه آزاد چابهار 330720 - بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 17,360 54,393,116 Rls. 6,867 $
25 1381 منطقه آزاد چابهار 580710 -برچسب ونشان ,,,,,,ازموادنسجي ,تاروپودباف ,بصورت توپ ,,,,,,,گلدوزي وقلابدوزي نشده , 1,818 39,357,511 Rls. 4,969 $
26 1381 منطقه آزاد چابهار 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 1,680 38,634,912 Rls. 4,878 $
27 1381 منطقه آزاد چابهار 900580 -دوربين يك چشمي ,سايرتلسكوپهاي اپتيكي ,وپايه اي آنها;سايردستگاههاي نجومي وپايه اي آنها,ب 3,970 31,856,273 Rls. 4,022 $
28 1381 منطقه آزاد چابهار 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 2,871 31,342,957 Rls. 3,957 $
29 1381 منطقه آزاد چابهار 732393 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,ازفولادزنگ نزن , 1,200 31,255,165 Rls. 3,946 $
30 1381 منطقه آزاد چابهار 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 3,690 30,131,804 Rls. 3,805 $
31 1381 منطقه آزاد چابهار 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 2,800 26,588,812 Rls. 3,357 $
32 1381 منطقه آزاد چابهار 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 2,751 22,724,584 Rls. 2,869 $
33 1381 منطقه آزاد چابهار 670210 -گل ,برگ وميوه مصنوعي واشياءمربوطبه آن ازپلاستيك 3,234 22,549,770 Rls. 2,847 $
34 1381 منطقه آزاد چابهار 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 299 22,117,021 Rls. 2,793 $
35 1381 منطقه آزاد چابهار 961519 --شانه ,گيره زلف وهمانند(غيرازموادازكائوچوي سفت ياازموادپلاستيكي )غيرمذكور در جاي ديگ 2,622 21,424,239 Rls. 2,705 $
36 1381 منطقه آزاد چابهار 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 545 20,763,239 Rls. 2,622 $
37 1381 منطقه آزاد چابهار 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 177 20,591,632 Rls. 2,600 $
38 1381 منطقه آزاد چابهار 701329 --ليوان (غيرازكريستال سرب دار), 2,181 16,845,065 Rls. 2,127 $
39 1381 منطقه آزاد چابهار 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 1,224 16,520,933 Rls. 2,086 $
40 1381 منطقه آزاد چابهار 761519 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه ياسايراشياءخانه داري ي واجزاءوقطعات آنها,از آلومينيوم , 370 15,928,882 Rls. 2,011 $
41 1381 منطقه آزاد چابهار 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 986 14,448,794 Rls. 1,824 $
42 1381 منطقه آزاد چابهار 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 2,500 11,428,878 Rls. 1,443 $
43 1381 منطقه آزاد چابهار 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 751 9,681,116 Rls. 1,222 $
44 1381 منطقه آزاد چابهار 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 360 8,870,260 Rls. 1,120 $
45 1381 منطقه آزاد چابهار 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 340 8,586,880 Rls. 1,084 $
46 1381 منطقه آزاد چابهار 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 840 7,526,477 Rls. 950 $
47 1381 منطقه آزاد چابهار 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 330 7,453,483 Rls. 941 $
48 1381 منطقه آزاد چابهار 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,براي چرخهاي پائي 324 7,451,019 Rls. 941 $
49 1381 منطقه آزاد چابهار 853230 - خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم (tes-orp) 119 6,735,557 Rls. 850 $
50 1381 منطقه آزاد چابهار 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 731 6,661,895 Rls. 841 $
51 1381 منطقه آزاد چابهار 691200 اشياءسرميز,,,سايراشياءخانه ازسراميك (باستثناءچيني ), 720 6,125,141 Rls. 773 $
52 1381 منطقه آزاد چابهار 731814 --پيچ خودكاراز آهن ياازفولاد, 909 3,935,413 Rls. 497 $
53 1381 منطقه آزاد چابهار 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 161 3,732,154 Rls. 471 $
54 1381 منطقه آزاد چابهار 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي , 448 3,660,586 Rls. 462 $
55 1381 منطقه آزاد چابهار 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 435 3,618,611 Rls. 457 $
56 1381 منطقه آزاد چابهار 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي پائي selcyc()ياوسايط نقليه موتوري 130 2,989,606 Rls. 377 $
57 1381 منطقه آزاد چابهار 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 105 2,587,159 Rls. 327 $
58 1381 منطقه آزاد چابهار 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 1,160 2,198,981 Rls. 278 $
59 1381 منطقه آزاد چابهار 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 90 2,069,727 Rls. 261 $
60 1381 منطقه آزاد چابهار 851810 - ميكروفون و پايه آن 14 826,436 Rls. 104 $
61 1381 منطقه آزاد چابهار 902990 اجزاء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 29/90 105 659,364 Rls. 83 $
62 1381 منطقه آزاد چابهار 853120 - تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع(DCL)ياباديودهاي ساطع نور(DEL) 9 550,957 Rls. 70 $
63 1381 منطقه آزاد چابهار 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 8 491,926 Rls. 62 $
مجموع کل
5,264,282,703 ريال
مجموع کل
664,682 دلار