آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 نيوزيلند 040510 - كره 13,023,500 149,221,906,621 Rls. 19,387,046 $
2 1381 نيوزيلند 510111 -پشم چيده شده چرب , حلاجي نشده و شانه نزده , 2,795,370 61,774,863,683 Rls. 7,872,511 $
3 1381 نيوزيلند 510119 --پشم چرب (غيراز چيده شده ) , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 460,647 9,963,000,685 Rls. 1,257,956 $
4 1381 نيوزيلند 150200 چربي حيوانات ازنو ع گاو,گوسفنديابز,خام يا آب كرده غيرازموارد30/51امولسيونه نشده 1,902,470 7,788,502,789 Rls. 983,397 $
5 1381 نيوزيلند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 2,612 7,509,612,489 Rls. 948,183 $
6 1381 نيوزيلند 510129 --پشم چربي زدائي شده (غيراز چيده شده ) , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 166,244 3,821,690,483 Rls. 482,536 $
7 1381 نيوزيلند 510121 --پشم چيده شده چربي زدائي شده , كربونيزه نشده , ح-لاجي نشده و شانه نزده , 182,978 3,689,518,714 Rls. 498,278 $
8 1381 نيوزيلند 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 3,910 3,656,537,723 Rls. 461,684 $
9 1381 نيوزيلند 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 401 2,633,030,026 Rls. 332,452 $
10 1381 نيوزيلند 030349 --تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 338,445 2,364,878,323 Rls. 298,595 $
11 1381 نيوزيلند 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك درصدونيم ياكمترباشدبه شكل پودر 198,000 1,968,281,141 Rls. 248,520 $
12 1381 نيوزيلند 510510 -پشم ح-لاجي شده , 32,237 1,758,438,040 Rls. 222,025 $
13 1381 نيوزيلند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 5,000 1,629,691,632 Rls. 205,769 $
14 1381 نيوزيلند 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگر مذكور نباشد 389 1,198,035,095 Rls. 151,267 $
15 1381 نيوزيلند 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 16,950 822,282,228 Rls. 103,823 $
16 1381 نيوزيلند 170211 --لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 111,000 748,142,631 Rls. 94,462 $
17 1381 نيوزيلند 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 390 615,204,442 Rls. 77,677 $
18 1381 نيوزيلند 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو وتهيه لبنيات 4,425 532,910,772 Rls. 67,287 $
19 1381 نيوزيلند 040590 -موادچرب وروغنهاي مشتق شده ازشير(باستثناي كره وخميرهاي لبني براي ماليدن روي نان ) 50,400 457,621,466 Rls. 57,780 $
20 1381 نيوزيلند 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 1,681 447,611,775 Rls. 56,517 $
21 1381 نيوزيلند 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 20,000 439,373,963 Rls. 55,476 $
22 1381 نيوزيلند 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 200 367,546,207 Rls. 46,407 $
23 1381 نيوزيلند 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 1,151 306,408,662 Rls. 38,688 $
24 1381 نيوزيلند 842382 --ماشين هاي توزين ,غيرمذكوردرجاي ديگرباظرفيت توزين بيشتراز30كيلوگرم وحداكثر5000كيلوگرم 220 287,627,373 Rls. 36,317 $
25 1381 نيوزيلند 851711 - دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به متعلقات بي سيم sseldroc() 387 282,350,422 Rls. 35,650 $
26 1381 نيوزيلند 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 346 242,369,043 Rls. 30,602 $
27 1381 نيوزيلند 170219 --لاكتوز و شربت لاكتوز داراي كمتر از 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 34,000 240,137,820 Rls. 30,320 $
28 1381 نيوزيلند 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 10,000 214,937,473 Rls. 27,139 $
29 1381 نيوزيلند 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض 70 156,567,166 Rls. 19,769 $
30 1381 نيوزيلند 901420 - آلات ودستگاههاي ناوبري هوائي يا فضائي (غيرازقطب نماها) 13,020 103,235,580 Rls. 13,035 $
31 1381 نيوزيلند 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 51 85,966,380 Rls. 10,854 $
32 1381 نيوزيلند 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 50 542,053 Rls. 68 $
مجموع کل
265,328,822,900 ريال
مجموع کل
34,152,092 دلار