آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1389"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1389 ارمنستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 7,151,884 236,671,734,629 Rls. 22,828,922 $
2 1389 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 3,022,920 34,889,837,126 Rls. 3,379,681 $
3 1389 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 9,944,900 27,373,699,208 Rls. 2,648,122 $
4 1389 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 947,270 13,734,291,217 Rls. 1,328,272 $
5 1389 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 2,945,620 11,888,787,004 Rls. 1,154,209 $
6 1389 ارمنستان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 833,540 10,432,606,983 Rls. 1,000,140 $
7 1389 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 3,235,790 10,113,889,048 Rls. 974,971 $
8 1389 ارمنستان 85340000 مدا رهاي چاپي 53 6,337,783,699 Rls. 615,503 $
9 1389 ارمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 112,810 4,634,425,909 Rls. 448,102 $
10 1389 ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 695,280 4,347,070,945 Rls. 416,303 $
11 1389 ارمنستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 91 3,263,774,758 Rls. 315,310 $
12 1389 ارمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 1,351,930 2,871,746,108 Rls. 277,320 $
13 1389 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 203,690 2,717,374,230 Rls. 261,354 $
14 1389 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 378,000 2,565,273,134 Rls. 247,186 $
15 1389 ارمنستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 103,440 2,360,994,840 Rls. 225,587 $
16 1389 ارمنستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 142,200 2,254,516,287 Rls. 215,404 $
17 1389 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 599,260 1,909,428,312 Rls. 183,913 $
18 1389 ارمنستان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتکس ) 54,000 1,794,579,327 Rls. 177,710 $
19 1389 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 120,630 1,628,604,082 Rls. 156,566 $
20 1389 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 89,230 1,562,432,449 Rls. 149,588 $
21 1389 ارمنستان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 90,000 1,392,881,070 Rls. 139,121 $
22 1389 ارمنستان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 54,080 1,324,841,223 Rls. 128,114 $
23 1389 ارمنستان 84291122 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر چرخ زنجيري ؤ باقدرت موتوربيش از 330اسب بخار 48,650 1,260,370,500 Rls. 120,092 $
24 1389 ارمنستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 750 1,182,205,160 Rls. 114,845 $
25 1389 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 2,381 1,083,848,666 Rls. 104,259 $
26 1389 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 79,730 1,061,232,345 Rls. 102,690 $
27 1389 ارمنستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 123,390 996,791,231 Rls. 96,725 $
28 1389 ارمنستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 60,400 930,214,245 Rls. 91,517 $
29 1389 ارمنستان 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 30,932 881,505,427 Rls. 84,866 $
30 1389 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 47,650 878,858,115 Rls. 84,847 $
31 1389 ارمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 501,780 838,711,971 Rls. 80,615 $
32 1389 ارمنستان 85024000 مبدل دوا ربرق 70 831,332,116 Rls. 79,928 $
33 1389 ارمنستان 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 61 789,616,948 Rls. 76,284 $
34 1389 ارمنستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 60,120 789,325,018 Rls. 76,310 $
35 1389 ارمنستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 19,844 752,778,808 Rls. 73,057 $
36 1389 ارمنستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 96,240 689,568,184 Rls. 65,987 $
37 1389 ارمنستان 73053900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده غير از درازا باقطرخارجي بيش از 4/406 ميليمتر وسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 98,510 677,913,040 Rls. 67,548 $
38 1389 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 61,040 660,820,893 Rls. 63,859 $
39 1389 ارمنستان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 140 652,583,605 Rls. 63,960 $
40 1389 ارمنستان 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 19,758 628,445,230 Rls. 60,410 $
41 1389 ارمنستان 17011100 قند و شکر از نيشکرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 99,890 620,646,880 Rls. 59,752 $
42 1389 ارمنستان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 35 560,001,089 Rls. 54,091 $
43 1389 ارمنستان 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 373 532,193,584 Rls. 51,415 $
44 1389 ارمنستان 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 43,437 524,683,572 Rls. 49,715 $
45 1389 ارمنستان 48054000 کاغذ و مقوا ي صافي ,به شکل رول يا ورق 15,830 517,004,420 Rls. 49,318 $
46 1389 ارمنستان 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 619 511,379,061 Rls. 49,209 $
47 1389 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 45,250 503,656,560 Rls. 48,412 $
48 1389 ارمنستان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 34,100 494,459,417 Rls. 47,547 $
49 1389 ارمنستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 7,980 481,771,433 Rls. 48,119 $
50 1389 ارمنستان 84471100 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا کثر165ميليمتر 10,300 471,584,169 Rls. 45,590 $
51 1389 ارمنستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 167,645 469,918,237 Rls. 45,937 $
52 1389 ارمنستان 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 53,000 440,000,000 Rls. 42,344 $
53 1389 ارمنستان 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبکاري ا لکتريکي,ا لکتروليزياا لکتروفورز 20,550 419,328,542 Rls. 42,034 $
54 1389 ارمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 47,500 339,880,709 Rls. 33,919 $
55 1389 ارمنستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 283 339,313,652 Rls. 32,670 $
56 1389 ارمنستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 19,360 308,111,934 Rls. 29,666 $
57 1389 ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 18,500 283,504,550 Rls. 27,278 $
58 1389 ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 875 281,138,860 Rls. 27,014 $
59 1389 ارمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 9,450 267,707,126 Rls. 25,744 $
60 1389 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 20,150 252,196,366 Rls. 24,335 $
61 1389 ارمنستان 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 21,600 251,635,000 Rls. 24,004 $
62 1389 ارمنستان 41015000 پوست کامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 72,000 243,988,875 Rls. 23,517 $
63 1389 ارمنستان 28092010 ا سيد فسفريک بادرجه خلوص کمترا ز55درصد 15,200 225,473,521 Rls. 22,532 $
64 1389 ارمنستان 29291000 ا يزوسيانات ها 10,500 220,548,405 Rls. 21,203 $
65 1389 ارمنستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 10,500 220,548,405 Rls. 21,203 $
66 1389 ارمنستان 48184010 پوشک کامل بزرگسالان به طوري که حداقل طول پوشش خارجي ان 660 ميلي متر باشد 3,500 216,628,259 Rls. 21,018 $
67 1389 ارمنستان 85423300 آمپلي فاير ها 95 214,137,000 Rls. 20,684 $
68 1389 ارمنستان 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 20,320 211,159,344 Rls. 20,422 $
69 1389 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,430 207,305,120 Rls. 20,695 $
70 1389 ارمنستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 6,500 186,894,778 Rls. 18,010 $
71 1389 ارمنستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,270 182,658,750 Rls. 18,514 $
72 1389 ارمنستان 85481011 قرا ضه و ضايعات قوه ها 46,000 181,088,319 Rls. 17,892 $
73 1389 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 11,600 170,884,943 Rls. 16,398 $
74 1389 ارمنستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 10,000 166,493,604 Rls. 16,361 $
75 1389 ارمنستان 29032300 تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن ) 19,140 148,456,828 Rls. 14,340 $
76 1389 ارمنستان 48184090 سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور 4,860 147,819,656 Rls. 14,653 $
77 1389 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 6,390 133,859,126 Rls. 12,844 $
78 1389 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 7,900 131,950,152 Rls. 12,684 $
79 1389 ارمنستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,440 131,810,179 Rls. 12,691 $
80 1389 ارمنستان 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 6,500 130,650,000 Rls. 13,242 $
81 1389 ارمنستان 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 5,220 125,647,876 Rls. 12,147 $
82 1389 ارمنستان 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 3,700 121,411,545 Rls. 11,455 $
83 1389 ارمنستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 6,000 113,391,738 Rls. 10,854 $
84 1389 ارمنستان 44079100 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, لايه بري شده بضخامت بيش ا ز6ميليمترا زگونه بلوط 22,490 110,308,908 Rls. 10,616 $
85 1389 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,000 105,337,316 Rls. 10,050 $
86 1389 ارمنستان 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 149 101,786,371 Rls. 9,786 $
87 1389 ارمنستان 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 2,288 97,164,767 Rls. 9,345 $
88 1389 ارمنستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 109 74,433,204 Rls. 7,158 $
89 1389 ارمنستان 44013000 خاک ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 18,674 74,039,456 Rls. 7,276 $
90 1389 ارمنستان 20098090 سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل که درجاي ديگرمذکور يا مشمول نباشد 10,653 70,890,071 Rls. 6,840 $
91 1389 ارمنستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 10 67,539,737 Rls. 6,730 $
92 1389 ارمنستان 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لکلي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 9,862 65,702,992 Rls. 6,340 $
93 1389 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,700 53,465,084 Rls. 5,119 $
94 1389 ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 4,442 46,565,486 Rls. 4,442 $
95 1389 ارمنستان 01062090 سايرخزندگان (ا زجمله مار و لاک پشت دريايي)بجز برا ي تحقيقات پزشکي.آزمايشگاهي 2,250 42,056,276 Rls. 4,047 $
96 1389 ارمنستان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 4,600 39,892,310 Rls. 3,853 $
97 1389 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,220 38,427,200 Rls. 3,678 $
98 1389 ارمنستان 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 206 34,094,418 Rls. 3,217 $
99 1389 ارمنستان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 140 33,666,901 Rls. 3,176 $
100 1389 ارمنستان 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 200 30,157,061 Rls. 2,910 $
101 1389 ارمنستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 207 28,024,230 Rls. 2,670 $
102 1389 ارمنستان 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياکابله, که درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 819 27,380,425 Rls. 2,633 $
103 1389 ارمنستان 84836000 کلاچ وکوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 800 24,120,000 Rls. 2,445 $
104 1389 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 18,090,000 Rls. 1,834 $
105 1389 ارمنستان 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 47 14,378,678 Rls. 1,395 $
106 1389 ارمنستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 600 13,359,020 Rls. 1,285 $
107 1389 ارمنستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 300 12,859,530 Rls. 1,238 $
108 1389 ارمنستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 1,150 12,022,112 Rls. 1,156 $
109 1389 ارمنستان 50040090 سايرنخ ا بريشم ( غيرا زنخهاي ا خال ا بريشم )بجزموردمصرف درتوليد نخهاي جرا حي خرده فروشي 120 10,828,249 Rls. 1,041 $
110 1389 ارمنستان 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 500 10,404,221 Rls. 1,001 $
111 1389 ارمنستان 52091200 پارچه تاروپودباف 3يا4 نخ جناغي ياجناغي مورب باف, سفيدنشده, با85درصديابيشترپنبه به وزن هرمتربيش از200گرم 94 9,979,790 Rls. 960 $
112 1389 ارمنستان 84603910 ماشين سنگ سنباده (ا بزا رتيزکن ) 350 7,331,877 Rls. 704 $
113 1389 ارمنستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 44 6,867,205 Rls. 666 $
114 1389 ارمنستان 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 310 6,822,631 Rls. 671 $
115 1389 ارمنستان 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 100 6,532,500 Rls. 662 $
116 1389 ارمنستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7 3,451,558 Rls. 329 $
117 1389 ارمنستان 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,که آلت برش دريک سطح ا فقي ميچرخد 50 2,322,135 Rls. 219 $
118 1389 ارمنستان 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 100 2,010,000 Rls. 204 $
مجموع کل
415,661,926,394 ريال
مجموع کل
40,136,368 دلار